Ban nhn c thng bao li "Truy nhp bi t chi" hoc "Khng tim thy ng dn mang" khi ban c gng quan ly t xa may tinh ang chay Windows XP Goi Dich vu 2

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 840634 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Khi ban c gng quan ly t xa may tinh ang chay Microsoft Windows XP Goi Dich vu 2 (SP2), ban co th nhn c thng bao li tng t nh mt trong nhng thng bao li sau y:
Khng th quan ly c may tinh \\COMPUTERNAME.EXAMPLE.COM. Khng tim thy ng dn mang.

Chon 'Kt ni vi may tinh khac t menu Hanh ng quan ly may tinh khac.
Khng th truy nhp vao may tinh Tn may tinh.
Li la: Truy nhp bi t chi
Khng th truy nhp vao may tinh Tn may tinh.
Li la: Khng tim thy ng dn mang.
Khng th m i tng Chinh sach Nhom trn Tn may tinh. Ban co th khng co quyn thich hp.
Chi tit: Khng tim thy ng dn mang.
Khng th tim thy i tng (May tinh) vi tn sau y: "Tn may tinh". Chon vi tri va loai i tng a chon cho chinh xac va am bao ban a go ung tn i tng, hoc loai bo i tng khoi la chon.
a xay ra li h thng 53. Khng tim thy ng dn mang.

NGUYN NHN

S c nay co th xay ra nu ban c gng quan ly may tinh t xa bng cach s dung mt trong cac cng cu Ban iu khin cua Microsoft (MMC):
 • Chng chi
 • Quan ly May tinh
 • B quan ly Thit bi
 • Quan ly ia
 • Trinh xem s kin
 • Chinh sach Nhom
 • Dich vu Chi muc
 • Man hinh Bao mt Giao thc Internet (Ipsec)
 • Chinh sach Bao mt IP
 • Nhom va Ngi dung cuc b
 • Quan ly B lu tr Di ng
 • Tp kt qua cua Chinh sach
 • Dich vu
 • Cp Dung chung
 • iu khin WMI
Ngoai ra, s c nay co th xay ra nu ban c gng quan ly may tinh t xa bng cach s dung cng cu Net.exe hoc nu ban c truy nhp may tinh t xa t cac hp thoai sau:
 • Chon Ngi dung, May tinh, hoc Nhom
 • Tim Ngi dung, Lin h va Nhom
 • Net.exe
S c nay xay ra vi cu hinh mc inh cua chng trinh Tng la Windows trong Windows XP SP2 chn lu thng mang n trn Giao thc iu khin Truyn tin (TCP) cng 445. i vi cac cng cu quan tri c lit k y kt ni vi may tinh t xa, may tinh t xa o phai cho phep lu thng mang n trn TCP cng 445.

GI?I PHP

giai quyt vn nay, s dung mt trong cac phng phap sau.

Phng phap 1 va Phng phap 2 m ta cach khc phuc vn trn c s tng may tinh. Phng phap 3 m ta cach khc phuc vn nay trn nhiu may tinh bng cach s dung Chinh sach Nhom.

Phng phap 1: S dung cng cu dong lnh Netsh

Trn may tinh t xa chay trn Windows XP SP2 , chay lnh netsh cho phep lu thng qua Tng la cua Windows trn TCP cng 445:
 1. Bm Bt u, bm Chay, go regedit trong M, sau o bm OK.
 2. Go lnh sau y, ri nhn ENTER:
  netsh firewall set portopening tcp 445 smb enable
  Ban nhn c thng bao sau:
  Ok.
 3. Thoat khoi li nhc lnh.
thc hin thay i nay trong t chc cua ban, chay dong lnh netsh nay t tp bo hoc t tp lnh.

Phng phap 2: S dung Giao din Ngi dung hoa

Trn may tinh t xa chay trn Windows XP SP2, sa i Tng la Windows cho phep lu thng TCP n trn cng 445:
 1. Bm Bt u, ri bm Pa-nen iu khin.
 2. Bm Trung tm Bao mt, ri bm Tng la Windows.
 3. Bm tab Ngoai l, bm chon hp kim Chia se Tp va May in, ri bm Chinh sa.
 4. Bm chon hp kim TCP 445, bm Thay i pham vi, sau o thc hin mt trong cac hanh ng sau y:
  • Bm Chi mang cua ti (mang con).
  • Bm Tuy chinh danh sach, sau o go cac ia chi IP ma ban mun quan ly may tinh nay.
 5. Bm OK bn ln.

Phng phap 3: S dung Chinh Sach Nhom t chinh sach 'Cho phep Ngoai l Quan tri T xa'

Chu y Nhng bc nay coi tt ca cac may tinh ban mun quan ly bng chinh sach nay u trong cung mt n vi t chc. bit thm thng tin v cach s dung Chinh sach Nhom, ghe thm web site sau cua Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/technologies/management/grouppolicy/default.mspx
Nhng bc nay coi Tng la cua Windows c cu hinh s dung h s vung. H s vung nay la kich ban c trng nht. bit thm thng tin v h s Tng la cua Windows va cach Windows chon h s nap, xem hng dn Thit t Tng la cua Windows cho Microsoft Windows XP vi Goi Dich vu 2. nhn c hng dn nay, ghe thm web site sau cua Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=4454e0e1-61fa-447a-bdcd-499f73a637d1&DisplayLang=vi
cu hinh Chinh sach Nhom nhm cho phep quan tri t xa may tinh cua ban, hay lam theo nhng bcsau.
 1. Tao i tng Chinh sach Nhom cho n vi t chc bao gm cac may tinh chay trn Windows XP SP2 ma ban mun quan ly:
  1. ng nhp vao b iu khin vung.
  2. Bm Bt u, bm Chay, go regedit trong M, sau o bm OK.
  3. M rng vung cua ban, bm chut phai vao n vi t chc ma ban mun tao Chinh sach Nhom, sau o bm Thuc tinh.
  4. Bm tab Chinh sach Nhom, ri bm Mi.
  5. Go tn i tng Chinh sach Nhom, sau o nhn ENTER.
  6. Bm ong.
 2. ng nhp may tinh thanh vin vung ang chay Windows XP SP2 vi t cach la ngi dung thanh vin cua mt hoc nhiu nhom bao mt sau y:
  • Quan tri Vung
  • Quan tri Doanh nghip
  • Chinh sach Nhom Ngi tao Chu s hu
 3. Bm Bt u, bm Chay, go regedit trong M, sau o bm OK.
 4. Trn menu Tp, bm Thm/Loai Bo Phn inh vao .
 5. Trn tab Ring bit, bm Thm.
 6. Trong hp thoai Thm Phn inh vao Ring bit, bm Chinh sach Nhom, ri bm Thm.
 7. Trong hp thoai Chon i tng Chinh sach Nhom, bm Duyt.
 8. Bm i tng Chinh sach Nhom ma ban mun cp nht vi cac thit t Tng la cua Windows mi. Vi du, bm n vi t chc bao gm cac may tinh Windows XP SP2, bm OK, ri bm i tng Chinh sach Nhom ma ban a tao bc 1.
 9. Bm OK, ri bm Kt thuc.
 10. Bm ong, ri bm OK.
 11. TrongGc Ban iu khin, bung rng i tng Chinh sach Nhom ma ban a chon bc 8, bung rng Cu hinh May tinh, bung rng Mu Quan tri, bung rng Mang, bung rng Kt ni Mang, bung rng Tng la cua Windows, sau o bm H s Vung.
 12. Trong ngn bn phai, bm up Tng la cua Windows: Cho phep ngoai l quan tri t xa.
 13. Bm c cho phep, sau o chi inh pham vi quan tri trong Cho phep thng bao n t nguyn t. Vi du: cho phep quan tri t xa t mt ia chi IP cu th, go ia chi IP o vao Cho phep thng bao n t nguyn t .

  cho phep quan tri t xa t mang con cu th, go mang con y bng cach s dung inh dang inh tuyn Vung Internet Khng phn lp (CIDR). Trong kich ban nay, go 192.168.1.0/24 chi inh mang 192.168.1.0 vi mt na mang con 24-bit la 255.255.255.0. bit thm thng tin v cach chi inh pham vi quan tri hp l, xem khu vc cu phap cua tab Thit t trong chinh sach nay.
 14. Bm OK, ri bm Thoat trn menu Tp.

THNG TIN THM

Cng cu quan tri may khach la tp hp cac phn inh vao cua Ban Quan ly Microsoft (MMC) cho phep ban quan tri ngi dung, may tinh, dich vu va cac cu phn h thng khac trn may tinh cuc b va t xa.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 840634 - L?n xem xt sau cng: 15 Thang Sau 2007 - Xem xt l?i: 5.4
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
T? kha:
kbsecurity kbpermissions kbadmin kbnetwork kbtshoot kberrmsg kbprb KB840634

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com