Identifikator ?lanka: 836941 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Ako korisnik predstavlja malo preduze?e, prona?ite dodatne resurse za re?avanje problema i u?enje na lokaciji Podr?ka za malo preduze?e.
Pro?iri sve | Skupi sve

Uvod

Kada koristite Veb lokaciju Windows Update ili Veb lokaciju Microsoft Update da biste proverili da li postoje ispravke i instalirali ih, mo?ete dobiti neku od gre?aka koje su navedene u odeljku ?Simptomi?.

Va?no U ve?ini slu?ajeva, ove gre?ke su izazvane malim problemima izazvanim kratkim prekidima u komunikaciji izme?u ra?unara koji treba a?urirati i ispravke koja se preuzima. Ovi problemi se obi?no sami re?avaju. Pre nego ?to probate neki od slede?ih metoda u ovom ?lanku, probajte jedno ili oba slede?a re?enja.
  • Iza?ite iz lokacije Windows Update, sa?ekajte 10 do 15 minuta, a zatim ponovo pokrenite Windows Update da biste proverili da li postoje ispravke.
  • Uklju?ite opciju Windows ?Automatsko a?uriranje? tako da se ispravke automatski instaliraju svaka 24 ?asa.


Napomena Do ovih gre?aka mo?e do?i ?ak ni ako postavke mre?e ni na koji na?in nisu promenjene.

Simptomi

Kada koristite Veb lokaciju Windows Update ili Veb lokaciju Microsoft Update da biste proverili da li postoje ispravke i instalirali ih, mo?ete dobiti neki od slede?ih kodova gre?aka u poruci o gre?ci:
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Heksadecimalni kôd gre?ke Decimalni kôd gre?keOpis gre?ke API-ja
0x80070008-2147024888ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY
0x800705B4-2147023436Error_Timeout
0x8007000E-2147024882E_OUTOFMEMORY
0x80072EE2-2147012894ERROR_INTERNET_TIMEOUT
0x80072EFD-2147012867ERROR_INTERNET_CANNOT_CONNECT
0x80072EE7-2147012889ERROR_INTERNET_NAME_NOT_RESOLVED
0x80072EEF-2147012881ERROR_INTERNET_LOGIN_FAILURE
0x80072EFE-2147012866ERROR_INTERNET_CONNECTION_ABORTED
0x8024400E-2145107954SUS_E_PT_SOAP_SERVER
0x80072F76-2147012746ERROR_WINHTTP_HEADER_NOT_FOUND
0x80244016-2145107946SUS_E_PT_HTTP_STATUS_BAD_REQUEST
0x80072F78-2147012744ERROR_WINHTTP_INVALID_SERVER_RESPONSE
0x80244022-2145107934SUS_E_PT_HTTP_STATUS_SERVICE_UNAVAIL
0x80090305-2146893051SEC_E_SECPKG_NOT_FOUND
0x8024402F-2145107921WU_E_PT_ECP_SUCCEEDED_WITH_ERRORS
0x8009033F-2146892993SEC_E_Shutdown_IN_Progress
0xC80003FA-939523078hrReadVerifyFailure
0x80244008-2145107960SUS_E_PT_SOAPCLIENT_PARSEFAULT
0xC800042D-939523027HrVersionStoreOutOfMemory
0x8024400A -2145107958SUS_E_PT_SOAPCLIENT_PARSE
0x80071A90-2147018096ERROR_TRANSACTIONAL_CONFLICT
0x8024400D-2145107955SUS_E_PT_SOAP_CLIENT

Uzrok

Do ovih gre?aka mo?e do?i zbog nekog od slede?ih problema:
  • Programi ili procesi koji ometaju Internet komunikaciju
  • Problema sa resursima na ra?unaru
  • Velike aktivnosti na Internetu
  • Gre?aka baze podataka koje je mogu?e popraviti

Re?enje

Da biste re?ili problem koristite program za re?avanje problema sa lokacijom Windows Update za sistemsku proveru i re?avanje problema. Program za re?avanje problema koristi se samo u operativnim sistemima Windows 8 i Windows 7.

Program za re?avanje problema sa lokacijom Windows Update (samo na engleskom)
Vi?e informacija o programu za re?avanje problema potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
Opis programa za re?avanje problema sa lokacijom Windows Update (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Reference

Ako vam informacije u ovom ?lanku nisu pomogle, izaberite jednu od slede?ih referenci:

Svojstva

Identifikator ?lanka: 836941 - Poslednji pregled: 26. jun 2013. - Revizija: 28.0
Odnosi se na:
  • Microsoft Update
Klju?ne re?i: 
kbresolve kbhowto kbacwsurvey kbwindowsupdatev6 kbwindowsupdate kberrmsg kbprb kbcip kbvideocontent KB836941

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com