B?n không th? truy c?p thư m?c e-mail trong tài kho?n MSN không chính ho?c tài kho?n Hotmail

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 834460 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

N?u b?n c? g?ng đ? m? l?ch, đ?a ch? liên l?c, ho?c các thư m?c tác v? và ghi chú trong m?t tài kho?n e-mail MSN v?i Microsoft Office Outlook, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Microsoft Office Outlook Connector cho MSN là gi?i h?n tr? ti?n thuê bao MSN. Đăng k? bây gi? không?
N?u b?n b?m vào Không trong các thông báo l?i và sau đó th? truy c?p vào l?ch, danh b?, tác v? và ghi chú m?t l?n n?a, b?n không nh?n đư?c thông báo l?i m?t l?n n?a tr? khi b?n kh?i đ?ng l?i Outlook.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này x?y ra v? các thư m?c l?ch, danh b?, tác v? và ghi chú trong tài kho?n thư đi?n t? Hotmail hay MSN c?a b?n đ?i h?i m?t thuê bao đ? Outlook Live ho?c MSN Premium. B?n có th? có nhi?u hơn m?t Hotmail hay MSN tài kho?n trong h? sơ c?a b?n e-mail và v?n có th? đ?ng b? hóa các c?p thư đi?n t? c?a b?n. Tuy nhiên, đ? s? d?ng l?ch, đ?a ch? liên l?c, ho?c các thư m?c tác v? và ghi chú trong Outlook, b?n ph?i có m?t thuê bao cho Outlook Live ho?c MSN Premium.

Lưu ? Khi b?n cài đ?t Office Outlook Connector cho MSN, b?t k? tài kho?n mà s? d?ng m?t k?t n?i HTTP s? đư?c t? đ?ng chuy?n sang s? d?ng Outlook Connector.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t hành vi này, thêm vào tài kho?n không - Premium MSN như m?t tài kho?n th? c?p đ? liên k?t các tài kho?n không - Premium MSN v?i m?t tài kho?n phí b?o hi?m MSN. B?n có th? thêm như nhi?u như 10 tài kho?n b? sung.

Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Đăng nh?p vào MSN Explorer là ngư?i qu?n l? tài kho?n. Lưu ? r?ng ch? có ngư?i qu?n l? tài kho?n có th? thêm ho?c có th? lo?i b? tài kho?n thành viên.
  2. Trên các Tr? giúp & cài đ?t tr?nh đơn, nh?p vào Tài kho?n và thanh toán.
  3. Nh?p vào Thêm thành viên tài kho?n.
  4. Nh?p vào Ti?p theo, và sau đó làm theo các bư?c trong thu?t s? đ? thêm trương m?c không - Premium MSN c?a b?n.
  5. Kh?i đ?ng l?i Outlook, và sau đó truy c?p vào các thư m?c l?ch, danh b?, tác v? và ghi chú trong tài kho?n không - Premium MSN.
Lưu ? Ngh? quy?t này không ho?t đ?ng n?u b?n có m?t đăng k? Hotmail lưu tr? thêm.

Thu?c tính

ID c?a bài: 834460 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Encarta Encyclopedia 2000 Deluxe Edition
T? khóa: 
kbpending kberrmsg kbprb kbmt KB834460 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:834460

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com