"Tên trương m?c đ? ch? r? không là thành viên c?a nhóm đ?a phương" báo l?i khi b?n xoá ngư?i dùng kh?i nhóm có s? d?ng m?t chính sách h?n ch? các nhóm trong ...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 835744 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n thi?t l?p và sau đó áp d?ng m?t đ?i tư?ng chính sách nhóm (Group Policy GPO) mà xác đ?nh các nhóm b? gi?i h?n, tài kho?n máy tính không ho?t đ?ng và không ho?t đ?ng đ?nh danh b?o m?t (SIDs) có th? không đư?c g? b? như mong đ?i t? nhóm thành viên trên các máy tính đích. Ngoài ra, các s? ki?n sau đây có th? đư?c đăng trong s? ghi s? ki?n ?ng d?ng:

S? ki?n lo?i: c?nh báo
S? ki?n ngu?n: SceCli
Th? lo?i s? ki?n: không có
ID s? ki?n: 1202
Ngày: 21/09/1999
Th?i gian: 18: 15: 14
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: Tên máy tính
Mô t?: Chính sách b?o m?t đư?c ph? bi?n v?i c?nh báo. 0x4b8: m?t kéo dài l?i Occurred. H?y t?m Xem chi ti?t trong x? l? s? c? ph?n trong b?o m?t giúp.

Lo?i s? ki?n: l?i
S? ki?n ngu?n: Userenv
Th? lo?i s? ki?n: không có
ID s? ki?n: 1000
Ngày: 21/09/1999
Th?i gian: 18: 15: 14
User: NT AUTHORITY\SYSTEM
Máy tính: Tên máy tính
Mô t?: M? r?ng phía khách hàng nhóm chính sách b?o m?t đư?c thông qua c? (17) và tr? v? m?t quy t?c t?nh tr?ng th?t b?i (1208).

Sau khi b?n kích ho?t tính năng g? l?i khai thác g?, m?t thông báo l?i tương t? như sau đây có th? đăng nh?p các t?p s? ghi:
Lo?i b? Tên mi?n \ Tên máy tính.
L?i 1377: Tên trương m?c đ? ch? đ?nh không ph?i là thành viên c?a nhóm đ?a phương. L?i g? b? Tên mi?n \ Tên máy tính.
Sau khi b?n xoá tài kho?n s? xu?t hi?n trong các thông báo l?i, m?t thông báo l?i tương t? như sau đây có th? đư?c đăng trong t?p s? ghi:
Lo?i b? SID: S-1-5-21-1398348832-478745078-1651329330-1035.
L?i 1377: Quy đ?nh tên tài kho?n không ph?i là thành viên c?a nhóm đ?a phương.
L?i lo?i b? SID: S-1-5-21-1398348832-478745078-1651329330-1035
Sid2Name không gi?i quy?t trương m?c này.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v?, trong vi?c x? l? các GPO, m?t trong các tài kho?n ngư?i dùng ho?c m?t trong SIDs đư?c đ?nh ngh?a trong các nhóm b? gi?i h?n thi?t l?p chính sách không th? đư?c xác nh?n ho?c không th? đư?c t?m th?y trên máy tính c?c b? ho?c trên các tên mi?n. Khi v?n đ? này x?y ra, ngư?i s? d?ng sau này trong GPO không đư?c th?c hi?n các thành viên c?a nhóm m?c tiêu.

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows XP. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322389 Làm th? nào đ? có đư?c Windows XP service pack m?i nh?t
Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2003. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
889100 Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2003

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix không ph?i là có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Hotfix này yêu c?u Windows XP Service Pack 1 (SP1).

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các t?p tin thu?c tính (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n Xem thông tin v? t?p tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? tab trong công c? ngày và th?i gian trong b?ng đi?u khi?n.

Windows XP

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Samsrv.dll5.1.2600.1340430,59210 / 02 / 200401: 10x86
WindowsXP-kb835744-x 86-enu-symbols.exe5.4.1.0149,27210 / 02 / 200401: 44x86

Windows XP, 64-Bit Edition

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Samsrv.dll5.1.2600.13401,182,72010 / 02 / 200400: 54IA-64
WindowsXP-kb835744-ia64-enu-symbols.exe5.4.1.0161,56010 / 02 / 200401: 44x86

Windows Server 2003

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ngSP yêu c?uD?ch v? chi nhánh
Samsrv.dll5.2.3790.379465,92029 Tháng b?y, 200520: 52x86Không cóRTMQFE
Samsrv.dll5.2.3790.2497461,31229 Tháng b?y, 200520: 54x86SP1SP1QFE
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ngSP yêu c?uD?ch v? chi nhánh
Samsrv.dll5.2.3790.3791,038,84829 Tháng b?y, 200521: 17IA-64Không cóRTMQFE
Samsrv.dll5.2.3790.24971,142,78429 Tháng b?y, 200521: 17IA-64SP1SP1QFE
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ngSP yêu c?uD?ch v? chi nhánh
ENU.exe WindowsXP-kb835744-x 64-enu.exe1.0.0.01,048,30429 Tháng b?y, 200521: 44x86Không cóKhông áp d?ng
Samsrv.dll5.2.3790.24971,059,32829 Tháng b?y, 200521: 17x64SP1SP1QFE

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2. V?n đ? này l?n đ?u tiên đ? đư?c s?a ch?a trong Windows Server 2003 Service Pack 2.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m c?a Microsoft, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 835744 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbwinserv2003sp2fix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbqfe kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB835744 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:835744

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com