Mô t? c?a d? án 2003 Service Pack 1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 837240 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft đ? phát hành m?t gói d?ch v? cho Microsoft Office Project 2003. Bài vi?t này mô t? các m?c sau đây v? gói d?ch v?:

GI?I THI?U

Microsoft Office Project 2003 Service Pack 1 (SP1) cung c?p Các C?p nh?t m?i nh?t c?a Microsoft Office Project 2003. D? án 2003 SP1 ch?a c?i ti?n b?o m?t quan tr?ng, c?ng như s? ?n đ?nh và hi?u su?t c?i ti?n. Có m?t s? b?n s?a l?i đư?c bao g?m trong d? án 2003 SP1 trư?c đây đư?c phát hành b?n C?p Nh?t riêng bi?t. Gói d?ch v? này k?t h?p chúng trong m?t C?p Nh?t.

THÔNG TIN THÊM

D?ch v? gói thông tin chi ti?t

Danh sách các v?n đ? này gói d?ch v? s?a ch?a

D? án 2003 SP1 s?a ch?a các v?n đ? đư?c mô t? trong các hotfix gói sau:

834706 Mô t? c?a Microsoft Office Project 2003 hotfix gói: 22 tháng m?t năm 2004
835705 Mô t? c?a gói ph?n m?m hotfix Microsoft Office Project 2003: 27 tháng 2, 2004
838026 Microsoft Office Project 2003 hotfix gói: 15 tháng 3 năm 2004
838879 Microsoft Project 2003 hotfix gói: ngày 23 tháng 3 năm 2004
832887 Mô t? v? C?p Nh?t Microsoft Office Project 2003: ngày 23 tháng 3 năm 2004
839631 Microsoft Office Project 2003 hotfix gói: 1 tháng 4 năm 2004


D? án 2003 SP1 s?a ch?a các v?n đ? mà đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:

840376 Công vi?c th?c t? g?i b?i các ngu?n l?c đ?a phương có th? b? m?t khi b?n đ?ng b? hóa m?t d? án s? d?ng b?o v? Actuals và các ngu?n l?c đ?a phương trong d? án 2003
839632 K?t thúc ngày c?a d? án k? ho?ch có th? thay đ?i trong d? án 2003
840314 Nhi?m v? d? li?u có th? bi?n m?t ho?c giá tr? trư?ng tùy ch?nh các giá tr? trong m?t nhi?m v? có th? b? thi?u khi b?n th?c hi?n thay đ?i đ? doanh nghi?p l?nh v?c tùy ch?nh t?p tin d? án Master trong d? án 2003
839636 S? ch?m tr? chuy?n như?ng thay đ?i ngày k?t thúc c?a m?t k? ho?ch d? án vào năm 2003 d? án


D? án 2003 SP1 s?a ch?a sau đây các v?n đ? mà không trư?c đây tài li?u trong ki?n th?c Microsoft Cơ s?.

Thông tin th? đo?n thông minh là không chính xác khi b?n tăng ho?c gi?m m?t th?i gian th?c hi?n nhi?m v?


Khi b?n tăng ho?c gi?m trong su?t th?i gian c?a m?t công vi?c trong Phiên b?n ti?ng Tây Ban Nha-ngôn ng? c?a d? án chuyên nghi?p năm 2003, th? đo?n thông minh hi?n th? các thông tin không chính xác cùng.


C?a s? d? án không hi?n th? màu s?c khi b?n s? d?ng m?t non - Windows XP ch? đ?


N?u b?n ch?y d? án 2003 trên m?t Microsoft Windows XP d?a trên máy tính v?i m?t phi - Windows XP ch? đ?, c?a s? hi?n ho?t không hi?n th? màu s?c đ? ch? ra r?ng đó là c?a s? đang ho?t đ?ng khi b?n m? nhi?u d? án Windows.


Thay đ?i đ?i v?i tác v? m?i đ? đư?c t?o ra b?i m?t ngu?n tài nguyên không đư?c c?p nh?t đ? các ngu?n l?c timesheet


Khi m?t ngu?n l?c n?p thay đ?i đ?i v?i m?t m?i công vi?c mà các ngu?n l?c t?o ra, nh?ng thay đ?i không đư?c c?p nh?t đ? các ngu?n tài nguyên Timesheet.


Đư?ng cơ s? thông tin phân ph?i l?i khi công vi?c th?c t? n?p cho nhi?u hơn m?t phi-ngày làm vi?c


N?u b?n g?i công vi?c th?c t? đ? không làm vi?c nhi?u hơn m?t ngày, các thông tin cơ s?-d?ng có th? đư?c phân ph?i l?i đ? làm vi?c ngày.


Mi?n phí các giá tr? Slack và t?ng Slack là không chính xác sau khi b?n thay đ?i th?i gian ch?m tr? m?t giá tr? tiêu c?c


Khi b?n thay đ?i th?i gian ch?m tr? c?a m?t công vi?c ngư?i k? v? cho m?t ph? đ?nh giá tr?, các Mi?n phí SlackT?ng c?ng Slack giá tr? không chính xác.


M? s? d? án không đư?c lưu khi b?n nh?p nhi?u d? án


N?u b?n s? d?ng thu?t s? chuy?n nh?p d? án đ? nh?p m?t lo?t các d? án, các giá tr? mà b?n thi?t l?p cho các d? án m? vào các d? án đ?u tiên c?ng xu?t hi?n cho t?ng d? án ti?p theo b?n nh?p. Tuy nhiên, nh?ng giá tr? không đư?c lưu v?i t?ng d? án.


B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n s? d?ng các ngu?n l?c nh?p kh?u đ? l?a ch?n doanh nghi?p


N?u b?n s? d?ng các Chuy?n nh?p ngu?n l?c đ? Doanh nghi?p tùy ch?n trong d? án 2003, b?n nh?n đư?c l?i sau thông báo khi b?n c? g?ng nh?n Tiêu chu?n trong các Cơ s? l?ch th? xu?ng h?p trong các Chuy?n nh?p ngu?n tài nguyên Thu?t s?:
Giá tr? này là không h?p l? trong này t?nh h?nh.
Ki?m tra l?nh v?c đ? xem n?u nó đ?i h?i ph?i có văn b?n, m?t ngày, ho?c m?t s?, và r?ng b?n g? thông tin chính xác.


B?n nh?n đư?c thông báo l?i "M?c nh?p không h?p l?" khi b?n nh?p d? li?u t? Microsoft Excel


Khi b?n nh?p d? li?u t? m?t b?ng tính Excel mà có m?t ngày mà đ? đư?c nh?p theo cách mà Excel t? đ?ng thay đ?i đ?nh d?ng ngày tháng t? chung đ? tùy ch?nh, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i mà ch? ra r?ng giá tr? không ph?i là m?t m?c nh?p h?p l?.


D? án 2003 quits b?t ng? khi b?n xu?t d? li?u đ? Microsoft Visio trong c?nh quan trang đ?nh hư?ng


Khi b?n xu?t d? li?u d? án đ? Visio trong c?nh quan Trang đ?nh hư?ng, d? án 2003 có th? thoát kh?i b?t ng?.


L?nh v?c v?n c?n chi phí là không chính xác khi b?n thêm nó vào m?t tiêu đ?, m?t chân, ho?c trong m?t huy?n tho?i


N?u b?n thêm các Chi phí c?n l?i l?nh v?c m?t tiêu đ?, m?t chân, ho?c đ? m?t huy?n tho?i và sau đó là m?t trong hai trư?c trang ho?c in Trang, thông tin chi phí không xu?t hi?n m?t cách chính xác, và đó là không chính xác ánh x? t?i các Công vi?c c?n l?i l?nh v?c. Ví d?, các Chi phí c?n l?i l?nh v?c có th? xu?t hi?n là "0 h" thay v? các d? ki?n "$ 0."


B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n so sánh d? án c?a b?n v?i d? án đư?c công b? c?a b?n


Khi b?n b?m vào So sánh các phiên b?n d? ántrên các So sánh các phiên b?n d? án thanh công c? đ? so sánh c?a b?n d? án v?i các d? án c?a b?n đư?c xu?t b?n, b?n nh?n đư?c m?t l?i tin nhaén.


Non-ngôn ng? k? t? xu?t hi?n trong h?p tho?i c?nh báo khi b?n b? liên k?t nh?ng r?i ro trong m?t phiên b?n không ph?i ti?ng Anh c?a d? án 2003


N?u b?n nh?p vào Xoá các R?i ro liên k?tki?m tra h?p trong m?t phiên b?n không ph?i ti?ng Anh c?a d? án 2003, và sau đó b?n lưu các nh?ng thay đ?i, các C?nh báo h?p tho?i có th? xu?t hi?n v?i phi ngôn ng? k? t?.


D? án 2003 quits b?t ng? n?u b?n ti?t ki?m m?t k? ho?ch d? án doanh nghi?p có ch?a các k? t? "pwd" như là m?t ph?n c?a tên t?p


N?u b?n ti?t ki?m m?t k? ho?ch d? án doanh nghi?p có ch?a các k? t? "pwd" như là m?t ph?n c?a tên t?p, d? án 2003 quits b?t ng?.


B?ng tra c?u phác th?o m? đ? b? h?ng khi b?n dán nó vào m?t doanh nghi?p k? ho?ch d? án


N?u b?n dán phác th?o m? t? m?t trong nh?ng doanh nghi?p d? án k? ho?ch cho m?t doanh nghi?p d? án k? ho?ch, b?ng tra c?u phác th?o m? dán có th? không đ?y đ? và b? hư h?i.


Các ch? s? đ? h?a không xu?t hi?n trong d? án Web Access khi b?n s? d?ng ch?a ho?c ch?a chính xác tùy ch?n


N?u b?n s? d?ng m?t ch? s? đ? h?a trong m?t doanh nghi?p k? ho?ch d? án s? d?ng các Ch?a ho?c các Ch?a chính xác tùy ch?n, đ? h?a ch? báo s? không xu?t hi?n t?i c?a b?n d? án k? ho?ch trong d? án Web Access (PWA).


Các l?nh v?c công vi?c th?c t? và công vi?c c?n l?i không đư?c tính trong giao di?n Timesheet


N?u b?n theo d?i m?t d? án ph?n trăm hoàn t?t (% hoàn thành) và các Công vi?c th?c t? l?nh v?c và các C?n l?i Công vi?c l?nh v?c đang không ? trong xem Timesheet, các Công vi?c th?c t? l?nh v?c và các Công vi?c c?n l?i l?nh v?c không ph?i là tính toán khi b?n C?p Nh?t đư?c g?i đ?n ngư?i qu?n l? d? án.


Thay đ?i đư?c m?t trong b?ng tra c?u phác th?o m? sau khi b?n th?c hi?n thay đ?i đ? m?t n? b?ng


Khi b?n th?c hi?n nh?ng thay đ?i đ?n m?t b?ng tra c?u phác th?o m? trong doanh nghi?p c?a b?n d? án k? ho?ch và sau đó th?c hi?n thay đ?i đ? m?t n? b?ng, các thay đ?i b?n t?o ra cho b?ng tra c?u phác th?o m? có th? b? m?t và các ch?nh s?a các tính năng c?a b?ng không ho?t đ?ng như mong đ?i.


Các doanh nghi?p toàn c?u m?u đư?c khôi ph?c như m?t k? ho?ch đư?c công b? d? án


Khi b?n khôi ph?c b?n sao lưu c?a doanh nghi?p c?a b?n toàn c?u m?u, các m?u có th? đư?c khôi ph?c như là m?t d? án đư?c công b? k? ho?ch.


Các văn b?n d? án làm vi?c th?i gian là d?ch không chính xác trong phiên b?n ti?ng Tri?u tiên d? án 2003


Khi b?n b?m vào Nhi?m v? trên các D? án tài li?u hư?ng d?n thanh công c?, và sau đó nh?p vào Xác đ?nh chung th?i gian làm vi?c trên các Nhi?m v? ngăn tác v? trong các Phiên b?n ti?ng Tri?u tiên d? án năm 2003, các văn b?n dư?i G?i ?là d?ch sai trong ti?ng Hàn.


B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i không h?p l? m?c nh?p khi b?n dùng tùy ch?n "n?m trong" cho m?t d?u hi?u cho đ? h?a trong phiên b?n ti?ng Trung Qu?c (gi?n th?) c?a d? án 2003


Khi b?n c? g?ng s? d?ng các trong v?ng tùy ch?n cho m?t ch? s? đ? h?a cho m?t l?nh v?c tùy ch?nh trong ti?ng Trung Qu?c (gi?n th?) Phiên b?n ngôn ng? c?a d? án 2003, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Các m?c nh?p là không h?p l?. Xin b?m vào m?c nh?p trong các danh sách, sau đó nh?n Enter.


B?n nh?n đư?c m?t d?u nh?c đăng nh?p vào máy ch? d? án phía sau màn h?nh gi?t gân Project 2003


Khi b?n m? m?t k? d? án ho?ch mà n?m trên m?t Microsoft Trang web Windows SharePoint d?ch v? s? d?ng xác th?c cơ b?n, d?u nh?c đăng nh?p xu?t hi?n phía sau màn h?nh gi?t gân Project 2003.


M?t giá tr? không chính xác đư?c ch?n trong h?p tho?i thông tin tài nguyên cho m?t l?nh v?c tùy ch?nh có ch?a m?t danh sách các giá tr?


Khi b?n c? g?ng b?m vào m?t giá tr? cho m?t tu? ch?nh trư?ng mà ch?a danh sách các giá tr? trên các L?nh v?c tùy ch?nh tab, m?t không chính xác giá tr? đư?c ch?n.


Th?t vào nhi?m v? Gi?m Th?t l? c?a h? khi b?n nh?p d? li?u cho d? án đang ho?t đ?ng


Khi b?n s? d?ng các Nh?p d? li?u vào các ho?t đ?ng d? án tùy ch?n trong các Thu?t s? chuy?n nh?p chuy?n nh?p m?t t?p tin, ch?ng h?n như t?p Excel k? ho?ch d? án c?a b?n, m?t s? công vi?c th?t vào có th? m?t c?a h? Th?t l?.


Đư?ng cơ s? thông tin phân ph?i l?i khi công vi?c th?c t? g?i trong m?t th?i gian làm vi?c nondefault


N?u b?n g?i công vi?c th?c t? cho m?t ngày, ch?ng h?n như th? b?y, mà đư?c đ?t như m?c đ?nh không làm vi?c th?i gian, các thông tin cơ s?-d?ng có th? phân ph?i l?i cho các ngày làm vi?c khi b?n m? l?i các d? án k? ho?ch.


7 AM gi? không có trong thu?t s? d? án làm vi?c l?n trong phiên b?n ti?ng Pháp c?a d? án 2003


Khi b?n b?m vào 24 Gi? trong d? án Thu?t s? làm vi?c l?n trong phiên b?n ti?ng Pháp c?a d? án 2003, 6 AM gi? có th? là m?t tích.


M?t đ?i tư?ng tr?ng đư?c chèn vào khi b?n dán m?t đ?i tư?ng tài li?u d? án trong Microsoft Word


Khi b?n c? g?ng dán m?t tài li?u Microsoft d? án đ?i tư?ng trong m?t tài li?u Microsoft Word, m?t đ?i tư?ng tr?ng đư?c đưa vào thay v? các D? án tài li?u đ?i tư?ng.


C?i thi?n hi?u su?t khi b?n b?m đ? ch?n k?t n?i trên m?t h?p ki?m WAN (h?n ch? ch?c năng trong xây d?ng đ?i ng?)


Khi b?n kh?i đ?ng d? án chuyên nghi?p năm 2003, m?t D? án máy ch? tài kho?n h?p tho?i s? xu?t hi?n v?i m?t h?p ki?m mà là có tiêu đ? K?t n?i trên m?t m?ng WAN (tính năng h?n ch? trong xây d?ng Team). N?u b?n b?m đ? ch?n các K?t n?i trên m?t m?ng WAN (h?n ch? ch?c năng trong xây d?ng đ?i ng?) h?p ki?m tra, nó có hi?u qu? cho D? án 2003 không đ? đ?c bài t?p tài nguyên sơ lư?c v? khi nó s? hi?n th? các Xây d?ng đ?i ng? h?p tho?i.

Như là m?t c?i ti?n hi?u su?t trong d? án chuyên nghi?p năm 2003 Service Pack 1, khi b?n b?m đ? ch?n cácK?t n?i trên m?t m?ng WAN (tính năng h?n ch? trong xây d?ng Team)h?p ki?m tra, các bài t?p tài nguyên sơ lư?c v? s? không có s?n trong các Vi?c s? d?ng tài nguyên xem ho?c trong vi?c Xây d?ng Đ?i ng? h?p tho?i.


Văn b?n trong h?p tho?i tùy ch?n là trong ti?ng Anh trong phiên b?n ti?ng Đ?c c?a d? án 2003


Khi b?n xem các Tùy ch?n h?p tho?i trong Phiên b?n ti?ng Đ?c c?a d? án 2003, m?t s? văn b?n h?p tho?i là ? ti?ng Anh thay v? c?a đang trong ngôn ng? ti?ng Đ?c. V?n đ? này x?y ra trên các tab sau đây trong các Tùy ch?n h?p tho?i:
 • T?ng quát
 • Ch?nh s?a
 • L?ch tr?nh
 • Tính toán
 • Ti?t ki?m


M?t chuy?n như?ng m?i đư?c t?o ra b?i m?t ngu?n l?c gây ra m?t chuy?n như?ng trùng l?p, và v?i d? án 2003 quits b?t ng?


Khi m?t ngu?n l?c t?o ra m?t phân công m?i c?a b?n trên m?t hi?n có tác v?, m?t chuy?n như?ng trùng l?p có th? đư?c t?o. Hành đ?ng này có th? làm cho d? án 2003 đ? thoát kh?i b?t ng?.


B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i ch? g? th?i gian v?i m?t "h" trong phiên b?n ti?ng Đ?c c?a d? án 2003


N?u b?n cài đ?t giao di?n ngư?i dùng đa ngôn ng? ti?ng Đ?c Đóng gói trong d? án 2003, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i ch? g? th?i gian v?i m?t "h" khi b?n nh?p m?t giá tr? gi? trong th?i gian cho m?t nhi?m v? c?t. Cho Ví d?, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i ch? ra r?ng b?n ph?i g? 8gi? trong c?t th?i gian cho m?t nhi?m v?.


Kh?ng đ?nh thông báo l?i x?y ra sau khi qu?n l? d? án các b?n c?p nh?t công vi?c th?c t? xóa các giá tr?


N?u m?t ngu?n l?c doanh nghi?p s? d?ng PWA đ? xóa (backspace qua) giá tr? công vi?c th?c t? mà trư?c đây đ? đư?c g?i đi và sau đó n?p các xóa các giá tr? đ? qu?n l? d? án, m?t thông báo l?i Assert x?y ra khi các qu?n l? d? án x? l? các C?p Nh?t và sau đó chèn các Th?c t? Công vi?c l?nh v?c và các Công vi?c th?c b?o v?l?nh v?c trong giao di?n s? d?ng tác v?.


Xem Timesheet c?a l?nh v?c công vi?c th?c t? và các l?nh v?c công vi?c hi?n th? không đúng giá tr? trư?c khi b?n C?p Nh?t xem Timesheet


Khi b?n thêm các Công vi?c th?c t?l?nh v?c và các Công vi?c l?nh v?c này đ? xem Timesheet PWA, các giá tr? cho các Công vi?c th?c t? l?nh v?c và các Công vi?c l?nh v?c không chính xác cho đ?n khi b?n c?p nh?t các xem.


Phương pháp thu đư?c giá tr? và các l?nh v?c v?t l? % đ?y đ? là m?t tích t?i PWA


Khi b?n qu?n l? xem thu đư?c giá tr? phương pháp PWA, các Thu đư?c giá tr? phương pháp và các V?t l? % Hoàn t?t các l?nh v?c b? thi?u.


B?n không th? thay đ?i trư?ng tùy ch?nh ngày đ? NA sau khi d? án đ? đư?c lưu vào máy ch? d? án
Sau khi b?n g? m?t ngày trong m?t l?nh v?c tùy ch?nh ngày và lưu d? án c?a b?n máy ch? d? án c?a b?n, b?n không th? thay đ?i tùy ch?nh ngày trư?ng quay l?i NA.


B?n nh?n đư?c m?t thông báo khi b?n ti?t ki?m m?t k? ho?ch d? án n?u có m?t lưu ? dài trong nhi?m v? tóm t?t d? án


N?u b?n g? m?t ghi chú dài vào trong b?n tóm t?t d? án, nhi?m v? D? án 2003 và sau đó c? g?ng ti?t ki?m d? án k? ho?ch, b?n có th? nh?n đư?c các thông báo sau đây:
Có r?t nhi?u d?ng văn b?n trong ghi chú hi?n có. N?u b?n thay đ?i các lưu ? ? đây, t?t c? các d?ng văn b?n ngo?i tr? các d?ng đ?u tiên, và t?t c? các đ?nh d?ng, s? b? lo?i b?. N?u b?n không mu?n đ? m?t b?t k? văn b?n ho?c đ?nh d?ng, ch?nh s?a ghi chú b?ng cách nh?n vào nút ghi chú trên các tiêu chu?n thanh công c?. B?n có mu?n thay đ?i các lưu ? dù sao?L?nh v?c công vi?c tăng giá tr? khi b?n b?m đ?ng b? đ? b?o v? Actuals


Khi b?n b?m vào Đ?ng b? đ? b?o v? Actuals trong d? án chuyên nghi?p năm 2003, các Công vi?ctrư?ng có th? tăng cho các nhi?m v? cá nhân và cho b?n tóm t?t d? án tác v?.


Đư?ng cơ s? d? li?u b? h?ng trong giao di?n s? d?ng ngu?n tài nguyên trong d? án 2003


Khi b?n chèn m?t đư?ng cơ s? trong giao di?n s? d?ng tài nguyên, d? li?u cho đư?ng cơ s? có th? b? h?ng và có th? gây ra kh?i l?i.


B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi qu?n l? d? án C?p Nh?t m?t k? ho?ch d? án có ch?a m?t nhi?m v? chuy?n như?ng trùng l?p


Khi m?t ngư?i qu?n l? d? án c? g?ng đ? c?p nh?t m?t k? ho?ch d? án trong PWA ch?a m?t nhi?m v? chuy?n như?ng trùng l?p chưa đư?c công b? h? ch? đ?nh cho chính m?nh, qu?n l? d? án s? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Thư không th? m? đư?c v? nó có ch?a m?t t?p tin đính kèm trong m?t đ?nh d?ng không th? đ?c đư?c.L?nh v?c làm vi?c và l?nh v?c th?i gian cho bài t?p là "ra kh?i synch" trong giao di?n s? d?ng tác v?


Khi b?n c? g?ng s? d?ng Đ?ng b? đ? b?o v? Actuals trong d? án chuyên nghi?p năm 2003, các Công vi?c l?nh v?c và các Th?i gian th?c hi?n l?nh v?c đ?i v?i bài t?p có th? đư?c "ra kh?i synch" trong giao di?n s? d?ng tác v?.


Ngày k?t thúc di chuy?n đ?n m?t ngày sau đó m?i khi b?n b?m đ?ng b? đ? b?o v? Actuals vào năm 2003 d? án


M?i khi b?n b?m vào Đ?ng b? đ? b?o v? Actuals trong d? án chuyên nghi?p năm 2003, các K?t thúc ngày di chuy?n công vi?c ra vào m?t ngày sau đó.


Actuals di chuy?n vào m?t ngày khác nhau khi ngư?i qu?n l? d? án C?p Nh?t k? ho?ch d? án vào năm 2003 d? án sau khi thay đ?i s? ch?m tr? chuy?n như?ng


Khi m?t qu?n tr? d? án đ?t các B?o v? Actuals tùy ch?n trong PWA, t?p h?p m?t Chuy?n như?ng Delay trong S? d?ng tác v? xem d? án chuyên nghi?p năm 2003, và sau đó xu?t b?n các d? án k? ho?ch, các actuals có th? đư?c đ?t ngày này (di chuy?n) đ? khác nhau n?u các Chuy?n như?ng Delay thay đ?i l?n n?a vào năm 2003 d? án sau khi các qu?n l? d? án C?p nh?t các actuals.


Đ?ng b? đ? b?o v? Actuals tùy ch?n làm ngày k?t thúc thay đ?i đ? phân chia nhi?m v? trong năm 2003 d? án


Khi b?n b?m vào các Đ?ng b? đ? b?o v? Actuals tùy ch?n trong m?t k? ho?ch d? án có ch?a m?t nhi?m v? chia r? trong d? án năm 2003, các K?t thúc ngày có th? thay đ?i.


Giá tr? trư?ng làm vi?c đư?c trong giao di?n s? d?ng tác v? trong d? án 2003 không kh?p


Sau khi m?t d? án qu?n l? các b?n C?p Nh?t ch? là nh?ng công vi?c g?n đây g?i lên, các Công vi?c giá tr? trư?ng trong giao di?n s? d?ng tác v? trong D? án 2003 có th? không kh?p.


Thay đ?i b?t ng? ngày khi b?n s? d?ng tu?n nay đ?nh d?ng trong d? án 2003
Khi b?n s? d?ng đ?nh d?ng ngày tu?n trong các M?t Trăng c?a D? án 2003 tùy ch?n, b?n nh?n đư?c b?t ng? ngày thay đ?i.


Lư?i xu?t kh?u đ? tính năng Excel trong PWA gây ra m?t thông báo l?i, và Excel gi? ch?y dư?i n?n


Khi b?n c? g?ng đ? xu?t m?t k? ho?ch d? án có ch?a nhi?u hơn n?a hơn tám phác th?o các c?p b?ng cách s? d?ng lư?i xu?t kh?u đ? tính năng Excel trong PWA, m?t ?n d? c?a Excel v?n đang ch?y, và b?n nh?n đư?c l?i sau thông báo:
L?i đ? x?y ra trong khi xu?t kh?u d? li?u lư?i đ? Excel. V? c?a l?i này, b?n ch? có th? sao chép d? li?u XML vào b?ng t?m. B?n có mu?n ti?p t?c?

Trư?c đó có C?p Nh?t phát hành đư?c bao g?m trong gói d?ch v? này

D? án 2003 Service Pack 1 bao g?m trư?c đó C?p Nh?t phát hành:

832887 Mô t? v? C?p Nh?t Microsoft Office Project 2003: ngày 23 tháng 3 năm 2004

Nh?ng c?i ti?n thêm v? d? án 2003 SP1

Đ? bi?t thêm v? nh?ng g? là khác nhau v? d? án 2003 sau khi cài đ?t d? án 2003 Service Pack 1, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
843608Làm th? nào đ? cho d? án chuyên nghi?p 2003 k?t n?i v?i máy ch? d? án c?a b?n n?m trong vùng Intranet n?i b? mà không nh?c đ? thêm máy ch? d? án như là m?t trang web đáng tin c?y

Các vấn đề đã xác định

V?n đ? đ? bi?t trong khi cài đ?t các gói d?ch v?

Khi b?n s? d?ng các chuy?n đ?i /q IExpress trong lúc thi?t l?p, vi?c chuy?n đ?i không ho?t đ?ng như mong đ?i


Khi b?n s? d?ng các chuy?n đ?i /q trong lúc thi?t l?p, vi?c chuy?n đ?i không ho?t đ?ng như mong đ?i. Ví d?, l?nh thi?t l?p không ho?t đ?ng như mong đ?i, và nh?c nh? không b? đàn áp:
c: ohotfix.exe /q
Đ? s? d?ng chuy?n đ?i /q trong lúc thi?t l?p, b?n ph?i s? d?ng đ?nh d?ng sau:
/c:"ohotfix.exe /q" /q

V?n đ? có th? x?y ra sau khi gói d?ch v? cài đ?t

Đó là m?t v?n đ? đư?c bi?t đ?n nhi?u có th? x?y ra sau khi b?n cài đ?t d? án 2003 SP1. Đ? thêm thông tin v? các v?n đ? đư?c bi?t đ?n sau khi b?n cài đ?t D? án 2003 SP1, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
873125 B?n không th? lo?i b? Service Pack 1 cho các s?n ph?m Office 2003

Chi ti?t vi?c cài đ?t

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t nh?ng service pack

D? án 2003 SP1, và c?ng có th? hư?ng d?n cài đ?t và tri?n khai chi?n lư?c, đư?c t?m th?y trên trung tâm t?i v?. Đ? t?i v? gói d?ch v? này t? trung tâm t?i v?, truy c?p vào các trang Web sau đây Trang web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId = 1B04C073-E58F-4F42-B76D-6B565A45CDC3

Làm th? nào đ? xác đ?nh li?u gói d?ch v? cài đ?t

Gói d?ch v? có m?t phiên b?n c?p nh?t sau đây t?p tin:
  File name   Version
  --------------------------
  Winproj.exe  11.1.2004.1707
B?n không c?n ph?i cài đ?t gói d?ch v? này, n?u b?n có m?t phiên b?n sau này c?a các t?p tin đư?c li?t kê trong b?ng trư?c đó. Cho thông tin thêm v? làm th? nào đ? xác đ?nh phiên b?n c?a Microsoft Office 2003 D? án đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong ki?n th?c Microsoft Cơ s?:

821549 Làm th? nào đ? ki?m tra phiên b?n c?a Office 2003 s?n ph?m


Ngoài ra, các t?p tin sau đây c?ng cài đ?t khi b?n cài đ?t SP1 2003 d? án:
  File Name
  ------------
  Alrtintl.dll  
  Oinfo11.ocx
  Atlconv.dll  
  Oinfop11.mof
  Compprj.dll  
  Osa.exe
  Cpicoff.dll  
  Owc10.dll
  Dwdcw20.dll  
  Owc11.dll
  Dwtrig20.exe  
  Owci10.dll
  Epsimp32.flt  
  Owci11.dll
  Fm20.dll    
  Owsclt.dll
  Fpsrvutl.dll 
  Pj11od11.dll
  Fpwec.dll   
  Pj11tm11.dll
  Gdiplus.dll  
  Pjintl.dll
  Gdiplus.dll  
  Pjintlc.dll
  Ieawsdc.dll  
  Pjoledb.dll
  Intlband.htm 
  Prjres.dll
  Msconv97.dll 
  Riched20.dll
  Mso.dll    
  Setlang.exe
  Msohelp.exe  
  Slintl.dll
  Msointl.dll  
  Usp10.dll
  Msxml5.dll   
  Vbe6.dll

MSP file thông tin cho qu?n tr?

B?n C?p Nh?t hành chính đư?c t?o thành t? m?t c?a s? đ?y đ? t?p tin Cài đ?t b?n vá t?p (MSP t?p tin) đư?c đóng gói trong m?t t?p tin th?c thi. Các sau MSP t?p tin phân b? trong gói d?ch v? này:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ngôn ng?Tên t?p MSP
Brazil Ti?ng B? Đào NhaProject2003-KB837240-fullfile-ptb.msp
Ti?ng Trung Qu?c Đơn gi?n hóaProject2003-KB837240-fullfile-chs.msp
Ti?ng Trung Qu?c Truy?n th?ngProject2003-KB837240-fullfile-cht.msp
SécProject2003-KB837240-fullfile-csy.msp
Đan M?chProject2003-KB837240-fullfile-dan.msp
Ti?ng Hà LanProject2003-KB837240-fullfile-nld.msp
Ti?ng AnhProject2003-KB837240-fullfile-enu.msp
Ti?ng Ph?n LanProject2003-KB837240-fullfile-fin.msp
Ti?ng PhápProject2003-KB837240-fullfile-fra.msp
Ti?ng Đ?cProject2003-KB837240-fullfile-deu.msp
Hy L?pProject2003-KB837240-fullfile-ell.msp
Ti?ng Do TháiProject2003-KB837240-fullfile-hbr.msp
HungaryProject2003-KB837240-fullfile-hun.msp
?Project2003-KB837240-fullfile-ita.msp
Ti?ng Nh?tProject2003-KB837240-fullfile-jpn.msp
Hàn Qu?cProject2003-KB837240-fullfile-kor.msp
Na UyProject2003-KB837240-fullfile-nor.msp
Ti?ng B? Đào NhaProject2003-KB837240-fullfile-ptg.msp
NgaProject2003-KB837240-fullfile-rus.msp
Ti?ng Tây Ban NhaProject2003-KB837240-fullfile-esn.cab
Th?y Đi?nProject2003-KB837240-fullfile-sve.msp
Th? Nh? K?Project2003-KB837240-fullfile-trk.msp

Tính năng cho cài đ?t l?i các thành ph?n c? th? cho qu?n tr?

N?u b?n C?p Nh?t c?a b?n cài đ?t hành chính đi?m và recache và cài đ?t l?i d? án 2003 SP1 trên các khách hàng máy tính, chúng tôi khuy?n cáo b?n h?y ch?y m?t d?ng l?nh bao g?m các CÀI Đ?T L?I = T?T C? b?t đ?ng s?n đ? cài đ?t t?t c? các tính năng.

Đ?i v?i chi ti?t th? t?c đ? vá m?t h?nh ?nh hành chính và c?p nh?t các khách hàng máy tính, xem ph?n "Updating khách hàng t? m?t h?nh ?nh hành chính vá" trong các "Phân ph?i Office 2003 s?n ph?m C?p Nh?t" ch? đ?. Đ? xem "Distributing C?p Nh?t s?n ph?m c?a Office 2003"ch? đ?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Office/Ork/2003/Five/ch18/MntA01.htm
Các qu?n tr? văn ph?ng C?p Nh?t Trung tâm cho các văn ph?ng đó các chuyên gia ch?a các b?n vá l?i hành chính m?i nh?t và các ngu?n l?c tri?n khai chi?n lư?c cho t?t c? các phiên b?n c?a văn ph?ng. Đ? bi?t thêm v? C?p Nh?t qu?n tr? văn ph?ng Trung tâm, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/Office/bb267346.aspx

D? án 2003 Service Pack 1 đ? bi?t chi ti?t Multilingual User Interface Pack

Các d? án 2003 Service Pack 1 cho Multilingual User Interface Pack cung c?p nh?ng c?p nh?t m?i nh?t cho các Microsoft Office Project 2003 Multilingual User Interface Pack. Các d? án 2003 Service Pack 1 cho Multilingual User Interface Pack làm cho ch?c ch?n r?ng d? án 2003 th?c hi?n v?i đ?y đ? ch?c năng khi b?n s? d?ng d? án 2003 đa ngôn ng? User Interface Pack.

Đ? thêm thông tin, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId = E444A3C9-7354-4F61-B038-FE9BF7DE6E4D & displaylang = en

Chi ti?t l?i ch? k?

B?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như dư?i đây khi b?n s? d?ng d? án 2003:
Microsoft văn ph?ng d? án có g?p ph?i m?t v?n đ? và c?n ph?i đóng. Chúng tôi xin l?i v? s? b?t ti?n này.

Đ? xem nh?ng g? d? li?u ch?a các báo cáo l?i này, b?m ? đây.
Khi b?n xem các d? li?u trong báo cáo l?i, báo cáo ch?a m?t ch? k? l?i tương t? như m?t trong các ch? k? l?i sau đây:
 
  Application name Application version Module name  Module version Offset
  -----------------------------------------------------------------------------
  Winproj.exe    10.0.2002.502    Winproj.exe  10.0.2002.502  00187aeb
  Winproj.exe    11.0.2003.816    Winproj.exe  11.0.2003.816  0065afcf
  Winproj.exe    11.0.2003.816    Winproj.exe  11.0.2003.816  001880d6
  Winproj.exe    11.0.2003.816    Winproj.exe  11.0.2003.816  00250ac3
  Winproj.exe    11.0.2003.816    Winproj.exe  11.0.2003.816  001df0f5
  Winproj.exe    11.0.2003.816    Vbe6.dll   6.4.99.69    0012fa30
  Winproj.exe    11.0.2003.816    Winproj.exe  11.0.2003.816  001deb0f
  Winproj.exe    11.0.2003.816    Winproj.exe  11.0.2003.816  0029eef3
  Winproj.exe    11.0.2003.816    Pj11od11.dll 11.0.2003.816  000261cc
Ngoài ra, các chương tr?nh Phiên b?n, phiên b?n mô-đun và offsets có th? đư?c.

Thu?c tính

ID c?a bài: 837240 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
T? khóa: 
kbservicepack kbmui atdownload kbfix kbupdate kbtshoot kbmt KB837240 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:837240

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com