Tiek sa?emts p?rtrauk?anas k??das kodu 0x0000007F (UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP) dator?, Windows 2000

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 838804 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Microsoft Windows 2000 datoru var negaid?ti p?rtraukt, un tiek par?d?ts ??ds aptur??anas k??das zi?ojums:
Ir atrasta k??da, un Windows beidz??anas, lai nov?rst datora boj?jumus, kurus...
Tehnisk? inform?cija:

*** PIETURA: 0X0000007F (0X00000008, 0X00000000, 0X00000000, 0X00000000)
UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
Piez?me ?etri parametri ?o k??das zi?ojumu var at??irties atkar?b? no aptur??anas k??das c?lonis.

Turkl?t dators var negaid?ti restart?ts.

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja ir divas vai vair?kas programmas, kas izmanto filtra draiverus fona procesu, piem?ram, pretv?rusu programmas, kas sniedz re?llaika pretv?rusu vai ekr?na jaunumi bar?bas programma, kas par?da filtr?t? sarakst? zi?as.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ?? sada?a nepar?d?s, iesniegt piepras?jumu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Nr priek?noteikumi ir nepiecie?ami

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j nevienu citu labojumfailu.

Inform?ciju par failu

?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti) ?aj? tabul?. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla Vad?bas pane?a r?ka datums un laiks cilni.
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  05-Apr-2004 17:20 5.0.2195.6920   513,040 Ntfs.sys

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus:
816915Jaunu failu nosaukumdo?anas sh?ma Microsoft Windows programmat?ras atjaunin??anas pakotnes
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts
835281 Tiek sa?emts k??das zi?ojums "STOP 0x0000007F" un Windows 2000 b?zes dators tiks restart?ts

Rekviz?ti

Raksta ID: 838804 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2012. gada 16. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbbug kbfix kbwin2000presp5fix kbmt KB838804 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 838804

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com