Danh sách các v?n đ? trong Excel 2002 đư?c c? đ?nh b?i Office XP Service Pack 3

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 836031 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Microsoft đ? phát hành Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3). Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đó c? đ?nh cho Microsoft Excel 2002. Cho thông tin thêm v? làm th? nào đ? download và cài đ?t chuyên bi?t Office XP SP3, Nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
832671Mô t? c?a Microsoft Office XP Service Pack 3

Thông tin thêm

Các v?n đ? Excel 2002 đư?c c? đ?nh b?i Office XP SP3

C?p nh?t các b?n s?a l?i các v?n đ? đư?c mô t? ? đây Microsoft Hotfix gói bài vi?t:

823338 Excel 2002 Post-Service Pack 2 Hotfix gói: 11 tháng 7 năm 2003
823969 Excel 2002 Post-Service Pack 2 Hotfix gói: 10 tháng 8 năm 2003
827143 Excel 2002 Post-Service Pack 2 Hotfix gói: 28 tháng 8 năm 2003
827978 Excel 2002 Post-Service Pack 2 Hotfix gói: 19 tháng 9 năm 2003
827984 Excel 2002 Post-Service Pack 2 Hotfix gói: 25 tháng 9 năm 2003
829340 Excel 2002 Post-Service Pack 2 hotfix gói: 6 tháng 10 năm 2003


C?p nh?t các b?n s?a l?i các v?n đ? đư?c mô t? trong sau đây Microsoft Knowledge Base bài vi?t:
324491 B?n nh?n đư?c báo l?i "t?p tin có th? đ? đư?c thay đ?i..." thông báo khi b?n ti?t ki?m m?t b?ng tính đ?n m?t máy ch? m?ng trong Excel 2002 ho?c trong Excel 2003
817578 B?n không th? thay đ?i đư?ng d?n liên k?t khi m?t Excel Add-In không đư?c t?i
822380 XL2002: Excel đ?t ng?t Quits khi b?n ti?t ki?m m?t Workbook
823026 Thông báo l?i "Không th? đ? đ?c t?p tin" khi b?n m? m?t Workbook và c? g?ng đ? c?p nh?t liên k?t
298955 B?ng cách s? d?ng m?t bí danh l?nh v?c trong truy v?n không ho?t đ?ng v?i m?t s? b? máy cơ s? d? li?u bên th? ba
320516 XL2002: B?n không th? m? Excel file trong Window Explorer sau khi s? d?ng thu?t s? chuy?n nh?p văn b?n
321286 XL2002: VBA l?i trên kh?i đ?ng v? mô n?u b?n m? nhi?u Excel trư?ng h?p v?i ki?m soát RefEdit
322238 XL2002: Pivot Table các l?nh v?c không ho?t đ?ng sau khi s?a ch?a Excel và h?i File
323613 B?n nh?n đư?c thông báo l?i khi b?n xóa b? nhi?u c?t t? m?t đ? th?
324051 XL2002: S? d?ng CPU là 100 ph?n trăm khi b?n sao chép m?t t?m l?n trong Excel
324125 XL2002: Cú pháp siêu liên k?t không lưu m?t cách chính xác khi b?n lưu t?p Excel như m?t trang HTML
324557 XL2002: Excel d?ng đáp ?ng khi Subtotals đư?c g? b?
325207 XL2002: Ch?nh s?a PivotTables không mang l?i m?i c?t
325703 AutoCalculate tính năng đang làm vi?c ngay c? khi tính năng b? t?t
327365 XL2002: Workbook là ch?m đ? m?
328196 XL2002: Workbook đ?t ng?t đóng ngay l?p t?c sau khi b?n m? nó
330157 XL2002: Excel thoát kh?i khi b?n b?m vào đi?u khi?n ActiveX
330345 Excel 2002: Tu? ch?nh thanh công c? b? m?t sau khi b?n thoát kh?i Excel
331401 XL2002: Excel May Stop đáp ?ng n?u b?n g?i tính toán t? m?t s? ki?n COM không đ?ng b?
331505 XL2002: Excel có th? ng?ng đáp ?ng khi b?n c? g?ng s?a m?t công th?c dài có ch?a m?t liên k?t
331863 "Excel không th? hoàn t?t tác v? này v?i ngu?n l?c s?n có" l?i tin thư thoại khi b?n c? g?ng đ? xem các thay đ?i theo d?i trong Excel 2002
811157 XL2002: Excel xu?t hi?n đ? ng?ng đáp ?ng khi b?n lo?i b? Subtotals
811161 nh?n d? li?u bi?n m?t n?u giá tr? l?n hơn t?i đa tr?c
811207 Không th? xem d? li?u mà b?n sao t? Excel 2002 trong b?n xem trư?c FrontPage 2002
811344 XL2002: M?t b?ng tính "Đ?i tư?ng" thêm m? và Excel dư?ng như ng?ng đáp ?ng
811541 XL2002: Các giá tr? h?p t? h?p h?i m?c đ?nh sau khi m?t Combo Box đư?c s? d?ng
811542 XL2002: B?n không th? c?p nh?t liên k?t đ?n t?p tin trên Máy ch? Web an toàn
812384 XL2002: "Không th? đ? đ?c t?p tin" báo l?i khi b?n m? m?t Workbook
812647 T? XL2002: Liên k?t trong đ?i tư?ng OLE không đ?ng C?p Nh?t khi b?n m? m?t t?p tin trong Window Explorer
812668 XL2002: Excel xu?t hi?n đ? ng?ng đáp ?ng trong khi chuy?n đ?i văn b?n đ? c?t trong trư?c đó phiên b?n b?ng
814020 XL2002: Excel d? li?u thay đ?i Font d?ng sau khi b?n ch?nh s?a d? li?u Excel trong Word
815196 OFFXP: Nh?n dán Excel bi?u đ? đ?i tư?ng là méo, không đ?c đư?c, ho?c không đ?y đ?
816997 XL2002: Tính toán th?i gian trong Pivot b?ng có th? không chính xác
819853 XL2002: "Không th? đ? đ?c t?p tin" báo l?i khi b?n m? Excel t?p tin có ch?a m?t báo cáo PivotTable
820432 XL2002: ? ki?n xu?t hi?n ? v? trí sai trong Workbook lưu dư?i d?ng Web Page
821078 XL2002: Excel thoát kh?i khi b?n v? m?t đư?ng k?t n?i vào m?t bi?u đ?
821136 XL2002: Khách hàng DDE không th? s? d?ng m?t l?nh RUN đ? ch?y m?t Macro n?i tuy?n sau khi m?t C?p Nh?t b?o m?t
821273 XL2002: Workbook không in khi b?n s? d?ng Excel trên m?t viên thu?c PC
821292 XL2002: Thông báo l?i: th?i gian ch?y l?i: '13' lo?i Mismatch
821456 Không chính xác ngu?n g?c t?p tin đư?c li?t kê khi b?n m? m?t t?p tin văn b?n trong Excel 2002
821564 XL2002: Đ?nh d?ng ngày b? m?t khi b?n l?p tr?nh di chuy?n d? li?u t? m?t ph?m vi khác
826091 XL2002: M?t s? h?p văn b?n siêu liên k?t không làm vi?c sau khi b?n ti?t ki?m m?t b?ng tính như là m?t web site
827270 Excel Quits b?t ng? v?i m?t thông báo l?i khi b?n đóng m?t b?ng tính Excel có ch?a liên k?t DDE
Additional issues that are fixed by Office XP SP3
Ngoài ra, các v?n đ? trong ph?n này c?ng c? đ?nh b?i văn ph?ng XP SP3.

Excel quits b?t ng? khi b?n m? m?t b?ng tính XML

Trong năm 2002, khi b?n m? b?ng tính XML đư?c t?o ra trong Excel thành ph?n Web Microsoft Office XP b?ng tính, và xem ch?y trư?c khi in, Excel có th? thoát kh?i b?t ng?. Nguyên nhân c?a v?n đ? này là không đ? in ?n thông tin.

Excel 2002 t?m các kí t? đ?i di?n sai khi b?n tra c?u cho m?t kí t? đ?i di?n m? r?ng c? th?

Excel 2002 t?m các kí t? đ?i di?n sai khi b?n tra c?u cho m?t c? th? kí t? đ?i di?n m? r?ng.Phương pháp EnableItemSelection không làm vi?c

N?u b?n s? d?ng m?t ngu?n OLAP cho pivot b?ng trong Excel 2002, cu?c g?i c?a b?n đ? EnableItemSelection phương pháp không làm vi?c và b?n có th? nh?n đư?c m?t l?i VBA 1004. Đi?u này v?n đ? không x?y ra n?u b?ng tr?c s? d?ng m?t SQL ho?c m?t ngu?n n?i b? các d? li?u.H?ng s? cho các phương pháp phân lo?i là xlStroke

Khi b?n ghi l?i m?t v? mô c?a m?t lo?i phát âm c?a m?t c?t trong Excel Năm 2002, phiên b?n Trung Qu?c truy?n th?ng, Excel 2002 s? d?ng liên t?c xlStroke cho phương pháp s?p x?p thay v? liên t?c xlPinYin cho nh?ng ng? âm s?p x?p.Mô-đun VBA là b? m?t khi b?n áp d?ng m?t ch? được kí theo số thức cho m?t workbook

Khi b?n áp d?ng m?t ch? được kí theo số thức cho m?t Excel 2000 ho?c Excel 97 b?ng tính b?ng cách s? d?ng Excel 2002, VBA mô-đun đó thu?c v? b?ng tính có th? m?t sau khi b?n lưu b?ng tính. Khi b?n m? b?ng tính, b?n có th? nh?n đư?c Microsoft Visual Basic thông báo l?i sau:
L?i truy c?p vào t?p tin. K?t n?i m?ng có th? b? m?t.
N?u b?n b?m vào Ok, và sau đó nh?p vào Cho phép Macros, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
L?i đ? đư?c phát hi?n trong 'file_name.xls,' nhưng Microsoft Excel có th? m? t?p tin b?ng cách S?a ch?a đư?c li?t kê dư?i đây. Lưu t?p tin đ? th?c hi?n các s?a ch?a thư?ng trú.

M?t Visual Basic d? án.
M?t ActiveX đi?u khi?n.Excel 2002 d?ng đáp ?ng khi b?n thay đ?i các tham s? tiêu chu?n trong các cu?c g?i ch?c năng b? máy cơ s? d? li?u

Excel 2002 d?ng đáp ?ng khi s? d?ng m?t ch?c năng b? máy cơ s? d? li?u, như v?y như DSUM, khi các tham s? tiêu chí cho các ch?c năng này d?a trên m?t t? bào mà t? đ?ng đi?n b?ng cách s? d?ng các ch?c năng =Rand() ho?c =RANDBETWEEN() ch?c năng.Excel 2002 không chính xác chuy?n đ?i d? li?u XML

Khi b?n m? m?t tài li?u XML b?ng cách s? d?ng Excel 2002, ch? cu?i cùng y?u t? c?a m?i hàng trong b?ng d? li?u XML chuy?n nh?p vào các b?ng tính.B?n nh?n đư?c nh?ng "không th? ch?y ' MSQUERY.EXE'"thông báo l?i trên m?t máy tính d?a trên Windows 98

Khi b?n c? g?ng nh?p d? li?u ngoài vào m?t b?ng tính, MSQuery chương tr?nh d?ng đáp ?ng, ho?c b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Không th? ch?y "MSQuery.exe"


Phương pháp VBA HPageBreaks.Add có th? gây ra Excel 2002 đ? ng?ng đáp ?ng

Khi b?n s? d?ng m?t v? mô VBA đ? thi?t l?p trang ngh? trong m?t Excel 2002 b?ng tính, thông qua vi?c s? d?ng các phương pháp HPageBreaks.Add , b?n có th? nh?n đư?c thông báo th?i gian ch?y l?i sau:
Th?i gian ch?y l?i '-2147417848 (80010108)':

T? đ?ng hóa l?i
Các đ?i tư?ng g?i đ? ng?t k?t n?i t? khách hàng c?a m?nh.


B?n nh?n đư?c th?i gian ch?y "-2147417848 phương pháp 'Phong cách' đ?i tư?ng 'ph?m vi' không thành công" thông báo l?i khi b?n ch?y m?t v? mô VBA

Khi b?n c? g?ng ch?y m?t v? mô trong m?t b?ng tính Excel, b?n có th? nh?n đư?c thông báo th?i gian ch?y l?i sau:
-Phương pháp 2147417848 'Phong cách' đ?i tư?ng 'ph?m vi' th?t b?i
N?u b?n nh?n xét ra t?t c? các d?ng m? mà th?c hi?n m?t s? h?nh th?c đ?nh d?ng trong b?ng tính, các ch?c năng v? mô mà không có l?i.V? các đ?i tư?ng di chuy?n sau khi b?n ti?t ki?m m?t b?ng tính Excel 2002

Khi b?n lưu m?t b?ng tính Excel 2002, b?t k? đ?i tư?ng v?, như v?y như h?nh ch? nh?t, h?nh b?u d?c, và các đ?i tư?ng khác có th? thay đ?i v? trí trên b?ng tính sau khi b?n lưu, đóng, và sau đó m? b?ng tính.Liên k?t b?ng có th? gây ra m?t thông báo l?i "L?i không mong mu?n" trong m?t trình duyệt Web v?i sự xác thực cơ bản

Khi b?n C?p Nh?t m?t liên k?t t? m?t Excel t? v?i m?t Excel b?ng, b?n s? nh?n đư?c m?t thông báo l?i "L?i b?t ng?". V?n đ? này x?y ra N?u các t?p tin đư?c đ?t trên m?t máy ch? Microsoft IIS v?i sự xác thực cơ bản và đư?c m? trong Microsoft Internet Explorer.B?n nh?n đư?c "Không th? đ? l?y đư?c thông tin tham s? khi đánh d?u ki?m thông s? là m?t đ?i s? ch?c năng" thông báo l?i khi t?o m?t truy v?n b? máy cơ s? d? li?u m?i

Khi b?n t?o m?t truy v?n b? máy cơ s? d? li?u m?i đ? l?y d? li?u t? m?t SQL máy ch?, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
ODBC SQL Server Driver
Không th? l?y đư?c thông tin tham s? khi tham s? đánh d?u ki?m là m?t đ?i s? ch?c năng.
Khi b?n nh?p vào Ok b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
ODBC SQL Server Tr?nh đi?u khi?n
m?c ch? d?n mô t? không h?p l?


Excel t?p đư?c m? b?ng cách s? d?ng OLE và sau đó đóng c?a, nhưng quá tr?nh Excel không b? thu?c lá

Khi b?n m? và đóng m?t t?p Excel c? th? b?ng cách s? d?ng đ?i tư?ng liên k?t và nhúng t? đ?ng hóa (OLE), tr?nh Excel không b? thu?c lá như d? ki?n.M?t b?ng tính Excel chia s? quits b?t ng? khi b?n c? g?ng ti?t ki?m

Excel có th? thoát kh?i b?t ng? khi b?n m? ho?c khi b?n ti?t ki?m m?t chia s? Microsoft Excel workbook ch?a tùy ch?nh lư?t xem, và m?t ho?c nhi?u nh?ng quan đi?m có b?i s? c?a 10 trang ngh?--ví d?, 10, 20, 30, và do đó trên.

d? li?u b? m?t khi c?a b?n b?ng tính Excel 2002 ch?a d? li?u đ? đư?c thi?t l?p b?ng cách s? d?ng m?t g?i l?i đ? các ch?c năng xlDefineBinaryName

Khi b?n lưu m?t t?p tin Microsoft Excel 2002 có ch?a d? li?u mà đ? đư?c thi?t l?p b?ng cách s? d?ng m?t g?i l?i đ? các ch?c năng xlDefineBinaryName , n?u b?ng tính là b?o v? m?t kh?u và d? li?u l?n hơn các byte t?i đa có th? phù h?p trong m?t h? sơ, t?t c? các d? li?u ti?p theo b? m?t khi b?n m? l?i b?ng tính.

B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i trong Excel 2002

B?n nh?n đư?c thông báo l?i sau Excel 2002:
Microsoft Excel đ? g?p ph?i m?t v?n đ? và c?n ph?i đóng. Chúng tôi r?t xin l?i v? s? b?t ti?n này. Đ? xem nh?ng g? d? li?u báo cáo l?i này có, b?m vào đây.
Khi b?n xem các d? li?u trong báo cáo l?i, các báo cáo có m?t ch? k? l?i tương t? như m?t trong các cách sau ch? k? l?i:
App Name    App Version   Module Name   Module Version offset
------------------------------------------------------------------------
excel.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000cdd2
excel.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000cdcb
excel.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.22  0001009d
excel.exe    10.0.4302.0   msctf.dll   5.1.2600.0   19264
excel.exe    10.0.3506.0   msctf.dll   5.1.2600.0   19264
Ngoài ra, các chương tr?nh Phiên b?n, phiên b?n mô-đun, và offsets là có th?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 836031 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2012 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbservicepack kbinfo kbmt KB836031 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 836031

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com