Danh sách các l?i đư?c c? đ?nh trong Visual Studio.NET 2002 gói d?ch v? 1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 837234 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft Visual Studio.NET 2002 Service Pack 1 ch?a b?n s?a l?i cho nhi?u l?i đ? đư?c tài li?u trong cơ s? ki?n th?c Microsoft (KB). Bài này li?t kê nh?ng bài vi?t KB.

Danh sách đư?c tách ra b?i v?n đ? đó và có ch?a liên k?t đ?n bài vi?t v? Microsoft Visual Studio.NET, Microsoft ASP.NET và bi?u m?u Web, Microsoft Visual Basic.NET, Microsoft Visual C++.NET, Microsoft Visual C#.NET.

GI?I THI?U

Bài vi?t này ch?a m?t danh sách cơ s? ki?n th?c Microsoft Bài vi?t (KB) mô t? l?i c? đ?nh trong Microsoft Visual Studio.NET Phiên b?n 2002 Service Pack 1.

Đ? có đư?c Visual Studio.D?ch v? NET 2002 Đóng gói 1, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/vstudio/aa718359.aspx

THÔNG TIN THÊM

Gói d?ch v? đư?c tích l?y. V? v?y, các l?i đó có c? đ?nh trong gói d?ch v? m?t c?ng là c? đ?nh trong các d?ch v? sau này gói.

B?m vào các s? bài vi?t đ? xem bài vi?t v? l?i đó.

Microsoft Visual Studio.NET

306905 Th? giác IDE không m? khi b?t đ?u ho?c ?ng d?ng không th? kh?i đ?ng thông báo l?i
319997 Kh?c ph?c: Visual Studio.NET phá v? hành vi tích h?p tr?c quan SourceSafe
323302 Trơ virus đư?c t?m th?y trong phiên b?n ti?ng Hàn Qu?c c?a Visual Studio.NET
326714 Vi ph?m quy?n truy c?p vào Msenv t?p tin thông báo khi b?n xây d?ng t? d?u nh?c l?nh
814483 Kh?c ph?c: M?t r? r? b? nh? m?t trong VisualBasic.VsaEngine khi t?o nhi?u h?i đ?ng khác nhau
816498 Kh?c ph?c: Visual Studio.NET 2002 v? mô IDE tai n?n sau khi b?n áp d?ng ASP nh?t đ?nh.NET s?a ch?a
821309 Kh?c ph?c: B?n nh?n đư?c thông báo l?i "Nhân b?n tuyên b? v? tài kho?n c?a 'v? trí'" trong Visual Studio.NET 2002
831210 Kh?c ph?c: Không th? t?o các d? án Web trên Windows Server 2003

Microsoft ASP.NET và các h?nh th?c Web

820769 Kh?c ph?c: M? trong ch?c năng InitializeComponent s? b? xóa khi b?n thay đ?i giá tr? đ?c tính EnableViewState c?a m?t trang
833552 Kh?c ph?c: The feature b?n sao d? án trong Visual Studio.NET 2002 không thành công khi b?n sao chép vào m?t chia s? khi đư?ng d?n ?o g?c ? đuôi không kh?p v?i bí danh ?o g?c
836454 Kh?c ph?c: B?n không th? ki?m tra b?n C?p Nh?t trong Visual Studio.NET

Microsoft Visual Basic.NET

319976 Visual Basic.NET biên d?ch l?i khi b?n s? d?ng m?t t?p tin ph?n ?ng mà tài li?u tham kh?o nhi?u h?i đ?ng khác nhau
319997 Kh?c ph?c: Visual Studio.NET phá v? hành vi tích h?p tr?c quan SourceSafe
324199 Kh?c ph?c: M?t mát d? li?u khi b?n chuy?n đ?i xem trong thi?t k? m?u Web
325790 Kh?c ph?c: Các nhà cung c?p không thành công khi Visual Studio thi?t k? cơ s? d? li?u thu?t s? đ?t d?u ngo?c quanh b?ng tên
326972 Kh?c ph?c: Ph? thu?c H?i đ?ng khác nhau c?a h?i đ?ng tham chi?u đư?c sao chép khi CopyLocal \u003d False
332180 Kh?c ph?c: B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "không th? phân tích" khi b?n t?o ra các đ?i tư?ng n?u m?t tên trư?ng ch?a các k? t? ti?ng Nh?t đôi-byte bi?u tư?ng trong Visual Studio.NET 2002
841698 L?I: B?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Môi trư?ng phát tri?n Microsoft đ? g?p ph?i m?t v?n đ? và c?n ph?i đóng" khi b?n c? g?ng thoát kh?i Visual Studio.NET 2002
814753 Kh?c ph?c: M?t gi?i pháp xây d?ng có m?t gi?i pháp l?n có th? gây ra quá tr?nh xây d?ng đ? ng?ng đáp ?ng
820666 Kh?c ph?c: Visual Basic.Thu?t s? NET nâng c?p d?ng đáp ?ng khi b?n c? g?ng đ? nâng c?p các d? án Visual Basic 6.0
829803 Kh?c ph?c: Visual Studio.NET ra kh?i b?t ng? khi b?n xây d?ng m?t l?n Visual Basic.NET gi?i pháp bao g?m nhi?u l?p h?c

Microsoft Visual C++.NET

306083 Kh?c ph?c: Visual C++ compiler t?i ưu hóa có th? lo?i b? v?ng
316429 Kh?c ph?c: Visual c + +.NET có th? th?t b?i khi nó t?i m?t t?p tin .dsp
318139 Kh?i t?o giá tr? toàn c?u không chính xác n?u b?n s? d?ng precompiled đ?u trang
319660 Nhà xây d?ng COleVariant không kh?i t?o m?t cách chính xác các thành viên
319945 Visual Studio.NET IDE treo ho?c bi?n m?t khi b?n xem d? án C/c ++
321274 Visual C++ 6.0 đ? Visual c + +.V?n đ? chuy?n đ?i NET
322194 Kh?c ph?c: Visual C++ Designer không g?i IPerpropertyBrowsing::GetPredefinedStrings đ? c?p nh?t c?a s? Properties
322621 CArchiveException khi b?n deserialize các l?p trong ?ng d?ng MFC
322909 Kh?c ph?c: DLL có s? d?ng ATL CImage l?p có th? gây ra m?t b? t?c trong ti?n tr?nh
323465 Thông báo l?i "L?i nghiêm tr?ng C1001" trong Msc1.cpp d?ng 2844 khi b?n s? d?ng chuyên ngành r? ràng
323494 S? vi ph?m truy c?p khi b?n g? mnemonic trên trang thu?c tính v?i đi?u khi?n ActiveX
323918 C2385 thông báo l?i khi b?n s? d?ng C++ compiler
324011 E_FAIL khi b?n c? g?ng s? d?ng CSoapWininetClient ho?c CSoapMSXMLInetClient đ? g?i d?ch v? Web
324153 L?i PRJ0016 khi b?n xây d?ng m?t Visual C++.LƯ?I d? án
324487 "Thư m?c không có quy?n ghi" báo l?i khi b?n thêm t?p vào thư m?c g?c t? xa
325014 Visual Studio.NET MFC ?ng d?ng không th? ch?y trên Windows NT 4.0
325047 Kh?c ph?c: Tài nguyên không phát hành sau khi b?n xoá m?t đi?u khi?n ActiveX t? m?t Visual C++.NET MFC m?u trong Visual Studio.NET 2002
325773 C?u h?nh d? án đư?c sao chép không đúng v?i phương pháp VCConfiguration.CopyTo
325809 Kh?c ph?c: M? trong m?t v?ng l?p FOR dư?i m?t destructor không ch?y đúng trong m?t Visual C++.NET ?ng d?ng đ? đư?c t?o ra trong Visual Studio.NET 2002
326459 So sánh COleDateTime kh?ng đ?nh ho?c tr? v? giá tr? không chính xác
326813 B?t ng? LNK2020 chưa gi?i quy?t l?i m? thông báo trong xây d?ng
328951 Kh?c ph?c: Phương pháp t? đ?ng hóa MFC truncates 64-bit tr? v? lo?i
329066 Kh?c ph?c: IsKindOf không thành công khi b?n so sánh các l?p h?c CDaoException
329076 Kh?c ph?c: Thay đ?i trong c?a s? thu?c tính c?a đi?u khi?n ActiveX đư?c không ti?p t?c t?n t?i
329193 Kh?c ph?c: /Og gây ra m? đư?c t?o ra ném m?t l?i ngo?i l?
329593 Kh?c ph?c: "Fatal error LNK1105" thông báo l?i khi b?n t?ng bư?c liên k?t các d? án l?n
330208 Kh?c ph?c: Các ?ng d?ng t?nh đư?c liên k?t đ?n MFC không ch?y trên Windows NT 4.0 SP5 và trư?c đó
330422 Kh?c ph?c: Không th? unregister m?t thành ph?n t? ATL do
331014 Kh?c ph?c: Wcsxfrm ch?c năng thư vi?n chu?n C++ tr? v? m?t giá tr? không chính xác n?u b?n phát tri?n các ?ng d?ng trong Visual Studio.NET 2002
331992 Kh?c ph?c: Hư?ng d?n s? d?ng ch?nh s?a t?p tin Resource.h gây ra redefinition l?i trên giúp ID
810141 Kh?c ph?c: Tài li?u không xu?t hi?n m?t cách chính xác trong ch? đ? xem xem trư?c khi in
810448 Kh?c ph?c: Ch?c năng CString ph?i, trái, và gi?a có th? gây ra s? vi ph?m truy c?p
810449 Kh?c ph?c: Kích thư?c TCHAR không đư?c x? l? m?t cách chính xác trong MFC Dbcore.cpp
811515 Kh?c ph?c: Visual c + +.NET menu editor ID đ? thay đ?i các giá tr? s?
811659 Kh?c ph?c: Các s? ki?n không xu?t hi?n trong c?a s? thu?c tính c?a Visual Studio.NET 2002
813488 Kh?c ph?c: Lo?i bool không marshal đúng t? không đư?c qu?n l? m? đ? qu?n l? m?
813647 Kh?c ph?c: COleDateTime::SetDate không c?n tr? v? các m?t t?nh tr?ng "Không h?p l?" vào m?t ngày không chính xác trong Visual C++.NET
813957 Kh?c ph?c: Visual C++ l?p destructors đư?c g?i không ph?i là theo th? t? ngư?c xây c?t
814034 Kh?c ph?c: Nmake /k tr? v? s? thành công trong m?t t?nh tr?ng th?t b?i khi b?n có các m?c tiêu t?i nhi?u mô t? kh?i trong Visual Studio.NET 2002
816046 Kh?c ph?c: Debugger ng?ng đáp ?ng ho?c ra kh?i b?t ng? khi b?n bư?c vào ch?c năng
817286 Khi b?n xây d?ng l?i m?t d? án có ch?a thư vi?n mà ph? thu?c vào các thư vi?n khác, b?n g?p r?c r?i v? hi?u su?t trong Visual Studio.NET 2002
822677 Kh?c ph?c: Turning v? t?i ưu hóa t?o ra không đúng m?
826326 Kh?c ph?c: LNK1000 thông báo l?i khi b?n s? d?ng các tính năng liên k?t gia tăng c?a Link.exe
830647 Kh?c ph?c: Ch?a khóa lên m?i tên không làm vi?c m?t cách chính xác khi b?n s? d?ng đi?u khi?n ActiveX cùng v?i nút radio đư?c nhóm trong m?t MFC d?ng xem
834740 Kh?c ph?c: B?n có th? nh?n thông báo l?i vi ph?m truy c?p khi b?n s? d?ng các lo?i ios b?t ngu?n

Microsoft Visual C#.NET

321435 Kh?c ph?c: Truy c?p vào vi ph?m cu?i biên d?ch khi s? d?ng devenv /build đ? xây d?ng d? án C#
326098 Kh?c ph?c: ?ng d?ng Windows Forms không b?t đ?u khi b?n g? l?i
331684 Kh?c ph?c: Debugger hi?u su?t v?n đ? b?ng cách s? d?ng chưa đư?c gi?i quy?t break đi?m
810851 Kh?c ph?c: Các thành viên không chính xác c?a m?t l?p h?c xu?t hi?n trong c?a s? IntelliSense trong Visual Studio.NET 2002
812471 Kh?c ph?c: IDE d?ng đáp ?ng khi b?n g? b?nh lu?n delimiters trong C# M? trong Visual Studio.NET 2002
816065 Kh?c ph?c: IntelliSense không có danh sách các thành viên v?i ch? k? ph?c t?p
824415 Kh?c ph?c: Máy ch? ho?t đ?ng k?ch b?n treo trong Pdm.dll khi nhi?u ch? đ? th?c hi?n cùng m?t k?ch b?n
824650 Kh?c ph?c: Máy ch? lưu tr? k?ch b?n ho?t đ?ng ra kh?i b?t ng? trong Pdm.dll
834907 Kh?c ph?c: Visual Studio.NET 2002 IDE tai n?n khi b?t đ?ng s?n tăng g?p đôi m?ng ki?m soát c?a m?t ngư?i dùng đư?c thi?t l?p m?t giá tr? r?t nh? ho?c m?t giá tr? r?t l?n

Thu?c tính

ID c?a bài: 837234 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition
  • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect
  • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer
  • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition
T? khóa: 
kbfix kbarttypefix kbinfo kbmt KB837234 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:837234

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com