Âm thanh có th? chơi t? t? ho?c âm nh?c không có th? đóng liên t?c trong Windows XP ho?c Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 835730 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

M?t Microsoft Windows XP ho?c Microsoft Windows 2000 d?a trên tính có s? d?ng công ngh? Intel ® HyperThreading hay Enhanced SpeedStep Technology Công ngh? ®, b?n có th? g?p b?t k? m?t ho?c m?t s? các tri?u ch?ng sau đây:
 • Khi b?n chơi âm thanh, âm thanh có th? không chơi liên t?c.
 • Khi b?n chơi MIDI d?a trên âm nh?c, âm nh?c có th? chơi t?i m?t nh?p đ? ch?m.
 • Máy tính có th? không chính xác tham d? nhà nư?c ti?t ki?m đi?n C3. Đi?u này có th? ?nh hư?ng đ?n th?i gian pin năng lư?ng.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này gây ra b?i vi?c gi?i thích không chính xác c?a các giá tr? th?i gian đó đư?c tr? v? b?i h? th?ng khi hyperthreading đư?c kích ho?t, và thay đ?i tr?ng thái năng lư?ng c?a máy tính. V?n đ? này có th? x?y ra khi b?n th?c hi?n b?t k? m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
 • Trên các Âm nh?c th? trong các DirectX Diagnostic Tool (Dxdiag.exe), b?n nh?p vào Th? nghi?m DirectMusic.
 • B?n chơi m?t tr? chơi d?a trên máy tính.
 • B?n nghe âm thanh TV trong Microsoft Windows XP Media Center Edition.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? công c? ch?n đoán DirectX, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
190900DirectX: Mô t? v? công c? ch?n đoán DirectX

GI?I PHÁP

Microsoft Windows XP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows XP. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size   File name
  --------------------------------------------------------
  23-Feb-2004 21:26 5.1.2600.1348 130,816 Halmacpi.dll

Microsoft Windows 2000

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3)

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  15-Oct-2004 20:54 5.0.2195.6988   84,192 Halaacpi.dll   
  15-Oct-2004 20:54 5.0.2195.6988   68,736 Halacpi.dll   
  15-Oct-2004 20:54 5.0.2195.6988   85,888 Halmacpi.dll  


Sau khi b?n áp d?ng hotfix này vào máy tính d?a trên Windows 2000, b?n ph?i t? b?t tùy ch?n.

Chú ý B?t tùy ch?n này, b?n ph?i s? d?ng ch? là m?t trong nh?ng phương pháp sau đây. B?n không có s? d?ng c? hai phương pháp.
 • Ch?nh s?a t?p tin Boot.ini B?ng tay ch?nh s?a Boot.ini file trong thư m?c g?c c?a ? đ?a h? th?ng đ? thêm các chuy?n đ?i /usepmtimer vào d?ng h? đi?u hành thích h?p. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, trong các M? h?p, lo?i CMD, sau đó b?m Ok.
  2. Lo?i ATTRIB c:\boot.ini - r, sau đó nh?n ENTER.
  3. Lo?i exit, sau đó nh?n ENTER.
  4. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, trong các M? h?p, lo?i Notepad c:\boot.ini, sau đó b?m Ok.

   M?t c?a s? s? m? ra đ? hi?n th? các t?p Boot.ini. D?ng đó b?t đ?u b?ng "m?c đ?nh" là v? trí mà t? đó Windows 2000 s? t?i vào kh?i đ?ng mà không có s? can thi?p c?a ngư?i dùng. Ví d?, d?ng có th? xu?t hi?n như sau:
   m?c đ?nh = đa (0) phân vùng đ?a (0) rdisk (0) (1) \WINDOWS
  5. Xác đ?nh v? trí d?ng cho Windows 2000 tương ?ng v?i các thông tin trên d?ng m?c đ?nh. Nó nên trông gi?ng như sau:
   Multi (0) đ?a (0) rdisk (0) phân vùng (1) \WINDOWS="Windows 2000" /fastdetect
  6. Vào cu?i d?ng, thêm m?t không gian, và sau đó g? /usepmtimer. D?ng nên bây gi? trông tương t? như sau:
   Multi (0) đ?a (0) rdisk (0) phân vùng (1) \WINDOWS="Windows 2000", /fastdetect /usepmtimer
  7. Lưu t?p tin, và sau đó thoát Notepad.
  8. Khởi động lại máy tính.
  Dư?i đây là m?t ví d? v? m?t t?p tin Boot.ini cho m?t h? th?ng có chuy?n đ?i /usepmtimer:
   
  [boot loader]
  timeout=0
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows 2000" /fastdetect /usepmtimer
  
 • Chỉnh sửa sổ đăng kýThêm m?t giá tr? DWORD tên là 14140000FFFFFFFF có m?t giá tr? c?a 00000010 đ? thi?t l?p cơ quan đăng k? sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL


  Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


  Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, trong các M? h?p, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
  2. Định vị rồi bấm vào khóa con sau trong sổ đăng ký:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL
  3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá trị DWORD.
  4. Lo?i 14140000FFFFFFFF cho tên c?a DWORD và sau đó nh?n ENTER.
  5. Nh?p chu?t ph?i 14140000FFFFFFFF, sau đó b?m S?a đ?i.
  6. Trong các Dữ liệu giá trị h?p, lo?i 00000010, sau đó b?m Ok.
  7. Thoát kh?i Registry Editor.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho" c?a bài vi?t này. Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.

THÔNG TIN THÊM

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào hotfix gói đư?c đ?t tên, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
816915M?i t?p tin lư?c đ? đ?t tên cho Microsoft Windows ph?n m?m C?p Nh?t gói
Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 835730 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbwin2000presp5fix kbwinxpsp2fix kbqfe kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB835730 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:835730

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com