Lm th? no ? chuy?n h?ng Clip Organizer ?ng d?n t?p tin cho m?t c?u h?nh chuy?n vng trong Office 2003

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 834603
Quan tr?ng Bi vi?t ny ch?a thng tin v? lm th? no ? thay ?i s? ng k?. H?y ch?c ch?n ? sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i n. Hay chc chn rng ban bit cach khi phuc s ng ky nu s c xay ra. bit thm thng tin v cach sao lu, phuc hi, va sa i s ng ky, hay bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
256986 M ta s ng ky Microsoft Windows
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

T?o t?p catal v ch?t chi?t xu?t t? t?i v? clipart t?p trong c?p Clip Organizer clip t? ch?c trong Microsoft Office 2003. Khi b?n s? d?ng m?t h? s di ?ng, b?n c th? chuy?n h?ng ng?i t? ch?c Clip ? t?o ra cc t?p tin vo c?a hng c?a m?nh v ? gi?i nn t?p tin ? t?i v? clipart ?n ?a i?m khc nhau. ? th?c hi?n vi?c ny, ci ?t Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1) v t?o ra hai m?i ng k? subkeys.

GI?I THI?U

Bi vi?t ny m t? cch thay ?i v? tr ni t? ch?c Clip trong Microsoft Office 2003 t?o ra t?p tin vo c?a hng c?a n, v trong tr?ng h?p n ch?t chi?t xu?t t? t?p tin ? t?i v? clipart khi b?n s? d?ng m?t c?u h?nh chuy?n vng.

THNG TIN THM

C?nh bo V?n ? nghim tr?ng c th? x?y ra n?u b?n s?a ?i registry khng chnh xc b?ng cch s? d?ng k? bin so?n ho?c b?ng cch s? d?ng m?t phng php. Nh?ng v?n ? ny c th? yu c?u b?n ci ?t l?i h? i?u hnh c?a b?n. Microsoft khng th bao am rng nhng s c nay co th c giai quyt. Ban phai t chiu rui ro khi sa i s ng ky.

Theo m?c ?nh, Clip Organizer ?t t?p tin trong th m?c sau y.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Lo?i t?pCp
T?p catal (*.mgc)C:\Documents and Settings\tn ng?i dng\Application Data\Microsoft\Clip organizer
T?i v? clipartC:\Documents and Settings\tn ng?i dng\My Documents\My Pictures\Microsoft clip Organizer
? chuy?n h?ng ng?i t? ch?c Clip ? t?o ra cc t?p tin vo c?a hng c?a m?nh v ? trch xu?t cc t?p tin ? t?i v? clipart t?i m?t ?a i?m khc nhau khi b?n s? d?ng m?t h? s di ?ng, b?n ph?i ci ?t Office 2003 SP1 v sau t?o ra hai m?i ng k? subkeys.

V?n ? ny l?n ?u tin ? ?c c? ?nh trong m?t hotfix ?c by gi? ch?a trong m?t gi d?ch v?. N?u b?n ci ?t Microsoft Office 2003 service pack m?i nh?t, b?n khng ph?i ci ?t cc hotfix.

D?ch v? gi thng tin

V?n ? ny s?a ch?a trong Microsoft Office 2003 Service Pack 1.

? gi?i quy?t v?n ? ny, c ?c gi d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Office 2003. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m vao s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
870924 Lm th? no ? c ?c gi d?ch v? m?i nh?t cho Office 2003


Subkeys c quan ng k? sau y l nh?ng hai subkeys ng k? m?i m b?n c?n ph?i t?o:

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Khoa conM ta
CatalogLocationV? tr m Clip Organizer s? t?o t?p tin vo c?a hng c?a n.
ClipExtractLocationV? tr ni Clip Organizer s? gi?i nn cc t?p tin clipart ?c t?i xu?ng.
Chu y B?n c th? nh?p cc c quan ng k? subkeys HKEY_CURRENT_USER hive c?a s? ng k? cho ng?i dng hi?n th?i ch?, ho?c trong HKEY_LOCAL_MACHINE hive cho t?t c? ng?i dng trn my tnh . B?n c?ng c th? bao g?m cc thi?t ?t ny trong cc chnh sch m b?n ? ?t cho ng?i dng c?a b?n.

Sau khi b?n ci ?t Office 2003 SP1, s? d?ng c? hai phng php sau y:
 • Chuy?n h?ng cc ?ng d?n cho cc Clip t? ch?c danh m?c t?p (.mgc) cho ng?i dng hi?n th?i. thc hin vic nay, hay lam theo nhng bc sau:
  1. B? t?t c? cc chng tr?nh ang ch?y, trong t? ch?c Clip.
  2. Nh?p vo B?t ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit trong cc M? h?p, v sau nh?p vo Ok.
  3. inh vi ri bm vao khoa ng ky sau:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\Common\Clip Organizer
  4. Trn cc Ch?nh s?a tr?nh n, i?m ?n M?i, sau b?m Gia tri Chui.
  5. Lo?i CatalogLocation, sau nh?n ENTER.
  6. Nh?p chu?t ph?i CatalogLocation, sau b?m S?a ?i.
  7. Trong cc D liu gia tri h?p, lo?i ?ng d?n ni b?n mu?n t? ch?c Clip lm catal t?p ?c ?t, v sau nh?p vo Ok.
  8. Trn cc Tp tr?nh n, nh?p vo L?i ra thot kh?i Registry Editor.
 • Chuy?n h?ng cc ?ng d?n ni Clip Organizer s? gi?i nn t?p clipart m b?n ? t?i v? cho ng?i dng hi?n th?i. thc hin vic nay, hay lam theo nhng bc sau:
  1. B? t?t c? cc chng tr?nh ang ch?y, trong t? ch?c Clip.
  2. Nh?p vo B?t ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit trong cc M? h?p, v sau nh?p vo Ok.
  3. inh vi, ri bm chut phai vao khoa con ng ky sau:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\Common\Clip Organizer
  4. Trn cc Ch?nh s?a tr?nh n, i?m ?n M?i, sau b?m Gia tri Chui
  5. Lo?i ClipExtractLocation, sau nh?n ENTER.
  6. Nh?p chu?t ph?i ClipExtractLocation, sau b?m S?a ?i.
  7. Trong cc D liu gia tri h?p, g? ?ng d?n ni b?n mu?n c?t gi? cc t?p ?c gi?i nn clipart v b?m Ok.
  8. Trn cc Tp tr?nh n, nh?p vo L?i ra thot kh?i Registry Editor.

Thng tin b? sung

 • Clip Organizer s? xem xt cho cc
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\Common\Clip Organizer
  registry subkey l?n ?u tin trong HKEY_CURRENT_USER hive. Clip Organizer s? ch? i ? t?m subkey v thi?t l?p c?a n trong HKEY_LOCAL_MACHINE hive n?u n khng t?m th?y cc gi tr? trong HKEY_CURRENT_USER hive. V? v?y, n?u b?n mu?n t? ch?c Clip ? s? d?ng cc gi tr? t? HKEY_LOCAL_MACHINE hive, h?y ch?c ch?n r?ng c khng c
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\Common\Clip Organizer
  registry subkey cho b?t k? m?t trong nh?ng ng?i dng trn my tnh l trong cu h?i.
 • Gi tr? ?ng k? c th? l chu?i (lo?i gi tr? REG_SZ) ho?c m? r?ng dy (lo?i gi tr? REG_EXPAND_SZ). ? nh?p cc gi tr? m? r?ng chu?i b?ng tay, b?n ph?i s? d?ng Regedt32 thay v? Regedit.
 • T?p catal clip ng?i t? ch?c khng ?c d? ?nh ? s? d?ng trong m?t k?ch b?n a ng?i dng. M?i ng?i dng c?n ph?i c cc
  CatalogLocation
  registry subkey tr? ?n ?ng d?n ng?i s? d?ng c? th?. Khi hai ho?c nhi?u ng?i dng c? g?ng ? m? c?a hng cng, Clip t? ch?c c th? ng?ng ?ng (hng) ho?c tai n?n.
 • Cc
  ClipExtractLocation
  thi?t ?t ng k? c?ng ph?i l ng?i s? d?ng c? th?. Khi cc
  ClipExtractLocation
  thi?t ?t ng k? cho ng?i s? d?ng hai i?m ?n con ?ng cng, ng?i dng nh?n ?c m?t thng bo l?i l tng t? nh thng bo l?i sau khi h? gi?i nn t?p tin:
  T? ch?c clip khng th? hon thnh cng vi?c.L?i khng xc ?nh. M? l?i 0x80004005
 • Cc
  ClipExtractLocation
  registry subkey khng ch?p nh?n m?t ?ng d?n c?a cc lo?i \\ServerName\sharename nhng ch? c?p con c?a chia s? ho?c c?p thm th m?c con--v d?, \\ServerName\sharename\foldername. N?u b?n ?t cc
  ClipExtractLocation
  registry subkey ?n ?ng d?n c?a cc lo?i \\ServerName\sharenameT? ch?c clip s? hi?n th? m?t thng bo l?i tng t? nh d?i y:
  T? ch?c clip khng th? hon thnh cng vi?c.L?i khng xc ?nh. M? l?i 0x80004005
 • Khi th m?c con cu?i cng ho?c subkey t?i m?t trong cc ?ng d?n l m?t tch, Clip Organizer s? t?o ra n. Tuy nhin, Clip t? ch?c s? khng t?o ra nhi?u hn m?t th m?c con. Khi nhi?u hn m?t c?p c?a th m?c con l m?t tch ? cu?i con ?ng, Clip Organizer s? hi?n th? m?t thng bo l?i tng t? nh d?i y:
  T? ch?c clip khng th? hon thnh cng vi?c.L?i khng xc ?nh. M? l?i 0x80004005
  Sau khi b?n nh?n ?c thng bo l?i ny, Clip t? ch?c c th? ng?ng p ?ng (hng).
 • Khi m?t trong cc thi?t ?t ng k? ch? ?nh ?ng d?n khng ph?i l h?p l?, Clip t? ch?c s? d?ng v? tr m?c ?nh.
 • Khi gi tr? ng k? cho m?t con ?ng Clip Organizer ch?a k? t? khng h?p l?, Clip Organizer s? hi?n th? m?t thng bo l?i tng t? nh d?i y:
  T? ch?c clip khng th? hon thnh cng vi?c.L?i khng xc ?nh. M? l?i 0x80004005

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong cc s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho".
V?n ? ny l?n ?u tin ? ?c s?a ch?a trong Office 2003 Service Pack 1.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 834603 - L?n xem xt sau cng: 12 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 2.0
T? kha:
kboffice2003sp1fix kbqfe kbbug kbfix kbmt KB834603 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:834603

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com