Straipsnio ID: 842242 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?diegus Windows XP Service Pack 3 (SP3), kai kurios programos gali pasirodyti, kad dirbti. Pagal numatytuosius nustatymus Windows u?karda yra ?jungta ir blokuojanti nepageidautin? ry?? su j?s? kompiuteriu. ?iame straipsnyje aptariama, kaip padaryti i?imt? ir leisti programai veikti, ?traukiant j? ? i?im?i? s?ra??. ?i proced?ra leid?ia dirbti koks buvo prie? pakeitim? paket? buvo ?diegta programa.

?VADAS

Kad b?t? u?tikrintas patikimas Windows XP SP3 kompiuter?, Windows ugniasien? blokuoja nepageidautin? ry?? su j?s? kompiuteriu. Kartais gali prireikti padaryti i?imt? ir leisti k? nors prisijungti prie j?s? kompiuterio. Pavyzd?iui, ne kart? kada j?s nor?site k? nors prisijungti prie j?s? kompiuterio, kad iliustruoja toliau pateikiami scenarijai:
  • Tu ?aidi multiplayer ?aidimas inte.
  • Tikit?s gauti fail?, siun?iam? throughan tiesiogini? prane?im? program?.
?diegus Windows XP SP3, kliento program? negali s?kmingai gauti duomen? i? serverio. Toliau pateikiami kai kurie pavyzd?iai:
  • FTP klientas
  • Multimedijos transliacijos programin? ?ranga
  • Naujas pa?to prane?imus, kai kurios el. pa?to programos
Arba serverio programos, veikian?ios kompiuteryje, yra Windows XP SP3 gali nereaguoti ? kliento u?klausas. Toliau pateikiami kai kurie pavyzd?iai:
  • Tinklo serverio pvz. interneto informacijos paslaug? (IIS)
  • Nuotolinis darbalaukis
  • Fail? bendrinimas

Windows pavojaus signal?

Kartais, kai Windows u?karda blokuoja program?, a <b00> </b00>Windows saugos ?sp?jimas dialogo langas.

Sprendimas

Leid?ia programas naudodami dialogo lang? "Windows saugos ?sp?jimas"

Patyrusiems vartotojams skyriuje

?iame skyriuje yra skirtas patyrusiems kompiuterio vartotojams. Jei nejaukiai jau?iat?s vykdydami i?pl?stin? trik?i? diagnostik?, galite papra?yti pagalbos arba susisiekti su palaikymo. Informacijos apie tai, kaip tai padaryti, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
http://support.Microsoft.com/contactus

Kad bendrauti kaip jis padar? prie? Windows XP SP3 ?diegimo, ir kad programos, kuri? norite paleisti program?, naudokite vien? i? ?i? metod?.
Pa?engusiems 1 metodas: ?galinti programas i? Windows u?kard?
Pa?engusiems 2 metodas: prievad? nustatymas ir atidarymas
Atpa?inkite prievadus naudodami Netstat.exe
Atvirus uostus neautomatiniu b?du naudodami "Windows" u?karda
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip sukonfig?ruoti Windows u?kard?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
875357 Trik?i? ?alinimas Windows u?kardos parametrus Windows XP Service Pack 2

Daugiau informacijos

Programos, kurios gali reikalauti, kad jums atidaryti prievadus rankiniu b?du
?ioje lentel?je i?vardijami program? ir ?aidim?, kurie gali reikalauti, kad j?s norite atidaryti uost? arba uostus rankiniu b?du, kad programos gali veikti netinkamai.

Programos

?aidimai

Microsoft teikia tre?i?j? ?ali? kontaktin? informacij? pad?s technin?s pagalbos. ?i kontaktin? informacija gali keistis be i?ankstinio ?sp?jimo. Microsoft negarantuoja ?ios tre?iosios ?alies kontaktin?s informacijos tikslum?.

Informacij? apie j?s? technin?s ?rangos gamintojas, apsilankykite interneto svetain?je:
http://support.Microsoft.com/GP/Vendors/en-us
Tre?i?j? ?ali? produkt?, kad ?iame straipsnyje aptariama, gaminami i? ?moni?, kurios nepriklauso nuo Microsoft. Microsoft neduoda joki? garantij?, numanom? ar kitaip, apie veikim? ir patikimum? ?i? produkt?.Savyb?s

Straipsnio ID: 842242 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. spalio 10 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
  • Microsoft Windows XP Service Pack 3
Rakta?od?iai: 
kbresolve kbgraphxlink kbnomt kbScreenshot kbtshoot kbconfig kbsecurity kbappcompatibility kbfirewall kbsmbportal kbmt KB842242 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 842242

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com