วิธีการใช้สคริปต์โดยทางโปรแกรมเปิดพอร์ตสำหรับ SQL Server ให้ใช้กับระบบที่ใช้ Windows XP Service Pack 2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 839980 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) มีไฟร์วอลล์ Windows windows Firewall คือ รุ่นปรับปรุงขึ้นของ Internet Connection Firewall (ICF) โดยค่าเริ่มต้น Windows Firewall ถูกเปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows XP Service Pack 2 ไฟร์วอลล์ windows จะบล็อกการเชื่อมบางต่อเครือข่ายที่ใช้ TCP/IP ที่ใช้เนมไปป์ หรือที่ใช้ Multiprotocol ระยะไกลกระบวนงานเรียก (RPC) การบล็อคนี้อาจมีผลกับ Microsoft Data Engine (MSDE), Microsoft SQL Server 2000 และ Microsoft SQL Server 2005

ถ้าคุณมีโปรแกรมประยุกต์ที่จำเป็นต้องใช้ SQL Server หรือ MSDE การเข้าถึงเครือข่าย โดยใช้เนมไปป์ โดยใช้ TCP/IP หรือ โดยการใช้ RPC คุณสามารถใช้สคริปต์ที่มีให้ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" เพื่อเปิดพอร์ตที่จำเป็นโดยทางโปรแกรมแทนการใช้ไฟร์วอลล์ Windows

สคริปต์ที่สองถูกรวมไว้ในบทความนี้ สคริปต์แรกโดยทางโปรแกรมสามารถกำหนดค่า Windows Firewall ให้อนุญาตให้ SQL Server เพื่อฟังบนเครือข่ายในโพรโทคอลทั้งหมด สคริปต์ที่สองโดยทางโปรแกรมกำหนดค่า Windows Firewall ให้อนุญาตให้ SQL Server เพื่อฟังบน TCP/IP เท่านั้น

หมายเหตุ:เราขอแนะนำให้ คุณเปิดพอร์ตในจำเป็นที่เป็นพื้นฐานเท่านั้น


สคริปต์ที่กล่าวถึงในบทความนี้ให้ Multiprotocol (RPC) ผ่านเนมไปป์เข้าเท่านั้น ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ RPC ผ่าน TCP ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ TCP/IP:
841252วิธีการเปิดใช้งาน TCP/IP ใน Windows XP Service Pack 2 สำหรับ SQL Server 2000 ด้วยตนเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

สคริปต์ที่คุณสามารถใช้ในการเปิดพอร์ตต่าง ๆ ทั้งหมด

สคริปต์ที่มีสนทนาในส่วนนี้โดยทางโปรแกรมกำหนดค่า Windows Firewall ให้อนุญาตให้ SQL Server เพื่อฟังบนเครือข่ายในโพรโทคอลทั้งหมด

หมายเหตุที่สำคัญเกี่ยวกับสคริปต์นี้
 • สคริปต์นี้ควรจะรันบนคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows XP Service Pack 2 เท่านั้น
 • สคริปต์นี้มีตัวเลือกเพิ่มเติม สำหรับการเปิดใช้เนมไปป์ และ สำหรับการเปิดใช้งาน Multiprotocol (RPC)
 • สคริปต์นี้ช่วยให้ Multiprotocol (RPC) เท่านั้นผ่านทางการตั้งชื่อเนมและเปิดเฉพาะพอร์ต 445
 • สคริปต์นี้ไม่มีฟังก์ชันการทำงานเมื่อต้องการระบุขอบเขต

เมื่อต้องการสร้างสคริปต์ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่มต้น Notepad
 2. คัดลอก และวางรหัสต่อไปนี้ลงในแผ่นจดบันทึก:
  echo off
  
  if "%1"=="-np" goto HandleNp
  if "%1"=="-rpc" goto HandleRpc
  if "%1"=="-tcp" goto HandleTcp
  if "%1"=="-browser" goto HandleBrowser
  
  rem Usage
  :Usage
  
  echo "Usage: setupSqlServerPortAll -[np | rpc | tcp | browser] -port [portnum] -[enable | disable]
  echo "-np : Setup SQLServer to listen on Named Pipe connections for local subnet only"
  echo "-rpc : Setup SQLServer to listen on RPC multiprotocol for local subnet only"
  echo "-tcp : Setup SQLServer to listen on TCP connections for local subnet only"
  echo "    Must specify a port if -tcp option is chosen."
  echo "-browser : Setup SQLServer to provide SSRP service to support named instances"
  echo "-port : Applies only for tcp"
  echo " One of the following options MUST be specified"
  echo "-enable: Enables a port"
  echo "-disable: Disables a port"
  
  goto Exit
  
  :HandleTcp
  echo %2
  if "%2"=="-port" goto cont
  goto Usage
  :cont
  if "%3"=="" goto Usage
  if "%4"=="-enable" goto EnableTcp
  if "%4"=="-disable" goto DisableTcp
  goto Usage
  
  :EnableTcp
  echo "Enabling SQLServer tcp access for port %3 local subnet only"
  netsh firewall set portopening tcp %3 SQL%3 ENABLE subnet
  goto Exit
  
  :DisableTcp
  echo Disabling SQLServer tcp access for port %3 local subnet only"
  netsh firewall set portopening tcp %3 SQL%3 disable subnet 
  goto Exit
  
  :HandleNp
  if "%2"=="-enable" goto EnableNp
  if "%2"=="-disable" goto DisableNp
  goto Usage
  
  :EnableNp
  echo "Enabling SQLServer named pipe access for local subnet only"
  netsh firewall set portopening tcp 445 SQLNP ENABLE subnet
  goto Exit
  
  :DisableNp
  echo Disabling SQLServer named pipe access for local subnet only"
  netsh firewall set portopening tcp 445 SQLNP DISABLE subnet
  goto Exit
  
  :HandleRpc
  if "%2"=="-enable" goto EnableRpc
  if "%2"=="-disable" goto DisableRpc
  goto Usage
  
  :EnableRpc
  echo "Enabling SQLServer multiprotocol access for local subnet only"
  netsh firewall set portopening tcp 445 SQLNP enable subnet
  goto Exit
  
  :DisableRpc
  echo Disabling SQLServer multiprotocol access for local subnet only"
  netsh firewall set portopening tcp 445 SQLNP disable subnet
  goto Exit
  
  :HandleBrowser
  if "%2"=="-enable" goto EnableBrowser
  if "%2"=="-disable" goto DisableBrowser
  goto Usage
  
  :EnableBrowser
  echo "Enabling SQLServer SSRP service for local subnet only"
  netsh firewall set portopening udp 1434 SQLBrowser enable subnet
  goto Exit
  
  :DisableBrowser
  echo "Enabling SQLServer SSRP service for local subnet only"
  netsh firewall set portopening udp 1434 SQLBrowser disable subnet
  goto Exit
  
  :Exit
  endlocal
  
  
 3. บันทึกแฟ้มเป็นไฟล์.txt และกำหนดชื่อไฟล์ ConfigSQLPorts.txt
 4. เปลี่ยนชื่อแฟ้ม ConfigSQLPorts.txt ConfigSQLPorts.bat

เมื่อคุณเรียกใช้สคริปต์ในแฟ้ม ConfigSQLPorts.bat คุณต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่บันทึกไว้ในสคริปต์ เมื่อต้องการเรียกใช้สคริปต์ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 2. ในหน้าต่างคำสั่ง ใช้คำสั่ง "ซีดี" เพื่อเปลี่ยนโฟลเดอร์จนกระทั่งคุณอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันที่บันทึกไว้ในแฟ้ม ConfigSQLPorts.bat ตัวอย่างเช่น ถ้ามีบันทึกแฟ้ม ConfigSQLPorts.bat ใน C:\Myfiles พิมพ์myfiles ซีดีที่พร้อมรับคำสั่ง แล้วกด ENTER ซึ่งจะเปลี่ยนโฟลเดอร์ของคุณเพื่อ C:\Myfiles
 3. เมื่อต้องการเรียกใช้สคริปต์ ConfigSQLPorts.bat พิมพ์ConfigSQLPorts.batที่พร้อมรับคำสั่ง แล้วกด ENTER
สคริปต์ที่คุณสามารถใช้เพื่อเปิดพอร์ต TCP/IP เท่านั้น

สคริปต์ที่กล่าวถึงในส่วนนี้กำหนดค่า Windows Firewall ให้อนุญาตให้ SQL Server เพื่อฟังบน TCP/IP เท่านั้น

เมื่อต้องการสร้างสคริปต์ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่มต้น Notepad
 2. คัดลอก และวางรหัสต่อไปนี้ลงในแผ่นจดบันทึก:

  echo off
  setlocal
  
  if "%1"=="-port" goto HandleTcp
  
  rem Usage
  :Usage
  
  echo "Usage: setupSqlServerPort -port [portnum] -[enable | disable] [ALL | SUBNET]"
  echo -port : Specifies the port to be enabled or disabled. Port is not optional.
  echo -enable: Enables a port
  echo -enable ALL: enables access for ALL
  echo -enable SUBNET: enables access for SUBNET
  echo -disable: Disables a port
  echo one of -enable or -disable must be specified
  echo the default scope is SUBNET only
  
  goto Exit
  
  :HandleTcp
  if "%2"=="" goto Usage
  if "%3"=="-enable" goto EnableTcp
  if "%3"=="-disable" goto DisableTcp
  goto Usage
  
  
  :EnableTcp
  set SCOPE="%4"
  if "%4"=="ALL" echo "Enabling SQLServer tcp access for port %2 ALL access" 
  if "%4"=="SUBNET" echo "Enabling SQLServer tcp access for port %2 subnet only access"
  if "%4"=="" set SCOPE="SUBNET"
  
  netsh firewall set portopening tcp %2 SQL_PORT_%2 ENABLE %SCOPE%
  goto Exit
  
  :DisableTcp
  echo Disabling SQLServer tcp access for port %2"
  netsh firewall set portopening tcp %2 SQL_PORT_%2 disable 
  goto Exit
  
  :Exit
  endlocal
  
  
 3. บันทึกแฟ้มเป็นไฟล์.txt และกำหนดชื่อไฟล์ SetupSqlServerPort.txt
 4. เปลี่ยนชื่อแฟ้ม SetupSqlServerPort.txt SetupSqlServerPort.bat


เมื่อคุณเรียกใช้สคริปต์ SetupSqlServerPort.bat คุณต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่บันทึกไว้ในสคริปต์ เมื่อต้องการเรียกใช้สคริปต์ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 2. ในหน้าต่างคำสั่ง ใช้คำสั่ง "ซีดี" เพื่อเปลี่ยนโฟลเดอร์จนกระทั่งคุณอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันที่บันทึกไว้ในแฟ้ม SetupSqlServerPort.bat ตัวอย่างเช่น ถ้ามีบันทึกแฟ้ม SetupSqlServerPort.bat ใน C:\Myfiles พิมพ์myfiles ซีดีที่พร้อมรับคำสั่ง แล้วกด ENTER ซึ่งจะเปลี่ยนโฟลเดอร์ของคุณเพื่อ C:\Myfiles
 3. การรันสคริปต์ SetupSqlServerPort.bat เมื่อชนิดพร้อมรับคำสั่งsetupSqlServerPort.batแล้ว กด ENTER


ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าคอนฟิก SQL Server 2000 และ Windows XP Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
841249วิธีการกำหนดค่า Windows XP Service Pack 2 (S) สำหรับใช้กับ SQL Server

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 839980 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Embedded
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbfirewall kbinfo kbmt KB839980 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:839980

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com