C?p Nh?t cho các "đăng nh?p tương tác: yêu c?u th? thông minh" thi?t l?p b?o m?t trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 834875 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các "đăng nh?p tương tác: yêu c?u th? thông minh" thi?t l?p b?o m?t trong Microsoft Windows XP.

Sau khi b?n áp d?ng các C?p Nh?t đư?c bao g?m trong bài vi?t này, b?n có th? c?u h?nh các "đăng nh?p tương tác: yêu c?u th? thông minh" thi?t l?p đ? đi?u khi?n li?u ngư?i dùng có th? s? d?ng th? thông minh đ? đăng nh?p vào máy tính. B?n có th? dùng chính sách nhóm áp d?ng thi?t đ?t này đ? Windows XP trên các máy tính trong môi trư?ng tên mi?n c?a b?n, ho?c b?n có th? áp d?ng thi?t đ?t này t?i đ?a phương.

Đ? c?u h?nh các "đăng nh?p tương tác: yêu c?u th? thông minh" thi?t l?p trên máy tính c?c b?:
 1. M? đ?i tư?ng chính sách thích h?p, m? r?ng C?u h?nh máy tính, m? r?ng Thi?t đ?t Windows, và sau đó m? r?ng Thi?t đ?t b?o m?t.
 2. M? r?ng Chính sách đ?a phương, sau đó b?m Tùy ch?n b?o m?t.
 3. Trong ngăn bên ph?i, b?m đúp vào Đăng nh?p tương tác: yêu c?u th? thông minh.
 4. S? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
  • Đ? ch? ra r?ng ngư?i dùng có th? đăng nh?p vào máy tính ch? b?ng cách s? d?ng th? thông minh, b?m Được kích hoạt.
  • Đ? ch? ra r?ng ngư?i dùng có th? đăng nh?p vào máy tính b?ng cách s? d?ng b?t k? phương pháp, b?m B? vô hi?u hoá.

   Chú ý Theo m?c đ?nh, các "đăng nh?p tương tác: yêu c?u th? thông minh" thi?t l?p b? vô hi?u hóa.
 5. Nh?p vào Ok.

THÔNG TIN THÊM

D?ch v? gói thông tin

Tính năng này có s?n trong gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows XP. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

M?t tính năng đư?c h? tr? s?a đ?i hành vi m?c đ?nh c?a s?n ph?m có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, tính năng này đư?c d? đ?nh đ? s?a đ?i ch? hành vi đó bài vi?t này mô t?. Tính năng này ch? áp d?ng cho h? th?ng c? th? yêu c?u nó. Tính năng này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u h? th?ng không là nghiêm b? ?nh hư?ng b?i thi?u tính năng này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i b?n c?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có tính năng này.

N?u tính năng có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các tính năng.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho tính năng c? th? này. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các tính năng có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là b?i v? các tính năng không có s?n cho ngôn ng? đó.
Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

Windows XP

Date     Time  Version     Size  File name
---------------------------------------------------------
19-Jan-2004 21:39 5.1.2600.1333  971,264 Msgina.dll    
15-Jan-2004 21:59 5.1.2600.1332  586,752 Xpsp2res.dll 
16-Jan-2004 18:31          16,707 Sceregvl.inf
16-Jan-2004 18:31          8,267 Secrecs.inf
  

Windows XP, 64-bit edition

Date     Time  Version      Size  File name
-----------------------------------------------------------------
19-Jan-2004 19:28 5.1.2600.1333 1,271,296 Msgina.dll   IA-64
19-Jan-2004 21:39 5.1.2600.1333  971,264 Wmsgina.dll  x86
15-Jan-2004 21:59 5.1.2600.1332  586,752 Wxpsp2res.dll x86
15-Jan-2004 21:59 5.1.2600.1332  586,240 Xpsp2res.dll  IA-64
16-Jan-2004 18:28          16,707 Sceregvl.inf
16-Jan-2004 18:28           8,267 Secrecs.inf
Chú ý V? c?a ph? thu?c t?p tin, hotfix này yêu c?u Windows XP Service Pack 1 (SP1).

THAM KH?O

Đ? có thêm thông tin v? tiêu chu?n thu?t ng? đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m c?a Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 834875 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbqfe kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB834875 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:834875

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com