B?n không th? g?i m?t tài li?u như thư đi?n t? t? m?t chương tr?nh Office 2003 ho?c văn ph?ng 2007

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 834008 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng g?i m?t tài li?u Microsoft Office như thư đi?n t? đ? xem xét ho?c là t?p tin đính kèm trong thư đi?n t? trong m?t trong các chương tr?nh Office 2003 đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho" c?a bài vi?t này, ch? huy đơn g?i tài li?u như thư đi?n t? ho?c là t?p tin đính kèm là m?t trong hai m?t tích ho?c là không có s?n.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra khi b?n s? d?ng m?t bên th? ba mail c?a khách hàng như biên t?p thư đi?n t? c?a b?n.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Phương pháp 1: Thay đ?i m?c đ?nh mail c?a khách hàng Microsoft Outlook

Đ? làm đi?u này trên Windows XP ho?c Windows Server 2003, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Kh?i đ?ng Microsoft Internet Explorer.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn Internet.
 3. B?m vào các Chương tr?nh tab.
 4. Trong các Thư đi?n t? h?p ch?n Microsoft Outlook.
 5. Nh?p vào Ok.
Đ? làm đi?u này trên Windows Vista ho?c Windows Server 2008, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Kh?i đ?ng Microsoft Internet Explorer.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn Internet.
 3. B?m vào các Chương tr?nh tab.
 4. Trong các Chương tr?nh Internet o dan adran, h?y nh?p vào các Đ?t chương tr?nh nút.
 5. B?m vào các Đ?t chương tr?nh m?c đ?nh c?a b?n liên k?t.
 6. Ch?n ?ng d?ng email trong danh sách các chương tr?nh và sau đó b?m vào các Đ?t chương tr?nh này như m?c đ?nh liên k?t.
 7. Nh?p vào Ok.
 8. Đóng các Ch?n chương tr?nh mà Windows dùng m?c đ?nh c?a s?.
 9. Nh?p vào Ok.

Cách 2: Ki?m tra xem các thi?t đ?t đăng k?

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
 1. Đóng t?t c? chương tr?nh c?a b?n m? trong Microsoft Windows.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 3. Trong các M? h?p, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
 4. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m các HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Messaging Subsystem khóa s? đăng k?.
 5. B?n nên có giá tr? đ?ng k? sau đây đư?c li?t kê trong các
  Windows Messaging Subsystem
  khóa:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  TênLo?iD? li?u
  MAPIREG_SZ1
  CMCREG_SZ1
  CMCDLLNAMEREG_SZMapi.dll
  CMCDLLNAME32REG_SZMapi32.dll
  MAPIXREG_SZ1
  MAPIXVERREG_SZ1.0.0.1
  OLEMessagingREG_SZ1
 6. N?u b?t k? m?t trong các giá tr? s? đăng k? b? thi?u trong các
  Windows Messaging Subsystem
  tr?ng đi?m c?a registry, h?y làm theo các bư?c sau đ? thêm các giá tr?:
  1. V?i các
   Windows Messaging Subsystem
   phím ch?n, đi?m đ?n M?i trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, và sau đó nh?p vào Giá trị Chuỗi.
  2. G? tên c?a giá tr? đó là m?t tích t? s? đăng k? c?a b?n như nó đư?c li?t kê trong b?ng ? bư?c 5 và sau đó nh?n ENTER.
  3. V?i giá tr? t? bư?c 6b đ? ch?n, b?m S?a đ?i trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn.
  4. Trong các Dữ liệu giá trị h?p c?a các Ch?nh s?a các chu?i h?p tho?i, g? giá tr? cho các giá tr? chu?i m?t tích.
  5. L?p l?i bư?c 6a 6 d cho m?i giá tr? đó là m?t tích t? các b?ng trong bư?c 5.
 7. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra.
H?u h?t các chương tr?nh Office hi?n th? tùy ch?n e-mail s? t? đ?ng n?u các khóa registry c?n thi?t có m?t. N?u chương tr?nh văn ph?ng c?a b?n không hi?n th? tùy ch?n thư sau khi hoàn t?t các bư?c này, b?n ph?i thêm tùy ch?n thư đ? chương tr?nh văn ph?ng c?a b?n.
Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?nh.
 2. Trên các L?nh tab, b?m vào Tệp trong các Danh mục danh sách.
 3. Trong các L?nh danh sách, b?m vào l?nh mà b?n mu?n (ví d? như Ngư?i nh?n thư), và sau đó kéo các l?nh đ? các Tệp tr?nh đơn.
 4. Nh?p vào Đóng đ? đóng nh?ng Tùy ch?nh h?p tho?i.

THÔNG TIN THÊM

Phiên b?n trư?c c?a Microsoft Office s? d?ng c? registry và t?p Win.ini thông tin MAPI. Office 2003 và Office 2007 ch? s? d?ng registry đ? thông tin MAPI.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms526486.aspx

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? tùy ch?nh h? th?ng văn ph?ng năm 2007 đ? làm vi?c v?i m?t ?ng d?ng thư đi?n t? không ph?i c?a Microsoft, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/dd630735.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 834008 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Word 2007
T? khóa: 
kbpending kbprb kbmt KB834008 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:834008

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com