Các v?n đ? đư?c bi?t đ?n v?i lo?i b? ?n d? li?u thêm trong phiên b?n 1,0 cho Office 2003 và Office XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 834636 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài này li?t kê các ch? đ? và b? sung đư?c bi?t đ?n các v?n đ? v?i vi?c lo?i b? ?n d? li?u add-in cho Microsoft Office 2003 và Microsoft Văn ph?ng XP mà không đư?c b?o hi?m b?i các t?p tin ReadMe.

Cho bi?t thêm thông tin v? vi?c h?y b? ?n d? li?u add-in, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
834427Office 2003 và Office XP g? b? ?n d? li?u, công c?

Chú ý Thông tin trong bài vi?t này áp d?ng cho lo?i b? ?n d? li?u thêm trong phiên b?n 1.0. M?t phiên b?n sau này c?a lo?i b? ?n d? li?u add-in đ? đư?c phát hành.

Chúng tôi đ? ngh? b?n cài đ?t phiên b?n m?i nh?t c?a công c?. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
834427Office 2003 và Office XP g? b? ?n d? li?u, công c?

THÔNG TIN THÊM

H? đi?u hành đư?c h? tr?

 • Cài đ?t và s? d?ng các lo?i b? ?n d? li?u thêm ? trên h? đi?u hành Microsoft Windows sau không đư?c h? tr?:
  • Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98
  • Microsoft Windows 95
  • Microsoft Windows NT 4.0
 • Cài đ?t và s? d?ng các lo?i b? ?n d? li?u thêm vào trên Microsoft Windows 2000 đ? không đư?c th? nghi?m b?i Microsoft. Không có hi?n nay không có v?n đ? đ? bi?t c? th? đ? s? d?ng d? li?u ?n Remove add-in khi nó đư?c cài đ?t ho?c khi nó đư?c dùng trong Windows 2000.

Các vấn đề đã xác định

Microsoft Excel

 • Trong Microsoft Excel 2002, đư?ng d?n máy in không đư?c g? b?. Tuy nhiên, h? đang b? lo?i b? trong Microsoft Office Excel 2003.
 • Các liên k?t t?i m?t workbook bên ngoài h? tr? có th? không có làm s?ch t? m?t trang Web Excel file duy nh?t.
 • Trong m?t b?ng tính Excel, mà bao g?m m?t danh sách và m?t ho?c nhi?u lư?t xem Tu? ch?nh, tùy ch?nh lư?t xem s? không b? lo?i b?.
 • N?u m?t c?t ?n không ch?a b?t k? văn b?n, lo?i b? ?n d? li?u add-in s? lo?i b? các c?t.

Microsoft PowerPoint

 • Cùng m?t màu s?c văn b?n s? không b? xóa đi trong t?t c? các k?ch b?n.
 • Ph?n đ?u và cu?i trang trong PowerPoint không b? lo?i b? v? h? không có d? li?u ?n.
 • Không gi?ng như các chương tr?nh văn ph?ng h? tr? SmartTags, SmartTags không b? t?t và các văn b?n thích h?p c?n l?i trong nơi.
 • VBA macro b?t ng? b? lo?i b? t? PowerPoint t?p tin.

Excel và Microsoft Word

 • N?u nhi?u đ?i tư?ng l?p trên đ?u trang c?a m?i khác, các các đ?i tư?ng đư?c ?n bên dư?i các đ?i tư?ng trên cùng có th? không đư?c th?c hi?n đ? các ngư?i s? d?ng.

Word, Excel và PowerPoint

 • N?u m?t t?p tin trư?c đây ch?a m?t Microsoft Visual khái ni?m cơ b?n không cho Applications (VBA) v? mô, các lo?i b? ?n d? li?u thêm nh?p th? lo?i b? m?t s? d?u v?t c?a VBA v? mô.
 • N?u các lo?i b? ?n d? li?u thêm nh?p t?t b?t ng?, m?t t?p s? ghi có th? đ? trong thư m?c t?m th?i c?a b?n. Đ? lo?i b? các t?p tin đăng nh?p này, xóa b? n?i dung c?a thư m?c t?m th?i trong cài đ?t đ?a phương c?a b?n thư m?c.
 • N?u b?n đóng các lo?i b? ?n d? li?u thêm nh?p trư?c khi nó hoàn t?t xem xét tài li?u này, m?t ho?c nhi?u t?p tin t?m th?i có th? đ? trong các thư m?c đích. Đ? lo?i b? nh?ng t?p tin, xóa chúng t? các đi?m đ?n thư m?c.
 • Các trang Web file duy nh?t đ? đư?c xem xét b?i các H?y b? ?n Data add-in có th? ch?a tên c?a ng?u nhiên t?o ra t?p t?m th?i trong các h?nh th?c sau đây:
  file:///c:/s?/
  S? đư?c s? d?ng trong tên này d?a trên tên t?p tin web file duy nh?t trang và không th? đư?c ngư?c tr? l?i c?a b?n máy tính.
 • Tài li?u dài có th? m?t m?t th?i gian dài đ? x? l?, lên đ?n 5-10 phút v?i m?t s? tài li?u.
 • Khi b?n s? d?ng các lo?i b? ?n d? li?u thêm nh?p t? m?t l?nh đư?ng dây làm vi?c v?i m?t t?p h?p các tài li?u, n?u chương tr?nh văn ph?ng c?a b?n b?t đ?u m?t t?m h?p tho?i, các lo?i b? ?n d? li?u thêm nh?p s? d?ng cho đ?n khi h?p tho?i đóng c?a. N?u h?p tho?i v?n m? ngoài 120 giây, chương tr?nh s? b? thu?c lá và các lo?i b? ?n d? li?u thêm nh?p s? ti?p t?c vào t?p tin ti?p theo, ho?c đóng N?u nó đ? đ?t đ?n t?p tin cu?i cùng.
 • N?u Cho phép ti?t ki?m nhanh đư?c b?t, b?n có th? ph?i ch?y các lo?i b? ?n Data ti?n ích trong nhi?u l?n đ? lo?i b? t?t c? d? li?u. Đ? t?t tính năng này, b?m Tuỳ chọn trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào các Lưu tab, và sau đó b?m Xóa các Cho phép ti?t ki?m nhanh h?p ki?m.

Word và PowerPoint

 • N?u Cho phép ti?t ki?m nhanh đư?c b?t, b?n có th? có th? ch?y các lo?i b? ?n Data ti?n ích trong nhi?u l?n đ? lo?i b? t?t c? d? li?u. Đ? t?t tính năng này, h?y nh?p vào Tuỳ chọn trên cácCông cụ tr?nh đơn, nh?p vào các Lưu tab, và sau đó nh?n vào đây đ? xóa các Cho phép ti?t ki?m nhanh h?p ki?m.

Thu?c tính

ID c?a bài: 834636 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB834636 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:834636

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com