Novecojusi pretv?rusu programma var izrais?t k??das, m??inot atv?rt Office dokumentu vai start?t programmu Outlook

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 835404 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? aprakst?ts k??das zi?ojums, kas tiek par?d?ts sist?m? Microsoft Office un kur? nor?d?ts, ka pretv?rusu programma ne?auj atv?rt failu. ?is k??das zi?ojums, iesp?jams, tiek par?d?ts ??du iemeslu d??:
 • Radusies sader?bas probl?ma starp pretv?rusu programmu un sist?mu Office.
 • Fails, kuru m??in?t atv?rt, ir infic?ts ar v?rusu, ko j?su pretv?rusu programma nevar?ja no?emt.
 • Fails, kuru m??in?t atv?rt, ir boj?ts.
Lai atrisin?tu pirm?s divas probl?mas, j?atjaunina pretv?rusu programma. Lai atrisin?tu tre?o probl?mu, j?m??ina atkopt failu. ?aj? rakst? nor?d?ts, k? to izdar?t.

SIMPTOMI

M??inot atv?rt Microsoft Office failu, iesp?jams, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
J?su pretv?rusu programmat?ra ir blo??jusi failu, kuru m??in?j?t atv?rt.

Jums j?p?rliecin?s, vai j?su pretv?rusu programmat?ra ir piln?b? atjaunin?ta, un j?m??ina atv?rt failu v?lreiz. Svar?gi atcer?ties, ka blo??taj? fail?, iesp?jams, ir v?russ, kuru pretv?rusu programmat?ra nevar?ja no?emt. ??d? gad?jum? ar failu j?r?kojas piesardz?gi.

Piez?me. Pretv?rusu programma pal?dz aizsarg?t datoru pret v?rusiem. Lai izvair?tos no v?rusiem, kad pretv?rusu programma ir atsp?jota, neveiciet lejupiel?di un neatveriet failus no avotiem, kuriem neuzticaties, neapmekl?jiet vietnes, kur?m neuzticaties, un neatveriet e-pasta pielikumus.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par datorv?rusiem, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
129972 Datorv?rusi: apraksts, profilakse un atkop?ana

IEMESLS

?? probl?ma rodas, kad pretv?rusu programmat?ra un t?s paraksta faili ir novecoju?i vai kad fails, kuru m??in?t atv?rt, ir infic?ts ar v?rusu vai boj?ts.

RISIN?JUMS

??s probl?mas risin?jums ir atkar?gs no t?, vai pretv?rusu programmat?ra un t?s paraksta fails ir novecojis, vai ar? fails ir infic?ts ar v?rusu vai boj?ts.

P?rbaude, vai pretv?rusu programmat?ra un t?s paraksta fails ir novecojis

Lai ieg?tu inform?ciju par jaunizveidotiem v?rusiem, pretv?rusu programmu izstr?d?t?ji periodiski nodro?ina atjaunin?tu v?rusa paraksta failu, kuru var lejupiel?d?t no interneta.

Ja ?? probl?ma rodas dator?, kur? nesen no kompaktdiska esat instal?jis jaunu pretv?rusu programmat?ras versiju, ieteicams iesp?jami dr?z izveidot savienojumu ar internetu un lejupiel?d?t jaun?kos atjaunin?jumus, ko pied?v? pretv?rusu programmat?ras izstr?d?t?js.
49500 Pretv?rusu programmat?ras ra?ot?ju saraksts
Jums, iesp?jams, b?s j?ieg?d?jas jauna pretv?rusu programma.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? Office programmas izmantot kop? ar Norton pretv?rusu programmat?ras Office spraudni, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus:
329820 K? Office programmas lietojamas kop? ar Norton pretv?rusu programmat?ras Office spraudni
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Norton AntiVirus 2005 k??das zi?ojumu, kur? nor?d?ts, ka labo?anas l?dzeklis netiek atbalst?ts, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
904427 S?kot k?du Office 2003 programmu, tiek sa?emts k??das zi?ojums "Norton AntiVirus 2005 does not support the repair feature"
Lai sa?emtu inform?ciju par Microsoft dro??bas pretv?rusu programm?m, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://www.microsoft.com/security/portal

P?rbaude, vai fails ir infic?ts ar v?rusu

Ja ?? probl?ma radusies dator?, kur? ir jaun?k? pretv?rusu programmat?ras versija ar atjaunin?tiem parakstu failiem un kur? varat atv?rt visus failus, iz?emot ?o, visticam?k, fails ir infic?ts ar v?rusu.

Ja fails ir infic?ts ar v?rusu, tas j?dz?? no sist?mas. Kad fails ir izdz?sts, varat atk?rtoti izveidot failu vai atjaunot to no dubl?juma, ja t?ds ir.

Ja fails ir boj?ts

Ja fails ir boj?ts, ar to nevar pareizi r?koties ne pretv?rusu programmat?ra, ne ietekm?t? Office programma. T?p?c, lai failu atkal var?tu izmantot, tas j?m??ina atkopt. Lai ieg?tu nor?d?jumus, k? to izdar?t, l?dzu, lasiet tai Office programmai nor?d?tos rakstus, kuru lietoj?t ??s probl?mas ra?an?s br?d?.

Piez?me. Ne vis?s programm?s ir failu atkop?anas vai labo?anas iesp?jas.

Microsoft Excel

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus:
827298 K? atkopt zaud?tu darbgr?matu vai darbgr?matas versiju programm? Excel 2007 un Excel 2003
820741 K? atkopt datus no boj?t?m Excel 2002 un Excel 2003 darbgr?mat?m
179871 Datu atkop?anas metodes boj?t?m Excel 2000 darbgr?mat?m

Microsoft PowerPoint

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet rakstus Microsoft zin??anu b?z?:
927477 K? nov?rst probl?mas boj?t? PowerPoint 2007 prezent?cij?
826810 K? nov?rst probl?mas boj?t?s PowerPoint 2003 un PowerPoint 2002 prezent?cij?s
207377 K? nov?rst probl?mas boj?t?s PowerPoint 2000 prezent?cij?s

Microsoft Word

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
918429 K? nov?rst probl?mas boj?tos Word 2007 dokumentos
826864 K? nov?rst probl?mas boj?tos Word dokumentos

Rekviz?ti

Raksta ID: 835404 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2011. gada 14. maijs - P?rskat??ana: 14.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbproductlink kbresolve kbtshoot kbopenfile kberrmsg KB835404

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com