Chính sách nhóm b?n ch?nh s?a trong Windows XP không làm vi?c trong Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 837166 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n cài đ?t Microsoft Windows Server 2003 Administration Tools Pack trong Microsoft Windows XP và sau đó s? d?ng Group Policy Editor trong Windows XP đ? c?u h?nh chính sách tên mi?n, b?n có th? th?y r?ng các chính sách không làm vi?c trên các máy tính d?a trên Microsoft Windows 2000. S? ghi s? ki?n ?ng d?ng s? bao g?m m?t s? ki?n tương t? như dư?i đây:


Lo?i s? ki?n: l?i
S? ki?n ngu?n: SceCli
Th? lo?i s? ki?n: không có
ID s? ki?n: 1202

Mô t?:
Chính sách an ninh đ? đư?c ph? bi?n v?i c?nh báo. 0x4b8: m? r?ng l?i. Cho k?t qu? t?t nh?t trong vi?c gi?i quy?t s? ki?n này, đăng nh?p v?i m?t phi hành chính tài kho?n và t?m ki?m http://support.microsoft.com cho "G? r?i s? ki?n 1202s".Ngoài ra, sau khi s? d?ng tr?nh so?n th?o chính sách nhóm trong Windows XP đ? c?u h?nh chính sách tên mi?n, b?n không th? s? d?ng máy tính d?a trên Windows 2000 đ? ch?nh s?a các chính sách.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra khi b?n s? d?ng Windows XP đ? c?u h?nh chính sách tên mi?n. Windows XP s? d?ng ch? vi?t t?t b?o m?t mô t? đ?nh ngh?a ngôn ng? (SDDL) cho t?p inf xác đ?nh các chính sách tên mi?n. Windows 2000 không công nh?n ch? vi?t t?t SDDL. Ví d?, Windows XP s? d?ng vi?t t?t "LS" cho "Tài kho?n d?ch v? đ?a phương." B?i v? Windows 2000 không công nh?n ch? vi?t t?t SDDL, b?n không th? ch?nh s?a ho?c áp d?ng các chính sách trên các máy tính trên Windows 2000.
Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
827012"Windows không th? đ?c thông tin m?u" báo l?i khi b?n c? g?ng xem m?t m?u d?a trên Windows XP trong m?t tên mi?n windows 2000

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows XP. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  02-Mar-2004 21:45 5.1.2600.1360   171,008 Scecli.dll    

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, h?y ch?nh s?a chính sách tên mi?n trong Microsoft Windows Server 2003. Windows Server 2003 s? vi?t chính sách tên mi?n trong m?t đ?nh d?ng tương thích v?i Windows 2000.

N?u b?n s? d?ng ch? Windows 2000 đ? t?o và ch?nh s?a chính sách tên mi?n, b?n s? không có v?n đ? này.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.

THÔNG TIN THÊM

Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 837166 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB837166 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:837166

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com