M?t liên k?t có m?t m?c tiêu đ? ch? ra luôn luôn m? ra m?t c?a s? m?i n?u Internet Explorer là chương tr?nh kh?i đ?ng trong m?t phiên d?ch v? đ?u cu?i ho?c tr?nh bao cho h? đi?u hành

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 837247 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a thông tin v? vi?c s?a đ?i s? đăng k?. Trư?c khi b?n ch?nh s?a registry, h?y ch?c ch?n đ? tr? l?i nó lên và đ?m b?o r?ng b?n hi?u làm th? nào đ? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Thông tin v? làm th? nào đ? sao lưu, khôi ph?c và ch?nh s?a registry, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
256986 Mô t? c?a Microsoft Windows Registry
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n nh?p vào m?t liên k?t có m?t m?c tiêu đ? ch? đ?nh trong Microsoft Internet Explorer, luôn luôn m? ra m?t c?a s? m?i ngay c? khi m?c tiêu c?a s? đang m?. Đi?u này ch? x?y ra n?u tr?nh duy?t Internet Explorer là tr?nh bao cho h? đi?u hành, ho?c n?u tr?nh duy?t Internet Explorer là chương tr?nh kh?i đ?ng trong m?t Phiên d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra khi b?n t?o m?t c?a s? m?i trong Internet Explorer, nhưng b?n không đ?t các WindowName bi?n.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, t?i v? và cài đ?t b?n vá đư?c cung c?p trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft 840530. Sau đó th?c hi?n s?a đ?i registry đư?c di?n t? trong ph?n này.

Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? làm đi?u này, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
840530B?n không th? đư?c truy c?p vào trang Web đư?c liên k?t t? m?t trang Web mà b?n truy c?p thông qua m?t phím t?t máy tính đ? bàn trong Internet Explorer Service Pack 1


Sau khi b?n cài đ?t hotfix 840530, th?c hi?n s?a đ?i sau đây đ? đăng k? đ? áp d?ng s?a ch?a.

C?nh báo N?u b?n s? d?ng Registry Editor không chính xác, b?n có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i h? đi?u hành c?a b?n. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? mà k?t qu? t? vi?c s? d?ng Registry Editor không chính xác. S? d?ng Registry Editor nguy cơ c?a riêng b?n.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ Internet Explorer\Main\FeatureControl\
 3. N?u FEATURE_SHELLWINDOWSWITHOUTEXPLORER subkey không t?n t?i dư?i FeatureControl, b?m chu?t ph?i vào FeatureControl, đi?m đ?n M?i, b?m Key, lo?i FEATURE_SHELLWINDOWSWITHOUTEXPLORER, sau đó nh?n ENTER.
 4. Nh?p chu?t ph?i FEATURE_SHELLWINDOWSWITHOUTEXPLORER, đi?m đ?n M?i, b?m Giá tr? DWORD, lo?i iexplore.exe, sau đó nh?n ENTER.
 5. Nh?p chu?t ph?i iexplore.exe, b?m S?a đ?i, trong các D? li?u giá tr? h?p, lo?i 1, sau đó b?m Ok.
Lưu ? B?i v? các hotfix đư?c mô t? trong các ki?n th?c Microsoft Bài vi?t cơ s? (KB) 837247 có m?t phiên b?n m?i hơn c?a Shdocvw.dll và Browseui.dll, b?n có th? g?p v?n đ? đư?c mô t? trong 811630 sau khi b?n đ? cài đ?t hotfix này vào m?t máy tính đ? không có m?t tr?nh duy?t Internet Explorer b?n c?p nh?t b?o m?t tích lu? đư?c cài đ?t k? t? tháng 2 năm 2003 tích l?y Patch cho Internet Explorer (810847).

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? gi?i quy?t v?n đ? này, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
811630C?p nh?t lúc tr? giúp HTML đ? h?n ch? ch?c năng khi nó đư?c g?i v?i các phương pháp window.showHelp

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

S?a ch?a đư?c bao g?m trong Internet Explorer 6 Service Pack 2. Tuy nhiên, đ? cho phép vi?c s?a ch?a b?n ph?i th?c hi?n nh?ng thay đ?i đăng k? đư?c mô t? trong bài vi?t này.

THÔNG TIN THÊM

Các bư?c đ? t?o l?i v?n đ?

 1. T?o trang HTML sau đây:

  <html>
  <head>
  </head>
  <body>
  <a target="newWindow" href="http://www.microsoft.com/">Microsoft</a>
  <a target="newWindow" href="http://www.msn.com">MSN</a>
  </body>
  </html>
  	
 2. Thi?t l?p máy ch? đ?u cu?i Windows 2000 d?a trên c?a b?n đ? s? d?ng Internet Explorer như chương tr?nh kh?i đ?ng, và sau đó thi?t l?p HTML trang mà b?n thành l?p năm bư?c 1 làm trang ch?.
 3. Đăng nh?p vào h? ph?c v? đ?u cu?i. Internet Explorer là các ch? c?a s? m? ra.
 4. Nh?p vào c? hai liên k?t trên trang ch? c?a b?n.


Thông thư?ng, b?n có hai c?a s?. M?t c?a s? cho Trang ch? và m?t c?a s? khác có ch?a các liên k?t mà b?n nh?p vào các c?a s? đ?u tiên.

N?u b?n đ?t Internet Explorer như chương tr?nh kh?i đ?ng trên h? ph?c v? đ?u cu?i, m?t c?a s? m?i m? ra m?i th?i gian thay v? làm m?i các c?a s? m?c tiêu đó. Hành vi này c?ng xu?t hi?n khi Internet Explorer đư?c thi?t l?p như tr?nh bao cho h? đi?u hành.

THAM KH?O

906473 Kh?c ph?c: M?t c?a s? m?i luôn luôn m? ra khi b?n nh?p vào m?t liên k?t có m?t m?c tiêu đ? ch? ra trong m?t ?ng d?ng d?a trên đi?u khi?n WebBrowser

Thu?c tính

ID c?a bài: 837247 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbie600sp2fix kbie600presp2fix kbfix kbbug kbmt KB837247 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:837247

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com