Làm th? nào đ? kh?c ph?c l?i SQL Server 8198

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 834124 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này ch?a hư?ng d?n và hư?ng d?n mà b?n có th? s? d?ng đ? kh?c ph?c l?i 8198. Tuy nhiên, bài vi?t này không ch?a m?t danh sách đ?y đ? c?a nh?ng g? có th? gây ra m?t l?i 8198. Ngoài ra, m?t s? v?n đ? có th? đư?c c? th? cho môi trư?ng c?a b?n.

Trư?c tiên, bài vi?t này th?o lu?n v? khi m?t l?i 8198 có th? x?y ra. Sau đó, bài vi?t cung c?p m?t s? thông tin v? th? t?c h? th?ng lưu tr? xp_Logininfo. Sau đó bài báo cho th?y b?n làm th? nào đ? kh?c ph?c l?i 8198.Khi m?t l?i 8198 có th? x?y ra

Khi b?n th?c hi?n m?t hành đ?ng trên m?t th? hi?n c?a SQL Server mà đ?i h?i máy ch? SQL đ? gi?i quy?t các ch?ng ch? c?a m?t ngư?i s? d?ng tên mi?n Microsoft Windows NT tài kho?n, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như b?t k? m?t trong các sau đây.

Thông báo lỗi 1

Máy ch?: Msg 8198, c?p 16, nhà nư?c XX, Th? t?c <stored procedure="" name="">, d?ng <line number=""></line> </stored>
Không th? có đư?c thông tin v? Windows NT nhóm/ngư?i s? d?ng '<domain\account name="">'. <b00></b00></domain\account>Thông báo l?i 2

ODBC l?i 8198 (42000) Có th? không có đư?c thông tin v? Windows NT nhóm/ngư?i s? d?ng '<domain\account name="">'.</domain\account>Thông báo l?i 3

Công vi?c đ? th?t b?i. Không th? xác đ?nh n?u ch? s? h?u (<domain\account name="">) c?a công vi?c <job name="">có quy?n truy c?p máy ch? (l? do: không th? l?y đư?c thông tin v? Windows NT nhóm/ngư?i s? d?ng '<domain\account name="">'. [SQLSTATE 42000] (L?i 8198)).</domain\account></job></domain\account>


Đ? gi?i quy?t các ch?ng ch? c?a m?t tên mi?n Windows NT trương m?c ngư?i dùng, SQL Server s? d?ng các xp_logininfo h? th?ng lưu tr? th? t?c. Dư?i đây là danh sách các k?ch b?n ph? bi?n mà b?n có th? nh?n th?y r?ng các xp_logininfo h? th?ng lưu tr? th? t?c th?t b?i và nguyên nhân l?i 8198.
 • Khi b?n s? d?ng m?t xp_sendmail m? r?ng đư?c lưu tr? th? t?c.
 • Khi b?n thi?t l?p sao nhân b?n.
 • Khi b?n ch?y m?t vi?c làm đ?i l? máy ch? SQL.Thông tin v? h? th?ng Xp_logininfo lưu tr? th? t?c

Xp_logininfo là m?t th? t?c h? th?ng lưu tr?. Các xp_logininfo h? th?ng lưu tr? th? t?c không ph?i là m?t SQL Máy ch? m? r?ng th? t?c đư?c lưu tr?, trái v?i tên c?a nó. Các xp_logininfo h? th?ng lưu tr? th? t?c invokes các cu?c g?i nhi?u Microsoft Windows API đ? l?y thông tin v? các c?a s? tên mi?n và trương m?c ngư?i dùng Windows.

D?a trên Windows API g?i là gây ra s? th?t b?i, các xp_logininfo h? th?ng lưu tr? th? t?c có th? tr? l?i sai 8198 v?i m?t giá tr? nhà nư?c SQL Server có liên quan. Giá tr? nhà nư?c SQL Server ch? ra b?n ch?t c?a s? th?t b?i.

SQL H? ph?c v? có th? ch?y các xp_logininfo h? th?ng lưu tr? th? t?c đ? l?y thông tin v? các c?a s? tên mi?n và tài kho?n ngư?i dùng, ngay c? khi ngư?i dùng không làm như v?y m?t cách r? ràng. V? v?y, n?u b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i 8198 và đ? c?p đ?n các thông báo l?i các xp_logininfo h? th?ng lưu tr? th? t?c như là các th? t?c, b?n ph?i s? d?ng SQL Profiler đ? d?u v?t và đ? kh?c ph?c các đi?m chính xác c?a s? th?t b?i.

M?i khi các xp_logininfo h? th?ng lưu tr? th? t?c th?t b?i, 8198 l?i đư?c đưa lên v?i m?t nhà nư?c SQL Server có liên quan. Ngay c? khi ngư?i dùng không ch?y các xp_logininfo h? th?ng lưu tr? th? t?c r? ràng, SQL Server có th? s? d?ng các xp_logininfo h? th?ng lưu tr? th? t?c truy xu?t thông tin v? l?nh v?c Windows và các tài kho?n ngư?i dùng khi nó đư?c yêu c?u. Trong l?i sau tin nh?n, các XX giá tr? ch? ra bang SQL Server t?i th?i đi?m x?y ra s? th?t b?i.

Máy ch?: Msg 8198, C?p 16, nhà nư?c XX, th? t?c <stored procedure="" name="">, d?ng <line number=""></line> </stored>
Không th? l?y đư?c thông tin v? Windows NT nhóm/ngư?i s? d?ng '<domain\account name="">'.<b00></b00></domain\account>


B?ng sau li?t kê m?t s? chung SQL Server nhà nư?c các giá tr? b?n có th? nh?n th?y trong các thông báo l?i khi l?i 8198 x?y ra.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
SQL Server bangNguyên nhân có th?
21Các xp_logininfo m? r?ng th? t?c đư?c lưu tr? đư?c ch?y trên m?t máy tính đang ch?y m?t h? đi?u hành Microsoft Windows NT.
Các k? t? d?u chéo ngư?c ("\") chia tên mi?n Windows và các tài kho?n tên g?i trong tên tài kho?n Windows là m?t tích.
22L?i x?y ra khi truy v?n SQL Server h? đi?u hành Windows đ? l?y thông tin v? m?t tên trương m?c Windows.
24Khi đ?ng cơ SQL Server truy v?n h? đi?u hành Windows đ? l?y thông tin v? m?t tên trương m?c Windows, truy c?p b? t? ch?i.
25L?i x?y ra khi truy v?n SQL Server cơ h? đi?u hành Windows đ? l?y thông tin v? m?t tên trương m?c Windows.
26L?i x?y ra khi truy v?n SQL Server cơ h? đi?u hành Windows đ? l?y thông tin v? m?t nhóm Windows đ?a phương nơi ngư?i dùng Windows là m?t thành viên. (Ngư?i dùng Windows đ? c?p đ?n b?i c?nh an ninh tài kho?n).
27L?i x?y ra khi truy v?n SQL Server cơ h? đi?u hành Windows đ? l?y thông tin v? m?t nhóm Windows đ?a phương nơi ngư?i dùng Windows là m?t thành viên. (Ngư?i dùng Windows đ? c?p đ?n b?i c?nh an ninh tài kho?n).


Gi?i đáp th?c m?c thông báo l?i 8198

B?i v? các xp_logininfo h? th?ng lưu tr? th? t?c có th? đư?c s? d?ng b?i SQL Server đ? gi?i quy?t các ch?ng ch? c?a m?t ngư?i s? d?ng tên mi?n Windows NT tài kho?n, Microsoft khuy?n cáo b?n s? d?ng SQL Profiler đ? truy nguyên nhân th?c t? thông báo l?i.

Dư?i đây là danh sách m?t s? các v?n đ? có th? gây ra 8198 l?i.
 • M?ng lư?i các v?n đ?.
 • M?t v?n đ? v?i tên c?a m?t nhóm c?c b? Windows ho?c m?t nhóm toàn c?u Windows.
 • M?t cu?c xung đ?t v?i nhóm EVERYONE.
 • M?t xp_sendmail m? r?ng th? t?c đư?c lưu tr? th?t b?i.
 • Th?t b?i vi?c làm đ?i l? SQL máy ch?.
 • M?t sao chép c?u h?nh s? th?t b?i.
Thông tin thêm v? t?ng v?n đ? sau. Đ? phân gi?i đ? ngh? cho t?ng v?n đ? này c?ng cung c?p.

Các v?n đ? m?ng

B?n có th? nh?n đư?c l?i 8198 n?u tài kho?n đăng nh?p máy ch? SQL trong m?t tên mi?n Windows khác so v?i các tài kho?n Windows đư?c s? d?ng đ? ch?y các th? t?c đư?c lưu tr?. Đ? gi?i quy?t v?n đ?, h?y ch?c ch?n r?ng các đi?u ki?n sau là đúng:
 • Đó là m?t m?i quan h? tin c?y gi?a hai c?a s? tên mi?n.
 • Các c?ng TCP/IP đư?c yêu c?u đ? thi?t l?p s? tin tư?ng đư?c kích ho?t trên các tên mi?n Windows hai.

  Chú ý N?u các c?ng có liên quan trên tên mi?n Windows không đư?c kích ho?t, b?n v?n có th? nh?n đư?c l?i 8198, th?m chí khi m?i quan h? tin tư?ng ch? gi?a hai tên mi?n.
Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
179442 Làm th? nào đ? c?u h?nh tư?ng l?a cho tên mi?n và tín thác
Đ? xác minh cho dù các đi?u ki?n đư?c đ? c?p ? trên là đúng, th? nghi?m cho dù b?n có th? ch? đ?nh thư m?c c?p phép trên m?t máy tính là thu?c v? ph?m vi cho ngư?i s? d?ng c?a m?t tên mi?n. N?u b?n không th? gán quy?n, các v?n đ? có th? m?ng lư?i liên quan.

Chú ý N?u b?n s? d?ng Windows Explorer đ? gán quy?n thư m?c m?t ngư?i s? d?ng trên vùng khác, đ?m b?o r?ng b?n r? ràng ch?n các tên mi?n khác tên kh?i danh sách các tên mi?n.M?t v?n đ? v?i tên c?a m?t nhóm c?c b? Windows ho?c m?t nhóm toàn c?u Windows

B?n có th? nh?n đư?c l?i 8198 khi b?n ch?y các th? t?c đư?c lưu tr? b?ng cách s? d?ng m?t ngư?i dùng Windows Windows đ?a phương nhóm ho?c Windows toàn c?u nhóm n?u Windows đ?a phương nhóm ho?c Windows toàn c?u nhóm có tên gi?ng như b?t k? m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
 • Tên mi?n Windows.
 • Tên máy tính.
 • M?t tên mi?n Windows có m?t m?i quan h? tin c?y v?i các tên mi?n.

Đ? làm vi?c xung quanh đây v?n đ?, th?c hi?n m?t trong các tác v? sau.
 • Thay đ?i tên Windows đ?a phương nhóm ho?c tên Windows toàn c?u nhóm.
 • Lo?i b? ngư?i dùng kh?i nhóm đ?a phương c?a s? ho?c c?a s? toàn c?u nhóm có các tên gi?ng như tên mi?n Windows.
Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
233161L?I: Xp_logininfo tr? v? l?i 8198


B?n có th? nh?n đư?c l?i 8198 n?u có m?t Windows đ?a phương nhóm ho?c m?t nhóm toàn c?u Windows đ? đư?c t?o ra b?i m?t ngư?i dùng có cùng tên như là thu?c nhóm EVERYONE. Xung đ?t tên có th? làm cho vi?c xác th?c c?a tài kho?n Windows th?t b?i.

Các nhóm b?o lưu t?t c? m?i ngư?i không xu?t hi?n trong danh sách các nhóm trong các Qu?n l? ngư?i dùng cho tên mi?n ho?c trong các Máy tính Qu?n l? Công c? qu?n tr? c?a Windows. Tuy nhiên, n?u b?n t? t?o ra m?t nhóm đ?a phương ho?c m?t nhóm các tên mi?n toàn c?u và b?n tên nó t?t c? m?i ngư?i, nhóm EVERYONE s? có trong danh sách các nhóm trong Qu?n l? ngư?i dùng cho tên mi?n.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, xoá nhóm EVERYONE b?n t?o b?ng tay.


M?t xp_sendmail m? r?ng th? t?c đư?c lưu tr? th?t b?i

Các xp_sendmail m? r?ng th? t?c đư?c lưu tr? có th? th?t b?i và tr? v? l?i 8198 n?u khách hàng máy tính đang ch?y các xp_sendmail không ph?i là m? r?ng th? t?c đư?c lưu tr? trong cùng m?t tên mi?n như máy tính SQL Server, và các l?nh v?c hai không có m?i quan h? tin tư?ng.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, th?c hi?n m?t trong các tác v? sau.
 • Trong vùng Windows c?a khách hàng, t?o ra ngư?i s? d?ng tên mi?n v?i cùng m?t tên ngư?i dùng và m?t kh?u tương t? như c?a tài kho?n kh?i đ?ng máy ch? SQL.
 • Thêm trương m?c kh?i ch?y SQL Server đ? các Pre-Windows 2000 tương thích truy c?p nhómtrong vùng Windows SQL Server khách hàng.

  Đ? thêm thông tin v? cách s? d?ng các Pre-Windows 2000 tương thích truy c?p nhóm, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  303973LÀM TH? NÀO Đ?N: Thêm ngư?i dùng vào nhóm truy c?p Pre-Windows 2000 tương thích

Vi?c làm đ?i l? SQL máy ch? th?t b?i

B?n có th? nh?n đư?c l?i 8198 n?u m?t vi?c làm đ?i l? máy ch? SQL đư?c s? h?u b?i m?t Microsoft Windows NT xác th?c ngư?i dùng th?t b?i. V?n đ? này có th? x?y ra khi SQL Server đang ch?y trên m?t máy tính h? đi?u hành Microsoft Windows 2000, và tên mi?n c?a máy tính không có m?t Pre-Windows 2000 tương thích truy c?p nhóm.

Đ? thêm thông tin v? v?n đ? này và cho m?t workaround kho?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
241643PRB: thông báo 8198 l?i tr? l?i t? công vi?c do Windows NT xác th?c ngư?i dùng


M?t sao chép c?u h?nh th?t b?i

Khi b?n c?u h?nh nhân r?ng trên m?t th? hi?n c?a SQL Server, các đ?i l? làm b?n sao có th? không ph?i b?t đ?u. B?n có th? nh?n đư?c l?i 8198.
N?u các đ?i l? làm b?n sao không b?t đ?u, ki?m tra l?ch s? c?a các SQL Server đ?i l? công vi?c đ? đư?c t?o ra cho vi?c làm đ?i l? nhân r?ng. B?n có th? có th? t?m th?y l?i 8198 đăng trong l?ch s? công vi?c.

Danh sách sau đây mô t? các nguyên nhân có th? hai v?n đ? này.
 • D?ch v? SQL Server s? d?ng m?t tài kho?n nào không có đ? thông tin đăng nh?p hành chính vào vùng Windows. Trong t?nh hu?ng này, các xp_logininfo h? th?ng lưu tr? th? t?c đư?c đi?u hành b?ng cách s? d?ng b?i c?nh b?o m?t c?a các d?ch v? SQL Server. B?i v? các tài kho?n không có đ? hành chính ch?ng li?t kê các tính ch?t c?a ngư?i s? d?ng tên mi?n, các xp_logininfo h? th?ng lưu tr? th? t?c th?t b?i, và b?n nh?n đư?c l?i 8198.

  Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, thay đ?i tài kho?n d?ch v? SQL Server đ? kh?i đ?ng m?t Trương m?c vùng Windows.
 • D?ch v? SQL Server và SQL Server đ?i l? d?ch v? trên các Nhà xu?t b?n và ngư?i đăng k? s? d?ng b?i c?nh an ninh khác nhau Windows tên mi?n.

  Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng m?t trong hai phương pháp sau đây.
  • S? d?ng trương m?c ngư?i dùng Windows tên mi?n tương t? đ? ch?y d?ch v? SQL Server và các d?ch v? đ?i l? máy ch? SQL.
  • T?o trương m?c ngư?i dùng vùng Windows trên các nhà xu?t b?n và ngư?i đăng k? có gi?ng h?t nhau ngư?i dùng tên và m?t kh?u.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
830596Kh?c ph?c: B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi xp_logininfo th? t?c đư?c lưu tr? ch?y
241643 PRB: thông báo 8198 l?i tr? l?i t? công vi?c do Windows NT xác th?c ngư?i dùng
233161 L?I: Xp_logininfo tr? v? l?i 8198


Đ? thêm thông tin v? các xp_sendmail m? r?ng th? t?c đư?c lưu tr?, truy c?p vào trang Web Microsoft sau đây Trang web:

xp_sendmail


Đ? thêm thông tin v? các xp_logininfo h? th?ng lưu tr? th? t?c, truy c?p vào trang Web Microsoft sau đây Trang web:

xp_logininfo


Thu?c tính

ID c?a bài: 834124 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowtomaster kbstoredproc kberrmsg kbsecurity kbsqlservmail kbuser kbtsql kbquery kblogin kbauthentication kbservice kbserver kbdatabase kbsysadmin kbinfo kbmt KB834124 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:834124

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com