Straipsnio ID: 835935 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Svarbu: ?iame straipsnyje pateikiama informacija apie registro modifikavim?. Prie? modifikuodami registr?, sukurkite atsargin? jo kopij? ir i?siai?kinkite, kaip registr? atkurti, jei kilt? problem?. Jei norite su?inoti, kaip kurti atsargines kopijas, atkurti ar redaguoti registr?, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
256986 Microsoft Windows registro apra?as
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

?iame straipsnyje pateikiamas s?ra?as ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsni?, ?traukt? ? ?Microsoft Windows XP? 2 pakeitim? paketo (SP2) ir ?Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005? laidos pastabas. ?iame straipsnyje taip pat pateikiamas s?ra?as ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsni?, kuriuose apra?omos ?inomos problemos ir kita informacija apie ?Windows XP? SP2. ?ios ?inomos problemos ir kita informacija anks?iau nebuvo ?traukta ? jok? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?.

Pastaba: ?Windows XP? SP2 funkcijos ir komponentai yra ?traukti ? ?Windows XP Tablet PC Edition 2005?.

Jei norite gauti papildomos informacijos apie problemas, kurias i?sprend? ?Windows XP? SP2, spustel?kite toliau nurodytus straipsni? numerius ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius:
811113 ? ?Windows XP? 2 pakeitim? paket? ?traukt? patais? s?ra?as (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
838079 ?Windows XP? 2 pakeitim? paketo palaikymo ?rankiai (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Jei norite i?spr?sti ?i? problem?, ?sigykite naujausi? ?Microsoft Windows XP? pakeitim? paket?. Jei norite gauti papildomos informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322389 Kaip ?sigyti naujausi? Windows XP pakeitim? paket?

DAUGIAU INFORMACIJOS

Vartotojas

Bendra

838080 ?Windows XP? 2 pakeitim? paketo diegimo ?rankiai (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

S?ranka

837783 ?Windows XP? 2 pakeitim? paketo stand?iojo disko talpos reikalavimai (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
873153 Jei ?diegsite ?Windows XP? 2 pakeitim? paket? naudodami OOBE, gali neveikti j?s? ekrano skaitytuvo programin? ?ranga (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
883609 Klaidos prane?imas ?Kad b?t? galima atlikti ?io pakeitim? paketo s?rank?, kompiuteris turi b?ti maitinamas i? tinklo? rodomas, kai diegiate ?Windows XP? 2 pakeitim? paket? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Programos ir ?renginiai

883607 ?diegus ?Windows XP? 2 pakeitim? paket? gali netinkamai veikti ?iniatinklio serverio funkcija (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
878461 Vaizdai rodomi ne taip, kaip tik?jot?s, arba gaunate klaidos prane?im?, kai kompiuteryje, kuriame ?diegtas ?Windows XP? 2 pakeitim? paketas, atidarote HTML fail? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
883613 ?Outlook Express? automati?kai atsisiun?ia i?orin? turin?, kai atsakote ? lai?k? arba j? persiun?iate kompiuteryje, kuriame ?diegtas ?Windows XP? 2 pakeitim? paketas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
878451 Kaip ?jungti ?Windows NetMeeting? nuotolinio darbalaukio bendro naudojimo funkcij? naudojant ?Windows XP? 2 pakeitim? paket? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
883605 Naujos planini? u?duo?i? valdymo skydo funkcijos, ?trauktos ? ?Windows XP? 2 pakeitim? paket? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
884487 Kai kuriuose WMV HD DVD diskuose nepaleid?iamas skyrius, kai j? spustelite naudodami ?Windows XP? 2 pakeitim? paket? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

?mon?

Bendra

838080 ?Windows XP? 2 pakeitim? paketo diegimo ?rankiai (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
883608 ?dieg? ?Windows XP? 2 pakeitim? paket? ir ?trauk? COM objekto nuorod? ? ?Visual Studio .NET? gaunate klaidos prane?im? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
841625 ?Microsoft Windows XP? keli? kalb? vartotojo s?sajos paketo kaupiamasis ?inyno turinio naujinimas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
884768 KLAIDA: negalite u?daryti ?Internet Explorer? lango window.setTimeout(window.close,1) b?du naudodami ?Windows XP? 2 pakeitim? paket? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

S?ranka

837783 ?Windows XP? 2 pakeitim? paketo stand?iojo disko talpos reikalavimai (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Programos ir ?renginiai

883603 Kai diegiate ?Windows XP? 2 pakeitim? paket?, ? j?s? kompiuter? ?diegiamas ?Windows Movie Maker 2.1? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Tinklai ir ry?iai

883611 Kad naudodami ?Windows XP? 2 pakeitim? paket? nuotoliniu b?du gal?tum?te administruoti strategijos rezultat? rinkin? (RSoP) ar redaguoti vietin?s grup?s strategijos objektus, turite nurodyti tam tikrus grup?s strategijos parametrus (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
884020 Programos, kurios jungiasi prie IP adres?, esan?i? kilpin?s jungties adres? diapazone, ?Windows XP? 2 pakeitim? pakete gali neveikti taip, kaip tik?jot?s

Sauga

842933 Kai bandote modifikuoti arba per?i?r?ti GPO sistemose Windows Server 2003, Windows XP Professional ar Windows 2000 pasirodo klaidos prane?imas ??is ?ra?as [eilu?i?] skyriuje yra per ilgas ir turi b?ti sutrumpintas?
872769 Negalite konfig?ruoti ?Windows? u?kardos parametr? kliento kompiuteryje, kuriame ?diegtas ?Windows XP? 2 pakeitim? paketas ir kuris yra ?Windows Small Business Server 2003? tinkle (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

NUORODOS

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie ?Windows XP? 2 pakeitim? paketo funkcij? pakeitimus, skaitykite dokument? ?Windows XP? 2 pakeitim? paketo funkcij? pakeitimai?. Nor?dami per?i?r?ti ?? dokument?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/winxppro/maintain/sp2chngs.mspx

Savyb?s

Straipsnio ID: 835935 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. bir?elio 12 d. - Per?i?ra: 14.1
TAIKOMA
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
  • the operating system: Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)
Rakta?od?iai: 
kberrmsg kbinfo kbtshoot kbfirewall kbnetwork KB835935

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com