วิธีการจับภาพแป้นพิมพ์ลัดใน Visual Studio .NET

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 839201 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการจับภาพเหตุการณ์แป้นพิมพ์ที่อยู่ในนั้นแบบฟอร์มวัตถุ โดยใช้ Microsoft Visual Studio .NET ฟังก์ชันตัวอย่างนี้อธิบายวิธีการที่ยืนยันว่า ผู้ใช้ที่ได้ป้อนแป้นพิมพ์ลัด


ความต้องการ

บทความนี้อนุมานว่า คุณไม่คุ้นเคยกับหัวข้อต่อไปนี้:
 • เหตุการณ์ของ microsoft .NET
 • รูปแบบ microsoft .NET
 • ตัวควบคุม microsoft .NET
ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีใช้ Visual Studio .NET เพื่อยืนยันว่า แป้น ALT และคีย์ F ถูกกดในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างนี้ยังสลับKeyPreviewคุณสมบัติการแสดงวัตถุที่มีการจับภาพการKeyDownเหตุการณ์

หมายเหตุ:เมื่อการKeyPreviewตั้งค่าคุณสมบัติเป็น True จับแบบฟอร์มนี้KeyDownเหตุการณ์ก่อนที่ได้รับการให้ตัวควบคุมนั้นKeyDownเหตุการณ์

Microsoft Visual Basic .NET

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า คีย์ ALT และคีย์ F ถูกกดในเวลาเดียวกัน ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เปิด Visual Studio .NET
 2. สร้างโปรแกรมประยุกต์ Windows การ Visual Basic ใหม่โครงการ
 3. เพิ่มกล่องข้อความให้กับฟอร์ม
 4. ในแบบฟอร์ม พิมพ์รหัสต่อไปนี้:
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
      ' When the form loads, the KeyPreview property is set to True.
      ' This lets the form capture keyboard events before
      ' any other element in the form.
      Me.KeyPreview = True
    End Sub
    Private Sub Form1_KeyDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles MyBase.KeyDown
      If e.Alt And e.KeyCode.ToString = "F" Then
        ' When the user presses both the 'ALT' key and 'F' key,
        ' KeyPreview is set to False, and a message appears.
        ' This message is only displayed when KeyPreview is set to True.
        Me.KeyPreview = False
        MsgBox("KeyPreview is True, and this is from the FORM.")
      End If
    End Sub
  
    Private Sub TextBox1_KeyDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles TextBox1.KeyDown
      If e.Alt And e.KeyCode.ToString = "F" Then
        ' When the user presses both the 'Alt key and the 'F' key,
        ' KeyPreview is set to True, and a message appears.
        ' This message is only displayed when KeyPreview is set to False.
        Me.KeyPreview = True
        MsgBox("KeyPreview is False, and this is from the CONTROL")
      End If
    End Sub
  

Microsoft Visual c# .NET

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า คีย์ ALT และคีย์ F ถูกกดในเวลาเดียวกัน ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เปิด Visual Studio .NET
 2. สร้างแบบใหม่ Visual c# Windows Application โครงการ
 3. เพิ่มกล่องข้อความให้กับฟอร์ม
 4. ในแบบฟอร์ม พิมพ์รหัสต่อไปนี้:
private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
	// Set these when the form loads:
	// Have the form capture keyboard events first.
	this.KeyPreview = true;
	// Assign the event handler to the form.
	this.KeyDown += new System.Windows.Forms.KeyEventHandler(this.Form1_KeyDown);
	// Assign the event handler to the text box.
	this.textBox1.KeyDown += new System.Windows.Forms.KeyEventHandler(this.textBox1_KeyDown);
}
private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
	if (e.Alt && e.KeyCode.ToString() == "F")
	{
		// When the user presses both the 'Alt' key and 'F' key,
		// KeyPreview is set to False, and a message appears.
		// This message is only displayed when KeyPreview is set to True.
		this.KeyPreview = false;
		MessageBox.Show("KeyPreview is True, and this is from the FORM.");
	} 
}
private void textBox1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
	if (e.Alt && e.KeyCode.ToString() == "F")
	{
		// When the user presses both the 'Alt' key and 'F' key,
		// KeyPreview is set to False, and a message appears.
		// This message is only displayed when KeyPreview is set to False.
		this.KeyPreview = true;
		MessageBox.Show("KeyPreview is False, and this is from the CONTROL.");
	}
}

.NET Microsoft Visual c ++

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า คีย์ ALT และคีย์ F ถูกกดในเวลาเดียวกัน ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เปิด Visual Studio .NET
 2. สร้างแบบใหม่ Visual c ++ Windows Forms แอพพลิเคชันโครงการ
 3. เพิ่มกล่องข้อความที่สองให้กับฟอร์ม
 4. ในแบบฟอร์ม พิมพ์รหัสต่อไปนี้:
  private: System::Void Form1_Load(System::Object * sender, System::EventArgs * e)
  {
  	// Set these when the form loads:
  	// Have the form capture keyboard events first.
  	this->KeyPreview = true;
  	// Assign the event handler to the form.
  	this->KeyDown += new System::Windows::Forms::KeyEventHandler(this, FormKeyDown);
  	// Assign the event handler to the text box.
  	this->textBox1->KeyDown += new System::Windows::Forms::KeyEventHandler(this, TextBoxKeyDown);
  }
  private: System::Void FormKeyDown(System::Object * sender, System::Windows::Forms::KeyEventArgs * e)
  {
  	if(e->Alt && e->KeyCode == System::Windows::Forms::Keys::F){
  		// When the user presses both the 'Alt' key and 'F' key,
  		// KeyPreview is set to False, and a message appears.
  		// This message is only displayed when KeyPreview is set to True.
  		this->KeyPreview = false;
  		MessageBox::Show(this,"KeyPreview is True, and this came from the FORM");
  	}
  }
  private: System::Void TextBoxKeyDown(System::Object * sender, System::Windows::Forms::KeyEventArgs * e)
  {
  	if(e->Alt && e->KeyCode == System::Windows::Forms::Keys::F){
  		// When the user presses both the 'Alt' key and 'F' key,
  		// KeyPreview is set to True, and a message appears.
  		// This message is only displayed when KeyPreview is set to False.
  		this->KeyPreview = true;
  		MessageBox::Show(this,"KeyPreview is False, and this came from the CONTROL");
  	}
  }
Microsoft ให้ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมสำหรับภาพเท่านั้น โดยไม่มีการรับประกันแสดง หรือ อื่น รวม แต่ไม่จำกัดเพียงการ การรับประกันโดยนัยของสามารถเชิงพาณิชย์และ/หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่า คุณไม่คุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่มีการแสดงและเครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง และขั้นตอนการตรวจแก้จุดบกพร่อง ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายฟังก์ชันการทำงานของกระบวนการเฉพาะ แต่พวกเขาจะปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน หรือสร้างกระบวนการตามที่คุณต้องการไม่
ถ้าคุณได้รับการจำกัดประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม คุณอาจต้องติดต่อคู่ค้ารับรองของ Microsoft หรือคำแนะนำบริการของ Microsoft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft เหล่านี้:

Microsoft รับรองคู่ค้า-https://partner.microsoft.com/global/30000104

บริการคำแนะนำของ Microsoft-http://support.microsoft.com/gp/advisoryservice

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับตัวเลือกการสนับสนุนที่มีอยู่ และ เกี่ยวกับวิธีการติดต่อ Microsoft แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;CNTACTMS

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการKeyPreviewคุณสมบัติ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขสำหรับการป้อนค่าของแป้นพิมพ์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms997478.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 839201 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Studio 6.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio 2005 Professional
 • Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition
Keywords: 
kbhook kbevent kbwindowsforms kbhowto kbmt KB839201 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:839201

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com