Saiti, kas ir nor?d?tais m?r?is vienm?r atveras jaun? log?, ja Internet Explorer start??anas programma termin??a pakalpojumu sesija vai oper?t?jsist?mas ?aulas

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 837247 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Svar?gi ?aj? rakst? ir inform?cija par re?istra modific??anu. Pirms modific?jat re?istru, p?rliecinieties, vai izveidojiet t? dubl?jumkopiju un p?rliecinieties, ka saprotat, k? atjaunot re?istru, ja rodas probl?ma. Inform?ciju par to, k? dubl?t re?istra, atjauno?anu un redi???anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
256986 Microsoft Windows re?istra apraksts
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Noklik??inot uz saites, kas ir nor?d?tais m?r?is Microsoft Internet Explorer, vienm?r tiek atv?rts jauns logs, pat tad, ja m?r?a ir atv?rti logi. Tas tikai notiek, ja programma Internet Explorer ir apvalks, lai oper?t?jsist?mas vai ja start??anas programmu Internet Explorer Termin??a pakalpojumu sesija.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, ja izveidojat jaunu logu programm? Internet Nevar iestat?t Internet Explorer, bet WindowName main?gais.

RISIN?JUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, lejupiel?d?jiet un instal?jiet labojums, kas sniedz Microsoft zin??anu b?zes rakst? 840530. P?c tam veiciet re?istra modifik?cija, kas aprakst?ts ?aj? noda??.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par k? to izdar?t, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
840530Nevar piek??t ar saist?taj?m Web lappus?m no t?mek?a vietnes, kas var piek??t, izmantojot sa?sni darbvirsm?, programm? Internet Explorer servisa pakotni 1


P?c tam, kad j?s instal?jat labojumfailu 840530, izdar?t ??dus groz?jumus re?istra piem?rot ?o labojumu.

Br?din?jums Ja nepareizi lietojat re?istra redaktoru, varat rad?t nopietnas probl?mas, kuru rezult?t? var n?kties p?rinstal?t oper?t?jsist?mu. Microsoft nevar garant?t, ka j?s var?sit nov?rst probl?mas, kas radu??s re?istra redaktora nepareizas lieto?anas d??. Lietojiet re?istra redaktoru uz savu risku.
 1. Noklik??iniet uz S?kums, noklik??iniet uz Palaist, tips regedit, un p?c tam noklik??iniet uz labi.
 2. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un noklik??iniet:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ interneta Explorer\Main\FeatureControl\
 3. Ja FEATURE_SHELLWINDOWSWITHOUTEXPLORER apak?atsl?gu zem nepast?v. FeatureControl, ar peles labo pogu noklik??iniet uz FeatureControl, nor?diet uz Jaunu, noklik??iniet uz Tausti?u, tips FEATURE_SHELLWINDOWSWITHOUTEXPLORER, un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 4. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz FEATURE_SHELLWINDOWSWITHOUTEXPLORER, nor?diet uz Jaunu, noklik??iniet uz DWORD v?rt?ba, tips iexplore. exe, un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 5. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz iexplore. exe, noklik??iniet uz Modific?t, kas V?rt?bu dati lodzi?? ierakstiet 1, un p?c tam noklik??iniet uz labi.
Piez?me Jo labojumfailu, kas aprakst?ts ?aj? Microsoft zin??anu Base (KB) rakst? 837247 ir jaun?ka versija Shdocvw. dll un Browseui.dll, 811630 p?c aprakst?t? probl?ma var rasties instal?t ?o labojumfailu, dator?, kur? nav bijusi Internet Explorer kumulat?vais dro??bas atjaunin?jums instal?ts kop? 2003. gada febru?ra kumulat?vs Patch Internet Explorer (810847).

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? atrisin?t ?o probl?mu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
811630HTML pal?dz?bas atjaunin?jumu, lai ierobe?otu funkcionalit?ti, kam?r ir izsaukts ar Window. showHelp metode

STATUSS

Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas uzskait?ti sada?? "Attiecas uz".

?is labojums tika iek?auts programm? Internet Explorer 6 servisa pakotnes 2. Tom?r, lai var?tu noteikt j?veic re?istra izmai?as, k? aprakst?ts ?aj? pant?.

PAPILDINDORM?CIJA

Darb?bas reproduc?t probl?mu

 1. Izveidot ??dus HTML lapu:

  <html>
  <head>
  </head>
  <body>
  <a target="newWindow" href="http://www.microsoft.com/">Microsoft</a>
  <a target="newWindow" href="http://www.msn.com">MSN</a>
  </body>
  </html>
  	
 2. Iestat?t termin??a servera j?su Windows 2000 Internet Explorer k? start??anas programmu un p?c tam iestatiet HTML lapu, ko izveidots 1. sol? k? m?jas lapu.
 3. Pieteikties termin??a server?. Programma Internet Explorer ir tikai logu, kas atveras.
 4. Noklik??iniet uz abiem saites j?su m?jas lap?.


Parasti, jums ir tikai divi logi. Viens logs m?jas lapu un citu logu, kas satur saiti, kur? ieklik??in?j?t pirmaj? log?.

Ja uzst?d?t programmu Internet Explorer k? start??anas programma Termin??a servera, katru reizi, nevis atsvaidzin?t atveras jauns logs vienu un to pa?u m?r?i logu. ??da darb?ba notiek ar? tad, ja programma Internet Explorer ir iestat?ta k? oper?t?jsist?mas ?aumalu.

UZZI?AS

906473 Labojums: Atveras jauns logs vienm?r, kad j?s noklik??iniet uz saiti, kas ir nor?d?t? m?r?a WebBrowser kontroles b?z?tu lietojumprogrammu

Rekviz?ti

Raksta ID: 837247 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2012. gada 26. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
Atsl?gv?rdi: 
kbhotfixserver kbqfe kbie600sp2fix kbie600presp2fix kbfix kbbug kbmt KB837247 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 837247

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com