Ph? thu?c tài nguyên c?m chuy?n đ?i d? ph?ng trong SQL Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 835185 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Microsoft SQL Server trên m?t c?m là m?t trư?ng h?p c?m chuy?n đ?i d? ph?ng Microsoft SQL Server, m?t t?p h?p c? th? c?a tài nguyên máy ch? SQL đ? ph? thu?c vào các ngu?n l?c khác trong nhóm c?m đư?c t?o ra.

Quan tr?ng Không thay đ?i m?c đ?nh ph? thu?c cây ngo?i tr? nh?ng thay đ?i đư?c li?t kê trong bài vi?t này ho?c nh?ng thay đ?i đư?c li?t kê trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
819546 SQL Server h? tr? cho g?n k?t m?c tin thư thoại

Ví d? 1 - m?c đ?nh SQL máy ch? c?m chuy?n đ?i d? ph?ng trư?ng h?p quan h? ph? thu?c

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2813773


Trong bi?u đ? này, thông báo sau đây:
 • C?m sao đ?a 1 đ? không ph? thu?c yêu c?u.
 • Đ?a ch? IP: xxx.xxx.xxx.xxx đ? không ph? thu?c yêu c?u.
 • Đ?a ch? IP: xxxx:xxxx:xx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx đ? không ph? thu?c yêu c?u.
 • Tên: SOFTY ph? thu?c là đ?a ch? IP: xxxx:xxxx:xx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx đ?a ch? IP: xxx.xxx.xxx.xxx.
 • Tên m?ng SQL (SOFTY) yêu c?u ph? thu?c là đ?a ch? IP.
 • SQL Server ph? thu?c là c?m sao đ?a 1tên: SOFTY.
 • SQL Server đ? không ph? thu?c yêu c?u.
 • Đ?i l? SQL Server ph? thu?c là SQL Server.
 • Đ?i l? SQL Server đ? không ph? thu?c yêu c?u.
Ví d? 2 - SQL Server 2008 b?n ghi d?ch v? phân tích chuy?n đ?i d? ph?ng trư?ng h?p ph? thu?c

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2813774


Trong bi?u đ? này, thông báo sau đây:
 • Ph? thu?c Phân tích b?n ghi d?ch v? (LOCALINSTANCE)c?m sao đ?a 2tên: STANDALONE2008R.
 • Phân tích b?n ghi d?ch v? (LOCALINSTANCE) đ? không ph? thu?c yêu c?u.
 • C?m sao đ?a 2 đ? không ph? thu?c yêu c?u.
 • Đ?a ch? IP: xxx.xxx.xxx.xxx đ? không ph? thu?c yêu c?u.
 • Đ?a ch? IP: xxxx:xxxx:xx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx đ? không ph? thu?c yêu c?u.
 • Tên: STANDALONE2008R ph? thu?c là đ?a ch? IP: xxxx:xxxx:xx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx đ?a ch? IP: xxx.xxx.xxx.xxx.
 • Tên m?ng SQL (STANDALONE2008R) yêu c?u ph? thu?c là đ?a ch? IP.
 • Ph? thu?c SQL Server (LOCALINSTANCE) c?m sao đ?a 2tên: STANDALONE2008R.
 • SQL Server (LOCALINSTANCE) đ? không ph? thu?c yêu c?u.
 • SQL Server đ?i l? (LOCALINSTANCE) ph? thu?c là SQL Server (LOCALINSTANCE).
 • SQL Server đ?i l? (LOCALINSTANCE) đ? không ph? thu?c yêu c?u.
Ví d? 3 - SQL Server 2008 chuy?n đ?i d? ph?ng trư?ng h?p quan h? ph? thu?c v?i m?t đi?m l?p
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2813775

Trong bi?u đ? này, thông báo sau đây:
 • C?m sao đ?a 1 đ? không ph? thu?c yêu c?u.
 • C?m sao đ?a 4, l?p ph? thu?c là c?m sao đ?a 1.
 • C?m sao đ?a 4, l?p đ? không ph? thu?c yêu c?u.
 • Đ?a ch? IP: xxx:xxxx:c0:xxxx:xxxx:c597:8cb0:49f2 đ? không ph? thu?c yêu c?u.
 • Tên: SOFTY ph? thu?c là đ?a ch? IP: xxx:xxxx:c0:xxxx:xxxx:c597:8cb0:49f2đ?a ch? IP: xxx.xxx.xxx.88 .
 • Tên m?ng SQL (SOFTY) yêu c?u ph? thu?c là đ?a ch? IP.
 • SQL Server ph? thu?c tên: SOFTY, c?m sao đ?a 4, l?pc?m sao đ?a 1.
 • SQL Server đ? không ph? thu?c yêu c?u.
Lưu ? Tăng g?p đôi s? ph? thu?c vào đi?m l?p là đ? đ?m b?o r?ng SQL Server không th? B?t đ?u và t?i b? máy cơ s? d? li?u mà không c?n đ?a v?t l? đang có s?n. Đi?u này giúp ngăn ch?n b? máy cơ s? d? li?u tham nh?ng.

Cây ph? thu?c m?c đ?nh cho SQL Server có ? ngh?a sau đây:
 • Các ngu?n tài nguyên đ?i l? SQL Server ph? thu?c vào các ngu?n tài nguyên máy ch? SQL, và các ngu?n l?c SQL máy ch? toàn văn trong SQL Server 2005 ph? thu?c vào các ngu?n tài nguyên máy ch? SQL.
 • Các ngu?n tài nguyên máy ch? SQL ph? thu?c vào ngu?n tài nguyên tên m?ng SQL, v? tài nguyên v?t l? đ?a và g?n k?t m?c tin thư thoại ch?a các t?p tin b? máy cơ s? d? li?u.
 • Ngu?n tài nguyên tên m?ng SQL ph? thu?c vào các ngu?n tài nguyên đ?a ch? SQL IP.
 • Các ngu?n tài nguyên đ?a ch? SQL IP và các ngu?n l?c đ?a v?t l? không ph? thu?c vào b?t k? tài nguyên

Thông tin thêm


Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? thêm ph? thu?c vào m?t ngu?n tài nguyên máy ch? SQL:

H?n ch? và h?n ch?

B?n nên bi?t r?ng n?u b?n thêm b?t k? tài nguyên nào khác vào nhóm SQL Server, các ngu?n l?c luôn luôn ph?i m?nh SQL đ?c đáo tài nguyên tên m?ng và m?nh SQL IP đ?a ch? tài nguyên.Không s? d?ng các tài nguyên tên m?ng SQL s?n có và SQL IP đ?a ch? tài nguyên cho b?t c? đi?u g? khác hơn so v?i SQL Server. N?u SQL máy ch? tài nguyên đư?c chia s? v?i các ngu?n l?c khác ho?c đư?c thi?t l?p không chính xác, b?n có th? g?p v?n đ? sau đây:
 • Ng?ng ho?t đ?ng không mong đ?i có th? x?y ra.
 • b? máy cơ s? d? li?u tham nh?ng có th? x?y ra.
 • b?n ghi d?ch v? gói cài đ?t chuyên bi?t không thành công.
 • Chương tr?nh thi?t l?p máy ch? SQL không th? thành công. N?u đi?u này x?y ra, b?n không th? cài đ?t chuyên bi?t các phiên b?n b? sung c?a SQL Server ho?c th?c hi?n b?o tr? đ?nh k?.
 • SQL Server có th? không đi tr?c tuy?n.
 • Đ?a có th? không có s?n đ? s? d?ng SQL Server.

Xem xét b? sung

 • FTP v?i SQL Server nhân r?ng: Cho trư?ng h?p c?a SQL Server s? d?ng FTP v?i SQL Server nhân r?ng, b?n ghi d?ch v? FTP c?a b?n ph?i s? d?ng m?t trong cùng m?t đ?a v?t l?, s? d?ng các cài đ?t chuyên bi?t c?a SQL Server đư?c thi?t l?p đ? s? d?ng b?n ghi d?ch v? FTP.
 • SQL máy ch? tài nguyên ph? thu?c: N?u b?n thêm m?t ngu?n l?c cho m?t nhóm SQL Server, và n?u b?n có m?t s? ph? thu?c vào các ngu?n tài nguyên máy ch? SQL đ? đ?m b?o r?ng máy ch? SQL có s?n, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n thêm m?t s? ph? thu?c vào tài nguyên đ?i l? SQL Server thay v? thêm m?t s? ph? thu?c vào các ngu?n tài nguyên máy ch? SQL. Đ? đ?m b?o r?ng máy tính đang ch?y SQL Server v?n c?n cao có s?n, đ?t c?u h?nh tài nguyên đ?i l? SQL Server đ? nó không ?nh hư?ng đ?n nhóm SQL Server n?u tài nguyên đ?i l? SQL Server không thành công.
 • T?p tin chia s? và tài nguyên máy in: M?t ngo?i l? là chia s? t?p tin đư?c s? d?ng b?i các tính năng SQL máy ch? FILESTREAM. M?t ngu?n tài nguyên máy in không ph?i là trong nhóm SQL Server c?a b?n. Tài nguyên chia s? t?p ho?c máy in yêu c?u riêng c?a h? ngu?n tài nguyên tên m?ng và IP trên m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng Windows Server 2003. Chia s? t?p tin và tài nguyên máy in c?ng đ?i h?i ngu?n tài nguyên tên m?ng và IP riêng c?a h? cho m?t đi?m truy c?p khách hàng trên Windows Server 2008 và sau đó phiên b?n. Cho m?t trư?ng h?p c?m chuy?n đ?i d? ph?ng trên Windows Server 2008 ho?c phiên b?n m?i hơn, dùng t?o m?t thu?t s? chia s? m?c tin thư thoại đ? ch? r? m?t tên duy nh?t và các cài đ?t chuyên bi?t cho m?c tin thư thoại chia s?.
 • Hi?u su?t: Gi?m hi?u su?t và m?t các b?n ghi d?ch v? cho máy tính đang ch?y SQL Server có th? x?y ra khi các đi?u ki?n sau là đúng:
  • M?t ngu?n tài nguyên c?m chia s? t?p tin mà không s? d?ng các tính năng FILESTREAM đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên cùng m?t đ?a v?t l? tài nguyên, mà SQL Server đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
  • M?t ngu?n tài nguyên c?m máy in đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên cùng m?t đ?a v?t l? tài nguyên, mà SQL Server đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Thu?c tính

ID c?a bài: 835185 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Hai 2013 - Xem xét l?i: 6.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • SQL Server 2012 Enterprise Core
T? khóa: 
kbsql2005cluster kbtshoot kbclustering kbpag kbguidelines kbappnote kbmt KB835185 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 835185

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com