M?t b? t?c x?y ra khi m?t chương tr?nh mà s? d?ng WMI kêu g?i LoadLibrary() ho?c ch?c năng FreeLibrary() trong Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 834010 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Cho r?ng m?t Microsoft ASP.NET chương tr?nh hay m?t chương tr?nh mà s? d?ng m?t nhà cung c?p phương ti?n qu?n l? Windows (WMI) làm cho tr?c ti?p ho?c gián ti?p cu?c g?i đ?n các LoadLibrary ch?c năng ho?c đ?n các FreeLibrary ch?c năng đ? t?i m?t DLL. Sau đó, DLL cu?c g?i các RegisterTraceGuids ho?c các UnRegisterTraceGuids ch?c năng trong các DllMain xu?t kh?u ch?c năng. Trong trư?ng h?p này, m?t b? t?c có th? x?y ra trong các ASP.NET chương tr?nh ho?c chương tr?nh mà s? d?ng m?t nhà cung c?p WMI.

Cho Ví d?, Microsoft Internet Explorer, b?ng đi?u khi?n và thêm/lo?i b? Các chương tr?nh công c? có th? ng?ng đáp ?ng (treo) sau khi b?n cài đ?t Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) ho?c Service Pack 4 (SP4). Khi b?n ng?ng d?ch v? đăng k? t? xa, đi?u này cho phép các chương tr?nh mà đ? ng?ng đáp ?ng đ? ti?p t?c. V?n đ? này có th? x?y ra trong môi trư?ng nơi mà m?t hi?u su?t t? xa, giám sát gi?i pháp, ch?ng h?n như PerfMan ho?c SiteScope, đư?c cài đ?t.

Ngoài ra, khi v?n đ? này x?y ra, Microsoft Visual Basic script có th? không ch?y đúng, và b?n nh?n đư?c không có l?i . Ngoài ra, các công c? l?p l?ch tác v? không th? ch?y.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra sau khi b?n áp d?ng hotfix là mô t? trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
812714 Ngư?i dùng không th? giám sát t? xa đ?a qu?y n?u h? không đăng nh?p như qu?n tr? viên

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Không có đi?u ki?n tiên quy?t đư?c yêu c?u.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version      Size  File name
  ----------------------------------------------------------
  06-Feb-2004 22:28 5.0.2195.6862   73,488 Wmicore.dll   

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, ng?ng d?ch v? đăng k? t? xa, và sau đó b?t đ?u Internet Explorer ho?c b?ng đi?u khi?n. Đ? ng?ng d?ch v? đăng k? t? xa, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p chu?t ph?i Máy tính của tôi, sau đó b?m Qu?n l?
 2. Dư?i Qu?n l? máy tính, m? r?ng D?ch v? và ?ng d?ng, sau đó b?m D?ch v?.
 3. Trong các D?ch v? c?a s?, b?m Sổ đăng ký Từ xa, sau đó b?m D?ng.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft
S?n ph?m c?a bên th? ba r?ng đây bài th?o lu?n v? đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n các hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 834010 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwin2000presp5fix kbprb kbfix kbbug kbmt KB834010 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:834010

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com