Kompiuteriuose su ?Windows XP? 2 pakeitim? paketu komanda NET SEND gali veikti netinkamai

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 839018 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Kompiuteryje ?diegus ?Microsoft Windows XP? 2 pakeitim? paket? (SP2) jums gali nepavykti i?si?sti arba priimti prane?im? naudojant ?Windows? operacin?s sistemos komand? NET SEND. ?i? problem? galite pasteb?ti tokiomis aplinkyb?mis:
 • Kai prane?imo b?d? NET SEND naudojate nor?dami SQL serverio operatoriui prane?ti apie ?vykius, kurie ?vyko SQL serverio egzemplioriuje.
 • Kai komand? NET SEND vykdote per xp_cmdshell i?pl?stin?je sistemoje saugom? proced?r? ir norite i?si?sti prane?im? vartotojui arba tinklo kompiuteriui.
Be to, bandant i?si?sti prane?im? per komand? NET SEND, gali b?ti parodytas toks klaidos prane?imas:
Siun?iant prane?im? ? <Kompiuterio pavadinimas> ?vyko klaida.
Tinkle nepavyko rasti prane?imo pseudonimo.
Jei reikia daugiau pagalbos, ?veskite NET HELPMSG 2273.
?i problema kyla esant vienai i? ?i? s?lyg?:
 • ?altinio kompiuteryje veikia ?Microsoft Windows XP? SP2.
 • Paskirties kompiuteryje veikia ?Microsoft Windows XP? SP2.
D?l to paskirties kompiuteris negauna prane?im?, kurie siun?iami naudojant komand? NET SEND.

PRIE?ASTIS

?i problema kyla d?l i?jungtos ?Messenger? tarnybos. Paskirties kompiuteryje turi b?ti paleista ?Messenger? tarnyba, kad b?t? galima naudoti komand? NET SEND. Pagal numatytuosius nustatymus ?Messenger? tarnyba kompiuteriuose su ?Microsoft Windows XP? SP2 yra i?jungta.

PROBLEMOS SPRENDIMAS

Jei norite, kad pakeistume ?Messenger? tarnybos Paleisties tip? ? Automatin? ir paleistume ?Messenger? tarnyb? u? jus, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, eikite ? skyri? ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Fix it. Spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio ?Fix it? nurodymus.


Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50551

Pastabos
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis pataisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? reikiamame kompiuteryje.

Tada pereikite prie skyriaus ?Ar tai i?sprend? problem???Leiskite taisyti pa?iam

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, pakeiskite ?Messenger? tarnybos Paleisties tip? ? Automatin?, tada paleiskite ?Messenger? tarnyb?. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Atidarykite ?Windows Explorer?.
 2. Kairiojoje srityje de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Mano kompiuteris, tada spustel?kite Tvarkyti.
 3. Lango Kompiuterio valdymas kairiojoje srityje i?pl?skite Tarnybos ir programos, tada spustel?kite Tarnybos.
 4. De?iniojoje srityje dukart spustel?kite Messenger.
 5. Dialogo lange ?Messenger? ypatyb?s (vietinis kompiuteris) spustel?kite skirtuk? Bendra.
 6. Skirtuko Bendra s?ra?e Paleisties tipas pasirinkite Automatinis, tada spustel?kite Taikyti.
 7. Dalyje Tarnybos b?sena spustel?kite Paleisti, tada spustel?kite Gerai.

B?SENA

Taip numatyta kuriant program?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Galite naudotis alternatyviais b?dais, pavyzd?iui, bendraudami su ?Windows? vartotojais arba kompiuteriais galite si?sti el. lai?k? ir nesinaudoti komanda NET SEND.

D?mesio Nejunkite ?Messenger? tarnybos, jei kompiuteris yra prijungtas prie interneto.

NUORODOS

Daugiau informacijos apie komand? NET SEND rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
826278 Negaunate prane?imo, kuris buvo i?si?stas naudojant komand? NET SEND

Ar tai i?sprend? problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau skaityti ?io skyriaus nebereikia. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.
 • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepim?. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie problemas d?l ?io sprendimo, palikite komentar? interneto dienora?tyje ?Leiskite taisyti pa?iam? arba atsi?skite mums el. lai?k?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 839018 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 17 d. - Per?i?ra: 3.0
TAIKOMA:
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbsqlsetup kbquery kbsecurity kbservice kbeventservice kbenable kbnetwork kberrmsg kbprb kbfixme kbmsifixme KB839018

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com