Chng trinh chng vi-rut li thi co th gy ra li khi ban c gng m tai liu Office hoc khi ng Outlook

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 835404 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

Bai vit nay m ta thng bao li ma ban nhn c trong Microsoft Office cho bit rng chng trinh chng vi-rut ang ngn ban m mt tp. Ban co th nhn c thng bao li nay vi cac ly do sau:
 • Co s c v tng thich gia chng trinh chng vi-rut cua ban va Office.
 • Tp ma ban ang c gng m bi nhim vi-rut ma chng trinh chng vi-rut cua ban khng th loai bo.
 • Tp ma ban ang c gng m bi hong.
khc phuc hai s c u tin, ban phai cp nht chng trinh chng vi-rut cua minh. khc phuc s c th ba, ban phai c gng khi phuc tp. Bai vit nay se cho ban bit cach thc hin vic nay.

TRI?U CH?NG

Khi ban c gng m mt tp Microsoft Office, ban co th nhn c thng bao li sau:
Phn mm Chng Vi-rut cua ban a chn tp ma ban ang c gng m.

Ban nn am bao phn mm Chng Vi-rut cua minh c cp nht y u va th m lai tp. iu quan trong cn chu y la tp bi chn cung co th cha vi-rut ma phn mm Chng Vi-rut cua ban khng th loai bo. Trong trng hp nay ban nn x ly tp mt cach cn thn.

Chu y Chng trinh chng vi-rut giup bao v may tinh cua ban khoi s tn cng cua vi-rut. tranh vi-rut, ban khng nn tai xung hoc m tp t nhng ngun ma ban khng tin cy, ghe thm cac Web site ma ban khng tin cy hoc m tp inh kem e-mail khi chng trinh chng vi-rut cua ban khng c kich hoat.

co thm thng tin v cac vi-rut may tinh, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft.
129972 Vi-rut may tinh: m ta, phong tranh, va phuc hi

NGUYN NHN

S c nay xay ra khi phn mm chng vi-rut cua ban va cac tp ch ky cua phn mm bi li thi khi tp ma ban ang c gng m bi nhim vi-rut hoc khi tp bi hong.

GI?I PHP

Giai phap cho s c nay phu thuc vao vic liu phn mm chng vi-rut cua ban va tp ch ky cua phn mm co bi li thi khng, liu tp cua ban co bi nhim vi-rut khng hoc liu tp cua ban co bi hong khng.

kim tra xem phn mm chng vi-rut cua ban va tp ch ky cua phn mm co bi li thi khng

theo doi cac vi-rut mi c tao ra, cac nha cung cp chng trinh chng vi-rut inh ky cung cp tp ch ky vi-rut cp nht ma ban co th tai xung t Internet.

Nu ban gp phai s c nay trn may tinh ma gn y ban a cai t mt phin ban chng vi-rut mi t CD, chung ti khuyn ban nn kt ni Internet cang sm cang tt tai xung ban cp nht mi nht ma nha cung cp phn mm chng vi-rut cua ban cung cp.
49500 Danh sach nha cung cp phn mm chng vi rut
Ban co th mua chng trinh chng vi-rut mi.

bit thm thng tin v cach s dung cac chng trinh Office cung vi Phn b sung Norton Antivirus Office, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft.
329820 Cach s dung cac chng trinh Office cung vi Phn b sung Norton Antivirus Office
bit thm thng tin v cac thng bao li Norton AntiVirus 2005 cho bit tinh nng sa cha khng c h tr, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
904427 Ban nhn c thng bao li "Norton Antivirus 2005 khng h tr tinh nng sa cha" khi ban khi ng chng trinh Office 2003
bit thng tin v bao mt chng vi-rut cua Microsoft, hay ghe thm Web site sau cua Microsoft:
http://www.microsoft.com/security/portal

kim tra xem tp cua ban co bi nhim vi-rut khng

Nu ban gp s c nay trn may tinh co phin ban mi nht cua phn mm chng vi-rut, phn mm co tp ch ky cp nht va trn may tinh ma ban co th m tt ca cac tp tr tp nay thi co kha nng tp bi nhim vi-rut.

Nu tp cua ban bi nhim vi-rut, ban nn xoa tp khoi h thng cua minh. Ngay sau khi tp c xoa, ban co th tao lai tp hoc khi phuc t mt ban sau lu nu ban ban co.

Nu tp bi hong

Nu tp bi hong, ban khng th x ly tp ung cach bng phn mm chng vi-rut hoc bng chng trinh Office bi anh hng. Do vy, co th s dung lai tp nay, ban phai c gng khi phuc tp. bit hng dn v cach thc hin vic nay, hay xem cac bai vit c lit k cho chng trinh Office ma ban ang s dung khi s c nay xay ra.

Chu y Khng phai tt ca cac chng trinh u co kha nng sa cha hoc khi phuc tp.

Microsoft Excel

? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
827298 Cach khi phuc s lam vic bi mt hoc phin ban s lam vic a bi mt trong Excel 2007 va trong Excel 2003
820741 Cach phuc hi d liu t s lam vic hong trong Excel 2002 va Excel 2003
179871 Cac phng phap phuc hi d liu t s lam vic Excel 2000 bi hong

Microsoft PowerPoint

? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
927477 Cach khc phuc s c cho ban trinh bay bi hong trong PowerPoint 2007
826810 Cach khc phuc s c cac ban trinh bay hong trong Powerpoint 2003 va Powerpoint 2002
207377 Cach khc phuc s c cac ban trinh bay Powerpoint 2000

Microsoft Word

bit thm thng tin, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
918429 Cach khc phuc s c tai liu bi hong trong Word 2007
826864 Cach khc phuc s c cac tai liu Word bi hong

Thu?c tnh

ID c?a bi: 835404 - L?n xem xt sau cng: 16 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
T? kha:
kbproductlink kbresolve kbtshoot kbopenfile kberrmsg KB835404

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com