Làm th? nào đ? s? d?ng tinh th? báo cáo 9 đ? vi?t hư?ng tham s? báo cáo cho Microsoft CRM 1.2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 834790 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Ba báo cáo m?u mô t? làm th? nào đ? s? d?ng chuyên nghi?p, nhà phát tri?n ho?c các phiên b?n nâng cao c?a Crystal Reports 9 đ? vi?t hư?ng tham s? báo cáo cho Microsoft doanh nghi?p gi?i pháp CRM Phiên b?n 1.2 có s?n đ? t?i v?. Đ? c?i thi?n hi?u su?t c?a các báo cáo, tham s? gi?i h?n s? lư?ng d? li?u bao g?m các báo cáo. V? v?y, tham s?-hư?ng báo cáo giúp cung c?p các báo cáo cung c?p cho b?n ch? d? li?u mà b?n c?n.

THÔNG TIN THÊM

T?i v? báo cáo tham s?-hư?ng m?u

Đ? t?i v? các báo cáo m?u, truy c?p vào Microsoft t?i v? Trung tâm Web site sau:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 1d08d05e-a8e1-46ef-a808-ac388be24a3e & DisplayLang = en
Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ph?ng ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Thông tin cài đ?̃t

Theo các ch? d?n trên trang download.

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? các t?p tin m?u, xóa chúng.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n cài đ?t các báo cáo m?u.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a nh?ng t?p tin báo cáo m?u có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Size  File name 
-------------------------------------------------------------------------------------------
20-Jan-2004 09:54 65,024 Account Activity And Notes (specify status, owner, date).rpt
20-Jan-2004 09:57 64,000 Case List (specify owner, status, date).rpt
02-Jan-2004 10:19 103,936 Opportunity List By Account (specify owner, date, accounts).rpt

Thêm các báo cáo m?u cho Microsoft CRM

Đ? xem m?t báo cáo trong Microsoft CRM, b?n ph?i lưu báo cáo trong các thư m?c hi?n có báo cáo Microsoft CRM.

Crystal Reports 9

Đ? s? d?ng tinh th? báo cáo 9 đ? lưu báo cáo vào Microsoft CRM, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Cài đ?t ba m?u báo cáo t? Microsoft t?i v? trang web như đư?c th?o lu?n trong ph?n MoreInformation ? trên.
 2. M? m?i t?p tin trong tinh th? báo cáo 9:
  1. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Löu laøm.
  2. Nh?p vào Doanh nghi?p.
  3. G? thông tin trương m?c c?a b?n và sau đó nh?p vào Ok.
  4. M? r?ng MSCRM1.2.
  5. M? r?ng các Admin báo cáo, báo cáo bán hàng ho?c d?ch v? báo cáo nút.
  6. B?m vào thư m?c con mà b?n mu?n đ?t báo cáo.
  7. Ch? r? tên t?p và b?m Ok.

Microsoft CRM 1.2 qu?n l? báo cáo

Đ? bi?t thêm chi ti?t làm th? nào đ? t?i v? báo cáo 1.2 c?a Microsoft CRM Manager, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
834791Thêm, xóa, và đ?i tên Microsoft CRM báo cáo b?ng cách s? d?ng báo cáo 1.2 c?a Microsoft CRM Manager
Lưu báo cáo trong các thư m?c hi?n có báo cáo Microsoft CRM, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Cài đ?t ba m?u báo cáo.
 2. M? tr?nh qu?n l? báo cáo Microsoft CRM 1.2.
 3. Đ?i v?i m?i t?p tin, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Xác đ?nh thư m?c nơi b?n mu?n lưu các t?p tin.
  2. Nh?p vào Thêm báo cáo.
  3. Ch? ra tên t?p tin và các báo cáo đư?c t?i xu?ng và b?m Thêm báo cáo.

Làm th? nào đ? s? d?ng tinh th? báo cáo 9 đ? thêm các tham s? m?t báo cáo c?a Microsoft CRM

Giới thiệu

Đ? s? d?ng tinh th? báo cáo 9 thêm m?t tham s? m?t báo cáo c?a Microsoft CRM, b?n ph?i làm theo các bư?c sau. Các đo?n trong bài vi?t này gi?i thích v? m?i ngư?i trong các bư?c sau.
 1. Xác đ?nh các tham s?. Đ? làm như v?y, ch? đ?nh tên c?a các tham s?, văn b?n đ? nh?c ngư?i dùng cho, y?u t? danh sách th? xu?ng, và giá tr? m?c đ?nh.
 2. Đ?t t?t c? các l?nh v?c tham s? trên báo cáo. Các l?nh v?c có th? đư?c hi?n th? ho?c ?n.
 3. Thêm m? vào công th?c l?a ch?n h? sơ mà so sánh d? li?u ngư?i dùng lo?i trong tham s? ch?ng l?i các d? li?u t? Microsoft CRM.
 4. Lưu báo cáo và ki?m tra các tham s? mà b?n thêm.
B?n có th? s? d?ng Crystal Reports đ? thêm nhi?u lo?i thông s?. Bài vi?t này cung c?p ch? b?n ví d?. M?i ví d? minh h?a m?t khía c?nh khác nhau c?a vi?c s? d?ng các tham s? v?i Microsoft CRM d? li?u. Bài vi?t này bao g?m các ví d? sau:
 • M?t tham s? ch? s? h?u cho phép ngư?i dùng ch?n m?t trong hai h? sơ ch? c?a riêng h?, ho?c t?t c? h? sơ. Ví d? này gi?i thích cách s? d?ng tham s? UserID đ?c bi?t đ? xác đ?nh Microsoft CRM GUID c?a ngư?i s? d?ng ch?y các báo cáo.
 • M?t t?nh tr?ng tham s? cho phép ngư?i dùng ch?n gi?a t?t c? các t?nh tr?ng các giá tr? cho các th?c th? trong Microsoft CRM. Ví d? này cho th?y làm th? nào đ? đ?c danh sách có s?n giá tr? t? m?t l?nh v?c trong Microsoft CRM đ? s? d?ng trong nh?ng s? l?a ch?n thông s?.
 • Ngày t?o tham s? cho phép ngư?i s? d?ng ch?n t? xác đ?nh trư?c ph?m vi ngày: t?t c?, trong quá kh? 60 ngày, ho?c năm đ?n nay. Ví d? này cho th?y làm th? nào đ? s? d?ng phương pháp tiêu chu?n ngày trong tinh th? báo cáo 9.
 • M?t tham s? ph?m vi ngày cho phép ngư?i dùng xác đ?nh nh?ng ngày b?t đ?u và k?t thúc cho ph?m vi. Ví d? này cho th?y làm th? nào đ? s? d?ng m?t lo?t các tham s?, và làm th? nào đ? t?o thêm các l?nh v?c công th?c d?a trên m?t l?nh v?c tham s?. Trong trư?ng h?p này, tham s? ph?m vi ngày là m?t ph?m vi, và hai bi?n m?i, StartDate và EndDate đư?c t?o ra đ? s? d?ng trong tiêu đ? trang báo cáo.

Trư?c khi b?t đ?u

Cách báo cáo tinh th? ho?t đ?ng v?i Microsoft CRM 1.2
Trư?c khi b?n t?o parameterized báo cáo, h?y ch?c ch?n r?ng b?n hi?u như th? nào báo cáo tinh th? làm vi?c v?i Microsoft CRM 1.2:
 • Ch? báo cáo trong các Doanh nghi?p/MSCRM1.2 nút có s?n cho ngư?i s? d?ng Microsoft CRM.
 • B?n không th? t?o thư m?c m?i theo các MSCRM1.2 nút.
 • B?n không th? s? d?ng tinh th? báo cáo tr?c ti?p đ?i tên m?t báo cáo. Đ? xóa m?t báo cáo, b?n ph?i s? d?ng báo cáo 1.2 c?a Microsoft CRM Manager.

  Đ? thêm thông tin v? báo cáo qu?n l?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  834791Thêm, xoá và đ?i tên báo cáo s? d?ng Microsoft CRM 1.2 Report Manager
 • B?n không th? s? d?ng tinh th? báo cáo tr?c ti?p đ?i tên m?t báo cáo. S? d?ng báo cáo 1.2 c?a Microsoft CRM Manager ho?c Crystal Reports đ? ti?t ki?m m?t báo cáo v?i tên m?i. Nh?ng phương pháp này đ? đ?i tên các báo cáo thay đ?i tên trong Microsoft CRM, nhưng không thay đ?i tiêu đ? xu?t hi?n trong báo cáo c?a Page Header ph?n. Đ? thay đ?i tiêu đ?, trên các Tệp Nh?p vào tr?nh đơn c?a Crystal Reports 9, Thông tin tóm t?t, và sau đó ch?nh s?a tiêu đ? trong các Báo cáo tiêu đ? h?p.
 • Đ? giúp đ? trong vi?c t?o ra các tham s?, xem tr? giúp tr?c tuy?n tinh th? báo cáo 9.
T?o m?t báo cáo tham s?-hư?ng
Cách đơn gi?n đ? t?o ra m?t báo cáo tham s? lái xe là đ? ti?t ki?m m?t báo cáo Microsoft CRM Phiên b?n 1.2 hi?n t?i v?i tên m?i, và sau đó s?a đ?i các b?n sao:
 1. Trên các B?t đ?u tr?nh đơn, đi?m đ?n Chương tr?nh, sau đó b?m Crystal Reports 9.
 2. Trên các Chào m?ng đ?n v?i tinh th? báo cáo Trang, nh?p vào H?y b?.
 3. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào M?.
 4. Nh?p vào Doanh nghi?p, sau đó b?m Ok.
 5. G? thông tin xác th?c c?a b?n cho b?n Crystal APS, sau đó b?m Ok.
 6. M? r?ng MSCRM1.2, nh?p vào báo cáo mà b?n mu?n s?a đ?i, và sau đó nh?p vào M?.
 7. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Löu laøm, t?m v? trí nơi b?n mu?n lưu các t?p tin dư?i các MSCRM1.2 nút, ch? tên và b?m Ok.
N?u đây là l?n đ?u tiên b?n s? d?ng tinh th? báo cáo 9 đ? s?a đ?i Microsoft CRM báo cáo, b?n có v?n đ? k?t n?i, ho?c b?n không th? lưu báo cáo, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
834789 Câu h?i thư?ng g?p v? báo cáo trong Microsoft doanh nghi?p gi?i pháp CRM Phiên b?n 1.2

Thêm m?t tham s? ch? s? h?u

V?i m?t s? ch? s? h?u, ngư?i dùng có th? ch?n gi?a các h? sơ ngư?i dùng s? h?u và t?t c? h? sơ. V? v?y, ngư?i dùng không có l?a ch?n t? danh sách th? xu?ng c?a t?t c? ngư?i dùng.

Đ? phân bi?t các b?n ghi ngư?i đ? ch?y các báo cáo c?a s? h?u, các báo cáo ph?i có kh? năng nh?n bi?t Microsoft CRM GUID c?a ngư?i ch?y báo cáo. N?u các nhà văn c?a báo cáo t?o ra m?t tham s? UserID, Microsoft CRM t? đ?ng gán Microsoft CRM GUID c?a ngư?i ch?y báo cáo như là giá tr? c?a nó. Không gi?ng như các tham s? khác, ngư?i s? d?ng không đư?c nh?c nh? đ? nh?p giá tr?.

T?o ra m?t tham s? ch? s? h?u ch?a các giá tr? "Mine" ho?c "T?t c?." Khi ngư?i dùng ch?y các báo cáo và nh?p chu?t M?, n?u tham s? UserId phù h?p v?i các th?c th?.owner h?p, các h? sơ ngư?i dùng s? h?u đư?c l?a ch?n. N?u ngư?i dùng nh?p chu?t T?t c? các, t?t c? các h? sơ đư?c bao g?m.

Ví d? sau s? d?ng m?t báo cáo đư?c d?a trên các Tài kho?n th?c th?.
Bư?c 1: Xác đ?nh các thông s? UserID đ? lưu tr? Microsoft CRM GUID c?a ngư?i dùng hi?n th?i
Đ? xác đ?nh các thông s? UserID đ? lưu tr? Microsoft CRM GUID c?a ngư?i dùng hi?n th?i, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các L?nh v?c Explorer Nh?p chu?t ph?i vào ô trong tinh th? báo cáo 9, Tham s? Fields, sau đó b?m M?i.
 2. Trong các Tên h?p, lo?i UserID, sau đó b?m Ok.
Bư?c 2: Xác đ?nh tham s? ch? s? h?u
Đ? xác đ?nh m?t tham s? ch? s? h?u s? nh?c ngư?i dùng nh?p vào M? ho?c T?t c? các, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các L?nh v?c Explorer c?a s?, b?m chu?t ph?i vào Tham s? Fields, sau đó b?m M?i.
 2. Trong các Tên h?p, lo?i Chủ sở hữu.
 3. Trong các Nh?c văn b?n h?p, g? d?u nh?c s? xu?t hi?n cho ngư?i dùng. Ví d?, g?:
  Ch? đ?nh nh?ng h? sơ bao g?m
 4. Nh?p vào Thi?t l?p giá tr? m?c đ?nh.
 5. Nh?p các giá tr? mà b?n mu?n trong danh sách th? xu?ng. Ví d? này s? d?ng "Mine" và "T?t c?." S? d?ng các > nút đ? di chuy?n m?i giá tr? vào các Giá tr? m?c đ?nh danh sách.
 6. Đ?i v?i m?i giá tr?, b?m vào Xác đ?nh mô t?, r?i g? văn b?n mà b?n mu?n xu?t hi?n trong danh sách th? xu?ng cho các Chủ sở hữu tham s?.
 7. Trong các Màn hình danh sách th?-xu?ng, b?m vào Mô tả, sau đó b?m Ok.
 8. Trong các T?o ra l?nh v?c tham s? h?p tho?i, r? ràng các Cho phép ch?nh s?a các giá tr? m?c đ?nh khi có nhi?u hơn m?t giá tr? h?p ki?m.
 9. Nh?p vào Ok đ? ti?t ki?m tham s? m?i c?a b?n.
Đ?i v?i các Chủ sở hữu tham s? đ? làm vi?c, b?n ph?i cho nó vào báo cáo. Đ? làm như th?, kéo các tham s? t? các L?nh v?c Explorer ô đ? b?t k? đi?m nào trên báo cáo. Đó là m?t ? tư?ng t?t đ? thêm b?t k? thông s? m?i cho các báo cáo Tiêu đ? trang keá tieáp. N?u t?t c? các thông s? đư?c li?t kê trên các Tiêu đ? trang ph?n, ngư?i dùng có th? nhanh chóng xác đ?nh nh?ng g? d? li?u bao g?m các báo cáo. N?u b?n không mu?n giá tr? c?a các Chủ sở hữu tham s? xu?t hi?n trên các báo cáo, kéo nó vào m?t khu v?c ?n trên báo cáo.
Bư?c 3: S? d?ng tham s? ch? s? h?u trong tiêu đ? trang
 1. B?i v? ch? s? h?u là tham s? đ?u tiên mà b?n đang thêm vào tiêu đ? trang, b?n c?n ph?i t?o m?t h?p văn b?n đ? gi? hi?n t?i Báo cáo tiêu đ? h?p. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p chu?t ph?i vào các Báo cáo tiêu đ? h?p trên báo cáo, và sau đó nh?p vào Xóa b?.
  2. Trên các Chèn tr?nh đơn, nh?p vào Đ?i tư?ng văn b?n, và đ?t các đ?i tư?ng văn b?n m?i mà các Báo cáo tiêu đ? trư?ng.
  3. Trên các L?nh v?c Explorer c?a s?, m? r?ng Các l?nh v?c đ?c bi?t.
  4. Kéo các Báo cáo tiêu đ? h?p đ?c bi?t c?a b?n đ?i tư?ng văn b?n m?i.
 2. Kéo các Chủ sở hữu tham s? t? các Tham s? Fields ph?n c?a các L?nh v?c Explorer ô đ? đ?i tư?ng văn b?n m?i c?a b?n.
 3. Thêm b?t k? phân cách văn b?n ho?c không gian đ? tách các tiêu đ? t? các tham s? ch? s? h?u.
 4. Đ? làm cho phông phù h?p v?i báo cáo c?a Microsoft CRM khác, b?m chu?t ph?i vào các đ?i tư?ng văn b?n m?i, nh?p vào Đ?nh d?ng văn b?n, trên các Phông ch? tab, b?m vào Verdana, b?m Đ?m, b?m Màu vàng, sau đó b?m Ok.
Bư?c 4: Thêm tham s? ch? s? h?u đ? công th?c l?a ch?n h? sơ
Công th?c l?a ch?n h? sơ

Công th?c l?a ch?n h? sơ xác đ?nh h? sơ nào đư?c bao g?m trong báo cáo. Công th?c sau c?u trúc sau đây:
(if {?Parameter1} = "Parameter1_Option1" and {table.field} = "value1" then true
 else if {?Parameter1} = "Parameter1_Option2" and {table.field} = "value2" then true)
Đ? bi?t thêm thông tin v? công th?c l?a ch?n h? sơ, trong đó có m?u cho các lo?i khác nhau tham s?, xem "Công th?c l?a ch?n h? sơ" trong tr? giúp tr?c tuy?n tinh th? báo cáo 9.

Trong th? t?c sau đây, m?t công th?c l?a ch?n h? sơ đư?c t?o ra đ? ki?m ch?ng giá tr? tham s? ch? s? h?u ngư?i dùng nh?p chu?t. N?u ngư?i dùng nh?p chu?t M?, ch? các tài kho?n ngư?i dùng hi?n t?i s? h?u đư?c bao g?m trong báo cáo.

N?u báo cáo mà b?n đang s?a đ?i không ph?i là d?a trên các Tài kho?n th?c th?, thay th? account.ownerid v?i th?c th?.ownerid.

Thêm tham s? ch? s? h?u đ? công th?c l?a ch?n h? sơ

Đ? thêm các tham s? ch? s? h?u công th?c l?a ch?n h? sơ, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Báo cáo tr?nh đơn, nh?p vào Công th?c l?a ch?n, sau đó b?m K? l?c.
 2. T?i đa hóa c?a s?.
 3. N?u không có g? li?t kê trong ngăn bên ph?i dư?i cùng, g? công th?c sau đây mà không có "và" trong d?ng đ?u tiên. N?u m? là đ? có, h?y thêm t?t c? ba d?ng bao g?m "và" xu?ng cu?i danh sách m?.
  and
  (if {?Owner} = "Mine" then {account.ownerid} = {?UserID} 
     else true)
  Khi các báo cáo đư?c đi?u hành, các Chủ sở hữu d?u nh?c s? xu?t hi?n v?i các văn b?n nhanh chóng đ? ch? đ?nh. Khi ngư?i dùng nh?p chu?t Ok, d? li?u báo cáo xu?t hi?n.
 4. Nh?p vào Lưu, sau đó b?m Đóng.

Thêm m?t tham s? tr?ng thái

Ph?n này mô t? làm th? nào đ? thêm m?t tham s? tr?ng thái d?a trên giá tr? c?a các th?c th?.statecode h?p trong Microsoft CRM. Các tùy ch?n mà b?n cung c?p cho ngư?i s? d?ng d?a trên các giá tr? c?a h?p này trong Microsoft CRM. Ví d? này s? d?ng các Ho?t đ?ng th?c th?.
Bư?c 1: Xác đ?nh tham s? tr?ng thái
Đ? xác đ?nh tham s? tr?ng thái, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các L?nh v?c Explorer c?a s?, b?m chu?t ph?i vào Tham s? Fields, sau đó b?m M?i.
 2. Trong các Tên h?p, lo?i Tr?ng thái.
 3. Trong các Khi?n cho văn b?n h?p, g? d?u nh?c b?n mu?n xu?t hi?n. Ví d?, g?:
  Bao g?m các ho?t đ?ng v?i m?t t?nh tr?ng c?a
 4. Nh?p vào Thi?t l?p giá tr? m?c đ?nh.
 5. Trong các Duy?t qua b?ng h?p, b?m vào tên c?a b?ng ch?a các h?p t?nh tr?ng. Ví d? này s? d?ng các Ho?t đ?ng th?c th?. V? v?y, b?m vào ho?t đ?ng.
 6. Trong các Duy?t qua l?nh v?c h?p, b?m vào statecodename.
 7. Trong các K?t n?i thông tin Trang, r? ràng các K?t n?i t?i máy tính c?c b? h?p ki?m.
 8. N?p danh sách c?a t?t c? các giá tr? hi?n t?i trong Microsoft CRM. Làm như v?y, trong nh?ng Máy chủ h?p, thay th? tên máy tính c?a b?n v?i tên máy ch? Microsoft CRM c?a b?n. Ví d?, n?u h?p này nói http://mycomputer/ MSCRMServices, thay đ?i nó đ? http://Your_CRMServer/ MSCRMServices, và sau đó nh?p vào K?t thúc.

  Chú ý Crystal Reports 9 l?n đ?c trong t?t c? các giá tr? c?a các th?c th?.statecode h?p đư?c s? d?ng trong d? li?u m?i trong Microsoft CRM. Các giá tr? này có th? không đ?i di?n cho t?t c? các giá tr? có th? xu?t hi?n trong h?p này trong Microsoft CRM. Xem danh sách đ?y đ? c?a các giá tr? m?c đ?nh cho các h?p th? xu?ng, các ph? "l?c A" c?a các Kinh doanh Microsoft gi?i pháp CRM th?c hi?n hư?ng d?n. N?u b?n đ? thay đ?i m?t h?p th? xu?ng, xem h?p ? Microsoft CRM đ? đ?m b?o r?ng b?n bao g?m t?t c? các giá tr? trong tham s? c?a b?n.
 9. B?m vào m?i giá tr? mà b?n mu?n trong danh sách th? xu?ng, và sau đó b?m các > nút đ? di chuy?n m?i giá tr? vào các Giá tr? m?c đ?nh danh sách.
 10. Đ?i v?i m?i giá tr?, b?m vào Xác đ?nh mô t?, r?i g? văn b?n mà b?n mu?n xu?t hi?n trong danh sách th? xu?ng cho tham s? ch? s? h?u.
 11. Đ?t các giá tr? như v?y mà các tùy ch?n mà b?n mu?n như là giá tr? m?c đ?nh là đ?u tiên trên danh sách này.
 12. Trong các Màn hình th? xu?ng h?p, b?m Mô tả, sau đó b?m Ok.
 13. Trong các T?o ra l?nh v?c tham s? h?p tho?i, r? ràng các Cho phép ch?nh s?a các giá tr? m?c đ?nh khi có nhi?u hơn m?t giá tr? h?p ki?m.
 14. Nh?p vào Ok đ? ti?t ki?m tham s? m?i c?a b?n.
Đ?i v?i tham s? tr?ng thái m?i đ? làm vi?c, b?n ph?i cho nó vào báo cáo. Đ? làm như th?, kéo các tham s? t? các L?nh v?c Explorer ô đ? b?t k? đi?m nào trên báo cáo. Th? t?c sau đây (bư?c 2) gi? đ?nh r?ng b?n đ? t?o ra m?t h?p văn b?n trong tiêu đ? báo cáo đ? gi? các Báo cáo tiêu đ? h?p và tham s? ch? s? h?u.
Bư?c 2: S? d?ng tham s? tr?ng thái trong tiêu đ? trang
Đ? s? d?ng tham s? tr?ng thái trong tiêu đ? trang, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Kéo các Tr?ng thái tham s? t? các Tham s? Fields ph?n c?a các L?nh v?c Explorer ô đ? đ?i tư?ng văn b?n trong các Tiêu đ? trang keá tieáp.
 2. Thêm b?t k? phân cách văn b?n ho?c không gian đ? tách các tham s? tr?ng thái t? tham s? ch? s? h?u.
Trong th? t?c sau đây (bư?c 3), m?t công th?c l?a ch?n h? sơ đư?c t?o ra đ? ki?m ch?ng giá tr? tham s? tr?ng thái ngư?i dùng ch?n. N?u ngư?i dùng nh?p chu?t T?t c? các, t?t c? ho?t đ?ng đư?c bao g?m. N?u không, ch? có h? sơ mà giá tr? c?a trư?ng trong Microsoft CRM phù h?p v?i các tham s? ngư?i dùng đ? nh?p vào đư?c bao g?m.

N?u báo cáo mà b?n đang s?a đ?i không ph?i là d?a trên các Ho?t đ?ng th?c th?, thay th? activity.statecodename v?i th?c th?.statecodename.
Bư?c 3: Thêm tham s? tr?ng thái công th?c l?a ch?n h? sơ
Đ? thêm các tham s? tr?ng thái công th?c l?a ch?n h? sơ, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Báo cáo tr?nh đơn, nh?p vào Công th?c l?a ch?n, sau đó b?m K? l?c.
 2. T?i đa hóa c?a s?.
 3. N?u không có g? li?t kê trong ngăn bên ph?i dư?i cùng, g? công th?c sau đây mà không có "và" trên d?ng đ?u tiên. N?u m? đ? có, thêm t?t c? ba d?ng vào cu?i danh sách m?.
  and
     (if {?Status} = "All" then true 
     else {activity.statecodename}={?Status})
 4. Nh?p vào Lưu, sau đó b?m Đóng.
Khi ngư?i dùng ch?y các báo cáo, các Tr?ng thái d?u nh?c s? xu?t hi?n v?i các văn b?n nhanh chóng đ? ch? đ?nh. Khi ngư?i dùng nh?p chu?t Ok, d? li?u báo cáo xu?t hi?n.

Thêm tham s? ngày

Ph?n này mô t? cách s? d?ng m?t tham s? đ? bu?c ngư?i s? d?ng đ? ch? đ?nh m?t ph?m vi ngày. Ph?m vi ngày ph?i đư?c d?a trên các giá tr? c?a m?t hay nhi?u h?p ngày Microsoft CRM. M?i th?c th? có m?t th?c th?.CreatedOn h?p và m?t th?c th?.modifiedon h?p. M?t s? th?c th? có h?p ngày khác. Ví d?, ho?t đ?ng có ngày tháng d?a trên th?i gian theo l?ch tr?nh và th?c t?.

B?n có th? t?o ra m?t tham s? mà s? nh?c ngư?i dùng b?m vào kho?n m?c trong danh sách th? xu?ng có ch?a đư?c xác đ?nh trư?c ngày ph?m vi như v?y như trong v?ng 60 ngày và năm nay, ho?c đ? xác đ?nh c? th? b?t đ?u và k?t thúc ngày.

Hai ví d? sau s? d?ng các S? ki?n (trư?ng h?p) th?c th?.
Thêm m?t tham s? ngày t?o
Ngày t?o thông s? s? nh?c ngư?i dùng v?i m?t danh sách các ph?m vi ngày c? th? đư?c xác đ?nh trư?c. Thêm m?t tham s? ngày t?o, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đ? xác đ?nh tham s? ngày t?o, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trên các L?nh v?c Explorer c?a s?, b?m chu?t ph?i vào Tham s? Fields, sau đó b?m M?i.
  2. Trong các Tên h?p, lo?i Ngày tháng t?o.
  3. Trong các Nh?c văn b?n h?p, g? d?u nh?c b?n mu?n xu?t hi?n. Ví d?, g?:
   Xác đ?nh h? sơ t?o:
  4. Nh?p vào Thi?t l?p giá tr? m?c đ?nh.
  5. Nh?p các giá tr? mà b?n mu?n trong danh sách th? xu?ng. Ví d? này s? d?ng "Trong v?ng 60 ngày qua," "Năm đ?n ngày" và "T?t c?." S? d?ng các > nút đ? di chuy?n m?i giá tr? vào các Giá tr? m?c đ?nh danh sách.
  6. Đ?i v?i m?i giá tr?, b?m vào Xác đ?nh mô t?, r?i g? văn b?n mà b?n mu?n xu?t hi?n trong danh sách th? xu?ng cho các Ngày tháng t?o tham s?.
  7. Trong các Màn hình danh sách th?-xu?ng, b?m vào Mô tả, sau đó b?m Ok.
  8. Trong các T?o ra l?nh v?c tham s? h?p tho?i, r? ràng các Cho phép ch?nh s?a các giá tr? m?c đ?nh khi có nhi?u hơn m?t giá tr? h?p ki?m.
  9. Nh?p vào Ok đ? ti?t ki?m tham s? m?i c?a b?n.
 2. Đ? s? d?ng tham s? ngày t?o trong tiêu đ? trang, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Kéo các Ngày tháng t?o tham s? t? các Tham s? Fields ph?n c?a các L?nh v?c Explorer ô đ? đ?i tư?ng văn b?n trong các Tiêu đ? trang keá tieáp.
  2. Thêm b?t k? phân cách văn b?n ho?c không gian đ? tách các tham s? ngày t?o t? các tham s? tr?ng thái.
 3. N?u báo cáo mà b?n đang t?o không ph?i là d?a trên các V? vi?c th?c th?, thay th? incident.createdon v?i th?c th?.CreatedOn.

  Trong bư?c 4, m?t công th?c l?a ch?n h? sơ đư?c t?o ra đ? ki?m ch?ng các ngày t?o thông s? giá tr? mà ngư?i dùng ch?n. N?u ngư?i dùng nh?p chu?t T?t c? các, t?t c? các h? sơ đư?c bao g?m. N?u không, ch? nh?ng h? sơ phù h?p v?i các tiêu chu?n đư?c đ?nh ngh?a trong công th?c l?a ch?n h? sơ xu?t hi?n. M? công th?c l?a ch?n s? d?ng ba phương pháp đư?c xác đ?nh trư?c ngày t? Crystal Reports, Aged0To30Days, Aged31To60Days, và YearToDate.
 4. Thêm tham s? ngày t?o ra công th?c l?a ch?n h? sơ. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trên các Báo cáo tr?nh đơn, nh?p vào Công th?c l?a ch?n, sau đó b?m K? l?c.
  2. T?i đa hóa c?a s?.
  3. N?u không có g? li?t kê trong ngăn bên ph?i dư?i cùng, g? công th?c sau đây mà không có "và" trên d?ng đ?u tiên. N?u m? đ? có, thêm t?t c? nh?ng d?ng cu?i cùng c?a danh sách m?.
   and
   (if {?Date Created}="Within Past 60 Days" and  {incident.createdon} in Aged0To30Days or {incident.createdon} in Aged31To60Days then true
   else if {?Date Created}="Year To Date" and {incident.createdon}in YearToDate then true
   )
  4. Nh?p vào Lưu, sau đó b?m Đóng.
  Khi ngư?i dùng ch?y các báo cáo, các Ngày tháng t?o d?u nh?c s? xu?t hi?n v?i các văn b?n nhanh chóng đ? ch? đ?nh. Khi ngư?i dùng nh?p chu?t Ok, d? li?u báo cáo xu?t hi?n.
Thêm m?t tham s? ph?m vi ngày
Tham s? ph?m vi ngày s? nh?c ngư?i dùng c? th? b?t đ?u và k?t thúc ngày.

Chú ý Khi ngư?i dùng in báo cáo mà s? d?ng m?t tham s? ph?m vi, chúng b? nh?c cho kho?ng khi h? xem báo cáo và sau khi h? nh?p vào In ?n.

Thêm m?t tham s? ph?m vi ngày, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Xác đ?nh tham s? ph?m vi ngày. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trên các L?nh v?c Explorer c?a s?, b?m chu?t ph?i vào Tham s? Fields, sau đó b?m M?i.
  2. Trong các Tên h?p, lo?i Ph?m vi ngày.
  3. Trong các Nh?c văn b?n h?p, g? d?u nh?c b?n mu?n xu?t hi?n. Ví d?, g?:
   Bao g?m các trư?ng h?p t?o gi?a
  4. Nh?p vào Ph?m vi Value(s), sau đó b?m Ok.
  Đ?i v?i tham s? ph?m vi ngày đ? làm vi?c, b?n ph?i cho nó vào báo cáo. B?n có th? kéo các tham s? t? các L?nh v?c Explorer ô đ? b?t k? đi?m nào trong báo cáo c?a b?n.
 2. N?u b?n mu?n hi?n th? các ngày b?t đ?u và k?t thúc c?a d?y núi trong tiêu đ? báo cáo c?a b?n, b?n ph?i t?o hai l?nh v?c công th?c m?i, StartDateEndDate. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trên các L?nh v?c Explorer c?a s?, b?m chu?t ph?i vào Các l?nh v?c công th?c, sau đó b?m M?i.
  2. Trong các Tên h?p, lo?i StartDate, sau đó b?m S? d?ng tr?nh so?n th?o.
  3. Trong Công th?c h?p, lo?i:
   T?i thi?u ({?Ph?m vi ngày})
  4. Nh?p vào Lưu, và sau đó Đóng.
  5. Trên các L?nh v?c Explorer c?a s?, b?m chu?t ph?i vào Các l?nh v?c công th?c, sau đó b?m M?i.
  6. Trong h?p Name, g? EndDate, sau đó b?m S? d?ng tr?nh so?n th?o.
  7. Trong các Công th?c h?p, lo?i:
   T?i đa ({?Ph?m vi ngày})
   .
  8. Nh?p vào Lưu, sau đó b?m Đóng.
 3. S? d?ng StartDate và EndDate trong tiêu đ? báo cáo. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Kéo các StartDateEndDate tham s? t? các Các l?nh v?c công th?c ph?n c?a các L?nh v?c Explorer ô đ? đ?i tư?ng văn b?n trong các Tiêu đ? trang keá tieáp.
  2. Thêm b?t k? phân cách văn b?n ho?c không gian đ? riêng bi?t và xác đ?nh các l?nh v?c.
  Trong bư?c 4, m?t công th?c l?a ch?n h? sơ đư?c t?o ra đ? ki?m ch?ng giá tr? tham s? ph?m vi ngày ngư?i dùng nh?p chu?t. N?u ngư?i dùng nh?p chu?t T?t c? các, t?t c? ho?t đ?ng đư?c bao g?m. N?u không, ch? có h? sơ mà giá tr? c?a h?p trong Microsoft CRM phù h?p v?i các tham s? ngư?i dùng nh?p chu?t đư?c bao g?m.

  N?u báo cáo mà b?n đang t?o không ph?i là d?a trên các V? vi?c th?c th?, thay th? incident.createdon v?i th?c th?.CreatedOn.
 4. Thêm tham s? ph?m vi ngày đ?n công th?c l?a ch?n h? sơ. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trên các Báo cáo tr?nh đơn, nh?p vào L?a ch?n công th?c,, sau đó b?m K? l?c.
  2. T?i đa hóa c?a s?.
  3. N?u không có g? li?t kê trong ngăn bên ph?i dư?i cùng, g? công th?c sau đây mà không có "và" trên d?ng đ?u tiên. N?u m? đ? có, thêm t?t c? ba d?ng vào cu?i danh sách m?.
   and
   (if {incident.createdon} in {?Date Range} then true
   else false)
   Trong d?ng th? hai, s? d?ng trư?ng ngày mà b?n mu?n so sánh v?i ph?m vi ngày. Tùy thu?c vào các th?c th?, nó có th? là m?t ? tư?ng t?t đ? s? d?ng các modifiedon h?p thay v? các CreatedOn h?p. B?n có th? dùng ch? nh?ng ngày tháng t?n t?i trong m?t trong nh?ng th?c th? đư?c bao g?m trong báo cáo.
  4. Nh?p vào Lưu, sau đó b?m Đóng.
  Khi ngư?i dùng ch?y các báo cáo, các Ph?m vi ngày d?u nh?c s? xu?t hi?n v?i các văn b?n nhanh chóng đ? ch? đ?nh. Khi ngư?i dùng ch?n các ngày b?t đ?u và k?t thúc cho kho?ng, và sau đó nh?p chu?t Ok, d? li?u báo cáo xu?t hi?n.
Các b? l?c báo cáo v?i các tham s?-hư?ng báo cáo
N?u b?n s? d?ng các b? l?c báo cáo v?i các tham s?-hư?ng báo cáo, b?n ph?i ch?n các tham s? hai l?n. Trư?c tiên, ngư?i s? d?ng ch?y báo cáo tham s?-hư?ng và ch? đ?nh các thông s?. Sau đó, h? nh?p vào bi?u tư?ng ? r?a bên ph?i c?a các Báo cáo l?c thanh công c? đ? m? báo cáo l?c, nh?p các b? l?c, nh?p vào Bộ lọc, vào l?i các tham s? khi h? b? nh?c, và sau đó nh?p vào Ok.

THAM KH?O

Đ? t?i v? m?t danh sách các câu h?i thư?ng g?p v? Microsoft CRM báo cáo, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 81886de8-a10a-473f-8125 ngư?i-49291e0f03d9
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng Microsoft CRM 1.2 báo cáo qu?n l? đ? s?a đ?i các báo cáo, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
834791Làm th? nào đ? s? d?ng Microsoft CRM 1.2 báo cáo qu?n l? đ? s?a đ?i các báo cáo
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? in hư?ng tham s? báo cáo trong Microsoft CRM 1.2, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
834913Làm th? nào đ? in hư?ng tham s? báo cáo trong Microsoft CRM 1.2

Thu?c tính

ID c?a bài: 834790 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft CRM 1.2
T? khóa: 
kbmbsreports kbmbsmigrate kbfile kbhowto kbmt KB834790 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:834790

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com