B?n nh?n đư?c m?t báo cáo chưa g?i khi b?n c? g?ng g?i thư đi?n t? cho m?t ngư?i nh?n có v? trí trong t? ch?c Exchange c?a b?n trong Outlook 2007 ho?c trong Outlook 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 834866 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng g?i thư đi?n t? cho m?t ngư?i nh?n đư?c r?ng n?m trong t? ch?c Microsoft Exchange c?a b?n, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo chưa g?i báo cáo (NDR) c?ng tương t? như sau:
Tin nh?n c?a b?n không đ?t đư?c m?t s? ho?c t?t c? nh?ng ngư?i nh?n d? đ?nh.
Tiêu đ?:Subject_Of_Message
Đ? g?i:Date_And_Time
Không th? n?i đ?n recipient(s) sau đây:
Recipient_Name ngày Date_And_Time
Không th? ti?p s?c cho Recipient_Address

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra khi b?n c?u h?nh nhi?u đi?u tài kho?n e-mail trong Microsoft Office Outlook 2007 ho?c trong Microsoft Office Outlook 2003. Khi b?n c?u h?nh nhi?u hơn m?t tài kho?n e-mail trong Outlook, trương m?c thư đi?n t? m?c đ?nh luôn luôn đư?c s? d?ng đ? g?i thư đi?n t? c?a b?n. N?u trương m?c thư đi?n t? m?c đ?nh không th? cung c?p các thư đi?n t?, b?n s? nh?n đư?c m?t NDR. N?u b?n không mu?n s? d?ng m?c đ?nh tài kho?n e-mail khi b?n g?i thư đi?n t? trong Outlook, b?n ph?i ch? đ?nh tài kho?n thư đi?n t? mà b?n mu?n dùng đ? g?i e-mail .

Ví d?, n?u b?n c?u h?nh m?t Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) / Post Office Protocol (POP) e-mail tài kho?n như trương m?c thư đi?n t? m?c đ?nh trong Outlook và sau đó c?u h?nh m?t tài kho?n e-mail Microsoft Exchange Server trong Outlook, tài kho?n e-mail POP3, không ph?i là c?a b?n e-mail Exchange Server tài kho?n, đư?c s? d?ng đ? g?i thư đi?n t? khi b?n g?i thư đi?n t? đ? m?t ngư?i nh?n n?i b? trong t? ch?c Exchange c?a b?n.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t hành vi này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1: Xác đ?nh các tài kho?n thư đi?n t? mà b?n mu?n s? d?ng đ? g?i thông đi?p thư đi?n t? c?a b?n

Đ? ch? đ?nh tài kho?n thư đi?n t? mà b?n mu?n s? d?ng đ? g?i c?a b?n e-mail thông báo, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?t đ?u Outlook và b?m(Thư m?i).
  2. Nh?p vào Tài kho?n, sau đó b?m thư đi?n t? tài kho?n mà b?n mu?n s? d?ng đ? g?i thư đi?n t?. Ví d?, n?u b?n mu?n g?i thư đi?n t? v?i tài kho?n e-mail Exchange Server, b?mMáy ch? Microsoft Exchange.

Cách 2: Làm cho Exchange Server e-mail tài kho?n tài kho?n thư đi?n t? m?c đ?nh trong Outlook 2003

Đ? làm cho các máy ch? Exchange e-mail tài kho?n thư đi?n t? m?c đ?nh tài kho?n trong Outlook 2003, h?y làm theo các bư?c sau.

Chú ý B?n không c?n ph?i s? d?ng phương pháp 2 cho Outlook 2007.
  1. B?t đ?u Outlook 2003.
  2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Thư đi?n t? Tài kho?n.
  3. Trong thu?t s? tài kho?n E-mail, b?m Xem ho?c thay đ?i tài kho?n e-mail hi?n t?i, sau đó b?mTi?p theo.
  4. Trong danh sách các tài kho?n e-mail, b?m Microsoft Exchange Server, sau đó b?m Set as m?c đ?nh.
  5. Nh?p vào K?t thúc đ? đóng tài kho?n E-mail thu?t s?.
Chú ý Theo m?c đ?nh, Microsoft Exchange Server 2003 không ti?p nh?n thư đi?n t? tin nh?n. V? v?y, n?u b?n thi?t l?p máy ch? Exchange c?a b?n như thư đi?n t? m?c đ?nh c?a b?n tài kho?n, b?n có th? nh?n di?n NDR t? máy ch? Exchange c?a b?n n?u b?n c? g?ng đ? g?i m?t thư đi?n t? cho m?t ngư?i nh?n là bên ngoài t? ch?c Exchange c?a b?n ho?c N?u b?n không ch? đ?nh tài kho?n e-mail khác đ? s? d?ng đ? g?i e-mail .

THÔNG TIN THÊM

Khi b?n c?u h?nh nhi?u tài kho?n e-mail trong Microsoft Outlook 2002, thư đi?n t? có th? đ? đư?c g?i b?i tài kho?n e-mail khác n?u không th? g?i thư đi?n t? c?a trương m?c thư đi?n t? m?c đ?nh. Đi?u này hành vi đ? thay đ?i trong Outlook.

Trong Outlook 2007 và trong Outlook 2003, b?n có th? ch?n trương m?c thư đi?n t? mà b?n mu?n dùng đ? g?i thư đi?n t?. N?u b?n làm không ch?n trương m?c thư đi?n t? đ? g?i thư đi?n t?, thư đi?n t? m?c đ?nh tài kho?n s? g?i thư đi?n t?. N?u thư đi?n t? không th? G?i b?i trương m?c thư đi?n t? m?c đ?nh, thư đi?n t? không đư?c g?i b?i trương m?c thư đi?n t? khác. Làm tăng s? thay đ?i này trong hành vi c?a b?n ki?m soát c?a các trương m?c thư đi?n t? đư?c s? d?ng đ? cung c?p thư đi?n t?, và nó giúp th?c hi?n ch?c ch?n r?ng thư e-mail đư?c g?i b?i các tài kho?n thư đi?n t? mà b?n mu?n s? d?ng. Vào năm 2002 Outlook, Microsoft Outlook t? đ?ng ch?n m?t thư đi?n t? khác nhau tài kho?n n?u thư đi?n t? không th? đư?c g?i qua thư đi?n t? m?c đ?nh tài kho?n.

Ví d?, n?u b?n mu?n g?i m?t thư đi?n t? cho m?t ngư?i nh?n n?i b? t? tài kho?n e-mail trao đ?i Sever c?a b?n, nhưng b?n có m?t POP3 trương m?c thư đi?n t? c?u h?nh như trương m?c thư đi?n t? m?c đ?nh, và b?n đ? không ch? đ?nh đ? s? d?ng tài kho?n e-mail Microsoft Exchange Server, b?n nh?n đư?c m?t NDR n?u tài kho?n e-mail POP3 không th? cung c?p thư đi?n t?. E-mail tin nh?n không đư?c g?i t? đ?ng b?ng e-mail Exchange Server c?a b?n tài kho?n.

THAM KH?O

Đ? thêm thông tin v? các thông báo l?i b?n có th? nh?n đư?c khi b?n c? g?ng đ? g?i thư đi?n t? t? Outlook v?i nhi?u tài kho?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
299696B?n nh?n đư?c m?t l?i thông báo khi b?n g?i l?i thư đi?n t? Internet
315258 OL2002: B?n nh?n đư?c l?i SMTP khi b?n g?i tin nh?n

Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? c?u h?nh trương m?c thư Internet, h?y b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
287532Làm th? nào đ? l?p c?u h?nh trương m?c thư đi?n t? Internet

Thu?c tính

ID c?a bài: 834866 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Outlook 2003
  • Microsoft Office Outlook 2007
T? khóa: 
kberrmsg kbemail kbaccounts kbconfig kbsendmail kbpending kbprb kbmt KB834866 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:834866

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com