Raksta ID: 836178
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Vai jums tiek par?d?ts k??das zi?ojums par neder?gu produkta atsl?gu programmu komplekt? Microsoft Office 2010?

Ja p?c produkta atsl?gas ievad??anas redzat ?o k??das zi?ojumu, s?ciet tie?saistes risin?jumu vedni.

?? nav der?ga Office produkta atsl?ga. Skatiet iepriek? min?tos piem?rus, lai uzzin?tu vair?k.Online Solution Wizard

A step-by-step solution is available to resolve this problem.Vai k??das zi?ojums par neder?gu produkta atsl?gu tiek par?d?ts vec?k? Microsoft Office versij??

Ja mekl?jat inform?ciju par valid?cijas k??d?m vec?k? Microsoft Office versij?, noklik??iniet, lai las?tu ?o rakstu Microsoft zin??anu b?z?:

2549291 Neder?gas produkta atsl?gas programmu komplekt? Microsoft Office 2007 vai Microsoft Office 2003 (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)


Uzzi?as

Vai radu??s probl?mas ar savas Office 2010 produkta atsl?gas atra?anu?
Ieg?stiet papildinform?ciju, k? atrast savu Office 2010 produkta atsl?gu.

Vai esat nozaud?jis savu Office produkta atsl?gu? Vai mekl?jat inform?ciju, k? ?o produkta atsl?gu aizst?t?
Ieg?stiet papildinform?ciju, k? aizst?t nozaud?tu vai boj?tu Microsoft Office 2010 produkta atsl?gu.

Vai radu?ies jaut?jumi par Office 2010 produkta atsl?gas karti?
Izlasiet bie?i uzdotos jaut?jumus par produktu atsl?gu kart?m.

?eit nor?d?ti citi resursi, ja ?aj? rakst? sniegt? inform?cija nenov?r? probl?mu:

Rekviz?ti

Raksta ID: 836178 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2012. gada 2. novembris - P?rskat??ana: 8.0
Atsl?gv?rdi: 
kbnosurvey kbexpertisebeginner kbtshoot kbceip kbsetup kberrmsg kbprb kbcip KB836178

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com