Identifikator ?lanka: 838687 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Simptomi

Kada instalirate program Microsoft
Office, mo?da ?ete dobiti jednu od slede?ih poruka o gre?ci tokom procesa instalacije ili na kraju:
Gre?ka 1401: Instalacija ne mo?e da kreira klju? registratora
Gre?ka 1402: Instalacija ne mo?e da otvori klju? registratora
Gre?ka 1406: Instalacija ne mo?e da upi?e vrednost u klju? registratora
Poruka o gre?ci koju dobijete navodi potklju? registratora koji dovodi do javljanja gre?ke.

Posle instalacije mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci kada poku?ate da pokrenete Office program:
Microsoft program nije instaliran za trenutnog korisnika. Pokrenite instalaciju da biste instalirali aplikaciju.
Imajte u vidu da je program ime Office programa koji poku?avate da pokrenete.

Uzrok

Do ovog problema mo?e do?i u slede?im situacijama:
 • Korisnik koji instalira program ili korisnik koji otvara program ili datoteku nema odgovaraju?e dozvole za izmenu odeljaka registratora koji je potreban za izvr?enje radnje. Dozvola za grupu ?Svi? potklju?a registratora navedena u poruci o gre?ci nije postavljena na punu kontrolu.
 • Postoji aplikacija nezavisnog proizvo?a?a u sistemu koja zabranjuje tra?eni pristup potklju?u registratora. U ve?ini slu?ajeva, WebRoot Spysweeper izaziva ovo pona?anje.
 • Korisni?ki nalozi na ra?unaru koji nisu administrativni nemaju dozvolu da izmene odre?ene datoteke koje koristi instalacioni program za Office 2003 ili instalacioni program za Office XP. Ove datoteke koristi instalacioni program za Office 2003 ili instalacioni program za Office XP u cilju registrovanja razli?itih naloga za pristup Office programima. Do ovog problema mo?e do?i ako je predlo?ak velike bezbednosti za smernice grupe primenjen na ra?unar i ako predlo?ak velike bezbednosti ograni?ava pristup slede?oj datoteci:
   Za Windows XP ili Windows Server 2003
   • Office 2007
    C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Office\Data\Opa12.dat
   • Office 2003
    C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Office\Data\Opa11.dat
   • Office XP
    C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Office\Data\Data.dat

   Za Windows Vista ili Windows 7
   • Office 2007
    C:\Users\All Users\Microsoft\Office\Data\Opa12.dat
   • Office 2003
    C:\Users\All Users\Microsoft\Office\Data\Opa11.dat
   • Office XP
    C:\Users\All Users\Microsoft\Office\Data\Data.dat

  Ako korisni?ki nalozi koji nisu administrativni ne mogu da izmene ovu datoteku, korisnici ne mogu pokrenuti nijedan Office 2007 program, program verzije 2003 ni Office XP program na ra?unaru. Datoteke Opa12.dat, Opa11.dat i Data.dat su specifi?ne za hardver. Pored toga, ove datoteke se kompajliraju tokom instalacije sistema Office.

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, koristite neki od slede?ih metoda.

1. metod

Postavite dozvolu na punu kontrolu za grupu Svi potklju?eva registratora koji su navedeni u poruci o gre?ci. Koristite ?lanak ?Popravi? i sledite korake navedene u ?lanku baze znanja
Za vi?e informacija o tome kako da omogu?ite korporaciji Microsoft da umesto vas re?i problem, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
313222 Kako da vratim bezbednosne postavke na podrazumevane postavke?

2. metod

Onemogu?ite aplikaciju nezavisnog proizvo?a?a. Na primer, da biste onemogu?ili WebRoot Spysweeper, sledite ove korake:
 1. Kliknite desnim tasterom mi?a na ikonu programa WebRoot Spysweeper koja se nalazi na sistemskoj traci poslova sa krajnje desne strane trake zadataka.
 2. Kliknite levim tasterom mi?a na opciju Isklju?i.
 3. U dijalogu Gre?ka 1406 u instalaciji sistema Office kliknite na dugme Poku?aj opet.
 4. Po?to je instalacija sistema Office zavr?ena, ponovo pokrenite ra?unar, a zatim ponovo omogu?ite WebRoot Spysweeper.

3. metod

Dovedite sistem u stanje ??istog pokretanja?, a zatim pokrenite instalaciju sistema Office. Na ovaj na?in se onemogu?avaju aplikacije nezavisnih proizvo?a?a. Aplikacija nezavisnog proizvo?a?a koja zabranjuje pristup potklju?u registratora vi?e ne mo?e da zabrani pristup.

Za vi?e informacija o tome kako da dovedete sistem u stanje ??istog pokretanja? kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
310353 Konfigurisanje operativnog sistema Windows XP za ?isto pokretanje sistema


Za vi?e informacija o tome kako da dovedete sistem u stanje ??istog pokretanja? kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
950093 Na?in kori??enja uslu?nog programa za konfigurisanje sistema u cilju re?avanja problema sa gre?kama u konfiguraciji u operativnom sistemu Windows Vista


Proizvode nezavisnih proizvo?a?a o kojima se govori u ovom ?lanku proizvela su preduze?a koja su nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ni neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.

4. metod

Neki problemi sa aktivacijom ukazuju na to da je datoteka licence o?te?ena. Ako je datoteka licence o?te?ena, nije mogu?e re?iti problem uklanjanjem i ponovnim instaliranjem Office proizvoda. Datoteka licence se ne uklanja kada uklonite Office proizvod. Pored toga, datoteka licence se ne zamenjuje ako ponovo instalirate Office proizvod. Ako je datoteka licence o?te?ena, koristite neki od slede?ih metoda da biste izbrisali datoteku licence.

Napomena 4. metod se odnosi samo na Office 2007, Office 2003 i Office XP. Office 2010 ne koristi datoteku OPA licence.

Popravi umesto mene

Da biste automatski izbrisali o?te?enu datoteku licence, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit1
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50302
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets fixit2


Napomena Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.

Napomena Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, automatsku ispravku mo?ete sa?uvati na fle? disku ili CD-u, a zatim je mo?ete pokrenuti na ra?unaru na kojem postoji problem.

Popravi?u sâm

Da biste sami re?ili problem, sledite ove korake.

Za Windows XP ili Windows Server 2003
 1. Prijavite se na ra?unar pomo?u korisni?kog naloga administratora.
 2. Pokrenite Microsoft Windows Explorer.
 3. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije fascikle.
 4. Izaberite karticu Prikaz.
 5. U okviru Skrivene datoteke i fascikle izaberite stavku Prika?i skrivene datoteke i fascikle.
 6. Opozovite izbor u polju za potvrdu Sakrij oznake tipa datoteke poznatih tipova datoteke, a zatim kliknite na dugme U redu.
 7. Otvorite slede?u fasciklu: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Office\Data\
 8. Ako koristite Office 2007, kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Opa12.dat, a zatim izaberite stavku Svojstva. Ako ra?unar radi pod operativnim sistemom Office 2003, kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Opa11.dat, a zatim izaberite stavku Svojstva. Ako ra?unar radi pod operativnim sistemom Office XP, kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Data.dat, a zatim izaberite stavku Svojstva.
 9. Izaberite karticu Bezbednost.
 10. Kliknite na dugme Vi?e opcija.
 11. Izaberite karticu Dozvole.
 12. Na listi Stavke dozvole potvrdite izbor u polju za potvrdu Svi, a zatim kliknite na dugme Uredi.
 13. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Puna kontrola.
 14. Kliknite tri puta na dugme U redu. Ako ovi koraci ne re?e ovaj problem, izbri?ite datoteku Opa11.dat ili datoteku Data.dat iz slede?e fascikle, a zatim ponovo pokrenite Office 2003 program ili Office XP program:
  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Office\Data\
Za Windows Vista ili Windows 7
 1. Prijavite se na ra?unar pomo?u korisni?kog naloga administratora.
 2. Pokrenite Microsoft Windows Explorer.
 3. U meniju Organizovanje izaberite stavku Opcije fascikle i pretra?ivanja.
 4. Izaberite karticu Prikaz.
 5. U okviru Skrivene datoteke i fascikle izaberite stavku Prika?i skrivene datoteke, fascikle i upravlja?ke programe.
 6. Opozovite izbor u polju za potvrdu Sakrij oznake tipa datoteke poznatih tipova datoteke.
 7. Opozovite izbor u polju za potvrdu Sakrij za?ti?enu datoteku operativnog sistema (preporu?uje se), a zatim kliknite na dugme ?U redu?.
 8. U dijalogu Upozorenje kliknite na dugme Da.
 9. Otvorite slede?u fasciklu: C:\Users\All Users\Microsoft\Office\Data\
 10. Ako koristite Office 2007, kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Opa12.dat ili ako koristite Office 2003, kliknite desnim tasterom na stavku Data.dat, a zatim izaberite stavku Svojstva.
 11. Izaberite karticu Bezbednost.
 12. Kliknite na dugme Vi?e opcija.
 13. Izaberite karticu Dozvole.
 14. Na listi Stavke dozvole potvrdite izbor u polju za potvrdu Svi, a zatim kliknite na dugme Uredi.
 15. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Puna kontrola.
 16. Kliknite ?etiri puta na dugme U redu. Ako ovi koraci ne re?e ovaj problem, izbri?ite datoteku Opa12.dat, Opa11.dat ili datoteku Data.dat iz slede?e fascikle, a zatim ponovo pokrenite Office 2007 program, Office 2003 program ili Office XP program
  C:\Users\All Users\Microsoft\Office\Data

Svojstva

Identifikator ?lanka: 838687 - Poslednji pregled: 9. mart 2014. - Revizija: 6.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional Academic 2010
Klju?ne re?i: 
kbmsifixme kbfixme kbsetup kbtshoot KB838687

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com