Kh?c ph?c: B?n không th? chơi MPEG4 m? hóa n?i dung trong Windows Media Player ho?c trong các thi?t b? khác

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 835861 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n m? hóa n?i dung MPEG4 vào kép b? vi x? l? máy tính ho?c trên máy tính h? tr? siêu phân lu?ng, m?t lá c? không chính xác có th? đư?c đ?t trong tiêu đ? c?a t?p tin n?i dung. V? s? này đánh d?u không chính xác, Windows Media Player và nhi?u thi?t b? không th? phát l?i t?p n?i dung.

GI?I PHÁP

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Trung tâm t?i v?:

Ti?ng Anh


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói SR-Latn-ENU.exe WindowsMedia-KB835861-ENU.exe bây gi?.

Ti?ng Nh?t


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói WindowsMedia-KB835861-JPN.exe bây gi?.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét t?p tin này cho vi-rút. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  09-Oct-2002 17:21 8.20.0.5059    566,272 Wmvdmoe.dll  

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Hi?n nay, các gói có s?n trong các ngôn ng? đư?c li?t kê trư?c đó trong bài vi?t này. N?u b?n c?n gói cho ngôn ng? b? sung, xin vui l?ng liên h? v?i d?ch v? h? tr? s?n ph?m. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? các d?ch v? h? tr? Microsoft s?n ph?m đi?n tho?i s? và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=FH;[LN];CNTACTMS
Lưu ? Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho các C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

THÔNG TIN THÊM

Vi?c s?a ch?a s? cài đ?t ch? trên Microsoft Windows XP trên máy tính có các phiên b?n trư?c c?a các b? m? hóa MPEG4 đư?c cài đ?t. N?u các phiên b?n trư?c c?a các b? m? hóa MPEG4 không đư?c cài đ?t, ho?c n?u m?t b? m? hóa MPEG4 C?p Nh?t đư?c cài đ?t b?i m?t ?ng d?ng bên th? ba, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo thông tin đ?n các hi?u ?ng trong ti?n tr?nh cài đ?t.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? c?p phép MPEG4, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
819758Windows Media Tools 4.1 không có s?n trong Windows 2000 service pack

Thu?c tính

ID c?a bài: 835861 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Media Encoder 9 Series
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbdownload kbmt KB835861 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:835861

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com