Oprava: Při nelze posunout dolů podřízený formulář MDI klepnutím na šipku posuvníku dolů

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 839577 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Příznaky

Při uživatelský ovládací prvek nachází na podřízený formulář MDI (více Document Interface), nelze posunout dolů. K tomuto problému dochází, obsahuje uživatelský ovládací prvek fokus. Se pokuste posunout dolů pomocí šipky dolů posuvníku na posuvníku podřízený formulář, ale nelze posunout dolů.

Příčina

Uživatelský ovládací prvek obsahuje fokus, uživatelský ovládací prvek je aktivní ovládací prvek. Však obsahuje uživatelský ovládací prvek fokus, ActiveControl.Focused vlastnost, která je k dispozici v rozhraní Microsoft .NET Framework 1.1 vrátí FALSE namísto vracení TRUE. Proto vynutí zaměřením uživatelský ovládací prvek formuláře zviditelnit uživatelský ovládací prvek. K tomuto problému dochází při provedení operace posuvníku dolů klepnutím na šipku dolů posuvníku.

Řešení

Tento problém vyřešíte pomocí nejnovější aktualizace service pack pro rozhraní Microsoft .NET Framework 1.1. Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=A8F5654F-088E-40B2-BBDB-A83353618B38

Prohlášení

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt. Tento problém byl poprvé opraven aktualizací Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1.

Další informace

Postup reprodukce problému

 1. Vytvoření uživatelského souboru ovládacího prvku. Postupujte takto:
  1. Spusťte aplikaci Visual Studio .NET.
  2. V nabídce soubor přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz projekt.

   Zobrazí se dialogové okno Nový projekt.
  3. V části Typy Project klepněte Projekty jazyka.
  4. V části šablony na Windows Control Library.
  5. V poli název zadejte testusercontrol a potom klepněte na tlačítko OK.

   Ve výchozím nastavení se zobrazí soubor s názvem Usercontrol1.vb.
  6. Přidat ovládací prvek TextBox Usercontrol1.vb [návrh] souboru.
  7. V nabídce vytvořit klepněte na příkaz Sestavit řešení.
 2. Aplikace systému Windows do projektu přidat. Postupujte takto:
  1. V nabídce soubor přejděte na příkaz Přidat Project a klepněte na tlačítko Nový projekt.

   Zobrazí se dialogové okno Nový projekt.
  2. V části Typy Project klepněte Projekty Visual Basic.
  3. V části šablony na Windows Application.
  4. V poli název zadejte user_control_scroll_UI a potom klepněte na tlačítko OK.

   Ve výchozím nastavení zobrazí se formulář s názvem Form1.
  5. V aplikaci Solution Explorer klepněte pravým tlačítkem myši user_control_scroll_UI a potom klepněte na tlačítko Přidat odkaz.

   Zobrazí se dialogové okno Přidat odkaz.
  6. Klepněte na kartu projekty, klepněte na tlačítko Vybrat a klepněte na tlačítko OK přidat do projektu odkaz testusercontrol.
  7. Klepněte pravým tlačítkem myši na formulář s názvem Form1 a potom klepněte na tlačítko Zobrazit kód.
  8. Nahradit existující kód následující kód:
   Option Strict On
   Option Explicit On 
   
   Public Class MDIChild
     Inherits System.Windows.Forms.Form
   
   #Region " Windows Forms Designer generated code "
   
     Public Sub New()
       MyBase.New()
   
       'This call is required by the Windows Forms Designer.
       InitializeComponent()
   
       'Add any initialization after the InitializeComponent() call.
   
     End Sub
   
     'The Form overrides dispose to clean up the component list.
     Protected Overloads Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
       If disposing Then
         If Not (components Is Nothing) Then
           components.Dispose()
         End If
       End If
       MyBase.Dispose(disposing)
     End Sub
   
     'This is required by the Windows Forms Designer.
     Private components As System.ComponentModel.IContainer
   
     'Note The following procedure is required by the Windows Forms Designer.
     'The following procedure can be modified by using the Windows Forms Designer. 
     'Do not modify the following procedure by using the code editor.
     Friend WithEvents UserControl11 As testusercontrol.UserControl1
     Friend WithEvents TextBox1 As System.Windows.Forms.TextBox
     Friend WithEvents TextBox2 As System.Windows.Forms.TextBox
     Friend WithEvents TextBox3 As System.Windows.Forms.TextBox
     Friend WithEvents TextBox4 As System.Windows.Forms.TextBox
     Friend WithEvents TextBox5 As System.Windows.Forms.TextBox
     Friend WithEvents TextBox6 As System.Windows.Forms.TextBox
     Friend WithEvents UserControl12 As testusercontrol.UserControl1
     <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub InitializeComponent()
       Me.UserControl11 = New testusercontrol.UserControl1
       Me.TextBox1 = New System.Windows.Forms.TextBox
       Me.TextBox2 = New System.Windows.Forms.TextBox
       Me.TextBox3 = New System.Windows.Forms.TextBox
       Me.TextBox4 = New System.Windows.Forms.TextBox
       Me.TextBox5 = New System.Windows.Forms.TextBox
       Me.TextBox6 = New System.Windows.Forms.TextBox
       Me.UserControl12 = New testusercontrol.UserControl1
       Me.SuspendLayout()
       '
       'UserControl11
       '
       Me.UserControl11.Location = New System.Drawing.Point(26, 30)
       Me.UserControl11.Name = "UserControl11"
       Me.UserControl11.Size = New System.Drawing.Size(104, 24)
       Me.UserControl11.TabIndex = 0
       '
       'TextBox1
       '
       Me.TextBox1.Location = New System.Drawing.Point(26, 161)
       Me.TextBox1.Name = "TextBox1"
       Me.TextBox1.TabIndex = 1
       Me.TextBox1.Text = "TextBox1"
       '
       'TextBox2
       '
       Me.TextBox2.Location = New System.Drawing.Point(26, 384)
       Me.TextBox2.Name = "TextBox2"
       Me.TextBox2.Size = New System.Drawing.Size(103, 20)
       Me.TextBox2.TabIndex = 2
       Me.TextBox2.Text = "TextBox2"
       '
       'TextBox3
       '
       Me.TextBox3.Location = New System.Drawing.Point(26, 541)
       Me.TextBox3.Name = "TextBox3"
       Me.TextBox3.TabIndex = 3
       Me.TextBox3.Text = "TextBox3"
       '
       'TextBox4
       '
       Me.TextBox4.Location = New System.Drawing.Point(26, 725)
       Me.TextBox4.Name = "TextBox4"
       Me.TextBox4.TabIndex = 4
       Me.TextBox4.Text = "TextBox4"
       '
       'TextBox5
       '
       Me.TextBox5.Location = New System.Drawing.Point(26, 929)
       Me.TextBox5.Name = "TextBox5"
       Me.TextBox5.TabIndex = 5
       Me.TextBox5.Text = "TextBox5"
       '
       'TextBox6
       '
       Me.TextBox6.Location = New System.Drawing.Point(26, 1394)
       Me.TextBox6.Name = "TextBox6"
       Me.TextBox6.TabIndex = 7
       Me.TextBox6.Text = "TextBox6"
       '
       'UserControl12
       '
       Me.UserControl12.Location = New System.Drawing.Point(26, 1142)
       Me.UserControl12.Name = "UserControl12"
       Me.UserControl12.Size = New System.Drawing.Size(103, 27)
       Me.UserControl12.TabIndex = 6
       '
       'MDIChild
       '
       Me.AutoScaleBaseSize = New System.Drawing.Size(5, 13)
       Me.AutoScroll = True
       Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(275, 266)
       Me.Controls.Add(Me.UserControl12)
       Me.Controls.Add(Me.TextBox6)
       Me.Controls.Add(Me.TextBox5)
       Me.Controls.Add(Me.TextBox4)
       Me.Controls.Add(Me.TextBox3)
       Me.Controls.Add(Me.TextBox2)
       Me.Controls.Add(Me.TextBox1)
       Me.Controls.Add(Me.UserControl11)
       Me.Name = "MDIChild"
       Me.Text = "MDIChild"
       Me.ResumeLayout(False)
   
     End Sub
   
   #End Region
   
   End Class
   
  9. V aplikaci Solution Explorer klepněte pravým tlačítkem myši user_control_scroll_UI, přejděte na příkaz Přidat a potom klepněte na možnost Přidat novou položku.

   Zobrazí se v dialogovém okně Přidat novou položku - user_control_scroll_UI.
  10. V poli název zadejte mdi.vb a potom klepněte na tlačítko Otevřít.

   Zobrazí se soubor s názvem mdi.vb.
  11. V aplikaci Solution Explorer klepněte pravým tlačítkem myši na formulář s názvem mdi.vb a potom klepněte na tlačítko Zobrazit kód.
  12. Nahradit existující kód následující kód:
   Option Strict On
   Option Explicit On 
   
   Public Class MDI
     Inherits System.Windows.Forms.Form
   
   #Region " Windows Forms Designer generated code "
   
     Public Sub New()
       MyBase.New()
   
       'This call is required by the Windows Forms Designer.
       InitializeComponent()
   
       'Add any initialization after the InitializeComponent() call.
   
     End Sub
   
     'The Form overrides dispose to clean up the component list.
     Protected Overloads Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
       If disposing Then
         If Not (components Is Nothing) Then
           components.Dispose()
         End If
       End If
       MyBase.Dispose(disposing)
     End Sub
   
     'This is required by the Windows Forms Designer.
     Private components As System.ComponentModel.IContainer
   
     'Note The following procedure is required by the Windows Forms Designer
     'The following procedure can be modified by using the Windows Forms Designer. 
     'Do not modify the following procedure by using the code editor.
     Friend WithEvents MainMenu1 As System.Windows.Forms.MainMenu
     Friend WithEvents mnuAutoScroll As System.Windows.Forms.MenuItem
     Friend WithEvents mnuVScroll As System.Windows.Forms.MenuItem
     <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub InitializeComponent()
       Me.MainMenu1 = New System.Windows.Forms.MainMenu
       Me.mnuAutoScroll = New System.Windows.Forms.MenuItem
       Me.mnuVScroll = New System.Windows.Forms.MenuItem
       '
       'MainMenu1
       '
       Me.MainMenu1.MenuItems.AddRange(New System.Windows.Forms.MenuItem() {Me.mnuAutoScroll, Me.mnuVScroll})
       '
       'mnuAutoScroll
       '
       Me.mnuAutoScroll.Index = 0
       Me.mnuAutoScroll.Text = "Load AutoScroll Child"
       '
       'mnuVScroll
       '
       Me.mnuVScroll.Index = 1
       Me.mnuVScroll.Text = "Load VScroll Child"
       '
       'MDI
       '
       Me.AutoScaleBaseSize = New System.Drawing.Size(5, 13)
       Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(366, 299)
       Me.IsMdiContainer = True
       Me.Menu = Me.MainMenu1
       Me.Name = "MDI"
       Me.Text = "MDI"
   
     End Sub
   
   #End Region
   
   
     Private Sub MDI_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
     End Sub
   
     Private Sub mnuAutoScroll_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles mnuAutoScroll.Click
       Dim currentForm As New MDIChild
   
       currentForm.MdiParent = Me
       currentForm.WindowState = FormWindowState.Maximized
       currentForm.Show()
       currentForm.BringToFront()
     End Sub
   
     Private Sub mnuVScroll_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles mnuVScroll.Click
       Dim currentForm As New VScrollChild
   
       currentForm.MdiParent = Me
       currentForm.WindowState = FormWindowState.Maximized
       currentForm.Show()
       currentForm.BringToFront()
     End Sub
   End Class
   
  13. V aplikaci Solution Explorer klepněte pravým tlačítkem myši user_control_scroll_UI, přejděte na příkaz Přidat a potom klepněte na možnost Přidat novou položku.

   Zobrazí se v dialogovém okně Přidat novou položku - user_control_scroll_UI.
  14. V poli název zadejte Vscroll.vb a potom klepněte na tlačítko Otevřít.

   Zobrazí se soubor s názvem Vscroll.vb.
  15. V aplikaci Solution Explorer klepněte pravým tlačítkem myši na formulář s názvem Vscroll.vb a potom klepněte na tlačítko Zobrazit kód.
  16. Nahradit existující kód následující kód:
   ption Strict On
   Option Explicit On 
   
   Public Class VScrollChild
     Inherits System.Windows.Forms.Form
   
   #Region " Windows Forms Designer generated code "
   
     Public Sub New()
       MyBase.New()
   
       'This call is required by the Windows Forms Designer.
       InitializeComponent()
   
       'Add any initialization after the InitializeComponent() call.
   
     End Sub
   
     'The form overrides dispose to clean up the component list.
     Protected Overloads Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
       If disposing Then
         If Not (components Is Nothing) Then
           components.Dispose()
         End If
       End If
       MyBase.Dispose(disposing)
     End Sub
   
     'This is required by the Windows Forms Designer.
     Private components As System.ComponentModel.IContainer
   
     'Note The following procedure is required by the Windows Forms Designer.
     'The following procedure can be modified by using the Windows Forms Designer. 
     'Do not modify the following procedure by using the code editor.
     Friend WithEvents TextBox1 As System.Windows.Forms.TextBox
     Friend WithEvents TextBox2 As System.Windows.Forms.TextBox
     Friend WithEvents TextBox3 As System.Windows.Forms.TextBox
     Friend WithEvents TextBox4 As System.Windows.Forms.TextBox
     Friend WithEvents TextBox5 As System.Windows.Forms.TextBox
     Friend WithEvents TextBox6 As System.Windows.Forms.TextBox
     Friend WithEvents testUcNum1 As testusercontrol.UserControl1
     Friend WithEvents VScrollBar1 As System.Windows.Forms.VScrollBar
     Friend WithEvents testUcNum2 As testusercontrol.UserControl1
     <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub InitializeComponent()
       Me.testUcNum1 = New testusercontrol.UserControl1
       Me.TextBox1 = New System.Windows.Forms.TextBox
       Me.TextBox2 = New System.Windows.Forms.TextBox
       Me.TextBox3 = New System.Windows.Forms.TextBox
       Me.TextBox4 = New System.Windows.Forms.TextBox
       Me.TextBox5 = New System.Windows.Forms.TextBox
       Me.TextBox6 = New System.Windows.Forms.TextBox
       Me.VScrollBar1 = New System.Windows.Forms.VScrollBar
       Me.testUcNum2 = New testusercontrol.UserControl1
       Me.SuspendLayout()
       '
       'testUcNum1
       '
       Me.testUcNum1.Location = New System.Drawing.Point(26, 30)
       Me.testUcNum1.Name = "testUcNum1"
       Me.testUcNum1.Size = New System.Drawing.Size(104, 24)
       Me.testUcNum1.TabIndex = 0
       '
       'TextBox1
       '
       Me.TextBox1.Location = New System.Drawing.Point(26, 161)
       Me.TextBox1.Name = "TextBox1"
       Me.TextBox1.TabIndex = 1
       Me.TextBox1.Text = "TextBox1"
       '
       'TextBox2
       '
       Me.TextBox2.Location = New System.Drawing.Point(26, 384)
       Me.TextBox2.Name = "TextBox2"
       Me.TextBox2.Size = New System.Drawing.Size(103, 20)
       Me.TextBox2.TabIndex = 2
       Me.TextBox2.Text = "TextBox2"
       '
       'TextBox3
       '
       Me.TextBox3.Location = New System.Drawing.Point(26, 541)
       Me.TextBox3.Name = "TextBox3"
       Me.TextBox3.TabIndex = 3
       Me.TextBox3.Text = "TextBox3"
       '
       'TextBox4
       '
       Me.TextBox4.Location = New System.Drawing.Point(26, 725)
       Me.TextBox4.Name = "TextBox4"
       Me.TextBox4.TabIndex = 4
       Me.TextBox4.Text = "TextBox4"
       '
       'TextBox5
       '
       Me.TextBox5.Location = New System.Drawing.Point(26, 929)
       Me.TextBox5.Name = "TextBox5"
       Me.TextBox5.TabIndex = 5
       Me.TextBox5.Text = "TextBox5"
       '
       'TextBox6
       '
       Me.TextBox6.Location = New System.Drawing.Point(26, 1394)
       Me.TextBox6.Name = "TextBox6"
       Me.TextBox6.TabIndex = 7
       Me.TextBox6.Text = "TextBox6"
       '
       'VScrollBar1
       '
       Me.VScrollBar1.Anchor = CType(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Bottom) _
             Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right), System.Windows.Forms.AnchorStyles)
       Me.VScrollBar1.Location = New System.Drawing.Point(224, 0)
       Me.VScrollBar1.Name = "VScrollBar1"
       Me.VScrollBar1.Size = New System.Drawing.Size(17, 266)
       Me.VScrollBar1.TabIndex = 8
       '
       'testUcNum2
       '
       Me.testUcNum2.Location = New System.Drawing.Point(27, 639)
       Me.testUcNum2.Name = "testUcNum2"
       Me.testUcNum2.Size = New System.Drawing.Size(104, 24)
       Me.testUcNum2.TabIndex = 9
       '
       'VScrollChild
       '
       Me.AutoScaleBaseSize = New System.Drawing.Size(5, 13)
       Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(241, 266)
       Me.Controls.Add(Me.testUcNum2)
       Me.Controls.Add(Me.VScrollBar1)
       Me.Controls.Add(Me.TextBox6)
       Me.Controls.Add(Me.TextBox5)
       Me.Controls.Add(Me.TextBox4)
       Me.Controls.Add(Me.TextBox3)
       Me.Controls.Add(Me.TextBox2)
       Me.Controls.Add(Me.TextBox1)
       Me.Controls.Add(Me.testUcNum1)
       Me.Name = "VScrollChild"
       Me.SizeGripStyle = System.Windows.Forms.SizeGripStyle.Show
       Me.Text = "MDIChild"
       Me.ResumeLayout(False)
   
     End Sub
   
   #End Region
   
     Private htControlTops As New Hashtable
   
     'Note The following assumes that no controls are put above the form the first time. For example, there are no negative .Top values.
     '   If this is not the case, a similar "topLine" variable is required to make sure that 
     '   you know the full length of the useful area of the form.
     '              bottomMostCtl.Top + bottomMostCtl.Height - topMostCtl.Top
     '   This calculation is not required on this form.
     Private bottomLine As Integer = Integer.MinValue
   
     Private Sub MDIChild_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
       For Each ctl As Control In Me.Controls
         If TypeOf ctl Is testusercontrol.UserControl1 _
           OrElse TypeOf ctl Is TextBox Then
   
           htControlTops.Add(ctl.Name, ctl.Top)
           Debug.WriteLine("MDIChild_Load => Ctl Name: " & ctl.Name & ", Top=" & ctl.Top)
   
           If (ctl.Top + ctl.Height) > bottomLine Then
             bottomLine = ctl.Top + ctl.Height
           End If
         End If
       Next
     End Sub
   
     Private Sub VScrollBar1_Scroll(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.ScrollEventArgs) Handles VScrollBar1.Scroll
       Debug.WriteLine("*** VScrollBar1_Scroll event fired! (New Value: " & e.NewValue & ")")
       ScrollForMe(e.NewValue)
     End Sub
   
     Private Sub ScrollForMe(ByVal scrollValue As Integer)
       Dim oldTop As Integer
       Dim pct As Double = scrollValue / VScrollBar1.Maximum
       'Debug.WriteLine(">>> Percentage Scroll: " & Format(pct, "00.0%") & " <<<")
       Dim incr As Integer = CInt(pct * bottomLine)
       'Debug.WriteLine(">>> Increment value: " & incr & " <<<")
   
       For Each ctl As Control In Me.Controls
         If TypeOf ctl Is testusercontrol.UserControl1 _
           OrElse TypeOf ctl Is TextBox Then
   
           oldTop = CType(htControlTops(ctl.Name), Integer)
           ctl.Top = oldTop - incr
           'Debug.WriteLine("VScrollBar1_Scroll => Ctl Name: " & ctl.Name & ", Top=" & ctl.Top)
         End If
       Next
     End Sub
   
   End Class
   
 3. Řešení sestavit a spustit projektu. Postupujte takto:
  1. V aplikaci Solution Explorer klepněte na tlačítko řešení testusercontrol (2 projekty).
  2. V nabídce projekt klepněte na tlačítko Vlastnosti.

   Řešení testusercontrol vlastností stránky se zobrazí dialogové okno.
  3. V levém podokně poklepejte na Spouštěcí Project části společné vlastnosti a potom klepněte na tlačítko user_control_scroll_UI.
  4. V levém podokně poklepejte na Project závislosti části Společné vlastnosti.
  5. V pravém podokně klepněte v seznamu projekttestusercontrol a potom klepněte na tlačítko OK.
  6. V aplikaci Solution Explorer klepněte pravým tlačítkem myši user_control_scroll_UI a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.

   User_control_scroll_UI vlastností stránky se zobrazí dialogové okno.
  7. V levém podokně poklepejte na Obecné části společné vlastnosti.
  8. V pravém podokně klepněte v poli spouštěcí objektMDI.
  9. V nabídce vytvořit klepněte na příkaz Sestavit řešení.
  10. Stisknutím klávesy F5 spustit program.

   MDI se zobrazí formulář.
  11. Klepněte na tlačítko Zatížení AutoScroll podřízené, klepněte na šipku dolů posuvníku se pokuste přesunout pomocí formuláře.

   Všimněte si chování uvedena v "příznaky".

Odkazy

Další informace o vytváření podřízené formuláře MDI na webu Microsoft Developer Network (MSDN):
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa984329(VS.71).aspx
Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft

Vlastnosti

ID článku: 839577 - Poslední aktualizace: 18. května 2007 - Revize: 2.2
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft .NET Framework 1.1
Klíčová slova: 
kbmt kbqfe kbhotfixserver kbmdi kbnetframe110sp1fix kbscrollbar kbcontrol kbforms kbbug kbfix kbnetframe110presp1fix KB839577 KbMtcs
Strojově přeložený článek
Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.
Projděte si také anglickou verzi článku:839577

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com