Bandant diegti Windows diegimo programos paket? gaunama klaida ?error 1603: A fatal error occurred during installation?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 834484

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2491487

Author:Tomas Daba?inskas | Web: www.dabasinskas.net

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Comm solutions 16
Paspauskite, nor?dami per?i?r?ti bendruomen?s sprendim? turinio patikimumo nepripa?inim?

I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Bandant ?diegti Windows diegimo programos paket?, gaunamas ?emiau pateiktas klaidos prane?imas:
Error 1603: A fatal error occurred during installation.
Klaidos prane?imo lange paspaudus mygtuk? OK, diegimas at?aukiamas.

Prie?astis

?? klaidos prane?im? galite pamatyti, jei tenkinama kuri nors i? ?i? s?lyg?:
 • Aplankas, ? kur? bandomas diegti Windows diegimo programos paketas, yra u??ifruotas.
 • Aplankas, ? kur? bandomas diegti Windows diegimo programos paketas, yra virtualiame diske.
 • SYSTEM paskyra neturi ?Full Control? teisi? ? aplank?, ? kur? bandomas diegti Windows diegimo programos paketas. Klaida ?vyksta, nes Windows diegimo programos servisas programin?s ?rangos diegimui naudoja SYSTEM paskyr?.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, priklausomai nuo prie?asties, atlikite vien? i? ?emiau pateikt? veiksm?:  
 • Diekite paket? ? aplank?, kuris n?ra u??ifruotas.
  Naudokite ?? sprendim? tuomet, kai aplankas, ? kur? bandomas diegti Windows diegimo programos paketas, yra u??ifruotas.
 • Diekite paket? ? aplank? realiame kompiuterio diske.
  Naudokite ?? sprendim? tuomet, kai aplankas, ? kur? bandomas diegti Windows diegimo programos paketas, yra virtualiame diske.
 • SYSTEM paskyrai suteikite ?Full Control? (tik ?Windows 2000? ir ?Windows XP? sistemoms)
  Naudokite ?? sprendim? tuomet, kai klaidos prane?im? gaunate, nes SYSTEM paskyra neturi ?Full Control? teisi? ? aplank?, ? kur? bandomas diegti Windows diegimo programos paketas.

  Nor?dami SYSTEM paskyrai suteikti ?Full Control? teises, atlikite ?iuos ?ingsnius:
  1. Darbastalyje su pele du kartus paspauskite ant ?My Computer? piktogramos. Atsivers ?My Computer? langas.
  2. Ant disko, ? kur? norite ?diegti Windows diegimo programos paket?, paspauskite de?in?j? pel?s klavi?? ir i? kontekstinio meniu pasirinkite punkt? ?Properties?.
  3. Pasirinkite skirtuk? ?Security?.
  4. ?iame skirtuke atlikite ?iuos veiksmus:
   • Jeigu naudojate ?Microsoft Windows 2000? sistem?, ?sitikinkite, kad laukelyje ?Name? yra SYSTEM paskyra.
   • Jeigu naudojate ?Microsoft Windows XP?, ?sitikinkite, kad ?Group or user names laukelyje yra SYSTEM paskyra.
   Jeigu ?iame laukelyje SYSTEM paskyros n?ra, atlikite ?iuos ?ingsnius, nor?dami ?traukti SYSTEM paskyr?: 
   1. Paspauskite ?Add?. Ekrane pamatysite ?Select Users or Groups? dialogo lang?.
   2. Name? laukelyje paspauskite SYSTEM. Tuomet paspauskite mygtuk? ?Add?.
   3. Paspauskite ?OK?.
  5. ?Permissions? skiltyje, ?Allow? stulpelyje, u?d?kite varnel? prie ?Full Control? ir paspauskite mygtuk? ?Advanced?.
  6. Atlikite ?iuos veiksmus:
   • Jeigu naudojate ?Windows XP?, pasirod?iusiame dialogo lange pa?ym?kite varnel? prie ?Replace permission entries on all child objects with entries shown here that apply to child objects? ir paspauskite mygtuk? ?OK?.
   • Jei naudojate ne ?Windows XP?, pasirod?iusiame dialogo lange pa?ym?kite varnel? prie ?Reset permissions on all child objects and enable propagation of inheritable permissions? ir paspauskite mygtuk? ?OK?.
   Pastaba Jeigu gaunate prane?im? apie saugum?, i??okusioje lentel?je paspauskite mygtuk? ?Yes?.
  7. Palaukite, kol operacin? sistema pritaikys nurodytas teises visiems nurodytame diske esantiems aplankams.
  8. Paleiskite norim? Windows diegimo programos paket? dar kart?.

B?sena

Toks veikimas yra numatytas.

Daugiau informacijos

Nor?dami gauti daugiau informacijos, aplankykite ?emiau pateiktus ?Microsoft Developer Network? (MSDN) tinklalapius:
Klaid? prane?imai
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa368542.aspx

Windows diegimo programa
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc185688.aspx


Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Comm solutions 16
BENDRUOMEN?S SPRENDIM? TURINIO PATIKIMUMO NEPRIPA?INIMAS


?MICROSOFT CORPORATION? IR (ARBA) JOS TIEK?JAI NEGARANTUOJA ?IA PATEIKTOS INFORMACIJOS ARBA SU JA SUSIJUSI? GRAFINI? OBJEKT? TINKAMUMO, PATIKIMUMO ARBA TIKSLUMO. VISA ?IA ESANTI INFORMACIJA IR SU JA SUSIJ? GRAFINIAI OBJEKTAI PATEIKTI TOKIE, KOKIE YRA, NESUTEIKIANT JIEMS JOKIOS GARANTIJOS. ?MICROSOFT? IR (ARBA) JOS TIEK?JAI NETEIKIA JOKI? GARANTIJ? ?IA PATEIKTAI INFORMACIJAI IR SU JA SUSIJUSIEMS GRAFINIAMS OBJEKTAMS, ?SKAITANT VISAS NUMANOMAS GARANTIJAS IR PARDAVIMO S?LYGAS: TIKIM? TAM TIKRAM TIKSLUI, KOKYBI?KAS PASTANGAS, PAVADINIM? AR NEPA?EID?IAMUM?. J?S SUTINKATE, KAD ?MICROSOFT? IR (ARBA) JOS TIEK?JAI N?RA NIEKAIP ATSAKINGI U? JOKIUS TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, BAUD?IAMUOSIUS, ATSITIKTINIUS, SPECIALIUOSIUS, PASEKMINIUS NUOSTOLIUS ARBA (?SKAITANT, TA?IAU NEAPSIRIBOJANT) JOKIUS KITUS NAUDOJIMO, DUOMEN? AR PELNO NUOSTOLIUS, ATSIRADUSIUS AR KOKIU NORS KITOKIU B?DU SUSIJUSIUS SU NAUDOJIMUSI ARBA NEGAL?JIMU PASINAUDOTI ?IA PATEIKTA INFORMACIJA ARBA SU JA SUSIJUSIAIS GRAFINIAIS OBJEKTAIS (KONTRAKTO, DELIKTO, NEAPDAIRUMO, ATSAKOMYB?S BE KALT?S ATVEJAIS), NET JEI ?MICROSOFT? ARBA KURIAM NORS I? JOS TIEK?J? BUVO PRANE?TA APIE TOKI? NUOSTOLI? GALIMYB?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 834484 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 10 d. - Per?i?ra: 1.1
Rakta?od?iai: 
kbsecurity kbsetup kbdeployment kberrmsg kbprb kbcommunity kbmvp KB834484

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com