CPU s? d?ng b?i d?ch v? trao đ?i h? th?ng Attendant trên các máy ch? danh sách đ?a ch? gián tuy?n trong m?t môi trư?ng lưu tr? tăng lên đ?n 50 ph?n trăm

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 834315 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a thông tin v? làm th? nào đ? thay đ?i s? đăng k?. Hãy chắc chắn sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Hãy chắc chắn rằng bạn biết cách khôi phục sổ đăng ký nếu sự cố xảy ra. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu, phục hồi, và sửa đổi sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
256986 Mô tả sổ đăng ký́ Microsoft Windows
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Trong m?t môi trư?ng lưu tr? mà Microsoft Exchange Server 2003 máy tính đư?c đ?t c?u h?nh như các máy ch? danh sách đ?a ch? gián tuy?n, b?n có th? th?y r?ng vi?c s? d?ng CPU b?i d?ch v? Microsoft Exchange h? th?ng ti?p viên hàng không (Mad.exe) trên m?i ngư?i trong các máy ch? tăng đ?n 50 ph?n trăm. B?n tr?i nghi?m nh?ng tri?u ch?ng này ngay c? sau khi b?n kh?i đ?ng l?i m?i máy ch?.

Ví d?, b?n có th? g?p nh?ng tri?u ch?ng này trong m?t môi trư?ng lưu tr?, nơi b?n có 10.000 danh sách đ?a ch? gián tuy?n và máy tính Exchange Server 2003 10 đư?c đ?t c?u h?nh như các máy ch? danh sách đ?a ch? gián tuy?n.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra trong môi trư?ng nơi mà máy tính Exchange Server 2003 đư?c c?u h?nh như các máy ch? danh sách đ?a ch? gián tuy?n dành riêng lưu tr?. V?n đ? này x?y ra trong lo?i lưu tr? môi trư?ng khi l?ch tr?nh C?p Nh?t cho danh sách đ?a ch? gián tuy?n đư?c đ?t thành Không bao gi? h?t. D?ch v? Microsoft Exchange h? th?ng ti?p viên hàng không s? d?ng m?t nhi?m v? OABScan đ? quét danh sách đ?a ch? gián tuy?n đư?c t?o ra trên máy ch?. Tác v? này đư?c l?p bi?u đ? ch?y m?i 13 phút và có th? làm tăng vi?c s? d?ng CPU ph?c v? Microsoft Exchange h? th?ng Attendant đ?n 50 ph?n trăm. Trong m?t môi trư?ng lưu tr? mà có c?u h?nh này, OABScan nhi?m v? là không c?n thi?t.

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Exchange Server 2003. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
836993 Làm th? nào đ? có đư?c nh?ng c?p nh?t m?i nh?t và gói d?ch v? cho Exchange Server 2003

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.
Thành ph?n: Trao đ?i h? th?ng Attendant

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
 Date     Time  Version    Size    File name
 ------------------------------------------------------
 20-Dec-2003 04:35 6.5.6980.58  8,765,440 Mad.exe 
Chú ý Do quan h? ph? thu?c t?p tin, hotfix này đ?i h?i Exchange Server 2003.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". V?n đ? này l?n đ?u tiên đ? đư?c s?a ch?a trong Exchange Server 2003 Service Pack 1.

THÔNG TIN THÊM

C?nh báo V?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác b?ng cách s? d?ng k? biên so?n ho?c b?ng cách s? d?ng m?t phương pháp. Nh?ng v?n đ? này có th? yêu c?u b?n cài đ?t l?i h? đi?u hành. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng nh?ng v?n đ? này có th? đư?c gi?i quy?t. S?a đ?i registry nguy cơ c?a riêng b?n.

Sau khi b?n áp d?ng hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t này, b?n ph?i ch?nh s?a registry đ? kích ho?t các hotfix và t?t nhi?m v? OABScan.

Đ? có chúng tôi kích ho?t các hotfix cho b?n, h?y vào các "S?a ch?a nó cho tôi"ph?n. N?u b?n thích đ? kích ho?t các hotfix chính m?nh, h?y vào các "H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh"ph?n.

S?a ch?a nó cho tôi

Đ? kích ho?t các hotfix t? đ?ng, mà s? thi?t l?p các
Vô hi?u hóa OABScanTask
giá tr? đăng k? t?i 1, b?m vào các S?a v?n đ? này liên k?t. Sau đó, nh?p vào Ch?y trong các T?i t?p xu?ng h?p tho?i h?p và làm theo các bư?c trong thu?t s? này.


S?a v?n đ? này
Microsoft Fix it 50337


Lưu ? Đi?u này s?a ch?a nó gi?i pháp làm vi?c cho t?t c? ngôn ng?. Tuy nhiên, đ?i v?i m?t s? ngôn ng?, văn b?n thu?t s? có th? b?ng ti?ng Anh

Lưu ? N?u b?n không ph?i trên máy tính có v?n đ?, ti?t ki?m các s?a ch?a nó gi?i pháp cho m?t ? đ?a flash ho?c đ?a CD và sau đó ch?y nó trên máy tính có v?n đ?.

Lưu ? Khi b?n thi?t l?p các
Vô hi?u hóa OABScanTask
giá tr? đăng k?-1, b?n h?y t?t nhi?m v? OABScan. N?u b?n mu?n b?t OABScan nhi?m v?, thi?t l?p các
Vô hi?u hóa OABScanTask
cơ quan đăng k? có giá tr? 0 (zero) ho?c lo?i b? các
Vô hi?u hóa OABScanTask
giá tr? đăng k?. Sau khi b?n làm như v?y, các s? ki?n sau đây đư?c đăng nh?p s? k? s? ?ng d?ng đ? thông báo cho b?n r?ng nhi?m v? b?t đ?u:

Lo?i: thông tin
Ngu?n: MSEXchangeSA
Th? lo?i: t?ng
ID s? ki?n: 9008
Mô t?:

Microsoft Exchange h? th?ng ti?p viên hàng không là b?t đ?u 'Oabgen.dll'.

H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh

Đ? kích ho?t các hotfix chính m?nh, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
 3. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeSA\Parameters
 4. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá tr? DWORD.
 5. Lo?i Vô hi?u hóa OABScanTask, sau đó nh?n ENTER.
 6. Nh?p chu?t ph?i vào các Vô hi?u hóa OABScanTask giá tr? đăng k? b?n đ? t?o ? bư?c 5 và b?m S?a đ?i.
 7. Trong các D? li?u giá tr? h?p, lo?i 1, sau đó b?m Ok.
 8. Thoát kh?i Registry Editor.
Lưu ? Khi b?n thi?t l?p các
Vô hi?u hóa OABScanTask
giá tr? đăng k?-1, b?n h?y t?t nhi?m v? OABScan. N?u b?n mu?n b?t OABScan nhi?m v?, thi?t l?p các
Vô hi?u hóa OABScanTask
cơ quan đăng k? có giá tr? 0 (zero) ho?c lo?i b? các
Vô hi?u hóa OABScanTask
giá tr? đăng k?. Sau khi b?n làm như v?y, các s? ki?n sau đây đư?c đăng nh?p s? k? s? ?ng d?ng đ? thông báo cho b?n r?ng nhi?m v? b?t đ?u:

Lo?i: thông tin
Ngu?n: MSEXchangeSA
Th? lo?i: t?ng
ID s? ki?n: 9008
Mô t?:

Microsoft Exchange h? th?ng ti?p viên hàng không là b?t đ?u 'Oabgen.dll'.

Thu?c tính

ID c?a bài: 834315 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbmsifixme kbfixme kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbexchange2003sp1fix kbexchange2003presp1fix kbfix kbbug kbmt KB834315 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:834315

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com