hệ điều hành đư?c h? tr? b?i các adapter BizTalk FTP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 841478 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

GI?I THI?U

Các b? chuy?n đ?i Microsoft BizTalk máy ch? FTP h? tr? các t?p tin g?i đ?n máy ch? FTP m?c đ?nh và nh?n t?p tin t? h? ph?c v? FTP m?c đ?nh trên hệ điều hành sau. H? tr? này không bao g?m b?t k? các bên th? ba máy ch? FTP đang ch?y trên các hệ điều hành.


Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
BizTalk Server năm 2004BizTalk Server 2006BizTalk Server 2006 R2Năm 2009 Server BizTalkBizTalk Server 2010BizTalk Server 2013
Windows Server 2012KhôngKhôngKhôngKhôngKhông
Windows Server 2008 R2KhôngKhôngKhôngKhông
Windows Server 2008KhôngKhôngKhôngCó, v?i Windows Server 2008 SP2 ho?c cao hơnCó, v?i Windows Server 2008 SP2 ho?c cao hơn
Windows Server 2003
Windows Server 2000 SP4 ho?c cao hơn
Sun Solaris 9.0
HP-UX
LINUX (Redhat 7.x)
IBM z/OS v1.9 (MVS)KhôngKhôngKhôngKhông
IBM o/s 390 ch?y MVS
AS / 400 OS/400 V5R1
i5/OS V5R4 (AS400)KhôngKhôngKhôngKhông
i5/OS V6R1 (AS400)KhôngKhôngKhôngKhông
GXS ICSKhôngKhôngCó, v?i hotfix 943228
AIXKhôngCó, v?i hotfix 932886


Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các hệ điều hành đư?c h? tr? b?i BizTalk Server, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

926628 B?n tóm t?t c?a h? tr? 64-bit, hệ điều hành và phiên b?n SQL Server đư?c h? tr? b?i BizTalk Server

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? BizTalk Server, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/BizTalk/
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p v?i Microsoft. Microsoft không b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 841478 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Ba 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft BizTalk Server Branch 2010
 • Microsoft BizTalk Server Developer 2010
 • Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010
 • Microsoft BizTalk Server Standard 2010
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Developer
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Standard
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Partner Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB841478 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 841478

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com