C?p Nh?t VeriSign Web Server gi?y ch?ng nh?n ngay cho IIS: m?t VeriSign h?t h?n Trung c?p gi?y ch?ng nh?n có th? d?n đ?n không xác nh?n k?t n?i đ?n các web site s? d?ng SSL

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 834438 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Ch?ng nh?n cơ quan c?p gi?y ch?ng nh?n VeriSign 128-bit qu?c t? (toàn c?u) máy ch? trung gian trư?c h?t h?n ngày 7 tháng 1 năm 2004. Đi?u này có th? gây ra v?n đ? cho các khách hàng c? g?ng đ? thi?t l?p xác th?c máy ch? c?ng b?o m?t layer (SSL) k?t n?i v?i Máy ch? Web và các ?ng d?ng SSL/Transport Layer Security TLS-cho phép không có gi?y ch?ng nh?n thông tin m?i nh?t.

Đ? ngăn ng?a nh?ng v?n đ? này, s? d?ng Microsoft Internet Information Services (IIS) nên liên h? v?i VeriSign đ? c?p nh?t ch?ng đi?u khi?n trung c?p ch?ng nh?n cho các máy ch? s? d?ng 128-bit SSL đ? k?t n?i v?i web site v?i Secure Hypertext Transfer Protocol.

Tác đ?ng

Khách hàng không th? thi?t l?p SSL b?o v? k?t n?i đ?n Máy ch? Web mà không có gi?y ch?ng nh?n C?p Nh?t.

Gi?i thi?u

cài đ?t chuyên bi?t các phiên b?n C?p Nh?t c?a ch?ng ch? trung gian c?a VeriSign.

B? ?nh hư?ng ph?n m?m

 • H? ph?c v? thông tin Internet c?a Microsoft
 • Microsoft Internet Security và Acceleration Server
 • Microsoft Exchange
 • Microsoft SQL Server

Chi ti?t k? thu?t

Mô t? k? thu?t

VeriSign duy tr? nhi?u ch?ng ch? và thu h?i gi?y ch?ng nh?n danh sách (CRLs) mà h?t h?n ho?c mà đ? h?t h?n. Đi?u này không ph?i là không ph? bi?n. Thông thư?ng, gi?y ch?ng nh?n và CRLs là ng?n ng?i c?a thi?t k?. Tuy nhiên, gi?y ch?ng nh?n đư?c đôi khi tái đ? cung c?p cho h? m?t tu?i th? dài hơn. Đây nói chung không ph?i là m?t v?n đ?, nhưng nó có th? t?o ra v?n đ? v?i các máy ch? s? d?ng l?p c?ng b?o m?t (SSL) đ? giúp b?o v? các phiên k?t n?i v?i ngu?n l?c c?a h?.

N?u m?t nhà đi?u hành máy ch? cài đ?t chuyên bi?t m?t gi?y ch?ng nh?n SSL t? VeriSign, cùng v?i ch?ng nh?n cơ quan c?p gi?y ch?ng nh?n phát hành có liên quan, và sau đó các nhà đi?u hành máy ch? sau đó renews gi?y ch?ng nh?n SSL thông qua VeriSign, các nhà đi?u hành máy ch? ph?i ch?c ch?n r?ng Trung c?p ch?ng ch? phát hành đư?c C?p Nh?t cùng m?t lúc.

N?u b?n mu?n cài đ?t chuyên bi?t ch?ng ch? C?p Nh?t, h?y ghé thăm VeriSign Web site sau cho các phiên b?n m?i nh?t c?a các ch?ng ch? và các bư?c đ? cài đ?t chuyên bi?t chúng:
https://knowledge.verisign.com/support/SSL-Certificates-support/index?Page=Content&ID=S:SO7094

Thông tin b? sung

Xác nh?n c?a m?t gi?y ch?ng nh?n X.509 bao g?m nhi?u giai đo?n. Nh?ng giai đo?n bao g?m khám phá con đư?ngđư?ng d?n xác nh?n.

Khám phá con đư?ng là m?t quá tr?nh xác đ?nh n?u m?t gi?y ch?ng nh?n đ? đư?c phát hành b?i m?t th?c th? h?p l?. B?n có th? s? d?ng nhi?u k? thu?t đ? làm đi?u này, bao g?m nh?ng đi?u sau đây:
 • Khách hàng thư?ng xuyên duy tr? m?t b? nh? cache c?a ch?ng ch? trung gian. M?t ch?ng ch? trung gian là m?t ch?ng ch? đ? đư?c ch?ng minh h?u ích trong vi?c xác đ?nh n?u m?t gi?y ch?ng nh?n cu?i cùng đ? đư?c phát hành b?i m?t cơ quan ch?ng nh?n h?p l? g?c.

  Gi?y ch?ng nh?n có th? ch?a các ti?n ích m? r?ng cung c?p liên k?t đ?n thông tin có liên quan b? sung. M?t ví d? v? lo?i này c?a ph?n m? r?ng là ph?n m? r?ng truy c?p thông tin u? quy?n (AIA). Ph?n m? r?ng AIA có th? ch?a m?t con tr? đ?n phát hành c?a gi?y ch?ng nh?n.

  Lưu ? Không ph?i t?t c? các ch?ng ch? ch?a con tr? này, bao g?m các ch?ng ch? VeriSign có liên quan trong v?n đ? này. Microsoft đ? và s? ti?p t?c làm vi?c tích c?c v?i công ty phát hành gi?y ch?ng nh?n đ? khuy?n khích h? đ? bao g?m các thông tin này trong gi?y ch?ng nh?n r?ng h? phát hành trong tương lai. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ph?n m? r?ng này, xem các yêu c?u Internet Engineering Task Force (IETF) cho ? ki?n (RFC) 3280.
 • Máy ch? có th? cung c?p thông tin b? sung cho khách hàng. SSL là m?t ví d? v? k? thu?t này. Trong thương lư?ng SSL, các máy ch? cung c?p cho khách hàng v?i gi?y ch?ng nh?n riêng c?a m?nh và gi?y ch?ng nh?n r?ng các máy ch? đ? xác đ?nh r?ng khách hàng có th? s? d?ng đ? xác đ?nh nh?n d?ng c?a máy ch?.

Đư?ng d?n xác nh?n là quá tr?nh xác nh?n đư?ng d?n phát hi?n. Xác nh?n đư?ng d?n liên quan đ?n vi?c ki?m tra m?t m? m?i ch? k? m?t gi?y ch?ng nh?n. Xác nh?n đư?ng d?n c?ng liên quan đ?n xác minh r?ng chính sách c?a công ty phát hành đư?c thi hành. Chính sách như v?y bao g?m:
 • Li?u nhà cung c?p tin r?ng gi?y ch?ng nh?n trong câu h?i v?n là h?p l? và v?n c?n dư?i s? ki?m soát c?a ngư?i nó đ? đư?c ban đ?u đư?c phát hành đ?? Hành vi này thư?ng đư?c g?i là "gi?y ch?ng nh?n ki?m thu h?i tra." Windows h? tr? m?t đ?i tư?ng m?t m?, m?t danh sách thu h?i gi?y ch?ng nh?n (CRL), đ? th?c hi?n xác minh này.
 • Ch?ng ch? đư?c s? d?ng cho m?t m?c đích mà công ty phát hành d? đ?nh nó s? đư?c s? d?ng cho? Ví d?, m?t gi?y ch?ng nh?n đ? đư?c phát hành cho b?c e-mail không ph?i là đáng tin c?y đ? kh?ng đ?nh r?ng m?t Máy ch? Web đư?c k?t h?p v?i m?t tên mi?n c? th? (như th?c hi?n trong SSL).
 • Có gi?y ch?ng nh?n h?p l? th?i gian? Gi?y ch?ng nh?n cu?c s?ng kéo dài đư?c h?n ch? cho các l? do an ninh. M?t nhà phát hành không th? xác nh?n r?ng m?t cá nhân ho?c m?t ngu?n tài nguyên có m?t nh?n d?ng đ?c bi?t cho c?n công ty phát hành đư?c coi là đáng tin c?y.

câu h?i thư?ng g?p

Đây có ph?i là m?t l? h?ng b?o m?t?

Không. Đây không ph?i là m?t l? h?ng b?o m?t trong b?t k? m?t trong các s?n ph?m b? ?nh hư?ng. Các v?n đ? k?t qu? ch? v? h?t h?n ch?ng ch? s? th?c c?a m?t bên th? ba.

Ph?m vi c?a v?n đ? là g??

G?n đây, VeriSign, Inc., m?t cơ quan c?p gi?y ch?ng nh?n chính, đ?i m?i c?a h? "VeriSign qu?c t? Server CA - l?p 3" cơ quan ch?ng nh?n gi?y ch?ng nh?n có m?t kho?ng th?i gian hi?u l?c lâu hơn. N?u nhà đi?u hành Máy ch? Web gia h?n gi?y ch?ng nh?n SSL c?a h? sau khi đ?i m?i này, khách hàng c?a h? có th? g?p khó khăn khi h? c? g?ng đ? xác nh?n r?ng Máy ch? Web c?a h? là th?c s? g?n li?n v?i t? ch?c c?a h?.

Các v?n đ? đư?c gi?i quy?t như th? nào?

B?n có th? gi?i quy?t v?n đ? này b?ng cách C?p Nh?t theo cách th? công gi?y th?m quy?n xác th?c (CA) c?p gi?y ch?ng nh?n trung b?nh trên m?i Máy ch? Web. Đ? l?y ch?ng ch? này, ghé thăm VeriSign Web site sau:
https://knowledge.verisign.com/support/SSL-Certificates-support/index?Page=Content&ID=S:SO7094
N?u đi?u này là m?t v?n đ? máy ch?, l? do t?i sao khách hàng kinh nghi?m v?n đ??

V?n đ? x?y ra khi m?t khách hàng c? g?ng đ? thi?t l?p k?t n?i b?o m?t nâng cao đ?n m?t Máy ch? Web. Là m?t ph?n c?a quá tr?nh thi?t l?p k?t n?i, H? ph?c v? đ? vư?t qua nhi?u ch?ng ch? tr? l?i cho khách hàng. Khách hàng s? d?ng các ch?ng ch? này đ? xác nh?n ch?ng ch? c?a máy ch?. Trong trư?ng h?p này, m?t trong các nhà ch?c trách ch?ng ch? trung gian (the "h? ph?c v? VeriSign qu?c t? CA - l?p 3" CA) đ? h?t h?n. Ch?ng ch? trung gian này là không h?p l?. Do đó, tr?nh duy?t s? hi?n th? m?t thông báo c?nh báo cho ngư?i dùng gi?i thích r?ng m?t tăng cư?ng an ninh k?t n?i không th? đư?c thi?t l?p.

Là Microsoft ch?ng nh?n tham gia?

Không. Các ch?ng ch? này đư?c phát hành và đư?c s? h?u b?i VeriSign, Inc. VeriSign tham gia vào m?t chương tr?nh đư?c duy tr? b?i Microsoft. Trong chương tr?nh này, nhà cung c?p bên th? ba tin c?y có th? giúp an toàn Internet thương m?i cho khách hàng Microsoft. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? chương tr?nh này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc751157.aspx
Nh?ng g? nhà ch?c trách ch?ng ch? tham gia vào chương tr?nh g?c c?a Microsoft?

Đ? xem danh sách các hi?n t?i bên th? ba đáng tin c?y mà có đ? đi?u ki?n cho chương tr?nh g?c c?a Microsoft, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms995347.aspx
Hi?n Microsoft v?n C?p Nh?t ch?ng ch? Microsoft Internet Explorer s? d?ng?

Có. Là m?t ph?n c?a chương tr?nh g?c c?a Microsoft, danh sách các nhà ch?c trách g?c tin c?y có th? đư?c c?p nh?t hàng qu?. Cho ngư?i dùng c?a Microsoft Windows XP và Microsoft Windows Server 2003, b?n c?p nh?t này x?y ra trong chu?i xác nh?n cơ khi nó đư?c tr?nh bày v?i m?t gi?y ch?ng nh?n r?ng nó không tin tư?ng. Khi hành vi này x?y ra, Windows Update s? đư?c liên l?c v?i đ? xác nh?n cho dù gi?y ch?ng nh?n đ? đư?c thêm vào chương tr?nh g?c. Ngày pre-Windows XP khách hàng, m?t gói ph?n m?m đư?c đ? ngh? đư?c xu?t b?n t?i C?p nh?t Windows đ? t?i v? hư?ng d?n s? d?ng. Microsoft khuy?n cáo r?ng các doanh nghi?p quy?t riêng c?a h? v? mà đáng tin c?y bên th? ba h? mu?n ngư?i dùng trong doanh nghi?p c?a h? tin tư?ng.

Lưu ? C?p Nh?t chương tr?nh g?c c?a Microsoft cung c?p s? không gi?i quy?t các v?n đ? VeriSign Trung c?p gi?y ch?ng nh?n h?t h?n tăng.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, C?p nh?t các c?a hàng gi?y ch?ng nh?n CA trung gian trên m?i máy ch? c?a b?n đ? phiên b?n m?i nh?t c?a VeriSign qu?c t? máy ch? trung gian CA.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào CryptoAPI xây d?ng dây chuy?n gi?y ch?ng nh?n và xác nh?n trạm đậu thu h?i, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc700843.aspx

H? tr?

Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? s?n ph?m h? tr? s? đi?n tho?i và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/default.aspx?scid=FH;[LN];CNTACTMS
Lưu ? Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

An ninh tài nguyên

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? b?o m?t trong s?n ph?m c?a Microsoft, h?y truy c?p trang Microsoft TechNet Web sau đây:
http://www.Microsoft.com/TechNet/Security/default.mspx

Tuyên b? t? ch?i

Thông tin cung c?p trong Cơ s? tri th?c Microsoft đư?c cung c?p "như là" không có b?o hành c?a lo?i nào. Microsoft t? ch?i m?i b?o đ?m, r? ràng hay ng? ?, bao g?m b?o hành v? kh? năng bán và th? d?c cho m?t m?c đích c? th?. Trong trư?ng h?p không có Microsoft Corporation ho?c các nhà cung c?p ph?i ch?u trách nhi?m v? b?t k? thi?t h?i nào bao g?m tr?c ti?p, gián ti?p, ng?u nhiên, do h?u qu?, m?t biên l?i nhu?n kinh doanh ho?c thi?t h?i đ?c bi?t, ngay c? khi Microsoft công ty ho?c các nhà cung c?p đ? đư?c khuyên v? kh? năng thi?t h?i như v?y. M?t s? ti?u bang không cho phép lo?i tr? ho?c gi?i h?n trách nhi?m b?i thư?ng thi?t h?i do h?u qu? ho?c ng?u nhiên nên gi?i h?n trên có th? không áp d?ng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 834438 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
 • Microsoft Internet Information Services 5.0
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB834438 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 834438

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com