Các mô t? c?a Office XP Service Pack 3 cho th?i gian ch?y công c? truy c?p 2002

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 834693 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Microsoft đ? phát hành m?t C?p Nh?t cho Microsoft Access 2002. B?n c?p nh?t này cung c?p các b?n c?p nh?t m?i nh?t đ? truy c?p 2002 Runtime. B?n c?p nh?t này bao g?m các c?i ti?n b?o m?t thêm vào s? ?n đ?nh và hi?u su?t c?i ti?n.

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? download và cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3) cho th?i gian ch?y công c? truy c?p 2002. Ngoài ra, bài vi?t này mô t? nh?ng v?n đ? đư?c c? đ?nh b?i Office XP SP3 cho th?i gian ch?y công c? truy c?p 2002.

Thông tin thêm

Làm th? nào đ? download và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

Quan tr?ng Trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, h?y ch?c ch?n r?ng các yêu c?u sau đây đ? đư?c đáp ?ng:
 • Microsoft Windows Installer 2.0

  Trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t Windows Installer 2.0 ho?c sau này. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? yêu c?u này, h?y xem ph?n "Windows Installer Update yêu c?u" c?a bài vi?t này.
 • B?n đ? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Access 2002 Run-th?i gian.
B?n có th? s? d?ng m?t trong hai phương pháp sau đây đ? c?p nh?t m?t cài đ?t chuyên bi?t s?n có c?a Microsoft Access 2002.

Lưu ? Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t b?ng cách s? d?ng văn ph?ng s?n ph?m b?n C?p Nh?t Web site. Văn ph?ng s?n ph?m b?n C?p Nh?t Web site phát hi?n cài đ?t chuyên bi?t c? th? c?a Microsoft Access và s? nh?c b?n cài đ?t chuyên bi?t chính xác nh?ng g? b?n ph?i có đ? đ?m b?o r?ng cài đ?t chuyên bi?t truy c?p c?a b?n là hoàn toàn C?p Nh?t.

Phương pháp 1: S? d?ng web site C?p Nh?t Microsoft Office s?n ph?m

Đ? có phiên b?n Web c?a văn ph?ng s?n ph?m thông tin c?p nh?t web site phát hi?n các b?n C?p Nh?t yêu c?u b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Office.Microsoft.com/en-US/Downloads/maincatalog.aspx
Sau khi phát hi?n đư?c hoàn t?t, b?n nh?n đư?c m?t danh sách các b?n C?p Nh?t đư?c khuy?n cáo cho s? ch?p thu?n c?a b?n. B?m chu?t B?t đ?u cài đ?t chuyên bi?t đ? hoàn t?t quá tr?nh.

Phương pháp 2: Phân ph?i và t? đ?ng cài đ?t chuyên bi?t Office XP SP3 cho th?i gian ch?y công c? truy c?p 2002

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t? đ?ng bao g?m các văn ph?ng C?p nh?t t?p v?i đơn th?i gian truy c?p c?a b?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
916176Th?i gian ch?y gói ?ng d?ng Access không s? d?ng t?p tin văn ph?ng C?p Nh?t

Phương pháp 3: Phân ph?i và t? cài đ?t chuyên bi?t Office XP SP3 cho th?i gian ch?y công c? truy c?p 2002

Th?c hi?n theo các bư?c sau đ? t?i xu?ng và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t c?a khách hàng:
 1. H?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  Nh?n vào đây đ? t?i v? các b?n C?p Nh?t
 2. Ch?n ngôn ng? c?a b?n, và sau đó nh?p vào T?i v?.
 3. B?m chu?t Ti?t ki?m đ? ti?t ki?m Office XP SP3 cho t?p tin cài đ?t chuyên bi?t truy c?p 2002 Runtime (ví d?, Art10Sp3-kb834693-fullfile-enu.exe) vào m?c tin thư thoại đ? ch?n.
 4. Phân ph?i C?p Nh?t cho máy tính c?a b?n đ? ch?n.
 5. Trong Window Explorer, b?m đúp vào các phân ph?i Office XP Service Pack 3 (SP3) cho các t?p tin cài đ?t chuyên bi?t truy c?p 2002 Runtime (ví d?, Art10Sp3-kb834693-fullfile-enu.exe).
 6. N?u b?n b? nh?c đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t, h?y nh?p vào .
 7. B?m chu?t đ? ch?p nh?n th?a thu?n mức cấp phép.
 8. Chèn đ?a CD-ROM công c? văn ph?ng XP c?a b?n n?u b?n b? nh?c làm như v?y, và sau đó nh?p vào Ok.
 9. Khi b?n nh?n đư?c m?t tin thư thoại mà ch? ra ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t đ? thành công, b?m Ok.

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t

B?n C?p Nh?t ch?a m?t phiên b?n C?p Nh?t c?a các t?p tin sau đây:
  File name   Version
  --------------------------
  Msaccess.exe  10.0.6501.0
Đ? xác đ?nh các phiên b?n c?a truy c?p 2002 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau.

Lưu ? B?i v? có m?t vài phiên b?n c?a Microsoft Windows, các bư?c sau đây có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u chúng, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào T?m.
 2. Trong các Ngăn k?t qu? tra c?u, b?m vào T?t c? các t?p và c?p dư?i Hư?ng d?n tra c?u.
 3. Trong các T?t c? ho?c m?t ph?n c?a tên t?p h?p, lo?i Msaccess.exe, và sau đó nh?p vào T?m.
 4. Trong danh sách các t?p, b?m chu?t ph?i vào Msaccess.exe, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 5. Trên các Phiên b?n tab, xác đ?nh các phiên b?n c?a Microsoft Access 2002 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? xác đ?nh phiên b?n năm 2002 truy c?p trên máy tính c?a b?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
291331Làm th? nào đ? ki?m tra phiên b?n c?a Office XP
Ngoài ra, các t?p tin sau đây c?ng đư?c cài đ?t chuyên bi?t khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Office XP Service Pack 3 (SP3) cho th?i gian ch?y công c? truy c?p 2002:
  Accwiz.dll    	Msmdgd80.dll
  Acwizrc.dll   	Msmdun80.dll
  Bidi32.dll    	Mso.dll
  Fm20.dll     	Msointl.dll
  Fm20enu.dll   	Msolap80.dll
  Graph.exe    	Msolap80.rll
  Grintl32.dll  	Msolui80.dll
  Intldate.dll  	Msowc.dll
  Msacc.olb    	Ocp.dll
  Msaexp30.dll   	Ocpintl.dll
  Msain.dll    	Olapuir.rll
  Mscal.ocx    	Owc10.dll
  Mscdm.dll    	Owci10.dll
  Mscomctl.ocx   	Riched20.dll
  Msdmeng.dll   	Snapview.exe
  Msdmine.dll   	Snapview.ocx
  Msdmine.rll   	Soa.dll
  Msmdcb80.dll   	Ucs20.dll
			Vbe6.dll
Lưu ? N?u Office XP SP3 cho th?i gian ch?y công c? truy c?p 2002 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau đây khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t Office XP Service Pack 3 (SP3) cho th?i gian ch?y công c? truy c?p 2002:
B?n c?p nh?t này đ? đư?c áp d?ng ho?c đư?c bao g?m trong m?t b?n C?p Nh?t đ? đư?c áp d?ng.

Windows Installer Update yêu c?u

Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t đư?c mô t? trong bài vi?t này đ?i h?i Windows Installer 2.0 ho?c sau này. C? Microsoft Windows XP và Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) bao g?m Windows Installer 2.0 ho?c sau này. Đ? cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n m?i nh?t c?a tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows, truy c?p vào m?t s? các Microsoft Web site sau.

Windows Installer cho Microsoft Windows 98 và Microsoft Windows Millennium Edition (tôi):
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=cebbacd8-c094-4255-b702-de3bb768148f%20&displaylang=en
Windows Installer cho Microsoft Windows NT 4.0 và Windows 2000:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=4b6140f9-2d36-4977-8fa1-6f8a0f5dca8f&DisplayLang=en

Danh sách các v?n đ? đư?c c? đ?nh b?i C?p Nh?t

Văn ph?ng XP SP3 cho truy c?p 2002 Runtime s?a ch?a v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:

836030 V?n đ? đư?c c? đ?nh trong truy c?p năm 2002 b?i Office XP Service Pack 3

Thu?c tính

ID c?a bài: 834693 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Mười 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
T? khóa: 
atdownload kbdownload kbinfo kbupdate kbmt KB834693 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 834693

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com