Câu h?i thư?ng g?p v? MIME và chuy?n đ?i n?i dung trong Exchange 2000 Server và trong Exchange Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 836555 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này bao g?m các câu tr? l?i cho câu h?i thư?ng g?p v? tiêu chu?n MIME và các phương pháp m? hóa mà làm cho nó có th? cho h? th?ng g?i thư khác nhau đ? làm vi?c v?i nhau. Bài vi?t này m?t th?i gian ng?n gi?i thích làm th? nào b?n có th? kh?c ph?c s? c? b? c?t xén ho?c không th? đ?c đư?c thư trong m?t môi trư?ng Microsoft Exchange.

THÔNG TIN THÊM

Q1: Đ?nh d?ng c?a thư đi?n t? là g??

A1: Thư đi?n t? Internet th?c hi?n theo các tiêu chu?n đ?nh d?ng đư?c đ?nh ngh?a trong RFC 2822. M?t tin nh?n đư?c t?o thành t? các l?nh v?c tiêu đ? và m?t cơ th?. Các l?nh v?c tiêu đ? chung đ?t tên là "tiêu đ?" c?a thư. N?i dung là tùy ch?n. M?t tin nh?n có th? đư?c g?i mà không có m?t cơ th?, nhưng không ph?i không có m?t tiêu đ?.

Tiêu đ? ch?a m?t chu?i các d?ng k? t? có m?t cú pháp đ?c bi?t, như đư?c đ?nh ngh?a trong RFC 2822 đ?nh d?ng chu?n. Cơ th? ch?a m?t chu?i các k? t? mà làm theo tiêu đ? và đó đư?c tách ra t? ph?n đ?u c?a m?t d?ng s?n ph?m nào (có ngh?a là, m?t d?ng mà không có g? trư?c khi tr? v? v?n chuy?n) và đư?ng dây ngu?n c?p d? li?u [CRLF].

Các trư?ng có tiêu đ? là d?ng mà bao g?m c?a m?t tên trư?ng theo sau là m?t tràng (:), theo sau là m?t cơ th? l?nh v?c, và k?t thúc b?ng m?t CRLF. M?t tên trư?ng ph?i đư?c bao g?m k? t? khác ASCII U.S. in đư?c k? (có ngh?a là, t? có giá tr? gi?a 33 và 126, bao g?m), ngo?i tr? các d?u hai ch?m. Các d?u hai ch?m đư?c s? d?ng như là m?t nhân v?t chia ly.

M?t cơ th? l?nh v?c có th? bao g?m k? t? khác ASCII U.S. nào, ngo?i tr? CRLF. Tuy nhiên, m?t cơ th? l?nh v?c có th? ch?a m?t CRLF khi đư?c s? d?ng trong tiêu đ? g?punfolding. G?p là khi nào, đ? thu?n ti?n, m?t d?ng xu?t hi?n trên nhi?u d?ng. Unfolding là đ?o ngư?c này. T?t c? các l?nh v?c cơ quan ph?i tuân theo cú pháp đư?c di?n t? trong ph?n 3 và 4 c?a các đ?nh d?ng RFC 2822 tiêu chu?n.

Cơ th? c?a bài vi?t có th? bao g?m m?t ho?c nhi?u ph?n. M?i ph?n cơ th? b? ngăn cách b?i m?t ranh gi?i. Tham s? ranh gi?i là m?t chu?i văn b?n b?t đ?u v?i hai d?u g?ch ngang (-).

Q2: MIME là g??

A2: MIME là m?t tiêu chu?n có th? đư?c s? d?ng đ? bao g?m các n?i dung c?a nhi?u lo?i khác nhau trong m?t tin nh?n đơn. MIME m? r?ng đ?nh d?ng Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) thư bao g?m nhi?u n?i dung, c? hai văn b?n và không ph?i văn b?n. B? ph?n c?a tin nh?n có th? h?nh ?nh, âm thanh, ho?c văn b?n trong nhân v?t khác nhau đ?t. MIME tiêu chu?n có ngu?n g?c t? RFCs như 2821 và 2822.

Q3: Làm th? nào trao đ?i handle MIME?

A3: Có ba thành ph?n chính trong trao đ?i th?c hi?n chuy?n đ?i n?i dung:
 • Các thành ph?n IMAIL là thành ph?n c?t l?i chuy?n đ?i Internet thư vào MAPI / trao đ?i đ?nh d?ng và ngư?c l?i. Nó c?ng s? ki?m tra tính toàn v?n c?a tin nh?n.
 • Các thành ph?n EXMIME ch?u trách nhi?m cho d?ch Internet thư trong đ?i di?n bên trong đ?i tư?ng c?a trao đ?i và đ? t?o ra các tin nh?n đ?nh d?ng MIME.
 • Các thành ph?n RFHTML chuy?n đ?i đ?nh d?ng văn b?n phong phú (RTF) thư sang HTML và ngư?c l?i, theo các cài đ?t trên máy s? d?ng Microsoft Outlook và các cài đ?t trên máy tính Exchange Server.

Q4: Các yêu c?u t?i thi?u c?a m?t thư đi?n t? đ?nh d?ng MIME là g??

A4: M?t thư đi?n t? đ?nh d?ng MIME thông thư?ng s? có m?t tiêu đ? và m?t cơ th?. T?i thi?u m?t thư MIME ph?i có m?t tiêu đ?. Cơ th? là tùy ch?n. Tiêu đ? ph?n bao g?m m?t tiêu đ? Phiên b?n 1.0 MIME (m?t cho m?i tin nh?n, như đư?c đ?nh ngh?a trong RFC 2822).

Ph?n cơ th? bao g?m:
 • Content-type (đây là tùy ch?n. M?c đ?nh là văn b?n/b?nh nguyên, như đư?c đ?nh ngh?a trong RFC 2822-5,2.)
 • N?i dung-Transfer-Encoding header (đây là tùy ch?n. M?c đ?nh là 7-bit, đư?c đ?nh ngh?a trong RFC 2822-6.1.)
 • Content-Disposition tiêu đ? (đây là tùy ch?n.)
 • N?i dung ID (đây là tùy ch?n.)


Q5: M?t tiêu đ? Phiên b?n MIME là g??

A5: L?nh v?c tiêu đ? Phiên b?n MIME th? thư MIME đư?c đ?nh d?ng. Thư đư?c g?i t? trư?c đó ph?n m?m h? tr? MIME không có l?nh v?c này. ?ng d?ng thư khách s? d?ng s? v?ng m?t c?a l?nh v?c này đ? phân bi?t v?i thông đi?p không MIME.

Q6: M?t tiêu đ? ki?u n?i dung là g??

A6: L?nh v?c Content-Type đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh các lo?i và sub-type c?a d? li?u trong m?t l?nh v?c.

M?t s? các lo?i tiêu đ? là multipart/h?n h?p, multipart/thay th?, văn b?n/đ?ng b?ng, text/html, ?ng d?ng/applefile, ?ng d?ng/ms-tnef và ?ng d?ng/octet-d?ng.

Q7: What's Content-Transfer-Encoding?

A7: Khác nhau thư h? th?ng x? l? d? li?u m?t cách khác nhau, và m?t s? h? th?ng thư trư?c đó không th? x? l? d? li?u đa phương ti?n.

Ch?nh s?a h? th?ng mà không th? x? l? d? li?u đa phương ti?n, m?t chương tr?nh m? hóa đư?c s? d?ng đ? chuy?n đ?i d? li?u vào m?t đ?nh d?ng th?ng nh?t 7-bit. Khi ngư?i nh?n nh?n đư?c tin nh?n, d? li?u đư?c khôi ph?c đ? đ?nh d?ng ban đ?u c?a nó. M?t s? ví d? đ?nh d?ng Content-Transfer-Encoding là:
 • Trích d?n-in đư?c
 • Base64
 • 8-bit
 • 7-bit
 • Nh? phân


H8: Làm th? nào là Transfer-Encoding th?c hi?n trong trao đ?i 5.5?

A8: Trao đ?i 5,5 m? hóa ? đ?nh d?ng trích d?n-in đư?c ho?c trong đ?nh d?ng 7-bit, theo yêu c?u. Ngoài ra, trao đ?i 5,5 m? hóa thông đi?p trong đ?nh d?ng base64 n?u 25% c?a tin nh?n đư?c t?o thành t? các k? t? 8-bit (có ngh?a là, k? t? bên ngoài ph?m vi U.S. ASCII). Đi?u này ch? áp d?ng cho n?i dung thư; t?p tin đính kèm là luôn luôn base64 m? hóa.

H9: Làm th? nào là Transfer-Encoding th?c hi?n trong Exchange 2000 Server?

A9: Đ?nh tuy?n ranh gi?i c?a nhóm và các đi?m đ?n m?c tiêu SMTP xác đ?nh như th? nào Exchange 2000 Server m? hóa thư. Exchange 2000 s? m? hóa là trích d?n-in đư?c hay 7-bit ho?c v?n chuy?n trung l?p đóng gói đ?nh d?ng (TNEF) khi g?i gi?a hai máy ch?/ngư?i nh?n trong nhóm đ?nh tuy?n khác nhau, và Internet.

Exchange 2000 Server s? m? hóa trong h? nh? phân ho?c tóm t?t TNEF khi g?i đ?n m?t ngư?i nh?n/máy ch? trong cùng b?ng đ?nh tuy?n.

Q10: Làm th? nào là Transfer-Encoding th?c hi?n trong Microsoft Exchange Server 2003?

A10: Khi đ?nh tuy?n nhóm ranh gi?i, trao đ?i và SMTP m?c tiêu đi?m c?ng xác đ?nh như th? nào Exchange Server 2003 m? hóa thư.

Trong ch? đ? h?n h?p, Exchange Server 2003 m? hóa là trích d?n-in đư?c hay 7-bit (TNEF đ?nh d?ng) khi g?i gi?a hai máy ch?/ngư?i nh?n trong nhóm đ?nh tuy?n khác nhau và Internet.

Trong ch? đ? b?n x?, Exchange Server 2003 encodes trong h? nh? phân (tóm t?t TNEF) khi g?i đ?n m?t ngư?i nh?n/máy ch? trong cùng m?t ho?c nhóm đ?nh tuy?n khác.

C11: M?t tiêu đ? Content-Disposition là g??

A11: Tiêu đ? này xác đ?nh li?u m?t ph?n s? xu?t hi?n như ph?n đính kèm ho?c xu?t hi?n trong n?i dung thư.

P12: Làm th? nào Trao đ?i x? l? t?p tin đính kèm?

A12: Exchange Server 2003 lưu thông đi?p Internet ? đ?nh d?ng b?n x? c?a h?. Đi?u này có ngh?a r?ng n?u các thư đư?c đ?c t? m?t khách hàng nh?n bi?t Internet đ?nh d?ng như Outlook Express, h? s? đư?c tr? l?i đ?nh d?ng ban đ?u c?a h?.

Tuy nhiên, khi thư đư?c đ?c t? m?t máy khách MAPI, IMAIL ánh x? y?u t? thích h?p trong các đ?nh d?ng Internet t?i tài s?n MAPI. Trong th?c t?, trư?c khi m?t thư Internet th?m chí đư?c g?i đ?n m?t h?p thư, m?t t?p t?i thi?u các đ?c tính MAPI ph?i đư?c đ?y m?nh t? thư Internet; Chúng bao g?m PR_SENT_REPRESENTING, PR_SUBJECT và ngư?i nh?n b?ng.

Các thu?c tính khác c?a MAPI như PR_BODY, PR_HTML và PR_ATTACH_DATA_BIN đư?c tính t? d?ng th?c Internet theo yêu c?u. Chuy?n đ?i x?y ra khi m?t khách hàng MAPI yêu c?u thông báo l?n đ?u tiên. Exchange 2000 Server sau đó khuy?n khích nh?ng thu?c tính MIME b?n x? đ? đ?nh d?ng MAPI.

Trong n?i dung-chuy?n đ?i trong Exchange Server 2003, khi rendering m?t thư MIME trong nư?c cho m?t khách hàng, IMAIL nào sau đây:
 1. IMAIL ki?m tra đ?i v?i m?t (tên) t?p tin hoàn ch?nhTên.Ext) trong tiêu đ? MIME. N?u m?t tên đư?c t?m th?y, tên t?p tin đư?c s? d?ng.
 2. IMAIL ki?m tra tên ph?n t?p. N?u t?m th?y, IMAIL xem xét các
  HKEY_CLASSES_ROOT/MIME/cơ s? d? li?u/content-type
  subkey đ? ánh x? m?t ph?n m? r?ng tên t?p v?i lo?i n?i dung. N?u m?t lo?i phù h?p v?i n?i dung đư?c t?m th?y, m? r?ng đư?c thêm vào ph?n đính kèm. N?u không có lo?i phù h?p v?i n?i dung đư?c t?m th?y, tên t?p tin m?t ph?n đư?c s? d?ng.
 3. N?u không có tên t?p tin đư?c quy đ?nh trong các ph?n đ?u ki?u n?i dung ho?c Content-Disposition, IMAIL t?m ki?m m?t ki?u k?t h?p n?i dung. N?u t?m th?y, ph?n đính kèm s? có đ?nh d?ng ATTTên.Ext, nơi Ext là ph?n m? r?ng đư?c liên k?t v?i các lo?i n?i dung. N?u không có lo?i phù h?p v?i n?i dung đư?c t?m th?y, m?t ph?n m? r?ng c?a ".att" đư?c s? d?ng. Exchange 2000 Server đ?i h?i m?t t?p tin tên trong tiêu đ? Content-type.


C13: C?u trúc c?a các bài vi?t đ?y đ? là g??

A13: Đây là m?t ví d? v? m?t thông báo đ?y đ?, v?i t?t c? các tiêu đ? đư?c hi?n th?. Ngư?i nh?n nói chung s? th?y ch? là nh?ng b? ph?n cơ th?. ? ki?n đ? đư?c thêm vào trong d?u ngo?c đơn.

Received: from SMTP server (server1.example1.com IP address) 

by Receiver SMTP version 1.0 (server2.example2.com IP address); 

Mon, 28 Oct 2002 08:42:42 -0500 (EST)

Message-ID: <006@example1.com>

From: "User1" <user1@example1.com> (RFC 2822 sender) 

To: "User2" user2@example2.com> (RFC 2822 recipient) 

Subject: A test message to see if you can see me now!

Date: Mon, 8 Nov 2002 13:46:54 +0100

MIME-Version: 1.0

Content-Type: multipart/mixed; 
boundary="----=_NextPart_000_005A_01C27E88.79B98A90"

X-Priority: 3

Return-Path: user1@domain1.com

X-OriginalArrivalTime: 28 Oct 2002 13:45:00.0541 (UTC) 
FILETIME=[35F0A2D0:01C27E88]

 

This is a multi-part message in MIME format (If you see this in the message 
body, there is a problem. Notice there is no space or CRLF in the headers in the previous text. There must be no space until the message body itself)

 

This message is in MIME format. Since your mail reader does not understand this 
format, some or all of this message may not be legible. (If you see this in the 
message body, there is a problem)

 

------=_NextPart_000_005A_01C27E88.79B98A90 (Boundary) 

 

Content-Type: text/plain;

charset="iso-8859-1"

Content-Transfer-Encoding: 7bit

 

Can you see me now??! (This is the text of the message. You see this in your mail client.)

 

------=_NextPart_000_005A_01C27E88.79B98A90 (Boundary. See Multipart/Mixed 
definition earlier in this article.) 

Content-Type: image/jpeg;

name="Haloweenpictures.jpg"

Content-Transfer-Encoding: base64 (All attachments in Exchange 2000 Server are encoded by using base64 and bloat 33%.) 

Content-Disposition: attachment;

filename="Haloweenpictures.jpg"

 

/9j/4AAQSkZJRgABAQEBLAEsAAD/2wB/9j/4AAQSkZJRgABAQEBLAEsAAD/2wB (Base64 data in raw format. This is the picture being encoded in binary format; to 
be repackaged later back as a picture.)

/9j/4AAQSkZJRgABAQEBLAEsAAD/2wB/9j/4AAQSkZJRgABAQEBLAEsAAD/2wB

/9j/4AAQSkZJRgABAQEBLAEsAAD/2wB/9j/4AAQSkZJRgABAQEBLAEsAAD/2wB

------=_NextPart_000_005A_01C27E88.79B98A90--


H14: T?i sao làm đ?a ch? thư hi?n lên trong n?i dung c?a tôi?

A14: Đ?u tiên "CRLF CRLF" trong MIME stream là b?t đ?u n?i dung thư. V? v?y, n?u không có m?t <crlf> <crlf>chu?i gi?a hai ph?n đ?u, khách hàng (Microsoft Outlook ho?c Microsoft Outlook Express) s? hi?n th? m?t thông báo b? c?t xén.</crlf></crlf>

Đ?u tiên "CRLF CRLF" tách tiêu đ? thư Internet t? n?i dung thư. Các tiêu đ? đư?c g?i là đ?u thư P1. Thông tin thư P1 là phong b? tiêu đ? và không ph?i là m?t ph?n c?a thư Internet đư?c x? l? b?i IMAIL.

Trao đ?i có th? chuy?n ti?p đ?n m?t máy ch? lưu tr? thông minh, thi?t b? quét n?i dung, virus tư?ng ho?c tư?ng l?a. Ph?n m?m tư?ng l?a th? ba bên đôi khi có th? bóp méo thông đi?p.

B?n c?ng có th? ti?p nh?n thư đi?n t? thông qua m?t h? th?ng UNIX, thông qua m?t tư?ng l?a ho?c thông qua m?t b?c tư?ng vi rút. Ngoài ra, m?t thi?t b? quét n?i dung bên th? ba có th? trên m?ng. N?u b?n có các ?ng d?ng tương t? ho?c các thi?t b? trên m?ng c?a b?n, h?y ki?m ch?ng nh?n gi?i h?n. Tránh s? d?ng các thi?t b? ho?c các ?ng d?ng trong ch?n đoán xét nghi?m.

Q15: T?i sao làm d?u h?i xu?t hi?n trong bài vi?t c?a tôi?

A15: N?u d?u h?i xu?t hi?n trong thư, nó có ngh?a r?ng h? th?ng không bi?t làm th? nào đ? d?ch m?t s? ANSI ho?c Unicode k? t? trong thư. B?n ph?i ch?c ch?n r?ng khách hàng mà thư này đư?c xem có m? trang cài đ?t phù h?p v?i các k? t?. Ví d?, đ?m b?o các máy tr?m Windows có b?n đ?a Nh?t b?n đư?c cài đ?t đ? xem thư này đư?c vi?t b?ng ti?ng Nh?t.

750: T?i sao tôi có khó khăn m? thư HTML và tôi th?y các s? ki?n 12002 và 12003 trong đăng nh?p ?ng d?ng c?a tôi?

A16: Nh?ng s? ki?n đăng nh?p ?ng d?ng t? ngu?n kho thông tin Exchage, và chuy?n đ?i n?i dung l?i. M?t s? các thư này có th? đư?c b? qua và không có b?t k? ?nh hư?ng trên caùc tin nhaén ña? nhaän. Nhưng n?u b?n nh?n th?y nhi?u ngư?i trong s? các thư trong Nh?t k? ?ng d?ng, xem li?u khách hàng có v?n đ? m? thư HTML.

N?u đây là trư?ng h?p, thi?t l?p b? thông tin ch?n đoán như d?ch v? gói phiên b?n, b?n sao c?a các v?n đ? thư, b?n sao c?a ?ng d?ng và b?n ghi h? th?ng, và sau đó g? r?i.

Q17: T?i sao đ? đôi khi xem n?i dung thư như b?n đính kèm?

A17: B?n ph?i thi?t l?p các thông tin v? ngu?n g?c c?a thư. B?n ph?i thi?t l?p t?t c? các chi ti?t c?a các máy ch? ngu?n. B?n ph?i đi?u tra xem ngư?i g?i là trên m?t m?ng lư?i UNIX. Để có thêm thông tin về sự cố này, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
323482 Trao đ?i hi?n th? thông báo s? d?ng "n?i tuy?n" MIME Content-Disposition tiêu đ? như ph?n đính kèm
Q18: T?i sao đ? xem "Đây là m?t tin nh?n đa ph?n trong đ?nh d?ng MIME." ho?c "thông báo này là ? đ?nh d?ng MIME." trong cơ th? e-mail?

A18: B?n có th? th?y m?t trong nh?ng đi?u sau đây trong cơ th? văn b?n:
 • "Đây là m?t tin nh?n đa ph?n ? đ?nh d?ng MIME."
 • "Thông đi?p này có đ?nh d?ng MIME. B?i v? đ?c thư c?a b?n không hi?u đ?nh d?ng này, m?t s? ho?c t?t c? các thư này có th? không r? ràng."

Văn b?n này đư?c đưa vào trư?c khi ranh gi?i đ?u tiên, thư?ng hi?n di?n trong m?i tin nh?n ph?n đa thành, và không đư?c hi?n th? cho các khách hàng tr? khi có m?t v?n đ? v?i các đ?nh d?ng thư đi?n t?. Ví d?, m?t c?ng line break có th? đ? đư?c l?p vào tin nh?n trong v? trí sai trái.

Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, b?t thư lưu tr? trên d?ch v? thư Microsoft Exchange Internet. Đ? b?t lên thư lưu tr?, s? d?ng Exchange Server 2003 lưu tr? ch?m ti?n ích, lưu thư như .eml ho?c .pst, và sau đó làm b? phân tích. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tính năng t?n lưu tr?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
307798Ti?n ích lưu tr? ch?m có s?n trong Service Pack 2
Q19: T?i sao là kích thư?c c?a thư c?a tôi kho?ng 33% l?n hơn tôi mong đ?i, và t?i sao nó base64 m? hoá ngay c? khi nó không ch?a t?p tin đính kèm?

A19: Hành vi này x?y ra n?u b?n s? d?ng b? k? t? sau:
 • Ti?ng Nh?t Shift-JIS
 • KOR
 • Nh?t B?n EUC
 • Tri?u tiên ISO-2202-KR
 • Đài Loan ISO-2202-TW
 • Trung Qu?c ISO-2202 – CN
 • Trung Qu?c HZ_GB, Big5, GB18030


Q20: Các v?n đ? khác ph? bi?n và đư?c bi?t đ?n là g??

A20: Thư này đang chuy?n ti?p t? m?t máy ch? Exchange Server 2003 khác có th? xu?t hi?n b? c?t xén, và nh?ng ngư?i nh?n c?a tin nh?n có th? hi?n th? trong cơ th? c?a bài vi?t.

Ví d?, đi?u này có th? x?y ra trong m?t tin nh?n đư?c đ?nh tuy?n t? Internet cho m?t máy tính Internet Exchange Server 2003 trong nư?c, và sau đó đ?n m?t máy tính khác Exchange Server 2003.
Tin nh?n có th? xu?t hi?n m?t cách chính xác trên các Inbound Internet Exchange Server 2003, nhưng b? c?t xén trên backend Exchange Server. Nh?ng tri?u ch?ng này c?ng có th? thay đ?i n?u s? lư?ng ngư?i nh?n vào tin nh?n gi?m. V?n đ? này có th? xu?t hi?n v? nhi?u l? do, nhưng hai l? do ph? bi?n nh?t là:
 • RFC 2822 tin nh?n tiêu đ? có hơn 1000 ho?c 1024 k? t? trong m?t d?ng, thay v? các k? t? 998 trong m?t d?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem yêu c?u cho ? ki?n (RFC) 2822. Đ? đi?u này, ghé thăm Web site sau c?a Internet Engineering Task Force (IETF):
  http://www.IETF.org/RFC/RFC2822.txt?number=2822
  B?n có th? g?p v?n đ? này n?u thư đư?c chuy?n t?i m?t máy tính Exchange Server 2003 b?ng cách s? d?ng d? li?u nh? phân, ho?c b?ng chunking. Chunking là m?t ph?n m? r?ng sang đ?nh d?ng SMTP h? tr? d? li?u đư?c g?i trong kh?i.

  Khi Exchange Server 2003 nh?n đư?c m?t tin nh?n có nhân v?t nhi?u hơn 998 trong m?t d?ng, d?ch v? SMTP phân tích các tiêu đ? và phát hi?n ra r?ng d?ng là dài hơn 1000 k? t?. D?ch v? SMTP sau đó th?a nh?n d?ng này không ph?i là m?t ph?n tiêu đ? và bao g?m nó trong cơ th?.

  D?ch v? SMTP trên máy tính Exchange Server sau đó s? tái vi?t tiêu đ? riêng c?a m?nh, bao g?m c? tin nh?n ID và m?t tiêu đ? ngày, ti?p theo m?t d?ng tr?ng ho?c CRLF m?t.
 • D?ng dài h?n. Có r?t nhi?u hi?n th?c mà, phù h?p v?i các yêu c?u v?n t?i c?a RFC 2821, không ch?p nh?n các thư có hơn 1000 k? t? trên m?i d?ng, trong đó có CRLF. V? v?y, các ?ng d?ng thư không ph?i t?o ra nh?ng thông đi?p. Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, t?t ESMTP danh t? (ho?c chunking) kh? năng trên máy tính Exchange Server và l?c lư?ng máy tính Exchange Server sang đ?nh d?ng thư trong đi?n h?nh SMTP đ?nh d?ng khi thông báo đang đư?c chuy?n ti?p. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  257569Làm th? nào đ? t?t đ?ng t? ESMTP trong Exchange 2000 Server và trong Exchange Server 2003
  821733 Thông báo đ?n là b? c?t xén N?u d?ng đ?n vư?t quá 1.022 k? t?

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? các tiêu chu?n cho các đ?nh d?ng tin nh?n văn b?n ARPA Internet, h?y xem RFC 822. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y truy c?p IETF Web site sau:
http://www.IETF.org/RFC/rfc0822.txt?number=822
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? MIME, xem RFC 2045, 2046, 2047, 2048 và 2049. Này, h?y truy c?p trang web IETF Web sau đây:
http://www.IETF.org/RFC/rfc2045.txt?number=2045
http://www.IETF.org/RFC/rfc2046.txt?number=2046
http://www.IETF.org/RFC/Rfc2047.txt?number=2047
http://www.IETF.org/RFC/rfc2048.txt?number=2048
http://www.IETF.org/RFC/rfc2049.txt?number=2049
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? l?nh v?c tiêu đ? Content-Disposition, xem RFC 2183. Đ? đi?u này, h?y truy c?p IETF Web site sau:
http://www.IETF.org/RFC/rfc2183.txt?number=2183

Thu?c tính

ID c?a bài: 836555 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
T? khóa: 
kbfaq kbinfo kbmt KB836555 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:836555

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com