Bandant atidaryti ?Office? dokument? arba paleisti ?Outlook? d?l pasenusios antivirusin?s programos gali ?vykti klaid?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 835404
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?iame straipsnyje apra?omas klaidos prane?imas, kuris parodomas programoje ?Microsoft Office?. Jame nurodoma, kad failo atidaryti neleid?ia antivirusin? programa. ?is klaidos prane?imas gali b?ti parodytas d?l ?i? prie?as?i?:
  • Kilo turimos antivirusin?s programos ir ?Office? suderinamumo problema.
  • Bandomas atidaryti failas yra apkr?stas virusu, kurio turima antivirusin? programa negal?jo pa?alinti.
  • Bandomas atidaryti failas yra sugadintas.
Nor?dami i?spr?sti pirm?sias dvi problemas, tur?site atnaujinti turim? antivirusin? program?. Nor?dami i?spr?sti tre?i?j?, tur?site pabandyti atkurti fail?. ?iame straipsnyje apra?oma, kaip tai padaryti.

PO?YMIAI

Bandant atidaryti ?Microsoft Office? fail? gali b?ti parodytas toks klaidos prane?imas:
Antivirusin? programin? ?ranga u?blokavo bandom? atidaryti fail?.

Patikrinkite, ar antivirusin? programin? ?ranga yra atnaujinta, ir pabandykite fail? atidaryti dar kart?. Atminkite, kad u?blokuotame faile gali b?ti ir virusas, kurio turima antivirusin? programin? ?ranga negal?jo pa?alinti. Tokiu atveju su failu reikia elgtis atsargiai.

Pastaba Antivirusin? programa padeda apsaugoti kompiuter? nuo virus?. Nor?dami apsisaugoti nuo virus?, tur?tum?te niekada nesisi?sti arba atidaryti fail? i? nepatikim? ?altini?, nesilankyti nepatikimose svetain?se arba neatidaryti el. pa?to pried?, kai antivirusin? programa yra i?jungta.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie kompiuteri? virusus, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
129972 Kompiuterio virusai: apra?as, apsauga ir atk?rimas

PRIE?ASTIS

?i problema kyla, kai antivirusin? programin? ?ranga ir jos para?? failai yra pasen?, kai bandomas atidaryti failas yra u?kr?stas virusu arba sugadintas.

SPRENDIMAS

?ios problemos sprendimo b?das priklauso nuo to, ar turima antivirusin? programin? ?ranga ir jos para?? failai yra pasen?, ar failas yra u?kr?stas virusu arba sugadintas.

Patikrinimas, ar nepasenusi antivirusin? programin? ?ranga ir jos para?? failas

Kad susp?t? su nuolatos kuriamais naujais virusais, antivirusini? program? pardav?jai periodi?kai pateikia atnaujint? virus? para?? fail?, kur? galite atsisi?sti i? interneto.

Jei ?i problema kyla kompiuteryje, kuriame neseniai i? CD ?dieg?te nauj? antivirusin?s programin?s ?rangos versij?, rekomenduojame kuo grei?iau prisijungti prie interneto ir atsisi?sti naujausius naujinimus i? turimos antivirusin?s programin?s ?rangos tiek?jo.
49500 Antivirusin?s programin?s ?rangos tiek?j? s?ra?as
?sigijote nauj? antivirusin? program?.

Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip naudoti Office programas kartu su Norton AntiVirus Office priedu, spustel?kite toliau esan?i? straipsni? numerius ir per?i?r?kite straipsnius Microsoft ?ini? baz?je:
329820 Kaip naudoti Office programas kartu su Norton AntiVirus Office priedu
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie Norton AntiVirus 2005 klaidos prane?im?, kuriame sakoma, kad taisymo funkcija nepalaikoma, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
904427 Paleisdami Office 2003 program?, gaunate klaidos prane?im? ?Norton AntiVirus 2005 nepalaiko taisymo funkcijos?
Jei norite gauti daugiau informacijos apie Microsoft antivirusin? saug?, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://www.microsoft.com/security/portal

Patikrinimas, ar failas yra u?kr?stas virusu

Jei ?i problema kyla kompiuteryje, kuriame ?diegta naujausia antivirusin?s programin?s ?rangos versija, kuriame yra naujausi para?? failai ir kuriame galite atidaryti visus failus, i?skyrus ??, tik?tina, kad failas yra u?kr?stas virusu.

Jei failas yra u?kr?stas virusu, j? tur?tum?te panaikinti i? sistemos. Kai tik fail? panaikinsite, j? gal?site sukurti i? naujo arba atkurti, jei turite atsargin? jo kopij?.

Jei failas sugadintas

Jei failas yra sugadintas, jo tinkamai apdoroti negali nei antivirusin? programin? ?ranga, nei naudojama ?Office? programa. Tod?l jei norite v?l naudotis failu, tur?tum?te pabandyti j? atkurti. Nurodym?, kaip tai padaryti, ie?kokite straipsniuose, pateikiamuose prie ?Office? programos, kuri? naudojote kilus problemai.

Pastaba Ne visose programose yra fail? atk?rimo arba taisymo funkcij?.

Microsoft Excel

Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau pateiktus straipsni? numerius ir per?i?r?kite straipsnius ?Microsoft? ?ini? baz?je:
827298 Kaip atkurti prarast? ?Excel 2007? ir ?Excel 2003? darbaknyg? arba jos versij?
820741 Kaip atkurti duomenis i? pa?eist? ?Excel 2002? ir ?Excel 2003? darbaknygi?
179871 Duomen? atk?rimo i? pa?eist? ?Excel 2000? darbaknygi? b?dai

Microsoft PowerPoint

Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau pateiktus straipsni? numerius ir per?i?r?kite straipsnius ?Microsoft? ?ini? baz?je:
927477 Kaip ?alinti sugadint? ?PowerPoint 2007? pristatym? triktis
826810 Kaip ?alinti triktis pa?eistuose ?PowerPoint 2003? ir ?PowerPoint 2002? pristatymuose
207377 Kaip ?alinti triktis pa?eistuose ?PowerPoint 2000? pristatymuose

Microsoft Word

Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
918429 Kaip ?alinti sugadint? ?Word 2007? dokument? triktis
826864 Kaip ?alinti triktis pa?eistuose ?Word? dokumentuose

Savyb?s

Straipsnio ID: 835404 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. baland?io 18 d. - Per?i?ra: 13.0
Rakta?od?iai: 
kbproductlink kbresolve kbtshoot kbopenfile kberrmsg KB835404

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com