B?n nh?n đư?c m?t "l?i 1603: m?t l?i nghiêm tr?ng x?y ra trong khi cài đ?t" thông báo l?i khi b?n c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t m?t gói Windows Installer

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 834484
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Khi b?n c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t m?t gói Microsoft Windows cài đ?t chuyên bi?t, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
L?i 1603: M?t l?i nghiêm tr?ng x?y ra trong khi cài đ?t chuyên bi?t.
N?u b?n b?m OK trong h?p thư, cài đ?t chuyên bi?t cu?n l?i.

Nguyên nhân

B?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i này n?u b?t k? m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau là đúng:
 • m?c tin thư thoại mà b?n đang c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t các gói WindowsInstaller đ? đư?c m? hóa.
 • ổ đĩa có ch?a m?c tin thư thoại mà b?n đang c? g?ng toinstall gói Windows Installer đ? đư?c truy c?p như là m?t substitutedrive.
 • Trương m?c h? th?ng không có toàn quy?n ki?m soát permissionson m?c tin thư thoại mà b?n đang c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t các gói Windows Installer đ?.B?n th?y thông báo l?i b?i v? các b?n ghi d?ch v? Windows Installer s? d?ng tài kho?n theSYSTEM đ? cài đ?t chuyên bi?t ph?n m?m.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, th?c hi?n b?t k? m?t trong nh?ng đi?u sau đây, tùy thu?c vào nguyên nhân c?a v?n đ?:
 • cài đ?t chuyên bi?t gói vào m?t m?c tin thư thoại mà không m?t m? hóa.
  S? d?ng phương pháp này n?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i b?i v? youtry đ? cài đ?t chuyên bi?t Windows Installer gói vào m?t m?c tin thư thoại isencrypted đó.
 • cài đ?t chuyên bi?t gói vào m?t ổ đĩa không truy nh?p đư?c như m?t ổ đĩa thay th?.
  S? d?ng phương pháp này n?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i b?i v? thedrive có ch?a m?c tin thư thoại mà b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t Windows Installerpackage đ? đư?c truy c?p như m?t ổ đĩa thay th?.
 • C?p quy?n truy c?p đ?y đ? đi?u khi?n cho trương m?c h? th?ng. (đ?i v?i Windows 2000 và Windows XP ch?)
  S? d?ng phương pháp này n?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i b?i v? tài kho?n theSYSTEM không có toàn quy?n ki?m soát quy?n trên m?c tin thư thoại đó youtry đ? cài đ?t chuyên bi?t các gói Windows Installer đ?.

  Đ? c?p quy?n truy c?p FullControl đ? trương m?c h? th?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trên máy tính đ? bàn Windows, b?m đúp vào Máy tính c?a tôi. C?a s? Máy tính c?a tôi xu?t hi?n.
  2. B?m chu?t ph?i vào ổ đĩa mà b?n mu?n cài đ?t chuyên bi?t gói Windows Installer đ?, và sau đó b?m thu?c tính.
  3. Nh?p vào Security tab.
   Lưu ? N?u b?n không th? t?m th?y Security tab, c?a b?n Đơn gi?n t?p tin chia s? tính năng là truning ngày. T?t tính năng này đ? ti?p t?c.

   hư?ng d?n t?ng bư?c v?i h?nh ?nh đ? làm th? nào đ? t?t chia s? t?p đơn gi?n
   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   assets folding start collapsed
   Đ? t?t chia s? t?p đơn gi?n trong Windows XP Professional, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Máy tính c?a tôitrên bàn làm vi?c. (Màn h?nh shot cho bư?c này đư?c li?t kê dư?i đây).
    Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
    Màn h?nh shot cho bư?c này
   2. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vào Tuøy choïn thö muïc. (Màn h?nh shot cho bư?c này đư?c li?t kê dư?i đây).
    Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
    Màn h?nh shot cho bư?c này
   3. B?m vào các Xem tab, và sau đó xóa hộp kiểm S? d?ng đơn gi?n File Sharing (khuy?n cáo)đ? t?t chia s? t?p đơn gi?n. (Màn h?nh shot cho bư?c này đư?c li?t kê dư?i đây).
    Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
    Màn h?nh shot cho bư?c này
   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   assets folding end collapsed
  4. Trên tab b?o m?t , làm như sau:
   • N?u b?n đang s? d?ng Microsoft Windows 2000, ki?m ch?ng r?ng tên h?p ch?a trương m?c ngư?i dùng c?a h? th?ng.
   • N?u b?n đang s? d?ng Microsoft Windows XP, xác minh r?ng h?p tên nhóm ho?c ngư?i dùng có tài kho?n ngư?i dùng h? th?ng.
   N?u tài kho?n ngư?i dùng h? th?ng không xu?t hi?n trong h?p, th?c hi?n theo các bư?c sau đ? thêm trương m?c h? th?ng đ? h?p:
   1. B?m vào Thêm. Ch?n ngư?i dùng ho?c nhóm hộp thoại xu?t hi?n.
   2. Trong trư?ng tên , nh?p vào h? th?ng, và sau đó b?m vào Thêm.
   3. Nh?p vào OK.
  5. Trong ph?n quy?n , b?m đ? ch?n hộp kiểm Ki?m soát đ?y đ? dư?i cho phép, và sau đó b?m chuyên sâu.
  6. Th?c hi?n như sau:
   • N?u b?n đang s? d?ng Windows XP, trong hộp thoại xu?t hi?n, b?m vào đ? ch?n hộp kiểm thay th? các m?c c?p quy?n trên t?t c? các đ?i tư?ng con b?ng các m?c đư?c hi?n th? ? đây mà áp d?ng cho các đ?i tư?ng con cho trương m?c h? th?ng, và sau đó nh?p vào OK.
   • N?u b?n không s? d?ng Windows XP, trong hộp thoại xu?t hi?n, b?m đ? ch?n hộp kiểm đ?t l?i mức cấp phép trên t?t c? các đ?i tư?ng con và s? tuyên truy?n c?a các mức cấp phép có th? th?a k? cho trương m?c h? th?ng, và sau đó nh?p vào OK.
   Lưu ? N?u b?n nh?n đư?c m?t thông báo b?o m?t, b?m vào .
  7. Ch? đ?i cho hệ điều hành đ? áp d?ng các quy?n mà b?n đ? ch?n cho t?t c? các c?p con.
  8. Ch?y Windows cài đ?t chuyên bi?t gói.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft Developer Network (MSDN):

Thu?c tính

ID c?a bài: 834484 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 7.0
T? khóa: 
kbsecurity kbsetup kbdeployment kberrmsg kbprb kbcip kbmt KB834484 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 834484

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com