Web site Windows Update ho?c các Microsoft Update web site không xu?t hi?n, và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau: "L?i kh?i t?o 0x800A1391"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 836961 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Khi b?n c? g?ng truy c?p vào web site C?p nh?t Windows ho?c Microsoft Update web site, các web site không xu?t hi?n. Ngoài ra, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i. V?n đ? này có th? x?y ra v? nhi?u l? do. V? v?y, bài vi?t này ch?a m?t s? bư?c phương pháp đ? giúp b?n gi?i quy?t v?n đ?.

Các phương pháp t?ng bư?c trong bài vi?t này xu?t hi?n theo th? t? t? nguyên nhân thư?ng g?p nh?t v? v?n đ? này gây ra ít thư?ng xuyên. V? v?y, nó là t?t nh?t đ? th?c hi?n các phương pháp theo th? t? mà trong đó chúng đư?c li?t kê, B?t đ?u v?i phương pháp 1.

Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a thông tin đó cho b?n th?y làm th? nào đ? giúp đ? th?p thi?t đ?t b?o m?t ho?c làm th? nào đ? t?t tính năng b?o m?t trên m?t máy tính. B?n có th? th?c hi?n nh?ng thay đ?i này đ? làm vi?c xung quanh m?t v?n đ? c? th?. Trư?c khi b?n th?c hi?n nh?ng thay đ?i này, chúng tôi khuyên b?n nên đánh giá nh?ng r?i ro liên quan đ?n vi?c th?c hi?n các s?a l?i t?m này trong môi trư?ng đ?c bi?t c?a b?n. N?u b?n áp d?ng cách này, ph?i m?t b?t k? bư?c b? sung thích h?p đ? giúp b?o v? máy tính.

Các bư?c là dành cho m?c đích kh?c ph?c s? c?. Các bư?c này s? xác đ?nh cho dù b?t k? tính năng ho?c các ?ng d?ng đang gây ra các v?n đ? mà b?n hi?n đang tr?i qua. Sau khi b?n đ? xác nh?n nguyên nhân c?a v?n đ? hi?n t?i c?a b?n, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n kích ho?t b?t k? tính năng b?o m?t b? vô hi?u hóa trong x? l? s? c?. Ngoài ra, chúng tôi khuyên b?n liên h? v?i nhà cung c?p ?ng d?ng đó gây ra v?n đ? cho tr? giúp v?i c?u h?nh ?ng d?ng đ? làm vi?c v?i Windows.

N?i dung này đư?c thi?t k? cho m?t kh?i đ?u cho m?t ngư?i dùng máy tính trung gian.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? Windows Update, h?y ghé thăm tr?nh g? r?i Web site Windows Update:
Tr?nh g? r?i C?p nh?t Windows

Tri?u ch?ng

Khi b?n c? g?ng truy c?p vào web site C?p nh?t Windows c?a Microsoft web site ho?c Microsoft Update web site, các web site có th? không xu?t hi?n. Ngoài ra, b?n có th? nh?n đư?c các l?i sau thông báo:
L?i kh?i t?o 0x800A1391

Nguyên nhân

V?n đ? này có th? x?y ra n?u b?n không th? t?i v? ph?n mô h?nh đ?i tư?ng thành ph?n (COM) c?a Web site Windows Update ho?c Microsoft Update web site. Windows Update và Microsoft Update s? d?ng thành ph?n COM này đ? quét máy tính c?a b?n và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t. Công ngh? Microsoft COM trong Microsoft Windows-gia đ?nh đi?u hành h? th?ng cho phép các thành ph?n ph?n m?m đ? giao ti?p.

Gi?i pháp

C?nh báo Cách này có th? làm cho m?t máy tính ho?c m?ng d? b? t?n công b?i ngư?i s? d?ng đ?c h?i ho?c các ph?n m?m gây h?i như vi-rút. Chúng tôi không khuyên b?n nên s?a l?i t?m này nhưng đang cung c?p thông tin này đ? b?n có th? áp d?ng cách này theo cách riêng c?a b?n. S? d?ng cách này nguy cơ c?a riêng b?n.

Phương pháp 1: Quét máy tính c?a b?n cho vi-rút

Phương pháp này x?p h?ng: d? dàng.
Th?i gian: 20 phút đ?n 1 gi? ho?c nhi?u hơn.

B?n có th? g?p v?n đ? này b?i v? b?n có m?t vi-rút trên máy tính c?a b?n. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, b?n c?n ph?i quét máy tính c?a b?n cho vi-rút và sau đó lo?i b? b?t k? lo?i virus mà b?n t?m th?y. Đ? th?c hi?n phương pháp này, h?y làm như sau:
 1. Quét máy tính c?a b?n cho vi-rút.

  Đ? quét máy tính c?a b?n cho vi-rút, s? d?ng chương tr?nh ch?ng vi-rút đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n. Làm th? nào b?n quét máy tính c?a b?n và lo?i b? virus là khác nhau cho m?i chương tr?nh ch?ng vi-rút. B?n nên nh?n vào h? th?ng tr? giúp c?a chương tr?nh ch?ng vi-rút cho các th? t?c mà b?n s? d?ng đ? lo?i b? virus. B?n thư?ng có th? t?m th?y các th? t?c cho chương tr?nh ch?ng vi-rút c?a b?n trên Internet. Đ? t?m th? t?c, g? "quét virus" và sau đó là tên c?a chương tr?nh ch?ng vi-rút c?a b?n trong mô tơ tìm kiếm yêu thích c?a b?n, và sau đó nh?p vào tra c?u.

  N?u b?n không có m?t chương tr?nh ch?ng vi-rút đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Ch?y Microsoft Security Essentials mi?n phí máy quét an toàn đ? th?c hi?n m?t quét máy tính c?a b?n. Đ? ch?y Microsoft Security Essentials an toàn quét, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
   http://Windows.Microsoft.com/en-US/Windows/Products/Security-Essentials
  2. B?m vào các B?o v? tùy ch?n.
  3. B?m chu?t B?o v? quét. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng Microsoft Security Essentials an toàn quét, xin vui l?ng ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
   http://Help.Live.com
  4. Sau khi b?o v? quét xong, ch?y quét s?ch. Đ? ch?y các Clean Up, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft: http://www.Microsoft.com/Security/Scanner/
  5. B?m chu?t Làm s?ch.
  6. B?m chu?t Làm s?ch quét.
  7. Truy c?p vào web site C?p nh?t Windows ho?c Microsoft Update web site.
Ghi chú
 • B?n c?ng có th? t?i v? m?t đ?ng g?i 90 ngày mi?n phí c?a Microsoft Security Essentials. Đ? th?c hi?n vi?c này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://Windows.Microsoft.com/en-US/Windows/Products/Security-Essentials
 • Th?i gian ư?c tính c?a m?t quét ph? thu?c vào kích thư?c và s? lư?ng đ?a c?ng c?a b?n, và trên các lo?i quét. M?t quét vi-rút nhanh s? r?t nhanh (thư?ng ít hơn m?t vài phút). M?t hoàn thành, đ?y đ? b?n ghi d?ch v? quét s? m?t kho?ng 90 phút. B?n có th? s? d?ng máy tính c?a b?n trong khi các máy quét ch?y, và b?n có th? h?y b? m?t quét t?i b?t k? đi?m nào trong ti?n tr?nh c?a nó.
N?u phương pháp này làm vi?c: N?u Windows Update ho?c Microsoft Update v?n đ? đư?c gi?i quy?t, b?n đ? k?t thúc!

N?u phương pháp này không làm vi?c: N?u phương pháp này không gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n, ti?p t?c v?i phương pháp ti?p theo.

Phương pháp 2: Vô hi?u hoá tư?ng l?a bên th? ba

Phương pháp này x?p h?ng: d? dàng.
Th?i gian: 20 phút ho?c hơn.

Tư?ng l?a c?a bên th? ba có th? can thi?p v?i c?p nh?t Windows và các ?ng d?ng khác mà có th? t?i v? t?p tin vào máy tính c?a b?n. Đ? kh?c ph?c s? c? các v?n đ?, b?n s? ph?i kích ho?t tư?ng l?a c?a Windows, vô hi?u hóa tư?ng l?a c?a bên th? ba, ch?y Windows Update, và sau đó kích ho?t l?i tư?ng l?a bên th? ba. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. N?u b?n đang ch?y Windows XP, b?t tư?ng l?a c?a Windows trư?c khi b?n vô hi?u hóa b?t k? b?c tư?ng l?a bên th? ba. Đ? b?t tư?ng l?a c?a Windows, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
  2. Lo?i sau đây, và sau đó nh?p vào Ok:
   Firewall.cpl
  3. Ch?n Ngày, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Vô hi?u hoá tư?ng l?a bên th? ba. Nh?n vào h? th?ng tr? giúp c?a chương tr?nh tư?ng l?a c?a bên th? ba cho bư?c mà b?n có th? s? d?ng đ? vô hi?u hoá tư?ng l?a.
 3. Truy c?p vào web site C?p nh?t Windows ho?c Microsoft Update web site.
 4. B?t tư?ng l?a c?a b?n bên th? ba. Nh?n vào h? th?ng tr? giúp c?a chương tr?nh tư?ng l?a c?a bên th? ba cho bư?c mà b?n có th? s? d?ng đ? cho phép các b?c tư?ng l?a.
N?u phương pháp này làm vi?c: N?u Windows Update ho?c Microsoft Update v?n đ? đư?c gi?i quy?t, b?n đ? k?t thúc!

N?u phương pháp này không làm vi?c: N?u phương pháp này không gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n, ti?p t?c v?i phương pháp ti?p theo.

Phương pháp 3: Vô hi?u hóa ph?n m?m di?t virus

Phương pháp này x?p h?ng: khá d? dàng.
Th?i gian: 20 phút ho?c hơn.

Ph?n m?m ch?ng virus có th? giúp b?o v? máy tính kh?i vi-rút và các đe d?a b?o m?t khác. Trong h?u h?t trư?ng h?p, b?n nên vô hi?u hóa ph?n m?m ch?ng vi-rút c?a b?n. N?u b?n có th? t?m th?i vô hi?u hóa nó đ? cài đ?t chuyên bi?t ph?n m?m khác, b?n nên kích ho?t l?i nó ngay sau khi b?n đ? k?t thúc. N?u b?n đư?c k?t n?i v?i Internet ho?c m?ng trong th?i gian c?a b?n ph?n m?m ch?ng vi-rút b? t?t, máy tính c?a b?n là d? b? t?n công.

Ph?n m?m ch?ng virus bên th? ba có th? can thi?p v?i c?p nh?t Windows và các ?ng d?ng có th? t?i v? t?p tin vào máy tính c?a b?n. Đ? kh?c ph?c s? c? các v?n đ?, b?n s? ph?i vô hi?u hóa ph?n m?m ch?ng virus bên th? ba, ch?y Windows Update, và sau đó kích ho?t l?i ph?n m?m ch?ng virus bên th? ba.
 1. Vô hi?u hóa ph?n m?m ch?ng virus. Nh?n vào h? th?ng tr? giúp c?a chương tr?nh ch?ng vi-rút cho bư?c trên làm th? nào đ? vô hi?u hoá chương tr?nh ch?ng vi-rút.
 2. Truy c?p vào web site C?p nh?t Windows ho?c Microsoft Update web site.
 3. Cho phép ph?n m?m ch?ng virus. Nh?n vào h? th?ng tr? giúp c?a chương tr?nh ch?ng vi-rút cho bư?c trên làm th? nào đ? kích ho?t chương tr?nh ch?ng vi-rút.
N?u phương pháp này làm vi?c: N?u Windows Update ho?c Microsoft Update v?n đ? đư?c gi?i quy?t, b?n đ? k?t thúc!

N?u phương pháp này không làm vi?c: N?u phương pháp này không gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n, ti?p t?c v?i phương pháp ti?p theo.

Phương pháp 4: Thêm các web site Windows C?p Nh?t web site vào vùng site tin c?y trong Internet Explorer

Phương pháp này x?p h?ng: d? dàng.
Th?i gian: 5 phút ho?c nhi?u hơn.

N?u b?n đ? xác minh r?ng tư?ng l?a và ch?ng vi-rút ph?n m?m c?a b?n không gây ra s? c?, h?y th? thêm Web site sau c?a Microsoft Internet Explorer tin c?y web site vùng trên máy tính mà b?n đang s? d?ng Windows Update. Sau khi b?n đ? thêm vào Web site sau c?a Microsoft Internet Explorer tin c?y web site khu, ch?y Windows Update. Đ? th?c hi?n phương pháp này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Kh?i đ?ng Internet Explorer.
 2. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?n Internet.
 3. B?m vào các An ninh tab, và sau đó b?m vào web site tin c?y.
 4. B?m chu?t web site.
 5. Nh?n vào đây đ? r? ràng các Yêu c?u xác minh máy ch? (https:) cho m?i site trong vùng này hộp kiểm.
 6. ? Thêm Web site này vào vùng, g? m?i ngư?i trong s? các đ?a ch? web site sau, và sau đó nh?p vào Thêm:
  • https://*.Microsoft.com
  • https://Download.windowsupdate.com
  • https://Update.Microsoft.com/windowsupdate
  • http://*.Update.Microsoft.com
  • https://*.Update.Microsoft.com
  • http://Download.windowsupdate.com
 7. B?m chu?t Đóng, và sau đó nh?p vào Ok.
 8. Truy c?p vào web site C?p nh?t Windows ho?c Microsoft Update web site.
N?u phương pháp này làm vi?c: N?u Windows Update ho?c Microsoft Update v?n đ? đư?c gi?i quy?t, b?n đ? k?t thúc!

N?u phương pháp này không làm vi?c: N?u phương pháp này không gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n, và b?n v?n không th? s? d?ng Windows Update Web site ho?c Microsoft Update, b?n có th? mu?n yêu c?u m?t ngư?i nào đó tr? giúp ho?c liên h? v?i h? tr?. Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i h? tr?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/

Thu?c tính

ID c?a bài: 836961 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Update, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Update
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
T? khóa: 
kbresolve atdownload kbqfe kbhowto kbexpertisebeginner kbtshoot kbdownload kbwindowsupdate kberrmsg kbprb kbmt KB836961 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 836961

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com