Re?istru atjauno?anas laik? sa?emat k??das zi?ojumu "Stop k??das kodu 0x00000051"

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 834728 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Izmantojot programmas, kas, izveidojiet re?istra dubl?jumu un atjauno?anas, dators var p?rst?t rea??t, un var tikt par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
K??du p?rbaude 0x51 (c, c0000005, bddbab34, bddba78c)

Argumenti:
Arg1: 0000000c, (rezerv?ts)
Arg2: c0000005, (rezerv?ts)
Arg3: bddbab34, atkar?gs no t?, kur Windows bugchecked, var b?t r?d?t?js uz stropu
Arg4: bddba78c, atkar?gs no t?, kur Windows bugchecked, var HvCheckHive atgrieztais kods ja strops ir boj?ts.
CPU noslodze ar? negaid?ti var palielin?t l?dz 100 %, l?dz br?dim, kad dators tiek restart?ts. Ja 100 % CPU noslodze, programmas, kas izmanto re?istra funkcijas var p?rst?t rea??t.

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja izmantojat t?lvad?bas pulti programmas vai sist?mas dubl?juma programmu.

Uz RegRestoreKey funkcija teikts nor?d?to re?istra stropu failu un kop? to uz nor?d?to atsl?gu sist?mas re?istr?. Uz RegSaveKey funkcija saglab? noteiktu re?istra atsl?gu un visus ar to saist?tos apak?atsl?gas stropu failu. Abas funkcijas veikt sist?mas re?istr?, kas dr?kst veikt vien?gi darb?bas. ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas rodas t?p?c, ka RegSaveKey un RegRestoreKey funkcijas tiek izsauktas, taj? pa?? laik? multi-thread programm?.

RISIN?JUMS

Windows 2000 labojumfails inform?ciju

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ?? sada?a nepar?d?s, iesniegt piepras?jumu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Microsoft Windows 2000

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j nevienu citu labojumfailu.

Inform?ciju par failu

?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir faila atrib?ti (vai jaun?ka versija), kas nor?d?tas ?aj? tabul?. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla Vad?bas pane?a r?ka datums un laiks cilni.
  Date     Time  Version    Size    File name
  ----------------------------------------------------------
  19-Dec-2003 18:57 5.0.2195.6886   30,224 Mountmgr.sys
  05-Feb-2004 20:37 5.0.2195.6897 1,699,776 Ntkrnlmp.exe   
  05-Feb-2004 20:37 5.0.2195.6897 1,699,200 Ntkrnlpa.exe   
  05-Feb-2004 20:37 5.0.2195.6897 1,720,000 Ntkrpamp.exe   
  05-Feb-2004 20:37 5.0.2195.6897 1,677,312 Ntoskrnl.exe

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas uzskait?ti ?? raksta sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par RegSaveKey un RegRestoreKey funkcijas, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://MSDN.Microsoft.com
Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? tiek nosaukti labojumfaili, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
816915Jaunu nosaukumu sh?mu Microsoft Windows programmat?ras atjaunin?jumu pakotn?m
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 834728 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2012. gada 16. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwin2000presp5fix kbbug kbfix kbmt KB834728 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 834728

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com