Danh sách các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong Outlook 2002 b?i Office XP Service Pack 3

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 836033 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft đ? phát hành Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3). Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đó c? đ?nh cho Microsoft Outlook 2002.
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? và cài đ?t Office XP SP3, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
832671Mô t? c?a Microsoft Office XP Service Pack 3

THÔNG TIN THÊM

Các v?n đ? Outlook 2002 đư?c c? đ?nh b?i Office XP SP3

Office XP SP3 s?a ch?a các v?n đ? đư?c mô t? trong các sau đây Microsoft hotfix gói bài vi?t:
822614 Outlook 2002 post-Service Pack 2 hotfix gói: 1 tháng 7 năm 2003
823328 Outlook 2002 Anh post-Service Pack 2 hotfix gói: 3 tháng 7 năm 2003
823956 Outlook 2002 post-Service Pack 2 hotfix gói: 18 tháng 7 năm 2003
823968 Outlook 2002 post-Service Pack 2 hotfix gói: 27 tháng 7 năm 2003
823970 Tính kh? d?ng c?a Outlook 2002 post-Service Pack 2 hotfix gói: 10 Tháng 8 năm 2003
825813 Tính kh? d?ng c?a Outlook 2002 post-Service Pack 2 hotfix gói: 15 Tháng 8 năm 2003
827137 Tính kh? d?ng c?a Outlook 2002 post-Service Pack 2 hotfix gói: 22 Tháng 8 năm 2003
827146 Outlook 2002 post-Service Pack 2 hotfix gói: 29 tháng 8 năm 2003
827970 Outlook 2002 post-Service Pack 2 hotfix gói: September 12, 2003
827979 Outlook 2002 post-Service Pack 2 hotfix gói: 19 tháng 9 năm 2003
829343 Outlook 2002 post-Service Pack 2 hotfix gói: 7 tháng 10 năm 2003
829344 Outlook Ti?ng Pháp năm 2002 post-Service Pack 2 hotfix gói: 13 tháng 10 năm 2003
C?p nh?t các b?n s?a l?i các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau đây:

290011 OL2002: B?n không th? ch?nh s?a m?t công vi?c trong TaskPad trong hai Calendar view
321423 B?n không th? s? d?ng Outlook Object Module đ? thi?t l?p các tài s?n SaveSentMessageFolder cho m?t thư m?c t? m?t tin c?y COM thêm vào Outlook 2002
321683 OL2002: B?n nh?n đư?c m?t s? vi ph?m truy c?p khi b?n chuy?n ti?p m?t yêu c?u g?p m?t đ? m?t ngư?i s? d?ng nh?ng ngư?i có m?t đ?i bi?u
322707 Nâng cao tính năng t?m th?y trong Outlook 2002 tr? v? d? li?u không chính xác
323242 OL2002: Các nhà cung c?p tùy ch?nh v?n t?i MAPI không ép bu?c Outlook đ? truy xu?t thư ngay l?p t?c
323612 OL2002: Thông báo l?i: Microsoft LDAP Directory: không th? liên l?c v?i h? ph?c v? thư m?c LDAP (81)
323366 M?t c?a s? tr?nh duy?t m?i không xu?t hi?n khi b?n nh?p vào n?i dung hi?n ho?t trong m?t trang Web nh?n đư?c như m?t thư đi?n t? HTML trong Outlook 2002
324131 Thư m?c con không đư?c chuy?n nh?p khi b?n nh?p d? li?u e-mail c?a Netscape Communicator 4.x
324273 Outlook 2002 d?ng đáp ?ng v?i m?t s? vi ph?m truy c?p khi b?n m? m?t x?u ho?c m?t m?c tác v? b? thay đ?i
324315 Thi?t đ?t đăng k? PSTDisconnectDelay không ?nh hư?ng bao lâu các ti?n ích nh? g?n t? đ?ng ch?y cho các t?p tin thư m?c cá nhân (.pst) trong Outlook 2002
324533 OL2002: M?c k? m?i cho liên h? t?o ra hai liên k?t đ? liên l?c v?i
324829 Outlook 2002 d?ng đáp ?ng khi b?n thêm m?t ngư?i nh?n LDAP vào liên h? c?a b?n
324918 OL2002: "các ho?t đ?ng không thành công. M?t đ?i tư?ng không đư?c t?m th?y"l?i tin nh?n khi b?n thêm t?p tin đính kèm vào m?t cu?c h?p đ?nh k?
324932 B?n s? đư?c nh?c đ? ti?t ki?m ho?c h?y b? khi b?n đóng m?t h?nh th?c tùy ch?nh trong Outlook 2002
324940 OL2002: B?n không th? tr? l?i các tin nh?n đư?c m? v?i 'IMAPISession::PrepareForm' và phương pháp 'IMAPISession::ShowForm'
325200 Tu? ch?nh Outlook h? sơ có th? đư?c b? qua n?u nhi?u Office XP s?n ph?m đư?c cài đ?t
325219 Outlook 2002 đánh d?u thư đi?n t? đư?c đánh d?u là đ? đ?c trong h?p thư c?a b?n như là chưa đ?c sau khi b?n chuy?n ti?p ho?c b?n tr? l?i thư đi?n t?
325895 OL2002: Lư?t xem l?c không làm vi?c v?i các l?nh v?c tùy ch?nh t? khóa
326257 T? đ?ng văn b?n b?c t?i tùy ch?n có th? không làm vi?c trong Outlook 2002
326311 B?n có th? không g?i thư đi?n t? đ? m?t m? cho m?t s? liên l?c trong khi b?n đang làm vi?c gián tuy?n
326347 OL2002: M?c k? cho m?t s? liên l?c bao g?m tiêu đ? cho soá lieân laïc
327019 OL2002: M?t s? ngư?i nh?n thư đi?n t? c?a b?n đư?c g?i
327058 OL2002: các n?i dung thư c?a NDR là tr?ng
327291 OL2002: b?n Nh?n đư?c m?t l?i tin nh?n khi b?n c? g?ng đ? đ?ng b? hoá h?p thư c?a b?n sau khi nó đ? đư?c chuy?n t?i m?t máy ch? Exchange khác nhau
327295 OL2002: Đ?a ch? thư đi?n t? di chuy?n đ?n m?t l?nh v?c đ?a ch? khác
327316 K?t qu? t?m ki?m có s?n ph?m nào khi b?n s? d?ng "Ce mois" (tháng này) như m?t b? l?c t?m ki?m trong nâng cao t?m th?y trong phiên b?n ti?ng Pháp c?a Outlook 2002
327317 OL2002: Phân tích cú pháp b? h?ng cho s? đi?n tho?i ? trong Outlook liên h?
327547 OL2002: L?i nh?c có th? không ho?t đ?ng đáng tin c?y v?i c?u h?nh chuy?n vùng
327563 OL2002: Outlook không hi?n th? tên công vi?c khi b?n in l?ch bi?u có các tác v? đư?c nhóm theo th? lo?i trong giao di?n l?ch
327573 Ng?t d?ng không đư?c đưa vào như mong đ?i trong văn b?n c?a thư đi?n t?, Outlook 2002
327594 OL2002: Nút thanh công c? này không có s?n khi b?n chuy?n đ?i gi?a xem đi?u khi?n m?t Outlook thư m?c nhà trang
327595 OL2002: m?t thêm ch? k? đư?c thêm vào khi b?n chèn t?p tin đính kèm l?p tr?nh
328005 OL2002: Thông báo l?i x?y ra khi b?n in thông tin l?ch vào tài li?u Xerox Trung tâm máy in
328281 OL2002: Thư m?c m?c đ? g?i không cư s? "Đ?n" và "Đ? g?i" h?p khi e-mail c?a b?n h? sơ đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng máy ch? IMAP
328323 Outlook quits khi b?n c? g?ng đ? m? m?t s? liên l?c t? c?p liên h? ho?c t? m?t thư m?c công c?ng có đ?a ch? liên h?
329098 OL2002: Add-in b? vô hi?u hoá n?u quá tr?nh m?t l?n đ?u tiên b?t đ?u Outlook
329294 OL2002: Tính năng AutoArchive không vô hi?u hoá khi b?n s? d?ng đăng k? DoAging phím
329295 OL2002: các thoát kh?i chương tr?nh mà t?o ra ho?c c?u h?nh các c?u h?nh MAPI l?p tr?nh b?t ng?
329305 H?nh ?nh trong Ch? kí không hi?n th? m?t cách chính xác trong Outlook 2002 thư
329430 OL2002: b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n kh?i đ?ng l?i Outlook ? ch? đ? tr?c tuy?n n?u b?n đánh d?u kho?n m?c c?n đư?c xóa trong ch? đ? Offline
329431 OL2000: Thay đ?i chuy?n ti?p thư gây ra nh?ng thay đ?i không mong mu?n v?i b?n g?c tin nh?n
329447 OL2002: Phong cách in m?c đ?nh đư?c thi?t l?p đ? ghi nh? khi b?n in t? m?t IMAP thư m?c
329454 D?ng th?c thư Outlook 2002 đè đ?nh d?ng tin nh?n trao đ?i máy ch?
329458 OL2002: Outlook s? xu?t hi?n đ? ng?ng đáp ?ng khi b?n ch?n m?t máy ch? LDAP kh?i s? đ?a ch?
329653 OL: Kích thư?c c?a tin nh?n Autosaved Outlook đ? nhúng các đ?i tư?ng có đôi khi t? là tr?nh biên t?p m?c đ?nh
329660 OL2002: B?n nh?n đư?c thông báo l?i khi b?n c? g?ng m? s? đ?a ch? DirX trong Outlook
329691 Không gian gi?a các l?n đ?u tiên và tên cu?i c?a tên ngư?i dùng đư?c l?y ra khi b?n thi?t l?p m?t trương m?c IMAP trong Outlook 2002
329966 OL2002: Đánh IMAP đ?ng b? hóa d?u thư chưa đ?c sau khi h? đang đ?c trong ch? đ? Offline
330073 OL2002: V? trí trư?ng không dân cư khi l?p k? ho?ch tài kho?n tài nguyên
330460 OL2002: Đang t?i xu?ng thư trong Outlook xóa b? các thư trên h? ph?c v? POP3 m?c dù b?n ch? đ?nh 'Đ? l?i trên máy ch?'
330981 OL2002: Thông báo l?i: The Exchange h?p thư tài nguyên h?i ngh? truy?n h?nh không đư?c c?u h?nh đúng cách
330898 Outlook 2002 không th? đăng nh?p vào h? ph?c v? IMAP
331057 Khi Outlook kêu g?i GetIdsFromNames IAttach, Outlook quits ho?c b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "MAPI_NO_SUPPORT"
331483 OL2002: B?n không th? s? d?ng phím t?m nhanh trong c?p h?p thư đ?n chia s? l?n
331788 OL2002: M?t s? h?nh th?c tùy ch?nh s? không hi?n th? m?t cách chính xác trong ngăn xem trư?c
331908 OL2002: các "IExchExtCommands::DoCommand" tr? l?i không đư?c x? l?
331938 OL2002: B?n không th? l?p tr?nh l?y thông tin liên l?c trong m?t liên k?t liên l?c n?u Outlook 2002 không ch?y
810194 OL2002: "File không t?m th?y" l?i thư khi b?n dùng h?p tho?i chung DLL đ? m? nhi?u t?p tin thư Outlook
810260 OL2002: B? trí l?nh v?c đ?a ch? thay đ?i sau khi b?n cài đ?t Office XP Service Pack 1 (SP-1)
811296 OL2002: Outlook d?ng đáp ?ng trong t?p tin Mso.dll khi b?n m? m?t tin nh?n đư?c lưu tr? v?i ph?n m?m c?a bên th? ba
810364 M?t quy t?c trong Outlook có th? làm cho Outlook 2002 đ? ng?ng đáp ?ng
811472 OL2002: B?n đư?c nh?c ch?n m?t c?u h?nh khi b?n g?i m?t liên k?t qua e-mail trong Internet Explorer
811950 OL2002: Nhà cung c?p v?n t?i không đư?c thông báo n?u c?u h?nh thay đ?i khi các nhà cung c?p đăng k? cho s? ki?n này nkConfigHasChanged
812478 OL2002: AlwaysSign ho?c AlwaysEncrypt chính sách không áp d?ng vào tr? l?i ho?c chuy?n ti?p tin nh?n
812480 OL2002: Outlook xem đi?u khi?n tr? v? ch? ngày hi?n t?i
812790 OL2002: Ti?n t? c?a thư g?c là m?t tích trong tin nh?n văn b?n đơn gi?n đ? tr? l?i ho?c chuy?n ti?p
813506 OL2002: "giá tr? cho cu?c h?n b?n r?n t?nh tr?ng là không h?p l?" báo l?i khi b?n c? g?ng đ? m? m?t cu?c h?n
813565 OL2002: "L?p l?i liên h? v?i phát hi?n" c?a h?p không hi?n th? khi b?n ti?t ki?m m?t s? liên l?c đ? t?n t?i vào c?p liên h?
813949 OL2002: T? xa thư t?i thông tin thư cho thư đ? xóa b?
814134 OL2002: QueryIdentity b?t đ?ng s?n có th? g?i l?i thông đi?p MAPI_W_NO_SERVICE
814377 OL2002: "không th? m? kho?n m?c này. Ho?t đ?ng t? ngày tin nh?n tiêu đ? không đư?c th?c hi?n trong thư m?c này"thông báo l?i khi b?n m? thư
814554 OL2002: "đ?t ActiveExplorer.CurrentFolder = Session.GetDefaultFolder (olFolder<foldername>)" không làm vi?c như mong đ?i trong s? ki?n FolderSwitch </foldername>
814556 OL2002: Thông báo l?i: Microsoft Outlook không th? truy nh?p thư m?c đ? ch? đ?nh đ?a đi?m
814563 OL2002: Th?i gian ch?y l?i khi b?n thêm m?t phím t?t cho Windows NT 4.0 d?a trên máy tính c?a b?n
814758 OL2002: G? k? t? Séc trong s? đ?a ch? gián tuy?n đ?t sai s? liên l?c
814993 OL2002: Offline address book đư?c t?i xu?ng khi b?n c?u h?nh Outlook cho s? d?ng gián tuy?n
815355 OL2002: các Free/Busy thanh không chính xác hi?n th? b?n r?n cho c? ngày
815482 OL2002: các Chi?u r?ng các c?t đ?a ch? cu?n sách đang đ?t l?i v? cài đ?t m?c đ?nh
815924 OL2002: Tên không xu?t hi?n trong h?p "K?t qu? t?m ki?m" khi b?n t?m ki?m tên có byte đôi t? chín nhân v?t trong m?t cu?n sách đ?a ch? LDAP
816020 OL2002: M?t l?ch mà b?n ti?t ki?m như m?t trang Web cho th?y không có các cu?c h?n vào ngày cu?i
816140 Thanh thông tin chưa C?p Nh?t khi đ?i bi?u ch?p nh?n m?t ngo?i l? đ? yêu c?u cu?c h?p đ?nh k?
816477 OL2002: b?n không th? g?i văn b?n đơn gi?n ch? b?ng cách s? d?ng m? r?ng MAPI
817030 OL2002: Thư m?c chung nhà trang không s?n dùng gián tuy?n v?i không có k?t n?i m?ng
817073 OL2002: Outlook quy t?c d?a trên m?c nh?p LDAP không cháy
817270 OL2002: Outlook tr?nh quay s? đi?n tho?i quay m?t hàng không trư?c khi quay s? m?t s? đi?n tho?i n?i b?
815626 OL2002: Ti?ng Tây Ban Nha: cu?c h?n tái phát b?t đ?u thay đ?i th?i gian t? sáng đ?n chi?u
817325 OL2002: T?p tin như là đ?nh d?ng đ? thay đ?i tên và tên cu?i cùng
817420 OL2002: Thông báo l?i: "Tài nguyên đ? t? ch?i cu?c h?p c?a b?n b?i v? nó là đ?nh k?"
817302 OL2000: Các nút bi?u quy?t b? thi?u t? thư đi?n t? đư?c m? vào m?t h? th?ng e-mail DMS
817422 OL2002: "Luôn h?i trư?c khi m? c?a này lo?i c?a File" h?p ki?m tra không có s?n
818500 OL2002: Liên h? đư?c thêm vào danh sách đ?a ch? toàn c?u không bao g?m các l?nh v?c kinh doanh 2
818250 OL2002: S? đ?a phương liên l?c Outlook g?m thành ph?/khu v?c m? khi s? đi?n tho?i đư?c c?u h?nh cho áo
818581 OL2002: L?p tr?nh đư?c chèn vào t?p tin đính kèm có bi?u tư?ng tr?ng và không có chú thích
818900 OL2002: Đư?ng d?n t?p không convert to UNC khi đưa vào như là m?t siêu liên k?t
819103 OL2002: Bàn phím ngôn ng? đ? thay đ?i m?t ngôn ng? khác nhau khi b?n kh?i đ?ng Microsoft Outlook
819538 OL2002: Thư đi?n t? mà b?n g?i b? m?t n?u b?n dán đ?a ch? t? m?t thư đi?n t? đ? nh?n
819969 OL2002: Tên sai tr?ng tâm trong danh sách thư đi?n t? khi tr? b?n g? m?t DBCS cho các k? t? đ?u tiên c?a tên hi?n th? c?a ngư?i g?i
819971 OL2002: Đ?a ch? thư đi?n t? không đúng trong m?t h?p
820029 OL2002: Thông báo l?i: «Microsoft Outlook đ? có v?n đ? m?t m? hóa thư này...» "
820367 OL2002: Thông báo l?i trong t?p tin Mso.dll khi b?n tr? l?i thư đi?n t? đ? đư?c g?i b?ng cách s? d?ng tùy ch?n "Có bài tr? l?i g?i t?i"
820368 OL2002: các không đúng ngày và th?i gian s? xu?t hi?n đ? xác nh?n đ? đ?c
820722 OL2002: Quy t?c xu?t hi?n như t?t trong thu?t s? n?i quy
820733 OL2002: L?p tr?nh đư?c chèn vào t?p tin đính kèm có bi?u tư?ng tr?ng và không có văn b?n
821188 OL2002: Thông báo l?i "...H? ph?c v? là không có s?n..."khi b?n làm vi?c gián tuy?n
821291 OL2002: "các tài li?u đư?c nh?p vào các l?nh v?c tài li?u văn ph?ng là không liên k?t v?i m?t ?ng d?ng văn ph?ng..." L?i thư khi b?n đính kèm m?t tài li?u Microsoft Office đ? cu?c h?p tr?c tuy?n c?a b?n yêu c?u
821468 OL2002: Không th? thi?t l?p m?t b? l?c khi b?n l?p tr?nh t?o m?t Calendar View
821667 OL2002: B?n không th? s? d?ng đi?u khi?n Outlook Databinding đ? xem thư m?c Outlook c?a ngư?i dùng khác
821804 OL2002: C?p tác v? nhi?u l?n l?p khi b?n xem thư m?c h?p thư c?a ngư?i dùng khác
822115 OL2002: Kho?n m?c trong c?p thư đ? g?i có th? hi?n th? như g?i khi các m?t hàng đư?c giao hàng
822558 H?nh th?c tùy ch?nh Hành đ?ng gây ra Outlook đ? thoát kh?i b?t ng?
822846 OL2002: T?nh tr?ng ngư?i tham d? đư?c đ?t l?i sau khi b?n thêm m?t ngư?i tham d? m?i vào m?t cu?c h?p đ?nh k?
823232 OL2002: Dân h?p đ?n t? đ?ng cư v?i ngư?i nh?n khi b?n chuy?n ti?p m?t yêu c?u g?p m?t
824212 OL2002: Thay đ?i đư?c th?c hi?n đ? ch?p nh?n đ?nh k? h?p không lưu
827349 OL2002: B?n nh?n đư?c 0x8004210A, 0x800CCC0B và 0x8004210B các thông báo l?i khi b?n g?i và nh?n thư đi?n t? v?i m?t tài kho?n e-mail POP3
321174 B?n nh?n đư?c thư đi?n t? trùng l?p khi b?n b?m vào g?i/nh?n đư?c Outlook 2002
321419 M?t tùy ch?nh MAPI v?n t?i chương tr?nh có th? không ho?t đ?ng như mong đ?i v?i Outlook 2002
324830 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng tr? l?i thư đi?n t? đ? m?t m? hóa
324856 M?t yêu c?u cu?c h?p đư?c ch?p nh?n không xu?t hi?n trong l?ch c?a b?n h?p thư Exchange Server trong Outlook 2002
328178 B?n không th? m? thư đi?n t? s? d?ng m?t h?nh th?c tùy ch?nh trong Outlook 2002
810488 Thư đi?n t? đ?nh d?ng HTML không nh?n đư?c m?t ngư?i nh?n s? d?ng giao th?c thư đi?n t? khác nhau m?t khi nó đư?c g?i trong Outlook 2002

V?n đ? khác đư?c c? đ?nh b?i Office XP SP3

Ngoài ra, các v?n đ? trong ph?n này c?ng c? đ?nh b?i văn ph?ng XP SP3.

Ngày b?t đ?u c?a Hàn Qu?c và Nh?t b?n âm l?ch năm là không đúng

Outlook 2002 l?ch không chính xác cho th?y s? b?t đ?u c?a các Hàn Qu?c và Nh?t b?n âm l?ch năm 2006 là 28 tháng 1 và cho 2016 là Ngày 08 tháng 2. Ngày chính xác cho s? b?t đ?u c?a năm M?t Trăng là ngày 1 tháng 1, năm 2006 và tháng hai 9, 2016.V? trí không đư?c lưu trong danh sách nh?t g?n đây đ? đư?c s? d?ng

Khi b?n t?o m?t cu?c h?n l?ch m?i trong Outlook 2002, các v? trí l?n cu?i b?n s? d?ng cho các cu?c h?n khác có th? không có trong h?u h?t các g?n đây đ? đư?c s? d?ng danh sách cho h?p danh sách đ?a đi?m.Outlook 2002 t?i v? thư đi?n t? trùng l?p t? máy ph?c v? thư POP

Khi b?n ki?m tra thư m?i ho?c cho Outlook 2002 t? đ?ng ki?m tra thư m?i t? m?t máy ch? thư POP, Outlook có th? t?i xu?ng cùng m?t thông báo nhi?u l?n t? h? ph?c v? thư POP. V?n đ? này x?y ra ngay c? khi b?n có nh?p đ? xóa các Đ? l?i tin nh?n trên máy ch? h?p ki?m.Làm th? nào đ? ki?m soát h?p tho?i "Không th? đ? c?p nh?t công c?ng Free/Busy Data"

Khi Outlook c? g?ng đ? c?p nh?t thông tin r?nh/b?n đư?c công b? c?a b?n t? Outlook l?ch c?a b?n, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Không th? c?p nh?t d? li?u r?nh/b?n công c?ng.
Chú ý Tri?u ch?ng này có th? x?y ra trong m?t s? trư?ng h?p hi?m khi b?n kinh nghi?m các v?n đ? m?ng.Word không ph?i là tr?nh so?n th?o thư đi?n t? c?a b?n khi b?n thêm m?t tài s?n dùng tùy ch?nh thư đi?n t?, Outlook

N?u b?n thêm m?t tài s?n dùng tùy ch?nh thư đi?n t? trong Microsoft Outlook 2002, Microsoft Word không c?n b?t đ?u như thư đi?n t? m?c đ?nh c?a b?n biên t?p viên khi b?n c? g?ng đ? chuy?n ti?p ho?c đ? tr? l?i cho e-mail s?a đ?i .

Chú ý V?n đ? này x?y ra trong đ?nh d?ng văn b?n phong phú (RTF) và HTML thư đi?n t? đư?c đ?nh d?ng.B?n nh?n đư?c m?t k?ch b?n thông báo l?i khi b?n c? g?ng xem trang Hotmail Web c?a b?n

Khi b?n c? g?ng xem trang Hotmail Web c?a b?n b?ng cách s? d?ng Microsoft Internet Explorer, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Internet Explorer l?i Script
L?i đ? x?y ra trong script trên trang này.


Outlook 2002 không nh?c b?n g?i m?t biên nh?n cho thư đi?n t? đ? xoá

Khi b?n làm tr?ng c?a b?n thư m?c m?c đ? xóa, b?t k? tài kho?n email POP thư có m?t biên nh?n đ? đ?c s? g?i m?t biên nh?n không đ?c mà không c?n nh?c b?n ch?p nh?n g?i biên nh?n. V?n đ? này không x?y ra n?u b?n nh?p vào r? ràng các Lo?i b? kh?i h? ph?c v? khi b? xoá kh?i 'Kho?n m?c đ? xóa'h?p ki?m.Truy c?p vào tài kho?n ngư?i dùng trao đ?i t? m?t h?nh th?c an toàn v?n s? nh?c b?n v?i h?p tho?i b?o m?t Outlook

N?u b?n s? d?ng m?t h?nh th?c s? d?ng h?p tác d? li?u đ?i tư?ng (CDO) đ? t? đ?ng ch?p nh?n quy?n truy c?p vào tài kho?n Exchange c?a b?n, khi b?n c? g?ng truy c?p ngư?i dùng c?a b?n chi?m, b?n v?n s? đư?c nh?c đ? ch?p nh?n quy?n truy c?p vào tài kho?n c?a b?n.N?u b?n lo?i b? các m? hóa Nortel vào m?t tin nh?n, thông báo s? tr? thành tr?ng

Khi b?n có m?t tin nh?n trong m?t thư m?c cá nhân (.pst) t?p tin đó m?t m? hóa và k? k?t v?i m?t gi?y ch?ng nh?n Nortel, và sau đó b?n lo?i b? các m? hóa nhưng đ? l?i thư k?, n?i dung là s? tr? thành tr?ng.B?n nh?n đư?c thông báo l?i "Không th? sao chép các m?c" khi b?n kéo thư vào m?t thư m?c m?i

Khi b?n kéo m?t tin nh?n t? m?t thư m?c vào m?t thư m?c trên m?t H? ph?c v? IMAP, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Không th? sao các kho?n m?c. H? ph?c v? đ? tr? l?i:
' L?i trong IMAP l?nh nh?n b?i h? ph?c v?.'


B?n nh?n đư?c thông báo l?i "Không th? kh?i đ?ng Microsoft Outlook" khi b?n c? g?ng đ? m? m?t t?p tin Outlook 2002

Khi b?n c? g?ng m? m?t t?p tin Outlook 2002 trên Microsoft Windows XP trên máy tính, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Microsoft Outlook
Không th? kh?i đ?ng Microsoft Outlook.Outlook 2002 s? g?i m?t biên nh?n đ? đ?c mà không nh?c b?n l?n đ?u tiên

Khi b?n nh?n đư?c m?t tin nh?n m?i v?i m?t yêu c?u xác nh?n đ? đ?c Outlook 2002 s? g?i m?t biên nh?n đ? đ?c v?i ra khi?n b?n l?n đ?u tiên. V?n đ? này x?y ra n?u b?n có Thư đi?n t? tùy ch?n thi?t đ?t hi?n th? m?t tin nh?n thông báo khi thư m?i đ?n l?a ch?n.Thông báo th?i gian ch?y l?i 1406 khi b?n t?o m?t ?ng d?ng mà c? g?ng thi?t l?p các tài s?n AssistantTelephoneNumber c?a m?t đ?i tư?ng ContactItem

Khi b?n t?o m?t ?ng d?ng mà c? g?ng thi?t l?p các AssistantTelephoneNumber tài s?n c?a ContactItem m?t đ?i tư?ng, b?n có th? nh?n đư?c dư?i đây thông báo th?i gian runt l?i:
Th?i gian ch?y Error1406:
ERROR_TLW_WITH_WSCHILD
Không th? t?o ra m?t c?a s? đ?a tr? qu?c gia.


B?n có th? g?i tham s? trùng l?p cho Outlook.exe

B?n có th? g?i tham s? d?ng l?nh trùng l?p đ? Outlook.exe.


Ch? có s? xu?t hi?n đ?u tiên c?a m?t cu?c h?p đ?nh k? s? xu?t hi?n trong l?ch

N?u b?n chuy?n ti?p m?t s? l?n xu?t hi?n duy nh?t c?a m?t cu?c h?p đ?nh k?, ch? có s? xu?t hi?n s?m nh?t c?a cu?c h?p này s? xu?t hi?n trong l?ch c?a các ngư?i nh?n l?n xu?t hi?n chuy?n ti?p.

B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i trong Outlook 2002

B?n nh?n đư?c thông báo l?i sau Outlook 2002:
Microsoft Outlook đ? g?p ph?i m?t v?n đ? và c?n ph?i đóng. Chúng tôi xin l?i v? s? b?t ti?n này.
Đ? xem nh?ng g? d? li?u l?i này báo cáo có ch?a, b?m vào đây.
Khi b?n xem các d? li?u trong các l?i báo cáo, các báo cáo có ch?a m?t ch? k? l?i tương t? như m?t trong nh?ng ch? k? l?i sau đây:
App Name    App Version   Module Name   Module Version offset
------------------------------------------------------------------------
outlook.exe   10.0.4024.0   msctf.dll    5.1.2600.0   19264
outlook.exe   10.0.4024.0   msctf.dll    5.1.2600.0   0000b57b
outlook.exe   10.0.3416.0   msctf.dll    5.1.2409.7   0001ccb5
outlook.exe   10.0.3416.0   msctf.dll    5.1.2600.29   00011ede
outlook.exe   10.0.3416.0   msctf.dll    5.1.2600.29   00011ee5
outlook.exe   10.0.3416.0   msctf.dll    5.1.2600.0   19264
outlook.exe   10.0.3416.0   msctf.dll    5.1.2409.7   0001cd21
outlook.exe   10.0.2627.1   msctf.dll    5.1.2409.7   0001ccb5
outlook.exe   10.0.2627.1   msctf.dll    5.1.2600.0   19264
outlook.exe   10.0.2627.1   msctf.dll    5.1.2409.7   0001cc2b
outlook.exe   10.0.2627.1   msctf.dll    5.1.2600.29   00011ede
outlook.exe   10.0.2627.1   msctf.dll    5.1.2409.8   0000ee0b
Ngoài ra, các chương tr?nh b?n, phiên b?n mô-đun, và Offsets là có th?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 836033 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB836033 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:836033

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com