Straipsnio ID: 838687 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

?diegti Microsoft
buityje programa, galite gauti vien? i? ?i? klaidos prane?im? per arba diegimo proceso pabaigoje:
1401 Klaida: S?ranka negali sukurti registro rakt?
1402 Klaida: S?ranka negali atidaryti registro rakte
1406 Klaida: S?rankos negalima ra?yti vert? registro rakte
Klaidos prane?im?, kad j?s gaunate s?ra?us kur? sukelia klaidos pasitaiko.

Po ?diegimo, galite gauti ?? klaidos prane?im? bandydami paleisti Office programos:
Microsoft programa ne?diegtas dabartiniam vartotojui. Paleiskite s?rank? ir ?sidiekite program?.
Atkreipkite d?mes?, kad programa yra Office program?, kuri? norite prad?ti pavadinimas.

Prie?astis

?i problema gali kilti, jei patenkinama viena i? ?i? scenarij?:
 • Vartotojo, kuris yra ?diegta programa, ar vartotojo, kuris isopening programa arba failo neturi pakankamai teisi? modifysections registro, kurio reikia atlikti veiksm?. Permissionfor visi grup?s dalinio registro rakto pa?ym?ti klaidos prane?ime yra notset visi?kai kontroliuoti.
 • Yra tre?iosios ?alies programa, sistemos kad isdenying butina priejima prie registro rakt?. Da?niausiai thisbehavior sukelia WebRoot Spysweeper.
 • Nonadministrative vartotoj? abonementus kompiuteryje neturite teisi? keisti konkre?ius failus, kurie naudoja Office 2003 s?rankos programa arba Office XP s?rankos programa. ?iuos failus naudoja Office 2003 s?rankos programa arba Office XP s?rankos programa u?siregistruoti skirtingas s?skaitas u? prieig? prie Office program?. ?i problema gali kilti, jei grup?s strategijos didelio saugumo ?ablonas buvo prie kompiuterio ir jei didelio saugumo ?ablonas apriboja prieig? prie ?io failo:
   Windows XP ir Windows Server 2003
   • Office 2007
    C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Office\Data\Opa12.dat
   • Office 2003
    C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Office\Data\Opa11.dat
   • Office XP
    C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Office\Data\Data.dat

   Windows Vista arba Windows 7
   • Office 2007
    C:\Users\All Users\Microsoft\Office\Data\Opa12.dat
   • Office 2003
    C:\Users\All Users\Microsoft\Office\Data\Opa11.dat
   • Office XP
    C:\Users\All Users\Microsoft\Office\Data\Data.dat

  Jei ne kitus vartotoj? abonementus negali modifikuoti fail?, vartotojai negali prad?ti bet Office 2007 programas, 2003 m. programos arba Office XP program? kompiuteryje. Kad Opa12.dat, Opa11.dat fail? ir ?ra?ykite Data.dat failas yra konkre?ios aparat?ros. Be to, ?ias rinkmenas sukaupiami diegiant Office.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, naudokite vien? i? ?i? metod?.

1 Metodas

Nustatytum?te teises visiems grup?s daliniai registro raktai, kurie i?vardyti klaidos prane?ime visi?kai kontroliuoti. Naudoti "Fix It" ir atlikite nurodytus veiksmus, KB straipsnyje numatyt?
Daugiau informacijos kaip leisti Microsoft Fix tai u? jus, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
313222 Kaip atkurti saugumo parametrus ? numatytuosius parametrus?

2 B?das

I?jungti tre?iosios ?alies pra?ymu. Pavyzd?iui, nor?dami i?jungti WebRoot Spysweeper, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite WebRoot Spysweeper piktogram?, kuri yra ?sik?rusi prane?im? srityje, de?iniajame u?duo?i? juostos kampe.
 2. Kair?s pel?s klavi?u parinktis I?jungti.
 3. Office diegimo klaida 1406dialogo lang?, spustel?kite bandyti dar kart?.
 4. Kai Office s?ranka bus baigtas, i? naujo paleiskite kompiuter?, arba ?jungti WebRoot Spysweeper.

3 Metodas

Sistemos atsi?velgti "veikt? ?varios ?krovos" b?sena, ir tada paleiskite Office s?rank?. Tai i?jungia tre?i?j? ?ali? programas. Tre?iosios ?alies program?, kuri yra keli? patekti ? ?? registro rakt? gali daugiau paneigti galimyb?.

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip ? sistema "veikt? ?varios ?krovos" b?sena, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
310353 Kaip konfig?ruoti Windows XP, paleiskite, kad "veikt? ?varios ?krovos" b?sena


Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip ? sistema "veikt? ?varios ?krovos" b?sena, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
950093 Kaip naudoti sistemos konfig?ravimo priemon? spr?sti konfig?racijos klaidas Windows Vista


Tre?i?j? ?ali? produkt?, kad ?iame straipsnyje aptariama, gaminami i? ?moni?, kurios nepriklauso nuo Microsoft. Microsoft neduoda joki? garantij?, numanom? ar kitaip, apie veikim? ir patikimum? ?i? produkt?.

4 Metodas

Kai kurie aktyvinimo problemos rodo, kad licencijos failas yra sugadintas. Jei licencijos failas yra sugadintas, j?s negalite i?spr?sti ?i? problem? pa?alinti ir v?l ?diegti Office produkto. Licencijos failas nepa?alinamas pa?alinus Office produktu. Be to, licencijos failas neperra?omas i? naujo Office produktu. Jei licencijos failas yra sugadintas, naudokite vien? i? ?i? b?d? panaikinti licencijos fail?.

Pastaba. 4 Metodas taikomas tik Office 2007, Office 2003 ir Office XP. Office 2010 nenaudoja OPA licencijos fail?.

Pataisyti u? mane

I?trinti sugadintas licencijos fail? automati?kai, spustel?kite Taisyti mygtuk? arba sait?. Spustel?kite vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite veiksmus nustatyti ji vedl?.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
?iai problemai
Microsoft sprendim? pataisyti 50302
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


Pastaba. ?is vedlys gali b?ti angl? kalba Ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? versijoms Windows.

Pastaba. Jei esate ne kompiuteryje, kuriame kilo ?i problema, automatin? sprendim? galite ?ra?yti "flash" atmintin? arba kompaktin? disk? ir tada j?s galite paleisti kompiuteryje, kuriame kilo ?i problema.

Leiskite taisyti pa?iam

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? save, atlikite ?iuos veiksmus.

Windows XP ir Windows Server 2003
 1. ?eiti ? kompiuter? naudodami administratoriaus vartotojo abonement?.
 2. Paleiskite Microsoft Windows Explorer.
 3. Meniu ?rankiai spustel?kite Aplanko parinktys.
 4. Spustel?kite skirtuk? rodymas .
 5. Dalyje pasl?pti failai ir aplankaispustel?kite Rodyti pasl?ptus failus ir aplankus.
 6. Spustel?dami i?valykite ?ym?s langel? Sl?pti ?inom? fail? tip? pl?tinius , ir tada spustel?kite gerai.
 7. Atidaryti ?? aplank?: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Office\Data\
 8. Jei naudojate Office 2007, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Opa12.dat, o tada spustel?kite Ypatyb?s. Jei naudojate Office 2003, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Opa11.dat, o tada spustel?kite Ypatyb?s. Jei naudojate Office XP, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Data.dat, o tada spustel?kite Ypatyb?s.
 9. Spustel?kite skirtuk? Sauga .
 10. Spustel?kite I?pl?stin?s.
 11. Spustel?kite skirtuk? teis?s .
 12. Spustel?kite, kad pa?ym?tum?te visiteisi? ?ra?us s?ra?e, ir tada spustel?kite Redaguoti.
 13. Spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? Viso valdymo .
 14. Tris kartus spustel?kite gerai . Jei ?iuos veiksmus nepavyksta i?spr?sti ?i? problem?, Opa11.dat fail? arba ?ra?ykite Data.dat fail? panaikinti ?? aplank? ir paleiskite Office 2003 program? arba Office XP programoje:
  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Office\Data
Windows Vista arba Windows 7
 1. ?eiti ? kompiuter? naudodami administratoriaus vartotojo abonement?.
 2. Paleiskite Microsoft Windows Explorer.
 3. Meniu tvarkymas spustel?kite aplank? ir ie?kos parinktys.
 4. Spustel?kite skirtuk? rodymas .
 5. Dalyje pasl?pti failai ir aplankaispustel?kite Rodyti pasl?ptus failus, aplankus ir diskus.
 6. Spustel?dami i?valykite ?ym?s langel? Sl?pti ?inom? fail? tip? pl?tinius .
 7. Spustel?dami i?valykite ?ym?s langel? Sl?pti apsaugotus operacin?s sistemos failas (rekomenduojama) ir spustel?kite Gerai.
 8. Prane?imo dialogo lange spustel?kite taip.
 9. Atidaryti ?? aplank?: C:\Users\All Users\Microsoft\Office\Data\
 10. Jei dirbate Office 2007, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Opa12.dat arba jei naudojate Office 2003, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Data.dat, o tada spustel?kite Ypatyb?s.
 11. Spustel?kite skirtuk? Sauga .
 12. Spustel?kite I?pl?stin?s.
 13. Spustel?kite skirtuk? teis?s .
 14. Spustel?kite, kad pa?ym?tum?te visiteisi? ?ra?us s?ra?e, ir tada spustel?kite Redaguoti.
 15. Spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? Viso valdymo .
 16. Spustel?kite gerai, keturis kartus. Jei ?iuos veiksmus nepavyksta i?spr?sti ?i? problem?, panaikinkite Opa12.dat, Opa11.dat fail? arba ? ?? aplank?, ?ra?ykite Data.dat fail? ir paleiskite Office 2007 programa, Office 2003 program? arba Office XP program?
  C:\Users\All Users\Microsoft\Office\Data

Savyb?s

Straipsnio ID: 838687 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. vasario 8 d. - Per?i?ra: 7.0
Taikoma:
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Academic 2010
Rakta?od?iai: 
kbmsifixme kbfixme kbsetup kbtshoot kbmt KB838687 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 838687

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com