Raksta ID: 842242 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

P?c Windows XP 3. servisa pakotnes (SP3) instal??anas var ??ist, ka da?as programmas nedarbojas. P?c noklus?juma Windows ugunsm?ris ir iesp?jots un blo?? nepiepras?tus savienojumus ar datoru. ?aj? rakst? ir aprakst?ts, k? izveidot iz??mumu un ?aut programmai darboties, pievienojot to iz??mumu sarakstam. ??di r?kojoties, programma tiek iesp?jota darboties t?pat, k? t? darboj?s pirms servisa pakotnes instal??anas.

IEVADS

Lai pal?dz?tu aizsarg?t datoru, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows XP SP3, Windows ugunsm?ris blo?? nev?lamus savienojumus ar datoru. Ta?u da?k?rt var b?t nepiecie?ams izdar?t iz??mumu un at?aut k?dam veidot savienojumu ar datoru. Piem?ram, ?ajos scen?rijos ir aprakst?ti gad?jumi, kad var b?t nepiecie?ams ?aut k?dam izveidot savienojumu ar datoru:
  • Sp?l?jot vair?kiem sp?l?t?jiem paredz?tas sp?les internet?.
  • Gaidot t?da faila sa?em?anu, kas ir nos?t?ts, izmantojot t?l?t?j?s zi?apmai?as programmu.
P?c Windows XP SP3 instal??anas klienta programm?s var neb?t iesp?jams sekm?gi sa?emt datus no servera. L?k, da?i piem?ri.
  • FTP klients
  • Multivides straum??anas programmat?ra
  • Pazi?ojumi par jaunu zi?ojumu sa?em?anu da??s e-pasta programm?s
Ar? servera lietojumprogrammas, kas darbojas dator? ar oper?t?jsist?mu Windows XP SP3, var nerea??t uz klienta piepras?jumiem. L?k, da?i piem?ri.
  • T?mek?a serveris, piem?ram, interneta inform?cijas pakalpojumi (IIS)
  • Att?l? darbvirsma
  • Failu koplieto?ana

Windows dro??bas br?din?jums

Da?k?rt, kad Windows ugunsm?ris blo?? programmu, tiek par?d?ts dialoglodzi?? Windows dro??bas br?din?jums.

Risin?jums

Programmu iesp?jo?ana, izmantojot dialoglodzi?u Windows dro??bas br?din?jums

Sada?a pieredz?ju?iem lietot?jiem

?? sada?a ir paredz?ta pieredz?ju?iem datorlietot?jiem. Ja papla?in?to probl?mu nov?r?anu nev?laties veikt pats, l?dziet k?dam pal?dz?bu vai sazinieties ar atbalsta centru. Lai ieg?tu inform?ciju par to, k? to izdar?t, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus?ln=lv#tab3

Lai iesp?jotu programmu veikt sazi?u t?pat, k? pirms Windows XP SP3 instal??anas, k? ar? iesp?jotu programmas, kuras v?laties darbin?t, izmantojiet k?du no t?l?k nor?d?taj?m metod?m.
1. metode pieredz?ju?iem lietot?jiem: programmu iesp?jo?ana, izmantojot Windows ugunsm?ri
2. metode pieredz?ju?iem lietot?jiem: portu identific??ana un atv?r?ana
Portu identific??ana, lietojot Netstat.exe
Manu?la portu atv?r?ana, lietojot Windows ugunsm?ri
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows ugunsm?ra konfigur??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
875357 Ar Windows ugunsm?ra iestat?jumiem saist?to probl?mu nov?r?ana Windows XP 2. servisa pakotn?

Papildindorm?cija

Programmas, kuras var piepras?t manu?li atv?rt portus
?aj? tabul? ir uzskait?tas programmas un sp?les, kuras var piepras?t manu?li atv?rt vienu vai vair?kus portus, kas nepiecie?ami pareizas darb?bas nodro?in??anai.

Programmas

Sp?les

Microsoft nodro?ina tre?o pu?u kontaktinform?ciju, lai pal?dz?tu jums atrast tehnisko atbalstu. ?? kontaktinform?cija var tikt main?ta bez iepriek??ja br?din?juma. Microsoft negarant? tre?o pu?u kontaktinform?cijas pareiz?bu.

Lai ieg?tu inform?ciju par aparat?ras ra?ot?ju, apmekl?jiet ?o vietni:
http://support.microsoft.com/gp/oemcontact/lv
?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cita veida garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 842242 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2014. gada 26. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Windows XP Service Pack 3
Atsl?gv?rdi: 
kbresolve kbgraphxlink kbnomt kbscreenshot kbtshoot kbconfig kbsecurity kbappcompatibility kbfirewall kbsmbportal KB842242

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com