Nhi?u b?t ng? i ra e-mail thng bo xu?t hi?n trong hng ?i SMTP trong nh? Business Server 2003

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 835734 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Ngy c?a b?n Microsoft Windows nh? kinh doanh my ch? (SBS) 2003 d?a trn my tnh, th i?n t? b?t ng? nhi?u c th? xu?t hi?n trong cc Microsoft Exchange Server 2003 SMTP hng ?i ch? ?i ? ?c g?i ?n bn ngoi ngi nhan.

NGUYN NHN

V?n ? ny x?y ra v? c?a qu tr?nh m POP3 ?u n?i qu tr?nh nh?t ?nh th ny n t?i xu?ng t? h? ph?c v? POP3. Cc ?u n?i SBS 2003 POP3 c th? khng chnh xc gi tin nh?n no cho ng?i nh?n nh?ng ng?i khng ph?i l m?t ph?n c?a tn mi?n c?a b?n e-mail SBS 2003. V? c?a ny, Microsoft khuy?n co b?n ci ?t b?n C?p Nh?t ?c m t? trong "Ngh? quy?t" ph?n ngay c? khi b?n khng c?n kinh nghi?m v?n ? ny.

GI?I PHP

? gi?i quy?t v?n ? ny, ci ?t b?n C?p Nh?t l c s?n t? trang Web trung tm c?a Microsoft t?i v? sau Trang web.

Thng tin Tai xung

Cc t?p tin sau y c s?n ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tm:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i v?
T?i v? gi KB835734 by gi?. Ngy pht hnh: 21 thng 5 nm 2004

Cho thm thng tin v? lm th? no ? t?i cc t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m vo y s? bi vi?t ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Lm th? no ? c ?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? cc d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m pht hi?n vi rt hi?n t?i ? c s?n trn ngy m cc t?p tin ? ?c ng. Cc t?p tin ?c lu tr? trn tng c?ng b?o m?t my ch? gip ngn ng?a b?t k? thay ?i khng ?c php ? cc t?p tin.

Thng tin v? t?p

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn tpPhin ban tpKich thc tpNgayGiN?n t?ng
Dlvrimf.dll5.2.2651.150,17608 / 04 / 200423: 33x86
Imbdlvres.dll5.2.2651.140,44824 Thng ba, 200422: 05x86

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong cc s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho".

Thu?c tnh

ID c?a bi: 835734 - L?n xem xt sau cng: 12 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? kha:
atdownload kbbug kbfix kbqfe kbwinserv2003presp1fix kbmt KB835734 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:835734

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com