Phương pháp đ?nh đo?t c?a SQL Server CE, SQL Server 2005 Compact Edition ho?c SQL Server 2005 Mobile Edition qu?n l? các đ?i tư?ng t? b? nh?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 834279 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này th?o lu?n v? nh?ng cách khác nhau đ? v?t b? các qu?n l? các đ?i tư?ng trong Microsoft SQL Server 2000 Windows CE Edition, Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition, ho?c trong SQL Server 2005 Mobile Edition đư?c s? d?ng trong các ?ng d?ng mà b?n t?o ra b?ng cách s? d?ng Microsoft Visual Studio.NET mà s? d?ng Microsoft.NET Compact Framework.

THÔNG TIN THÊM

Các.NET Compact Framework d? li?u nhà cung c?p cho SQL Server CE, SQL Server 2005 Compact Edition ho?c phiên b?n đi?n tho?i di đ?ng SQL Server 2005 h? tr? m?t b? sưu t?p c?a các l?p h?c, bao g?m c? các SqlCeCommand l?p h?c, các SqlCeConnection l?p h?c, và các SqlCeDataReader l?p h?c. B?n có th? s? d?ng các đ?i tư?ng nh?ng trư?ng h?p này các l?p h?c đ? đư?c truy c?p vào cơ s? d? li?u SQL Server CE, SQL Server 2005 Compact Edition ho?c SQL Server 2005 Mobile Edition t? thi?t b? đang ch?y Microsoft Windows CE trong m?t môi trư?ng đư?c qu?n l?. Tuy nhiên, b?n ph?i phát hành b? nh? đư?c c?p phát cho các đ?i tư?ng n?u các đ?i tư?ng không c?n c?n thi?t.

B?n có th? s? d?ng các phương pháp sau đây đ? gi?i phóng b? nh? đư?c c?p phát cho các các đ?i tư?ng c?a các l?p h?c.

Lưu ? Microsoft khuy?n cáo b?n s? d?ng các Close() phương pháp ho?c các Dispose() phương pháp và sau m? hóa phong cách đ? gi?i phóng b? nh? cho các các đ?i tư?ng c?a các.Các l?p h?c NET có ch?a b?n x? tài li?u tham kh?o.
 • S? d?ng các Close() phương pháp ho?c các Dispose() phương pháp. T?t c? các l?p h?c có ch?a b?n x? tài li?u tham kh?o cho SQL Server CE, SQL Server 2005 Compact Edition, ho?c SQL Server 2005 Mobile Edition th?c hi?n các IDisposable giao di?n. B?i v? các l?p h?c th?c hi?n các IDisposable giao di?n, các Dispose() phương pháp các IDisposable giao di?n có th? đư?c s? d?ng đ? gi?i phóng b? nh? cho các đ?i tư?ng đư?c qu?n l?.

  Các l?p h?c c?ng th?c hi?n m?t Close() phương pháp là tương t? như các Dispose() phương pháp. V? v?y, b?n có th? g?i ho?c là các Close()phương pháp ho?c các Dispose() phương pháp đ? gi?i phóng b? nh? đư?c c?p phát cho các đ?i tư?ng. Tuy nhiên, n?u b?n g?i các Close() phương pháp, b?n không c?n ph?i g?i cho các Dispose() phương pháp.

  Ví d?, khi b?n s? d?ng các SqlCeDataAdapter l?p h?c cư m?t t?p d? li?u, b?n r? ràng ph?i v?t b? t?t c? các liên k?tSqlCeCommand trư?ng h?p mà đ?i di?n cho ch?n l?nh, đưa vào l?nh, C?p Nh?t l?nh, hay xóa l?nh. B?n có th? s? d?ng phong cách m? hóa sau cho b?t k?.NET l?p mà chi này có ngu?n g?c tài li?u tham kh?o:
   SqlCeConnection conn = null; 
   try
   {
  	 conn = new SqlCeConnection(<ConnectionString>);
  	 conn.Open(); 
  	// Work with the connection object
  }
  catch (Exception en)
  {
  	// Handle the exception or rethrow it
  }
  finally
  {
  	// Always release the native references in the finally clause
  	// The statements in finally clause are guaranteed to run
  
  	if (null != conn) conn.Close(); 
  } 
 • S? d?ng các Collect() phương pháp c?a các GC Garbage Collector l?p.

  Lưu ? Nó là c?c k? t?n kém đ? ch?y Collect() phương pháp c?a các GC Garbage Collector l?p. V? v?y, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n s? d?ng c?a các Collect()phương pháp c?a các GC Garbage Collector l?p ch? khi b?n ph?i làm như v?y.

  S? d?ng phong cách m? hóa sau đây đ? g?i các Collect()phương pháp c?a các b? thu rác trong ?ng d?ng c?a b?n:
  try
  {
      SqlCeConnection conn = null;
      conn = new SqlCeConnection(<ConnectionString>);
      conn.Open(); 
   
      // The connection instance goes out of scope and effectively loses native references here
      // The conn object is only disposed of when the Garbage Collector starts finalizing objects,
      // but this only occurs under memory pressure.
      // If many objects are allocated like this, the performance of the program decreases.
  }
  catch (Exception en)
  {
      // Handle the exception or rethrow it
  }
  finally
  { 
      // If GC.Collect() is called, the Garbage Collector is forced to run all the finalizers in the finalization queue. 
      // Therefore, the connection instance that was previously lost is disposed of here by the Collect method of the GC Garbage Collector class. 
      // By putting this in the finally clause we guarantee it will always be executed even if the exception is rethrown
      
      GC.Collect();
  }
   
  N?u b?n s? d?ng phong cách m? hóa trong đi?m đ?n đ?u tiên trong danh sách này, b?n không ph?i m?t cách r? ràng g?i cácCollect() phương pháp c?a các b? thu rác.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? các IDisposable giao di?n, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/System.idisposable (vs.71) .aspx
Đ? bi?t thêm thông tin v? các GC.Collect() phương pháp, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa903907 (VS.71) .aspx
Đ? bi?t thêm thông tin v? các SqlCeConnection.Close phương pháp, truy c?p vào các trang Web Microsoft sau đây Trang web:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/System.Data.sqlserverce.sqlceconnection.Close (vs.71) .aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824462SqlCeCommand đ?i tư?ng không t? đ?ng disposed n?u b?n s? d?ng m?t đ?i tư?ng SqlCeDataAdapter
326164 Dumpmem ti?n ích cho xem không gian đ?a ch? ?o trên Pocket PC 2002
827837 Kh?c ph?c: SQL Server CE k?t n?i gây ra b? nh? m?t đi?u ki?n khi b?n t?o nhi?u SqlCeDataReader đ?i tư?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 834279 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Mười Hai 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft .NET Compact Framework
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition
T? khóa: 
kbgarbagecollect kbmemory kbappdev kbcodesnippet kbcode kbinfo kbmt KB834279 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:834279

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com