Mô t? v? C?p Nh?t Excel 2003: ngày 23 tháng 3 năm 2004

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 834691
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft đ? phát hành m?t C?p Nh?t cho Microsoft Office Excel 2003. C?p nh?t này s?a ch?a m?t v?n đ? trong Excel 2003 có th? gây ra các ch?c năng RAND(), RANDBETWEEN(), SLOPE(), INTERCEPT(), FORECAST() và STEYX() đ? tr? v? giá tr? mà không ph?i là chính xác. B?n c?p nh?t này s?a v?n đ? v? v?y mà các ch?c năng này t?o ra k?t qu? chính xác.

B?n c?p nh?t này l?n đ?u tiên đư?c bao g?m trong Microsoft Office 2003 Service Pack 1.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? service pack m?i nh?t cho Office 2003, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
870924 Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Office 2003

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? download và cài đ?t Excel C?p Nh?t 2003: KB834691.

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? download và cài đ?t b?n C?p Nh?t

Khách hàng C?p Nh?t

N?u b?n cài đ?t Excel 2003 t? đ?a CD-ROM, b?n có sau đây hai l?a ch?n:
 • S? d?ng Microsoft Office b?n C?p Nh?t Web site đ? t? đ?ng cài đ?t t?t c? các c?p nh?t m?i nh?t bao g?m t?t c? các gói d?ch v? có s?n, b?o m?t b?n vá, và C?p Nh?t.
 • Cài đ?t ch? Excel 2003 Update: KB834691 b?ng cách làm theo các bư?c đư?c mô t? sau này trong bài vi?t này.
Chú ý Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n cài đ?t khách hàng C?p Nh?t b?ng cách s? d?ng văn ph?ng thông tin C?p Nh?t Web site. Văn ph?ng thông tin c?p nh?t trang web phát hi?n c?a b?n c? th? cài đ?t c?a Microsoft Office và s? nh?c b?n cài đ?t chính xác nh?ng g? b?n ph?i có đ? đ?m b?o r?ng cài đ?t văn ph?ng c?a b?n là hoàn toàn thông tin m?i nh?t.

Văn ph?ng thông tin c?p nh?t trang web


Ph?i có văn ph?ng thông tin c?p nh?t trang web phát hi?n các yêu c?u b?n c?p nh?t b?n ph?i cài đ?t trên máy tính c?a b?n, truy c?p vào Microsoft sau đây Web site:
http://Office.Microsoft.com/en-US/Downloads/maincatalog.aspx
Nh?p vào Ki?m tra C?p Nh?t. Sau khi phát hi?n là hoàn ch?nh, b?n nh?n đư?c m?t danh sách các b?n C?p Nh?t đư?c đ? ngh? đ? đư?c ch?p thu?n c?a b?n. Nh?p vào B?t đ?u cài đ?t đ? hoàn t?t quá tr?nh.

Cài đ?t ch? Excel 2003 Update: KB834691


Đ? t?i v? và cài đ?t b?n C?p Nh?t c?a khách hàng, làm theo các bư?c sau:
 1. Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  T?i v?
  T?i v? Excel 2003 Update: KB834691 khách hàng gói bây gi?.
  Ngày phát hành: Tháng ba 23, 2004

  Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i xu?ng Microsoft H? tr? t?p tin, h?y b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
  Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i đ? có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

  Chú ý Đ? có đư?c b?n đ?a hoá khách hàng c?a Excel 2003 Update: KB834691, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId = DD344A47-1FAF-4DB6-94 CD-4FEC532AC044
 2. Nh?p vào M? đ? b?t đ?u t?i v? và cài đ?t b?n C?p Nh?t Excel 2003: KB834691.
 3. N?u b?n b? nh?c đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t, b?mCó.
 4. Nh?p vào Có ch?p nh?n gi?y phép th?a thu?n.
 5. Chèn đ?a CD-ROM 2003 văn ph?ng c?a b?n n?u b?n s? đư?c nh?c đ? làm như v?y, sau đó b?m Ok.
 6. Khi b?n nh?n đư?c m?t tin nh?n mà ch? ra r?ng các cài đ?t đ? thành công, nh?p vào Ok.
Chú ý Sau khi b?n cài đ?t b?n C?p Nh?t, b?n không th? g? b? nó. Tr? l?i ti?n tr?nh cài đ?t trư?c khi b?n C?p Nh?t đ? đư?c cài đ?t, b?n ph?i lo?i b? Microsoft Office 2003, và sau đó cài đ?t nó m?t l?n n?a t? đ?a CD-ROM g?c.

Hành chính C?p Nh?t

N?u b?n cài đ?t Excel 2003 t? m?t v? trí máy ch?, máy ch? ngư?i qu?n tr? ph?i c?p nh?t v? trí máy ch? v?i C?p Nh?t hành chính và tri?n khai các b?n c?p nh?t mà máy tính c?a b?n.

N?u b?n có máy ch? ngư?i qu?n tr?, h?y làm theo các bư?c sau đ? t?i v? C?p Nh?t hành chính:
 1. Trong Microsoft Windows Explorer, t?o m?t thư m?c trên ? C, và sau đó đ?t tên là kb834691 thư m?c.
 2. Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  T?i v?
  T?i v? Excel 2003 Update: KB834691 đ?y đ? t?p tin gói bây gi?.
  Ngày phát hành: Tháng ba 23, 2004

  Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i xu?ng Microsoft H? tr? t?p tin, h?y b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
  Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i đ? có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.
  Chú ý Đ? có đư?c m?t phiên b?n đ?y đ? t?p tin b?n đ?a hóa c?a Excel 2003 Update: KB834691, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/Office/Ork/Updates/2003/exc1101a.htm
 3. Nh?p vào Lưu đ? lưu cài đ?t b?n C?p Nh?t t?p tin-ENU.exe (ví d?, Office2003-kb834691-fullfile-enu.exe) đ? kb834691 thư m?c.
 4. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mCh?y.
 5. Trong các M? h?p, lo?iCMD, sau đó b?m Ok.
 6. T?i d?u nh?c l?nh, g? nh?ng d?ng, và sau đó nh?n ENTER sau m?i d?ng:
  cd\kb834691

  Office2003-kb834691-fullfile-ENU.exe, enu.exe /c installer.bat/c /t:c:\kb834691
 7. Nh?p vào Có ch?p nh?n gi?y phép th?a thu?n.
 8. N?u b?n đ? quen thu?c v?i các th? t?c cho vi?c C?p Nh?t c?a b?n cài đ?t hành chính, b?m B?t đ?u, sau đó b?mCh?y.

  G? l?nh sau đây trong cácM? h?p:
  msiexec /a AdminPath\MSI File p C:\kb834691\MSP File SHORTFILENAMES = TRUE
  Trong l?nh này, Admin Path là con đư?ng s? đi?m c?a b?n cài đ?t hành chính cho Office 2003 (ví d?, C:\Office2003), MSI File cơ s? d? li?u .msi tr?n gói cho các s?n ph?m Office 2003 (ví d?, Pro11.msi), vàMSP File là tên c?a các hành chính C?p Nh?t.

  Chú ý B?n có th? ph? thêm các /QB+ chuy?n sang d?ng l?nh như v?y các Office 2003 Cài đ?t hành chính h?p tho?i và các Ngư?i dùng cu?i Th?a thu?n c?p phép h?p tho?i không xu?t hi?n.
 9. Đ? tri?n khai các b?n c?p nh?t cho máy tr?m làm vi?c khách hàng, h?y nh?p vàoB?t đ?u, b?m Ch?y, r?i g? như sau l?nh trong các M? h?p:
  msiexec/i AdminPath\MSI File CÀI Đ?T L?I =Danh sách các tính năng REINSTALLMODE = vomu
  Trong l?nh này, Admin Path là con đư?ng s? đi?m c?a b?n cài đ?t hành chính cho Office 2003 (ví d?, C:\Office2003), MSI File MSI cơ s? d? li?u gói Đ?i v?i các s?n ph?m Office 2003 (ví d?, Pro11.msi), vàFeatureList là danh sách các tính năng tên (trư?ng h?p nh?y c?m) mà ph?i đư?c cài đ?t l?i cho C?p Nh?t. Đ? cài đ?t t?t c? các tính năng, b?n có th? s? d?ng CÀI Đ?T L?I = T?T C?, ho?c b?n có th? cài đ?t các tính năng sau đây:
  EXCELFiles
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? c?p nh?t c?a b?n cài đ?t hành chính và tri?n khai các máy tr?m làm vi?c khách hàng, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
829197Làm th? nào đ?: Cài đ?t b?n c?p nh?t đ? cài đ?t hành chính c?a Office 2003
Bài vi?t này ch?a hư?ng d?n tiêu chu?n cài đ?t b?n C?p Nh?t hành chính. B?n c?ng có th? xem các bài vi?t sau đây trong Microsoft văn ph?ng tài nguyên Kit. Đ? làm đi?u này, h?y truy c?p trang Web Microsoft sau đây Trang web:
http://www.Microsoft.com/Office/Ork/Updates/2003/exc1101a.htm

V?n đ? x?y ra khi b?n cài đ?t C?p Nh?t Excel 2003: KB834691

Các nhà phát tri?n có th? không th? truy c?p m?t s? h?i đ?ng văn ph?ng khác nhau sau khi cài đ?t b?n C?p Nh?t. V?n đ? này không ?nh hư?ng đ?n các gi?i pháp mà đ? phát tri?n.

Chú ý V?n đ? này đư?c bi?t là x?y ra trên máy tính có Microsoft .NET Framework và Microsoft Windows Server 2003 ho?c Microsoft Windows XP cài đ?t.

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t

B?n C?p Nh?t có ch?a các phiên b?n C?p Nh?t c?a các t?p tin sau đây:
  File name   Version
  -------------------------
  Excel.exe   11.0.6113.0
Đ? xác đ?nh phiên b?n Excel 2003 đư?c cài đ?t trên c?a b?n máy tính, làm theo các bư?c sau.

Chú ý B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các theo các bư?c có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u chúng, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mTìm kiếm.
 2. Trong các Ngăn k?t qu? t?m ki?m, dư?iHư?ng d?n t?m ki?m, b?m T?t c? các file và thư m?c.
 3. Trong các T?t c? hay m?t ph?n c?a tên t?p h?p, lo?i Excel.exe, sau đó b?m Tìm kiếm.
 4. Trong danh sách t?p, b?m chu?t ph?i vàoExcel.exe, sau đó b?mThu?c tính.
 5. Trên các Phiên bản tab, xác đ?nh các phiên b?n Excel 2003 đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n.
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? xác đ?nh các Phiên b?n Excel 2003 trên máy tính c?a b?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? Xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
821549Làm th? nào đ?: Ki?m tra các phiên b?n c?a Office 2003
Chú ý N?u Excel 2003 Update: KB834691 đ? đư?c cài đ?t trên c?a b?n máy tính, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t các Excel 2003 Update: KB834691:
B?n c?p nh?t này đ? áp d?ng ho?c đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t đ? đư?c áp d?ng.

Danh sách các v?n đ? c? đ?nh b?ng các C?p Nh?t

C?p Nh?t Excel 2003: KB834691 s?a ch?a các v?n đ? mô t? trong sau đây Microsoft Knowledge Base bài vi?t:

833855 Excel 2003 hotfix gói: 29 tháng năm 2004

Thu?c tính

ID c?a bài: 834691 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kboffice2003sp1fix kbfunctions kbfix kbbug kboffice2003presp1fix kbinfo kbupdate kbmt KB834691 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:834691

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com