B?n không th? m? t?p tin chia s? ho?c chính sách nhóm snap-in vào b? ki?m soát mi?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 839499 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

B?n không th? m? t?p tin chia s? ho?c nh?ng chính sách nhóm snap-in trên b? ki?m soát mi?n Windows Server 2003 ho?c trên b? ki?m soát mi?n Windows 2000 Server. Khi b?n kí nh?p vào b? đi?u khi?n tên mi?n đ?a phương và sau đó c? g?ng đ? m? c? phi?u trên b? đi?u khi?n tên mi?n, b?n nh?n đư?c thông báo l?p đi l?p l?i m?t kh?u, và b?n không th? m? các c? phi?u. B?n có th? gi?i quy?t v?n đ? này b?ng cách thay đ?i s? ki?m nh?p.


C?nh báo V?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác b?ng cách s? d?ng k? biên so?n ho?c b?ng cách s? d?ng m?t phương pháp. Nh?ng v?n đ? này có th? yêu c?u b?n cài đ?t chuyên bi?t l?i hệ điều hành. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng nh?ng v?n đ? này có th? đư?c gi?i quy?t. S?a đ?i registry nguy cơ c?a riêng b?n.

TRI?U CH?NG

K?ch b?n 1-máy ch? tin thư thoại ch?n (giao th?c SMB) k? k?t b? vô hi?u hóa cho b?n ghi d?ch v? tr?m làm vi?c trên m?t b? đi?u khi?n tên mi?n, nhưng SMB k? đư?c yêu c?u cho các b?n ghi d?ch v? Server trên b? đi?u khi?n tên mi?n tương t?
K?ch b?n 2 - SMB k? vô hi?u hoá cho các b?n ghi d?ch v? Server trên b? ki?m soát mi?n, nhưng SMB k? đư?c yêu c?u cho các b?n ghi d?ch v? tr?m làm vi?c trên b? đi?u khi?n tên mi?n tương t?

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t hành vi này, h?y làm theo các bư?c sau:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2677786
Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? thay đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, xem Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows XP.

Bư?c 1 - thay đ?i s? ki?m nh?p

Bư?c 2 - kh?i đ?ng l?i b?n ghi d?ch v? Server và các b?n ghi d?ch v? tr?m làm vi?c

Bư?c 3 - C?p Nh?t chia s? Sysvol

Bư?c 4 - thi?t l?p thi?t đ?t chính sách SMB

Bư?c 5 - ch?y các ti?n ích C?p Nh?t chính sách nhóm

Bư?c 6 - ki?m tra s? k? s? ?ng d?ng

Bư?c 7 - ki?m tra các giá tr? s? ki?m nh?p

Bư?c 8 - ki?m tra SMB k? thi?t đ?t chính sách b?ng cách s? d?ng t?p k?t qu? c?a chính sách (RSoP)-theo

Tài nguyên b? sung

Hành vi này x?y ra n?u thi?t các SMB k? đ?t cho các b?n ghi d?ch v? máy tr?m và các b?n ghi d?ch v? Server mâu thu?n v?i nhau. Khi b?n l?p c?u h?nh b? đi?u khi?n tên mi?n b?ng cách này, các b?n ghi d?ch v? tr?m làm vi?c trên b? b? ki?m soát mi?n không th? k?t n?i chia s? Sysvol b? ki?m soát mi?n. V? v?y, b?n không th? B?t đ?u chính sách nhóm snap-in. Ngoài ra, n?u các chính sách k? SMB đư?c thi?t l?p b?i chính sách b?o m?t đi?u khi?n tên mi?n m?c đ?nh, các v?n đ? ?nh hư?ng t?t c? các b? đi?u khi?n tên mi?n trên m?ng. V? v?y, chính sách nhóm nhân r?ng trong b?n ghi d?ch v? m?c tin thư thoại Thư mục Họat động s? không thành công, và b?n s? không th? ch?nh s?a chính sách nhóm đ? hoàn tác nh?ng thi?t đ?t này.

K?ch b?n 1 - N?u b?n ch?y tên mi?n khi?n ch?n đoán công c? (DcDiag.exe), b?n nh?n đư?c l?i tương t? như sau cho Windows 2000 Sever và cho Windows Server 2003:
K?ch b?n 2 - N?u b?n ch?y tên mi?n công c? ch?n đoán đi?u khi?n, b?n nh?n đư?c l?i tương t? như sau cho Windows 2000 Server và Windows Server 2003:

Thu?c tính

ID c?a bài: 839499 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Server
T? khóa: 
kbmgmtservices kbfileprintservices kbgrppolicyprob kbregistry kbtshoot kbprb kbsmbportal kbmt KB839499 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:839499

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com