Ph?i m?t m?t th?i gian di ? k?t n?i v?i m?ng khng dy c?a b?n khi b?n kh?i ?ng my tnh d?a trn Windows XP

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 834565
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

N?u b?n s? d?ng m?t k?t n?i khng dy vo m?ng c?a b?n, c th? m?t ?n hai pht ? k?t n?i vo m?ng c?a b?n khi b?n kh?i ?ng my tnh d?a trn Microsoft Windows XP. V?n ? ny ch? x?y ra n?u b?n ang s? d?ng 802. 1 X xc th?c v b?n ? khng ch?n cc Xc th?c nh my tnh khi thng tin my tnh l c s?n ty ch?n. B?n s? khng g?p v?n ? ny m?i khi kh?i ?ng my tnh c?a b?n.

NGUYN NHN

V?n ? ny x?y ra v? m?t i?u ki?n ch?ng t?c ?c t?o ra khi cc thnh ph?n ZeroConfig v giao th?c xc th?c m? r?ng trn m?ng c?c b? (EAPOL) kh?i t?o. M?t i?u ki?n ch?ng t?c x?y ra khi d? li?u Lan truy?n nhanh chng thng qua m?t logic m?ch xa tr?c cc tn hi?u ?ng h? c th? dng ? ki?m sot cc o?n vn c?a m?nh.

GI?I PHP

D?ch v? gi thng tin

? gi?i quy?t v?n ? ny, c ?c gi d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows XP. bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
322389 Cach ly goi dich vu Windows XP mi nht

Thng tin hotfix

Chu yTr?c khi b?n p d?ng hotfix ?c m t? trong bi vi?t ny, p d?ng khng dy Update Rollup gi cho Windows XP. N?u khng dy Update Rollup gi cho Windows XP gi?i quy?t v?n ?, b?n khng c?n ph?i p d?ng cc hotfix.? bi?t thm chi ti?t v? lm th? no ? c ?c khng dy Update Rollup gi cho Windows XP, nh?p vo s? bi vi?t sau y ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
826942Khng dy update rollup gi cho Windows XP c s?n
Hotfix c h tr ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, hotfix ny l nh?m kh?c ph?c ch? s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny. Hotfix ny ch? p d?ng cho h? th?ng ang g?p v?n ? c? th? ny. Hotfix ny c th? nh?n ?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n khng b? ?nh h?ng b?i v?n ? ny, chng ti ? ngh? b?n ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m c ch?a hotfix ny.

Nu hotfix nay sn co tai xung, co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit trong C s Kin thc nay. Nu phn nay khng xut hin, lin h vi Phong H Tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft ly hotfix nay.

Chu y N?u v?n ? khc x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? l c?n thi?t, b?n c th? ph?i t?o m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t. Cc chi ph h? tr? thng th?ng s? p d?ng ? h? tr? thm cu h?i v v?n ? ny khng ? i?u ki?n cho hotfix ny c? th?. ?i v?i m?t danh sch ?y ? c?a Microsoft d?ch v? khch hng v h? tr? s? i?n tho?i ho?c ? t?o ra m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t, gh thm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chu y Cc h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? cc ngn ng? m cc hotfix c s?n. Nu ban khng thy ngn ng cua minh thi o la do hotfix nay hin khng co ngn ng o.Phin b?n ti?ng Anh c?a hotfix ny c thu?c tnh t?p (ho?c sau ny) m ?c li?t k trong b?ng sau. Ngay va gi cua nhng tp nay c lit k theo gi chun quc t (UTC). Khi b?n xem chi tiet tap tin, n ?c chuy?n ?i thnh gi? c?c b?. ? bi?t s? khc nhau gi?a UTC v local time, s? d?ng cc Mi gi? th? cng c? ngy v gi? trong Pa-nen i?u khi?n.
  Date     Time  Version      Size   File name
  --------------------------------------------------------------
  03-Mar-2004 01:29 5.1.2600.1351   103,936 Dhcpcsvc.dll   
  03-Mar-2004 00:14 5.1.2600.1331   168,192 Ndis.sys
  10-Jan-2004 13:33 5.1.2600.1331   12,416 Ndisuio.sys
  03-Mar-2004 01:29 5.1.2600.1331  1,630,720 Netshell.dll   
  10-Jan-2004 13:34 5.1.2600.1331   84,864 Nwlnkipx.sys
  03-Mar-2004 01:29 5.1.2600.1335   57,344 Wzcdlg.dll    
  03-Mar-2004 01:29 5.1.2600.1335   31,232 Wzcsapi.dll   
  03-Mar-2004 01:29 5.1.2600.1335   282,112 Wzcsvc.dll    
  02-Mar-2004 00:57 5.1.2600.1359   593,408 Xpsp2res.dll

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong cc s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho". Li nay c sa ln u tin trong Microsoft Windows XP Goi dich vu s 2.

THNG TIN THM

? bi?t thm chi ti?t v? nh?ng thu?t ng? ?c s? d?ng trong bi vi?t ny, nh?p vo s? bi vi?t sau y ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
824684 M ta thut ng chun c s dung m ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft

Thu?c tnh

ID c?a bi: 834565 - L?n xem xt sau cng: 12 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 2.0
T? kha:
kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbqfe kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB834565 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:834565

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com